Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 807/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-05-09

POSTANOWIENIE

Dnia 9 maja 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Piotr Górecki (spr.),

Sędziowie: SA Krzysztof Józefowicz,

SA Bogusława Żuber,

po rozpoznaniu w dniu 9 maja 2013 r. w Poznaniu

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa

M. S. (1)

przeciwko

P. S.

o rozwód

na skutek zażalenia pozwanego

od postanowienia Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 7 stycznia 2013 r.,

sygn. akt XIII C 436/11

postanawia:

oddalić zażalenie.

K. Józefowicz P. Górecki B. Żuber

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu oddalił wniosek pozwanego o wyłączenie sędziego (...)W uzasadnieniu wskazał, że brak przesłanek zarówno z art. 48 jak i 49 k.p.c., które stanowią podstawę do wyłączenia sędziego od rozpoznania sprawy.

Zażalenie na powyższe postanowienie wniósł pozwany, zaskarżając je w całości. Skarżący zarzucił w/w orzeczeniu „błąd w ustaleniach faktycznych, które miało wpływ na treść postanowienia i odmowę wyłączenia sędziego”.

Pozwany wniósł o zmianę zaskarżonego postanowienia poprzez wyłączenie sędziego Sądu Okręgowego w Poznaniu (...) z „uwagi na powstałe wątpliwości co do bezstronności przy rozpoznaniu sprawy”. Żądaniem ewentualnym było uchylenie zaskarżonego postanowienia i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania przez Sąd Okręgowy.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu zważył, co następuje.

Zażalenie uznać należało za bezzasadne.

Zgodnie z art. 49 k.p.c. sąd wyłącza sędziego na jego żądanie lub na wniosek strony, jeżeli istnieje okoliczność tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Podstawą takiego żądania lub wniosku jest istnienie okoliczności tego rodzaju, że mogłaby wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w każdej sprawie. Ustawa nie przytacza wskazówek co do rodzaju okoliczności mogących wywołać uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego w danej sprawie. Przyjąć zatem trzeba, że uzasadnioną wątpliwość co do bezstronności sędziego stanowić mogą stosunki charakterze emocjonalnym (np. przyjaźń, sympatia, niechęć), ujawniające się w trakcie postępowania poprzez przychylne odnoszenie się do jednej ze stron i nieprzychylność wobec drugiej strony.

W ocenie Sądu Apelacyjnego w Poznaniu w sprawie nie zachodzą okoliczności, które poddają w wątpliwość bezstronność sędziego (...) Wypada także dodać, że w niniejszym postępowaniu w dniu 29 maja 2012 r. zapadł wyrok w sprawie o rozwód, a pozwany wywiódł od tego orzeczenia apelację. Zaznaczyć wypada, że sama okoliczność niezadowolenia pozwanego z decyzji wydawanych przez sędziego w toku postępowania, nie może świadczyć o braku bezstronności i tym samym nie uzasadnia wyłączenia sędziego. We wniosku o wyłączenie sędziego, ani też w zażaleniu pozwany nie naprowadził żadnych tego rodzaju okoliczności, które poddawałyby w wątpliwość bezstronność sędziego. Brak podstaw do wyłączenia sędziego wynika dodatkowo z treści pisemnego oświadczenia sędziego, która zaprzeczyła, aby zachodziły w sprawie jakikolwiek okoliczności uzasadniające jej wyłączenie. Zaznaczyć też trzeba, że brak było podstaw do wyłączenia sędziego z mocy ustawy (art. 48 k.p.c.).

Z tych przyczyn na podstawie w/w przepisów Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji, oddalając zażalenie na podstawie art. 385 k.p.c.

K. Józefowicz P. Górecki B. Żuber

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Piotr Górecki,  Krzysztof Józefowicz ,  Bogusława Żuber
Data wytworzenia informacji: