Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 420/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-03-14

Sygn. akt I ACz 420/13

POSTANOWIENIE

Dnia 14 marca 2013 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu – Wydział I Cywilny

w następującym składzie:

Przewodniczący: SSA Małgorzata Gulczyńska (spr.)

SSA Elżbieta Fijałkowska

SSA Jan Futro

po rozpoznaniu w dniu 14 marca 2013 r. na posiedzeniu niejawnym

sprawy z powództwa A. P.

przeciwko M. P.

o uchylenie obowiązku alimentacyjnego

na skutek zażalenia powoda na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 14 grudnia 2012 r., sygn. akt XII C 2599/12

postanawia:

oddalić zażalenie.

/-/SSA Elżbieta Fijałkowska /-/ SSA Małgorzata Gulczyńska /-/ SSA Jan Futro

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy w Poznaniu uznał się za niewłaściwy rzeczowo i przekazał sprawę Sądowi Rejonowemu w Koszalinie.

W uzasadnieniu podał, że w myśl art. 17 pkt 4 k.p.c. do wyłącznej właściwości sądów rejonowych należą sprawy o alimenty bez względu na wartość przedmiotu sporu. Pozwany natomiast ma miejsce zamieszkania w K., co uzasadnia, zgodnie z art. 27 § 1 k.p.c., określoną w postanowieniu właściwość miejscową.

W zażaleniu na to postanowienie powód wniósł o jego zmianę i rozpoznanie sprawy przez Sąd w P. lub w Ś. W. Wskazał, że ostatnim wspólnym miejscem zamieszkania stron był P., obecnie pomiędzy matką pozwanego a powodem toczą się sprawy przed sądami wP. i Ś. W., nadto powód sprawuje opiekę nad trojgiem małoletnich dzieci, w tym nad jednym niepełnosprawnym.

W odpowiedzi na zażalenie pozwany wniósł o jego oddalenie.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie nie zasługiwało na uwzględnienie.

Pozwany w zażaleniu nie powoływał się na właściwość rzeczową Sądu Okręgowego, przytaczając jedynie argumenty przemawiające w jego ocenie za rozpoznaniem sprawy przed sądem wP. lub w Ś. W. W świetle art. 27 § 1 k.p.c., zgodnie z którym powództwo wytacza się przed sąd pierwszej instancji, w którego okręgu pozwany ma miejsce zamieszkania, sądy te nie były jednak właściwe miejscowo do rozpoznania sprawy. W przypadku spraw o alimenty przepis art. 32 k.p.c. przewiduje dodatkowo możliwość wytoczenia powództwa przed sąd właściwy dla miejsca zamieszkania uprawnionego. W niniejszej sprawie, w której powód wnosi o uchylenie obowiązku alimentacyjnego, ustawa nie przewiduje zatem odstępstwa od reguły ogólnej wyrażonej w art. 27 § 1 k.p.c.

Zgodnie z art. 200 § 1 k.p.c. sąd, który stwierdzi swą niewłaściwość przekaże sprawę sądowi właściwemu. Przekazanie to dokonywane jest, w braku zastrzeżenia, że sprawa powinna zostać przekazana sądowi właściwemu rzeczowo, zgodnie z właściwością zarówno rzeczową jak i miejscową. Z uwagi na przedmiot powództwa i miejsce zamieszkania pozwanego, wydane postanowienie było prawidłowe, toteż nie zachodzą podstawy do jego kwestionowania.

W tym stanie rzeczy Sąd Apelacyjny oddalił zażalenie na podstawie art. 385 w zw. z art. 397 § 2 k.p.c.

/-/SSA Elżbieta Fijałkowska /-/ SSA Małgorzata Gulczyńska /-/ SSA Jan Futro

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Gulczyńska,  Elżbieta Fijałkowska ,  Jan Futro
Data wytworzenia informacji: