Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1330/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-08-29

POSTANOWIENIE

Dnia 29 sierpnia 2014 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler

po rozpoznaniu w dniu 29 sierpnia 2014 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. D.

przeciwko M. G., M. W., P. G. i Skarbowi Państwa reprezentowanemu przez (...) w P.

o zapłatę

na skutek zażalenia powoda

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 10 lipca 2014 roku, sygn. akt: I C 2594/13

postanawia:

oddalić zażalenie.

SSA Jerzy Geisler

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy zwolnił powoda od kosztów sądowych częściowo, a mianowicie od opłaty sądowej od apelacji ponad kwotę 1.200,00 zł (pkt 1), w pozostałym zakresie wniosek powoda oddalając (pkt 2). Uzasadniając rozstrzygnięcie wskazał, iż powód uzyskuje niewielkie dochody z tytułu handlu przez serwis internetowy (...). W okresie od 3 grudnia do 3 stycznia 2014 roku uzyskał w ten sposób sumę 1.759,00 zł, w okresie od 4 stycznia 2014 roku do 3 lutego 2014 roku – sumę 85,00 zł, a w marcu 2014 roku – 1.148,00 zł. Nadto jest on osobą sprawną i zdolną do pracy, zatem nie ma przeszkód do tego, by podjął pracę zarobkową w okresie wiosenno-letnim, zwłaszcza, że zamieszkuje w okolicy, gdzie znajdują się gospodarstwa rolne oraz przedsiębiorstwa przetwórcze. Sąd I instancji zważył także, że powód opłaca 80,00 zł miesięcznie za telefon komórkowy, co – w jego sytuacji – uznać należy za wydatek przekraczający rozsądną miarę. Na jego potrzeby wystarczyłaby kwota 20,00 – 30,00 zł miesięcznie.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył powód, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego zmianę poprzez zwolnienie go od kosztów sądowych w całości. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił niezgodność ustaleń faktycznych z materiałem dowodowym poprzez uznanie, że posiada on środki na zapłatę wpisu sądowego w wysokości 3.300,00 zł, mimo że nie pracuje, nie osiąga żadnych dochodów, jest zarejestrowany w PUP i pozostaje na utrzymaniu matki, jak też naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów, polegające na całkowitym pominięciu wydatków i kosztów utrzymania powoda.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie powoda nie zasługiwało na uwzględnienie.

Na wstępie należy wyjaśnić, iż skarżący uzyskał w postępowaniu przed Sądem I instancji zwolnienie od opłaty sądowej od apelacji ponad kwotę 1.200,00 zł, co oznacza, iż aktualnie obciąża go obowiązek poniesienia kosztów sądowych w wysokości 1.200,00 zł, a nie jak wskazuje się w zażaleniu – 3.300,00 zł.

Wbrew stanowisku powoda Sąd Okręgowy dokonał wnikliwej i prawidłowej oceny zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego. Faktem jest, że skarżący uzyskuje niewielkie dochody, co wynika z analizy przedłożonych przez niego kserokopii wyciągów z rachunków bankowych. Trafnie również argumentował Sąd I instancji, że powód ma możliwość podjęcia prac sezonowych, np. w zakresie zbioru owoców i warzyw, czemu nie stoi na przeszkodzie rejestracja w Urzędzie Pracy. Natomiast sam fakt, iż powód zarejestrowany jest jako osoba bezrobotna nie zwalnia go od obowiązku poszukiwania zatrudnienia we własnym zakresie.

Deklarowane przez powoda wydatki nie są wysokie i aktualnie są w całości pokrywane przez jego matkę, co wynika z treści złożonego przez niego oświadczenia majątkowego (k. 247-252).

Proces w niniejszej sprawie trwa od blisko roku, zatem skarżący miał wystarczająco dużo czasu, by przygotować się finansowo do poniesienia dalszych kosztów sądowych, związanych z zainicjowanym przez niego postępowaniem. Sam fakt, iż powód nie wykorzystuje swoich możliwości zarobkowych nie pozwala mu na skorzystanie z dobrodziejstwa, jakim jest całkowite zwolnienie od kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie powoda na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

SSA J. Geisler

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Geisler
Data wytworzenia informacji: