Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 586/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-04-18

POSTANOWIENIE

Dnia 18 kwietnia 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Bogdan Wysocki (spr.)

sędziowie: SA Piotr Górecki

SA Jerzy Geisler

po rozpoznaniu w dniu 18 kwietnia 2013 r.

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa (...) sp. z o.o. z siedzibą w P., M. V., P. G. i M. K.

przeciwko (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

o ochronę dóbr osobistych i zapłatę

na skutek zażalenia pozwanej (...) sp. z o.o. z siedzibą w W.

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu z dnia 5 lutego 2013 r. w sprawie o sygn. XII C 918/12

postanawia:

zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że oddalić wniosek o zabezpieczenie.

Piotr Górecki Bogdan Wysocki Jerzy Geisler

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w trybie zabezpieczenia na czas trwania postępowania roszczeń powodów o ochronę dóbr osobistych i zapłatę: 1) nakazał pozwanym uniemożliwienie osobom trzecim dostępu do serwisu internetowego prowadzonego w domenie internetowej http:/ (...) poprzez zablokowanie dostępu do tego serwisu przy czym w domenie internetowej http:// (...) nie zostaną zamieszczone serwisy internetowe lub strony internetowe zawierające inne podobne treści, a także linki, przekierowania lub podobne odesłania do serwisów lub stron prowadzonych przez osoby trzecie, których tematyka dotyczyłaby powodów lub prowadzonej przez powodów działalności gospodarczej; 2) zakazał pozwanym (...) sp. z o.o. przenoszenia praw do domeny http://(...) i rejestracji tej domeny;3) w pozostałej części wniosek oddalił.

W uzasadnieniu orzeczenia Sąd wskazał, że w Sądzie Okręgowym w Poznaniu pod sygn. akt XII C 2043/11 toczy się sprawa z powództwa (...) Sp. z o.o. przeciwko A. K. o ochronę dóbr osobistych w związku z funkcjonowaniem domeny http:// (...) w którym to postępowaniu wydane zostało postanowienie o zabezpieczeniu, obecnie prawomocne. A. K. zbył tę domenę na rzecz pozwanych. Zarówno on jak i pozwana K. K. są współwłaścicielami pozwanej (...) sp. z o.o.

W niniejszej sprawie zostało wydane postanowienie o zabezpieczeniu z dnia 9 maja 2012 r. dotyczące portalu http://(...) , które jest prawomocne.

24 lipca 2012 r. zostało wydane kolejne postanowienie o zabezpieczeniu dotyczące serwisu internetowego http:// (...) postanowienie to jest również prawomocne.

Powodowie złożyli w dniu 27 września 2012 r. w toku postępowania międzyinstancyjnego kolejny wniosek o zabezpieczenie twierdząc, że pozwani kontynuują działalność naruszając dobra osobiste powodów prowadząc nowoutworzona domenę internetową http:// (...)

Powodowie mają interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia, bowiem brak zabezpieczenia poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie i doprowadzi do sytuacji, że dobra osobiste powodów będą naruszane, negatywne skutki tych naruszeń będą narastały, a po sprzedaży lub zbyciu praw do domeny w innej formie będą generowane kolejne postępowania sądowe. Jednocześnie sposób zabezpieczenia nie zmierza do zaspokojenia roszczenia skoro ma charakter czasowy i nie obciąża pozwanych ponad potrzebę.

Jednocześnie Sąd ocenił, że brak jest przesłanek do orzeczenia zabezpieczenia w szerszym zakresie żądanym przez powodów.

Zażalenie na to postanowienie złożyła pozwana (...) sp. z o.o. z siedzibą w W., wniosła o uchylenie zaskarżonego postanowienia.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie jest zasadne.

Twierdzenia żalącej w zakresie naruszenia przepisów o właściwości sądu nie miały znaczenia dla oceny zasadności zaskarżonego postanowienia, gdyż postanowienie w sprawie zabezpieczenia wydane przez sąd niewłaściwy, tak jak i inne czynności procesowe dokonane w sądzie niewłaściwym, pomimo przekazania sprawy do sądu właściwego zgodnie z art. 200 § 3 k.p.c. pozostają w mocy (zob. postanowienie Sądu Najwyższego - Izba Cywilna z dnia 20 lipca 1972 r. sygn. akt II CZ 129/72, OSN 1973, Nr 5, poz. 77).

Należy również zwrócić uwagę, że uzasadnienie zaskarżonego postanowienia nie spełnia wymogów, o jakich mowa w art. 328 § 2 k.p.c. w zw. z art. 361 k.p.c.. Sąd I instancji przyjął bowiem, że powodowie w wystarczający sposób uprawdopodobnili roszczenie podlegające zabezpieczeniu, nie wskazując jednocześnie, na jakich przesłankach faktycznych i prawnych opiera takie stanowisko.

Uchybienie to nie stanowi jednak przeszkody do merytorycznego rozpoznania zażalenia.

Wbrew poglądowi Sądu Okręgowego nie można bowiem przyjąć, aby w świetle zgromadzonego materiału dowodowego, na obecnym etapie postępowania powodowie w sposób dostateczny uprawdopodobnili zgłoszone w piśmie procesowym z dnia 26 września 2012 r. dodatkowe żądanie naruszenia przez pozwanych ich dóbr osobistych w postaci ich dobrego imienia poprzez prowadzenie nowoutworzonej domeny internetowej (...) Powodowie oprócz dołączenia wydruku z internetowej bazy podmiotów rejestrujących strony internetowe (...)/ (...) nie dołączyli innych dokumentów z których wynikałoby, że treści umieszczone na tej domenie internetowej naruszają dobre imię powodowej spółki. Zatem powodowie na obecnym etapie postępowania nie uprawdopodobnili, że treści mieszczone na nowoutworzonej domenie internetowej http:// (...)naruszają ich dobra osobiste. Samo zarejestrowanie przez pozwanych domeny internetowej nie uprawdopodabnia, że może dojść do naruszenia dóbr osobistych powodów.

Z tych przyczyn na podstawie przepisów art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. Sąd Apelacyjny orzekł jak w sentencji postanowienia.

Piotr Górecki Bogdan Wysocki Jerzy Geisler

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Bogdan Wysocki,  Piotr Górecki ,  Jerzy Geisler
Data wytworzenia informacji: