Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1444/17 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2017-10-24

Sygn. akt I ACz 1444/17

POSTANOWIENIE

Dnia 24 października 2017 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Gulczyńska (spr.)

Sędziowie: SSA Mikołaj Tomaszewski

SSA Piotr Górecki

po rozpoznaniu w dniu 24 października 2017 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 29 sierpnia 2017 r.,

sygn. akt IX GC 874/14,

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie i przekazać sprawę do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji.

SSA Małgorzata Gulczyńska SSA Mikołaj Tomaszewski SSA Piotr Górecki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy przyznał biegłemu A. B. wynagrodzenie za opinię pisemną w kwocie 2.535,19 zł. W uzasadnieniu Sąd Okręgowy wskazał, że liczba godzin i stawka godzinowa podane przez biegłego nie budziły wątpliwości. Biegły poświęcił 76 godzin na analizę akt sprawy, wizję lokalną, opracowanie opinii i czynności biurowe, natomiast dojazd na miejsce wyniósł 88 km, w związku z czym zasadny był wniosek o przyznanie wynagrodzenia w kwocie 2.461,64 zł, przy stawce godzinowej 32,39 zł oraz 73,55 zł tytułem kosztów dojazdu. Jako podstawę prawną postanowienia Sąd Okręgowy wskazał art. 89 ust. 1, 2 i 3 u.k.s.c.

Powyższe postanowienie zażaleniem zaskarżył w całości pozwany, zarzucając błąd w ustaleniach faktycznych i niezasadne przyjęcie, że wskazana przez biegłego ilość czasu potrzebna do sporządzenia opinii wynosi 76 godzin, podczas gdy jest ona zawyżona. Skarżący wniósł o zmianę postanowienia poprzez przyznanie biegłemu niższego wynagrodzenia, adekwatnego do nakładu pracy przy sporządzaniu opinii.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Zaskarżone postanowienie podlegało uchyleniu, a sprawa przekazaniu Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania.

Uzasadnienie postanowienia zgodnie z art. 328 § 2 w zw. z art. 361 k.p.c. winno zawierać wskazanie podstawy faktycznej rozstrzygnięcia oraz wyjaśnienie podstawy prawnej z przytoczeniem przepisów prawa. W przypadku postanowienia o przyznaniu biegłemu wynagrodzenia za wykonaną pracę (art. 288 k.p.c.), koniecznym elementem podstawy faktycznej rozstrzygnięcia jest nie tylko określenie, jaką liczbę godzin biegły poświęcił ogółem na wykonanie opinii, lecz także z czego ta liczba wynika. Wyłącznie po ujawnieniu, jakie czynności w ramach sporządzania opinii biegły wykonał i ile poświęcił na nie czasu, możliwa jest ocena, czy czas zadeklarowany przez biegłego jest uzasadniony nakładem poświęconej pracy.

W niniejszej sprawie uzasadnienie zaskarżonego postanowienia było niekompletne, bowiem nie zawierało pełnej, opisanej wyżej podstawy faktycznej. Sąd Okręgowy nie wskazał w nim, ile godzin biegły poświęcił na poszczególne czynności w związku z opracowaniem opinii. W aktach sprawy brak także dokumentów, które pozwalałyby na odtworzenie, jaki nakład czasu pracy wiązał się z czynnościami wskazanymi przez Sąd I instancji, niezbędnymi do sporządzenia opinii.

Z tych względów Sąd Apelacyjny był pozbawiony możliwości rozpoznania zarzutów zażalenia, które wymagały weryfikacji nakładu pracy biegłego wskazanego w karcie pracy i zaaprobowanego przez Sąd Okręgowy.

W tym stanie rzeczy zaskarżone postanowienie należało uchylić i przekazać Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania na podstawie art. 386 § 4 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. celem sporządzenia uzasadnienia zgodnego z wymaganiami określonymi w art. 328 § 2 w zw. z art. 361 k.p.c.

SSA Małgorzata Gulczyńska SSA Mikołaj Tomaszewski SSA Piotr Górecki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Gulczyńska,  Mikołaj Tomaszewski ,  Piotr Górecki
Data wytworzenia informacji: