Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1614/13 - uzasadnienie Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-10-18

OSTANOWIENIE

Dnia 18 października 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga

SA Marek Górecki

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku J. S.

przy uczestnictwie Powiatu (...)

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 16 lipca 2013 roku, sygn. akt: XII Co 62/13

postanawia:

1.  oddalić zażalenie,

2.  zasądzić od wnioskodawcy na rzecz uczestnika postępowania kwotę 120,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego za instancję odwoławczą.

SSA M. Mazurkiewicz-Talaga SSA J. Geisler SSA M. Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek wierzyciela o nadanie w trybie art. 788 k.p.c. klauzuli wykonalności nakazowi zapłaty z dnia 26 lutego 2013 roku, wydanemu w sprawie o sygn. akt: XII Nc 292/12 przeciwko uczestnikowi postępowania – Powiatowi (...), reprezentowanemu przez Starostę Powiatu oraz o zasądzenie na jego rzecz od uczestnika kosztów postępowania według norm przepisanych.

W motywach rozstrzygnięcia Sąd I instancji wyjaśnił, że wnioskodawca nie wykazał dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem notarialnie poświadczonym przejścia na uczestnika postępowania obowiązków, wynikających z w/w nakazu zapłaty. Dokumentem takim nie może być bowiem uchwała Rady Powiatu w Ś. z dnia 9 czerwca 2011 roku (nr X/69/11) w sprawie likwidacji (...) Szpital w Ś., albowiem zgodnie z jej treścią proces likwidacyjny tego podmiotu będzie trwał do 31 grudnia 2021 roku. Zgodnie natomiast z treścią art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej zobowiązania i należności samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się zobowiązaniami i należnościami Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego dopiero po jego likwidacji, co znalazło także odzwierciedlenie w § 3 uchwały nr X/69/11. Sąd Okręgowy podkreślił również, że do likwidacji(...) Szpitala w Ś. nie znajdują zastosowania przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej, która weszła w życie z dniem 1 lipca 2011 roku. Zgodnie bowiem z treścią art. 204 ust. 5 tej ustawy do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem jej wejścia w życie stosować należy przepisy dotychczasowe.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wnioskodawca, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania oraz o zasądzenie na swoją rzecz od uczestnika postępowania kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Zaskarżonemu orzeczeniu skarżący zarzucił naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. poprzez jego błędną wykładnię i niewłaściwe zastosowanie, polegające na przyjęciu, że w niniejszej sprawie nie doszło do przejścia na uczestnika postępowania obowiązku, wynikającego z w/w nakazu zapłaty oraz art. 206 ustawy o działalności leczniczej, poprzez błędną jego wykładnię, a w konsekwencji jego niezastosowanie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie wierzyciela nie zasługiwało na uwzględnienie.

Trafnie przyjął Sąd Okręgowy, iż w sprawie nie zachodziły podstawy do nadania klauzuli wykonalności przeciwko uczestnikowi postępowania w trybie art. 788 § 1 k.p.c., gdyż wierzyciel nie wykazał dokumentem urzędowym lub prywatnym z podpisem notarialnie poświadczonym przejścia na ten podmiot obowiązków, stwierdzonych prawomocnym nakazem zapłaty z dnia 26 lutego 2013 roku, wydanym w sprawie o sygn. akt: XII Nc 292/12.

Istota sporu w niniejszej sprawie sprowadza się do ustalenia, czy w świetle aktualnie obowiązujących przepisów dopuszczalne było określenie w uchwale likwidacyjnej Rady Powiatu w Ś. z dnia 9 czerwca 2011 roku nr(...)terminu likwidacji, przekraczającego 12 miesięcy. Uzasadniając swoje stanowisko wnioskodawca argumentował, że zgodnie z treścią art. 60 ust. 4 ustawy o działalności leczniczej z dnia 15 kwietnia 2011 roku (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 217), okres od dnia otwarcia likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej do dnia jej zakończenia nie może być dłuższy niż 12 miesięcy. Wprawdzie ustawa ta weszła w życie już po wydaniu w/w uchwały Rady Powiatu, tj. w dniu 1 lipca 2011 roku, jednakże znajduje ona, zdaniem skarżącego, zastosowanie również w niniejszej sprawie z mocy art. 206, zgodnie z którym podmioty prowadzące zakłady opieki zdrowotnej w dniu wejścia w życie niniejszej ustawy zobowiązane zostały do dostosowania swojej działalności, w zakresie nieuregulowanym w art. 204 ust. 1-4, do przepisów ustawy w terminie do dnia 31 grudnia 2012 roku.

Ze stanowiskiem wnioskodawcy nie sposób się zgodzić. Dokonując wykładni art. 206 ustawy o działalności leczniczej skarżący całkowicie pomija treść art. 204 tej ustawy, a w szczególności jego ust. 5. Zgodnie z tym przepisem w zakresie nieuregulowanym w ust. 4 do postępowań wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe. Przepis ten, jak trafnie podkreślał Sąd I instancji, należy rozumieć w okolicznościach niniejszej sprawy, w ten sposób, że wszczęte wobec (...)Szpitala w Ś. postępowanie likwidacyjne, jako że nie zostało wymienione w ust. 4 w/w przepisu, należy prowadzić według przepisów dotychczasowych, tj. na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 1991 roku o zakładach opieki zdrowotnej (Dz. U. z 2007 r. Nr 14, poz. 89, z późn. zm).

Odpowiedzialność jednostki samorządu terytorialnego za zobowiązania likwidowanego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej regulował art. 60 ust. 6 ustawy o zakładach opieki zdrowotnej, wskazując, iż zobowiązania te oraz należności stają się zobowiązaniami właściwej jednostki samorządu terytorialnego dopiero po jego likwidacji. Jednocześnie art. 60 ust. 4b) w/w ustawy określał warunki, jakim muszą odpowiadać uchwały o likwidacji. Wśród tych warunków w pkt. 4) wymieniono oznaczenie dnia zakończenia czynności likwidacyjnych, przy czym ustawa nie określała terminu, w jakim likwidacja ma zostać przeprowadzona.

W orzecznictwie Sądu Najwyższego wyjaśniono natomiast, że zobowiązania i należności postawionego w stan likwidacji samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej stają się zobowiązaniami i należnościami jego organu założycielskiego z dniem zakończenia czynności likwidacyjnych, określonych w uchwale o likwidacji (vide: wyrok Sądu najwyższego z dnia 1 kwietnia 2011 roku, sygn. akt: III CSK 181/10, LEX nr 864003 oraz powołane w jego uzasadnieniu orzecznictwo).

W tych okolicznościach niezasadne jest stanowisko skarżącego, że uchwała o likwidacji (...) Szpitala w Ś. winna zostać zmieniona i dostosowana do treści aktualnie obowiązującego art. 60 ust. 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej.

Zwracał na to również uwagę Wojewódzki Sąd Administracyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 30 stycznia 2013 roku, sygn. akt: IV SA/Po 951/12, badający zgodność z przepisami uchwały Rady Powiatu z dnia 9 czerwca 2011 roku nr X/69/11, zmienionej uchwałą z dnia 25 stycznia 2012 roku nr XVII/124/12 (k. 17-26). Stwierdził on, że uchwały te nie naruszają prawa.

W konsekwencji słusznie przyjął Sąd Okręgowy, że przejście obowiązków z w/w nakazu zapłaty na uczestnika postępowania nie wynika z załączonej do wniosku uchwały Rady Powiatu (...)/11 z dnia 9 czerwca 2011 roku.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie wnioskodawcy na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

O kosztach postępowania zażaleniowego orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z § 12 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 roku w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. 2002 r. Nr 163, poz. 1349 ze zm.).

SSA M. Mazurkiewicz-Talaga SSA J. Geisler SSA M. Górecki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Geisler,  Małgorzata Mazurkiewicz-Talaga ,  Marek Górecki
Data wytworzenia informacji: