Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 1118/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-07-10

POSTANOWIENIE

Dnia 10 lipca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Bogdan Wysocki(spr.)

sędziowie: SA Ewa Staniszewska

SA Mikołaj Tomaszewski

po rozpoznaniu w dniu 10 lipca 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) Banku (...) w P.

przeciwko E. K. i J. K.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanych

na postanowienie Sądu Okręgowego w Koninie

z dnia 20 maja 2013 r., sygn. akt: IC 550/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

Ewa Staniszewska Bogdan Wysocki Mikołaj Tomaszewski

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek pozwanych o uzupełnienie wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w części dotyczącej kosztów procesu.

W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że wyrokiem z dnia 24 kwietnia 2013 r. Sąd Okręgowy w Koninie uchylił nakaz zapłaty w postępowaniu nakazowym z dnia 29 lutego 2012 r. w sprawie I Nc 2/12, umorzył postępowanie do kwoty 21.963 zł i oddalił powództwo w pozostałej części (pkt 2) oraz zasądził pozwanym od powoda kwotę 7.046 zł kosztów procesu. Rozstrzygnięcie to zawiera w sobie sumę wydatków pozwanych w związku z poniesioną przez nich opłatą od zarzutów, opłata od pełnomocnictwa i kosztów zastępstwa procesowego wg norm przepisanych (4.629 zł + 17 zł + 2.400 zł = 7.046 zł). Faktycznie naliczono koszty zastępstwa procesowego pozwanych wg § 6 pkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu, gdy powinno to nastąpić wg § 6 pkt 6 cytowanego rozporządzenia.

W dniu 30 kwietnia 2013 r. pozwani reprezentowani przez pełnomocnika wnieśli o uzupełnienie powyższego wyroku domagając się zasądzenia na ich rzecz od powoda zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w kwocie 3.600 zł. Jednakże uzupełnienie wyroku w przedmiocie kosztów procesu jest dopuszczalne tylko w sytuacji, gdy wyrok nie zawiera rozstrzygnięcia w w/w przedmiocie. Jeżeli jednak sąd w wyroku orzekł tylko częściowo o kosztach, to strona może wnieść zażalenie na postanowienie o kosztach, a nie wniosek o uzupełnienie wyroku. Wobec tego wniosek o uzupełnienie wyroku podlegał oddaleniu.

Zażalenie na to postanowienie złożyli pozwani, zaskarżyli je w całości, wnieśli o zmianę zaskarżonego postanowienie i uwzględnienie ich wniosku o uzupełnienie wyroku ewentualnie o uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy Sądowi I instancji do ponownego rozpoznania. Pozwani zarzucili rozstrzygnięciu naruszenie przepisów postępowania tj.:

-

art. 325 k.p.c. w zw. z art. 108 1 k.p.c. w zw. z art. 98 § 1 k.p.c. polegające na pominięciu przez sąd orzekający w sentencji wyroku rozstrzygnięcia w przedmiocie obowiązku poniesienia kosztów sądowych w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przewidzianych w związku z oddaleniem powództwa, pomimo zgłoszenia przez pozwanych w toku postępowania stosownego żądania,

-

art. 351 k.p.c. w zw. z art. 325 k.p.c. polegające na bezzasadnym oddaleniu wniosku w przedmiocie uzupełnienia wyroku w kwestii dotyczącej rozstrzygnięcia o kosztach postępowania w tym kosztach zastępstwa procesowego według norm przewidzianych w związku z oddaleniem powództwa, pomimo, że przedmiotowy wniosek dotyczył zgłoszonego w toku postępowania żądania zwrotu kosztów pominiętego przez Sąd w końcowym rozstrzygnięciu.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanych nie zasługiwało na uwzględnienie.

Rozstrzygnięcie o rozdziale kosztów procesu obejmuje wszystkie koszty poniesione przez strony, pozostaje w ścisłym związku z wynikiem sprawy, który w zasadzie decyduje o zastosowaniu jednej z zasad przewidzianych w art. 98 k.p.c. do art. 107 k.p.c. i zgodnie z art. 108 § 1 k.p.c., dokonywane jest w orzeczeniu kończącym sprawę. Jeśli końcowe orzeczenie sądu nie zawiera rozstrzygnięcia co do kosztów procesu, to strona zainteresowana może domagać się uzupełnienia tego braku na podstawie art. 351 k.p.c.

Zgodnie z art. 351 § 1 k.p.c. strona może w ciągu dwóch tygodni od ogłoszenie wyroku, a gdy doręczenie następuje z urzędu – od jego doręczenia, zgłosić wniosek o uzupełnienie wyroku, jeśli sąd nie orzekł o całości żądania, o natychmiastowej wykonalności, albo nie zamieścił w wyroku dodatkowego orzeczenia, które według przepisów ustawy powinien był zamieścić z urzędu. Uzupełnienie orzeczenia w przedmiocie kosztów postępowania może mieć miejsce, jeśli nie zawiera ono żadnego rozstrzygnięcia co do tych kosztów (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 10 października 2012 r., I Cz 116/12, LEX 1232744).

W niniejszej sprawie Sąd Okręgowy w Koninie w punkcie 2 wyroku z dnia 24 kwietnia 2013 r. zasądził od powódki na rzecz pozwanych kwotę 7.046 zł tytułem kosztów procesu. Zatem brak jest możliwości uzupełnienia wyroku w zakresie pozostałych zgłoszonych przez pozwanych, a nieuwzględnionych kosztów procesu. Przyjmuje się bowiem, że jeżeli końcowe orzeczenie sądu stanowi rozstrzygnięcie o kosztach procesu, to strona niezadowolona z tego rozstrzygnięcia może podważać prawidłowość częściowego jedynie uwzględnienia jej wniosku, albo nieuwzględnienia go, drogą zażalenia. Zażalenie na orzeczenie o kosztach procesu przysługuje także wtedy, gdy sąd I instancji uwzględnił tylko część żądanych kosztów i nie oddalił wniosku o te koszty w pozostałym zakresie, ponieważ, to pozytywne rozstrzygnięcie zawiera również oddalenie wniosku w nieuwzględnionej części (por. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 2 marca 2012 r., I PZ 33/11, LEX 1215120). Zgodnie z powyższym nie ma podstaw do przyjęcia, że w takiej sytuacji należałoby domagać się uzupełnienia orzeczenia.

Wobec tego zasadnie Sąd Okręgowy wniosek pozwanych z dnia 30 kwietnia 2013 r. o uzupełnienie wyroku Sądu Okręgowego w Koninie z dnia 24 kwietnia 2013 r. w części dotyczącej kosztów procesu oddalił

Mając to na uwadze Sąd Apelacyjny, na podstawie art. 385 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oddalił zażalenie pozwanych jako bezzasadne.

Ewa Staniszewska Bogdan Wysocki Mikołaj Tomaszewski

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Wysocki,  Ewa Staniszewska ,  Mikołaj Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: