Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACz 143/13 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2013-04-08

POSTANOWIENIE

Dnia 8 kwietnia 2013 roku

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący: SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie: SA Jacek Nowicki

SA Bogusława Żuber

po rozpoznaniu w dniu 8 kwietnia 2013 roku

na posiedzeniu niejawnym

sprawy z wniosku (...) Fundusz (...) w W.

przy uczestnictwie J. M.

o nadanie klauzuli wykonalności

na skutek zażalenia wnioskodawcy

na postanowienie Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 28 listopada 2012 roku, sygn. akt: I Co 179/12

postanawia:

1.  zmienić zaskarżone postanowienie w ten sposób, że prawomocnemu nakazowi zapłaty w postępowaniu nakazowym, wydanemu przez Sąd Okręgowy w Poznaniu, Wydział XII Cywilny, w dniu 3 listopada 2010 roku, w sprawie o sygn. akt: XII Nc 244/10 z powództwa (...) SA z siedzibą w W. przeciwko J. M., któremu nadano klauzulę wykonalności postanowieniem tegoż Sądu z dnia 1.12.2010 r. w tejże sprawie, nadać klauzulę wykonalności na rzecz (...) Funduszu (...)w W., na którego przeszło uprawnienie dotychczasowego wierzyciela – (...) S.A. z siedzibą w W., oraz zasądzić od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawcy kwotę 110,00 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania klauzulowego.

2.  odstąpić od obciążenia uczestnika postępowania kosztami postępowania zażaleniowego.

SSA J. Nowicki SSA J. Geisler SSA B. Żuber

UZASADNIENIE

Zaskarżonym postanowieniem Sąd Okręgowy oddalił wniosek (...) (...) Zamknięty w W. o nadanie na jego rzecz, jako następcy prawnego wierzyciela, klauzuli wykonalności prawomocnemu nakazowi zapłaty z dnia 3 listopada 2010 roku, wydanemu w sprawie z powództwa (...) S.A. w W. przeciwko J. M., w trybie art. 788 k.p.c.

Sąd I instancji wyjaśnił, że wnioskodawca na poparcie złożonego wniosku przedłożył kserokopię dokumentu – umowy sprzedaży wierzytelności, z którego wynika, że (...) Bank (...) S.A. w W. zbył na rzecz wnioskodawcy (...) bezspornych i wymagalnych wierzytelności pieniężnych, wynikających z różnych tytułów, o łącznej wartości nominalnej 524.555.999,54 zł. Lista dłużników zbywcy wierzytelności oraz wykaz wierzytelności zgodnie z § 3 ust. 5 umowy miały być wskazane na płycie CD o treści zgodnej z treścią załącznika nr 1 do umowy. Jednakże analiza załącznika nr 1 prowadzi do wniosku, iż jest to nieczytelna i szczątkowa kopia o niewielkiej czcionce, której nie sposób odczytać, a więc nie stanowi ona żadnego dowodu, który pozwoliłby Sądowi na stwierdzenie, że w/w umową objęta została także wierzytelność, wynikająca ze wskazanego na wstępie nakazu zapłaty.

Zażalenie na powyższe postanowienie złożył wnioskodawca, zaskarżając je w całości i wnosząc o jego uchylenie oraz o zasądzenie na swoją rzecz od uczestnika postępowania zwrotu kosztów postępowania zażaleniowego według norm przepisanych. Zaskarżonemu orzeczeniu zarzucił:

1.  naruszenie art. 788 § 1 k.p.c. poprzez błędne przyjęcie, że załączony do wniosku dokument w postaci załącznika nr 1 do aneksu nr (...) do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 9 grudnia 2011 roku nie wykazuje przejścia wierzytelności wynikającej z w/w nakazu zapłaty,

2.  naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. poprzez przekroczenie granic swobodnej oceny dowodów i wyprowadzenie wniosków sprzecznych z zasadami prawidłowego rozumowania oraz doświadczenia życiowego przy dokonywaniu oceny materiału dowodowego zgromadzonego w niniejszej sprawie, polegające na nieuzasadnionym przyjęciu, że wnioskodawca nie wykazał przejścia uprawnień na jego rzecz zgodnie z wymogami art. 788 § 1 k.p.c.,

3.  naruszenie art. 130 § 1 k.p.c. poprzez jego niezastosowanie.

Nadto skarżący złożył wniosek o dopuszczenie dowodu z dokumentu w postaci Załącznika nr 1 do aneksu nr (...) do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 9 grudnia 2011 roku, poświadczonego za zgodność z oryginałem przez radcę prawnego z powiększonym drukiem czcionki.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Zażalenie wnioskodawcy należało uwzględnić, ale tylko dlatego, że do zażalenia dołączono czytelny wypis załącznika nr 1 do aneksu nr (...) do umowy sprzedaży wierzytelności z dnia 9.12.2011 r., z którego wynika, że uprawnienia wynikające z nakazu zapłaty z dnia 3.11.2010 r. – XII Nc 244/10, zostały objęte w/w umową i tym samym przeszły na wnioskodawcę.

Ponieważ pozostałe dokumenty odpowiadają formie przewidzianej w art. 788 § 1 kpc spełnione zostały przesłanki do uwzględnienia wniosku.

Stało się to podstawą zmiany zaskarżonego postanowienia - art. 386 § 1 k.p.c. w zw. z art. 397 § 2 k.p.c. oraz art. 13 § 2 k.p.c.

Z uwagi na to, że koszty postępowania zażaleniowego wywołane zostały wyłącznie przez nieprawidłowe przygotowanie wniosku Sąd odstąpił od obciążenia nimi uczestnika postępowania. – art. 102 kpc.

SSA J. Nowicki SSA J. Geisler SSA B. Żuber

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Geisler,  Jacek Nowicki ,  Bogusława Żuber
Data wytworzenia informacji: