Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 929/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-06-27

POSTANOWIENIE

Dnia 27 czerwca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Elżbieta Fijałkowska

Sędziowie: SA Mikołaj Tomaszewski

SA Bogdan Wysocki (spr.)

po rozpoznaniu w dniu 27 czerwca 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa M. M.

przeciwko (...) Sp. z o.o. z siedzibą w L.

o zapłatę

na skutek zażalenia pozwanego

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 23 kwietnia 2013 r., sygn. akt: IX GC 215/13

postanawia:

uchylić zaskarżone postanowienie.

SSA M. Tomaszewski SSA E. Fijałkowska SSA B. Wysocki

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy odrzucił zażalenie pozwanego na postanowienie z dnia 25 lutego 2013 r. jako nieopłacone. W uzasadnieniu orzeczenia wskazał, że pozwany wprawdzie w terminie otwartym do uiszczenia opłaty od zażalenia złożył wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych, jednak wniosek ten jako zwrócony nie przerwał upływu terminu do wniesienia opłaty sądowej.

Zażalenie na to postanowienie złożył pozwany, zaskarżając je w całości i wniósł o jego uchylenie i zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania zażaleniowego.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie pozwanego zasługiwało na uwzględnienie.

Pozwany wniósł zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2013 r. Zarządzeniem z dnia 8 marca 2013 r. pozwany został wezwany do uiszczenia opłaty od zażalenia w kwocie 1.793 zł. W czasie biegu terminu do uiszczenia opłaty od zażalenia pozwany złożył wniosek o zwolnienie go od kosztów sądowych. Zarządzeniem z dnia 25 marca 2013 r. Przewodniczący wezwał pozwanego do usunięcia w terminie 7 dni pod rygorem zwrotu wniosku o zwolnienie od kosztów braków formalnych wniosku poprzez przedłożenie podpisanego przez pozwanego oświadczenia obejmującego szczegółowe dane o stanie rodzinnym i majątku, dochodach i źródłach utrzymania. Odpis zarządzenia wraz z odpisem stosownego formularza doręczono pozwanemu w dniu 3 kwietnia 2013 r. Pozwany w zakreślonym terminie nie wykonał powyższego wezwania. Wobec tego przewodniczący zarządzeniem z dnia 23 kwietnia 2013 r. zwrócił pozwanemu wniosek o zwolnienie od kosztów sądowych (k. 182).

Należy zauważyć, że wobec pozwanego jako osoby prawnej nie ma zastosowania art. 102 ust. 2 u.k.s.c. nakazujący dołączenie do wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych oświadczenia obejmującego szczegółowe dane o stanie rodzinnym, dochodach i źródłach utrzymania osoby ubiegającej się o zwolnienie od kosztów tylko art. 103 u.k.s.c. zgodnie z którym sąd może przyznać zwolnienie od kosztów sądowych osobie prawnej jeżeli wykazała, że nie ma dostatecznych środków na ich uiszczenie. Wobec tego w sprawie brak było podstaw do wzywania pozwanego w trybie art. 130 § 1 k.p.c. tak jak to przewiduje w przypadku osób fizycznych art. 102 ust. 2 u.k.s.c. do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sądowych pod rygorem zwrotu wniosku. Zatem mimo nie wykonania przez pozwanego zarządzenia przewodniczącego z dnia 25 marca 2013 r. wzywającego go do uzupełnienia braków formalnych wniosku o zwolnienie od kosztów sadowych, wniosek ten nie podlegał zwrotowi tylko winien zostać rozpoznany merytorycznie.

Wobec tego na obecnym etapie postępowania brak jest przesłanek do odrzucenia zażalenia pozwanego na postanowienie z dnia 25 lutego 2013 r., albowiem wniosek żalącego z dnia 21 marca 2013 r. przerwał bieg terminu do uiszczenia opłaty od zażalenia.

Mając to na uwadze Sąd Apelacyjny na podstawie art. 386 § 1 k.p.c. w zw. 397§ 2 k.p.c. uchylił zaskarżone postanowienie.

SSA M. Tomaszewski SSA E. Fijałkowska SSA B. Wysocki

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Elżbieta Fijałkowska,  Mikołaj Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: