Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III AUz 117/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-12-30

Sygn. akt III AUz 117/13

POSTANOWIENIE

Dnia 30 grudnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSA Ewa Cyran (spr.)

Sędziowie:

SSA Marek Borkiewicz

SSA Iwona Niewiadowska-Patzer

Protokolant:

inspektor ds. biurowości Beata Tonak

po rozpoznaniu w dniu 30 grudnia 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z odwołania (...) Spółka z o.o. w L.

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P.

o wysokość zadłużenia z tytułu nieopłaconych składek na ubezpieczenie społeczne

na skutek zażalenia odwołującej (...) Spółka z o.o. w L.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie III Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

z dnia 26 lipca 2013 r. sygn. akt III U 544/13

p o s t a n a w i a :

oddalić zażalenie.

SSA Iwona Niewiadowska-Patzer

SSA Ewa Cyran

SSA Marek Borkiewicz

UZASADNIENIE

Postanowieniem z dnia 26 lipca 2013r. Sąd Okręgowy w Koninie w sprawie z odwołania (...) Sp. z o.o. w L. przeciwko Zakład Ubezpieczeń Społecznych II Oddział w P. o wysokość zadłużenia z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne w przedmiocie wniosku Prezesa odwołującej spółki M. P. oddalił wniosek o wyłączenie sędziego Sądu Okręgowego Elżbiety Majewskiej od prowadzenia niniejszej sprawy.

W uzasadnieniu postanowienia Sąd Okręgowy stwierdził, że M. P. Prezes Spółki (...) w dniu 12 lipca 2013r. na rozprawie wniósł o wyłączenie sędziego Elżbiety Majewskiej od rozpoznania niniejszej sprawy, z uwagi na to, że sędzia wydała wyrok w innej sprawie toczącej się przed tut. Sądem w sprawie III U 1082/09 z odwołania M. P., która ma bezpośredni związek z przedmiotową sprawą.

Z tego względu ma poważne zastrzeżenia co do bezstronności sędziego. W pisemnym wniosku z dnia 17 lipca 2013r. wskazał, że Sądzia stronniczo prowadziła sprawę w kierunku całkiem odmiennym od poprzednich składów orzekających w tej sprawie.

Sędzia Elżbieta Majewska w oświadczeniu z dnia 15 lipca 2013r. podała, że wprawdzie prowadziła sprawę M. P. przeciwko ZUS II Oddział w P. o podleganie ubezpieczeniu społecznemu w sprawie III U 1082/09, ale między nią, a M. P. nie zachodzą okoliczności, które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do jej bezstronności w sprawie obecnie prowadzonej.

Sąd Okręgowy uznał, że w niniejszej sprawie nie zachodzą przesłanki wyłączenia sędziego zawarte w art. 48 k.p.c. skutkujące wyłączeniem sędziego z mocy ustawy.

Brak jest również podstaw do uwzględnienia wniosku na podstawie art. 49 k.p.c., który przewiduje, że wyłączenie sędziego następuje na jego żądanie lub wniosek strony, jeżeli pomiędzy nim a jedną ze stron lub jej pełnomocnikiem zachodzie stosunek osobisty tego rodzaju, że mógłby wywołać wątpliwości co do jego bezstronności.

Prezes spółki nie uprawdopodobnił, by tego rodzaju relacje osobiste były motywem działania sędziego, gdyż w uzasadnieniu wniosku powołał się tylko na prowadzenie przez sędziego innej sprawy III U 1082/09. Ponadto, Sąd zwrócił uwagę, że apelacja M. P. od wyroku Sądu Okręgowego została oddalona przez Sąd Apelacyjny w Poznaniu, a Sąd Najwyższy oddalił jego skargę kasacyjną

W zażaleniu wniesionym na powyższe postanowienie M. P. domagał się jego zmiany poprzez wyłączenie sędziego Elżbiety Majewskiej od prowadzenia niniejszej sprawy.

Skarżący podniósł, że okoliczności wskazane w uzasadnieniu wniosku o wyłączenie sędziego w sposób wystarczający uprawdopodabniają, że zachodzi usprawiedliwiona wątpliwość co do bezstronności sędzi przy rozstrzyganiu niniejszej sprawy. Tymczasem Sąd Okręgowy nie wyjaśnił nawet, czy poddał analizie akta sprawy III U 1082/09, z którą wniosek jest ściśle powiązany. W jego przekonaniu wyrok wydany w tamtej sprawie jest przejawem osobistego uprzedzenia sędzi do niego i z tej przyczyny nie ma on zaufania co do bezstronności sędziego.

Pominięto również to, że wynik obecnej sprawy ma związek ze sprawą poprzednio prowadzoną.

SĄD APELACYJNY ZWAŻYŁ, CO NASTĘPUJE:

Zażalenie nie zasługuje na uwzględnienie.

Sąd Apelacyjny podziela argumenty Sądu I instancji o braku podstaw do uwzględnienia wniosku M. P. o wyłączenie sędziego Sądu Okręgowego Elżbiety Majewskiej na podstawie art. 48 k.p.c. , czy też art. 49 k.p.c.

Zgodnie z art. 48 § 1 k.p.c. sędzia jest wyłączony z mocy samej ustawy:

1/ w sprawach, w których jest stroną lub pozostaje z jedną ze stron w takim stosunku prawnym, że wynik sprawy oddziaływa na jego prawa lub obowiązki;

2/ w sprawach swego małżonka, krewnych lub powinowatych w linii prostej, krewnych bocznych do czwartego stopnia i powinowatych bocznych do drugiego stopnia;

3/ w sprawach osób związanych z nim z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli;

4/ w sprawach, w których był lub jest jeszcze pełnomocnikiem albo radcą prawnym jednej ze stron;

5/ w sprawach, w których w instancji niższej brał udział w wydaniu zaskarżonego orzeczenia, jako też w sprawach o ważność aktu prawnego z jego udziałem sporządzonego lub przez niego rozpoznanego oraz w sprawach, w których występował jako prokurator;

6/ w sprawach o odszkodowanie z tytułu szkody wyrządzonej przez wydanie prawomocnego orzeczenia niezgodnego z prawem, jeżeli brał udział w wydaniu tego orzeczenia.

W myśl § 2 tego przepisu powody wyłączenia trwają także po ustaniu uzasadniającego je małżeństwa, przysposobienia, opieki lub kurateli.

Zgodnie z art.49 k.p.c. niezależnie od przyczyn wymienionych w art. 48 k.p.c., sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie.

Przepis art. 49 k.p.c. reguluje wyłączenie sędziego na jego żądanie lub wniosek strony. Podstawą takiego żądania lub wniosku jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego.

Ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Nie wystarczą zatem jakiekolwiek okoliczności zachodzące w odniesieniu do sędziego, lecz takie które mogłyby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego. Strona powinna przytoczyć konkretne okoliczności, na podstawie których wyraża uzasadnioną obawę o braku bezstronności sędziego. Mogą one dotyczyć stosunków pozasądowych istniejących jeszcze przed wszczęciem procesu sądowego, jak i okoliczności zaistniałych na poszczególnych etapach procesu, czy też poszczególnych czynności procesowych.

W analizowanej sprawie nie zachodzi żadna z ustawowych przyczyn wyłączenia o których mowa w art. 48 k.p.c.

Skarżący nie wykazał także, aby pomiędzy nim a sędzią Sądu Okręgowego Elżbietą Majewską zachodził jakikolwiek stosunek osobisty (o który mowa w art. 49 k.p.c.) tego rodzaju, że mógłby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego.

W odniesieniu do stanowiska zażalenia przede wszystkim stwierdzić należy, że sam fakt, iż sędzia orzekał w innej sprawie, w której jako strona brał udział wnioskodawca nie przesądza o braku jego bezstronności. Samo przeświadczenie strony co do tego, że sędzia prowadzi proces wadliwie, zwłaszcza nieobiektywnie, nie jest przesłanką do żądania wyłączenia sędziego. Strona może zwalczać wadliwe orzeczenia wydawane przez sąd przy pomocy środków odwoławczych. Nie może natomiast, poprzez składnie nieuzasadnionego wniosku o wyłączenie sędziego, wpływać na skład sądu rozpoznającego sprawę (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 6 maja., II PK 344/09, OSNP 2011/21-22/271).

Stąd bez znaczenia dla oceny zasadności wniosku o wyłączenie sędziego pozostają podnoszone przez skarżącego okoliczności takie jak fakt prowadzenia przez tego samego sędziego sprawy pozostającej w związku ze sprawą aktualnie rozpoznawaną. Poza tym wnoszący zażalenie podnosząc taki argument zapomina, że w sprawie III AUa 1982/09 wnosił apelację i skargę kasacyjną, które zostały oddalone przez Sąd Apelacyjny i Sąd Najwyższy.

Mając na uwadze powyższe rozważania Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c. w związku z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA Iwona Niewiadowska-Patzer

SSA Ewa Cyran

SSA Marek Borkiewicz

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Gabriela Taciak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Ewa Cyran,  Marek Borkiewicz ,  Iwona Niewiadowska-Patzer
Data wytworzenia informacji: