Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 950/12 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2012-12-05

Sygn. akt I ACa 950/12

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 grudnia 2012 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Jerzy Geisler (spr.)

Sędziowie:

SA Bogusława Żuber

SA Mikołaj Tomaszewski

Protokolant:

starszy sekretarz sądowy Sylwia Woźniak

po rozpoznaniu w dniu 5 grudnia 2012 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa K. Z., M. Z.

przeciwko Skarbowi Państwa: 1. Szefowi Wojskowego Zarządu Infrastruktury w P.2. Dowódcy (...)w P.

o zapłatę

na skutek apelacji powodów

od wyroku Sądu Okręgowego w Poznaniu

z dnia 2 sierpnia 2012 r., sygn. akt XII C 1573/11

1.  oddala apelację;

2.  zasądza solidarnie od powodów na rzecz pozwanego Skarbu Państwa -Szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w P. kwotę 900 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego w instancji odwoławczej.

M. Tomaszewski J. Geisler B. Żuber

UZASADNIENIE

Po ostatecznym sprecyzowaniu jednego z roszczeń dochodzonych w sprawie, powodowie K. Z. i M. Z. wnieśli o zasądzenie od pozwanego Skarbu Państwa – Szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w P.kwoty 34.825,33 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 31.07.2010 r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za nakłady konieczne do poniesienia na rewitalizację akustyczną budynku mieszkalnego.

Pozwany Skarb Państwa – Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury w P.wniósł o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów kosztów procesu.

Wyrokiem częściowym z dnia 2.08.2012 r. Sąd Okręgowy w Poznaniu zasądził od pozwanego Skarbu Państwa – Szefa Wojskowego Zarządu Infrastruktury w P. kwotę 34.835,33 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 2.08.2012 r., umorzył postępowanie w przedmiocie roszczenia powodów o ustalenie odpowiedzialności pozwanego tytułem nakładów na rewitalizację akustyczną budynku powodów na przyszłość a w pozostałej części powództwo oddalił. – k. 1042-1043 Pisemne ustalenia i motywy rozstrzygnięcia Sąd Okręgowy przedstawił na kartach 1047-1057.

Powodowie są współwłaścicielami nieruchomości położonej w P. przy ul. (...), o pow. 219 m 2, zabudowanej domem jednorodzinnym, dwukondygnacyjnym z podpiwniczeniem w zabudowie szeregowej, pobudowanym w latach 1970-1972.

Nieruchomość powyższa umiejscowiona jest w strefie II, ustalonej w rozporządzeniu Wojewody (...) z dnia 31.12.2007 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie utworzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego P.K.. W związku z powyższym zakazano przeznaczenia terenów tej strefy pod budowę szpitali, domów opieki społecznej i zabudowy związanej ze stałym pobytem dzieci i młodzieży, ale dopuszczono do lokalizowania zabudowy mieszkaniowej pod warunkiem zapewnienia budynkom właściwego klimatu akustycznego.

Koszty zapewnienia nieruchomości powodów właściwego klimatu akustycznego wynoszą 34.825,33 zł. W budynku mieszkalnym niezbędne jest wykonanie prac, które zapewnią izolację akustyczną, a szczegółowo wskazanych w opiniach biegłych.

W oparciu o powyższe ustalenia Sąd Okręgowy przyjął, że powództwo w zakresie nakładów na rewitalizację akustyczną budynku okazało się uzasadnione do kwoty 34.825,33 zł, na podstawie art. 129 ust. 2 oraz art. 136 ust. 3 ustawy z 27.04.2001 r. prawo ochrony środowiska.

Sąd Okręgowy zasądził odsetki ustawowe zgodnie z art. 481 § 1 kc od dnia wydania wyroku częściowego albowiem dopiero ustalenia poczynione w toku niniejszego postępowania przesądziły o odpowiedzialności pozwanego i o rozmiarach szkody poniesionej przez powodów na skutek wprowadzenia obszaru ograniczonego użytkowania dla lotniska wojskowego P.-K..

Wyrok z dnia 2.08.2012 r. zaskarżyli w części apelacją powodowie - co do punktu 3 i to w części oddalającej odsetki ustawowe od daty wcześniejszej niż data wyrokowania. Skarżący wnieśli o zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez zasądzenie od pozwanego odsetek ustawowych w kwocie 6.725,19 zł, tj. od kwoty 6.090,00 zł za okres od 19.08.2010 r. do 1.08.2012 r. i od kwoty 28.735,33 zł od 14.03.2011 r. do 1.08.2012 r. i zasądzenie od pozwanego na rzecz powodów kosztów postępowania apelacyjnego, w tym kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 2-krotności stawki minimalnej, ewentualnie o uchylenie wyroku w zaskarżonej części i przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi I instancji. – 1060- (...)

Pozwany Skarb Państwa Szef Wojskowego Zarządu Infrastruktury, w odpowiedzi na apelację, wniósł o jej oddalenie i zasądzenie od powodów na swoją rzecz kosztów zastępstwa procesowego w postępowaniu apelacyjnym według norm przepisanych. – k. 1073-1075

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje:

Apelacja powodów okazała się nieuzasadniona.

W przypadku ustalenia odszkodowania na podstawie art. 363 § 2 k.c. ustalenie terminu początkowego zasądzenia odsetek w przypadku odpowiedzialności z tytułu czynu niedozwolonego uzależnione jest od okoliczności każdego konkretnego przypadku. Niewątpliwie według art. 481 k.c. odsetki należą się za samo opóźnienie, choćby wierzyciel nie poniósł żadnej szkody i choćby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi; przysługują one przy tym w zasadzie według stopy ustawowej. Tak ujęte odsetki stanowią rekompensatę uszczerbku doznanego przez wierzyciela wskutek pozbawienia go możliwości czerpania korzyści z należnego mu świadczenia pieniężnego. W odniesieniu do należności pieniężnych można bowiem zawsze przyjąć, że w następstwie opóźnienia wierzyciel doznaje uszczerbku w postaci utraty procentu, na jaki mógłby ulokować otrzymaną w terminie sumę. To niejako ryczałtowe i oparte na uproszczonych zasadach wyrównanie typowego uszczerbku wynikłego z nieotrzymania świadczenia pieniężnego w terminie - jakim jest przyznanie odsetek za opóźnienie - stanowi rekompensatę minimalną. Tak Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z 5.09.2012 r. I ACa 561/12, LEX 1217737.

W przypadku roszczenia odszkodowawczego związanego z kosztami rewitalizacji akustycznej budynku mieszkalnego szkoda po stronie powódki ma jednak charakter specyficzny i polega, jak dotychczas, jedynie na ustawowym obowiązku doprowadzenia przez nią budynku do właściwego klimatu akustycznego.

Powódka nie wydatkowała bowiem dotąd z własnego majątku żadnych środków i nie poniosła w istocie w wyniku realizacji wymienionego obowiązku żadnego uszczerbku majątkowego.

Tak rozumiana szkoda zostanie wyrównana dopiero w przyszłości, z wykorzystaniem zasądzonej przez sąd na ten cel należności.

Uzasadniało to przyznanie od przyznanego świadczenia odsetek za opóźnienie dopiero od daty wyrokowania.

W innym przypadku w nieuzasadnionym stopniu uwzględniony zostałby interes wierzyciela, kosztem interesu dłużnika.

W istocie po stronie powódki powstałoby w ten sposób niczym nieusprawiedliwione przysporzenie majątkowe kosztem majątku Skarbu Państwa.

Dlatego na podstawie przepisu art. 385 kpc Sąd Apelacyjny apelację powodów oddalił.

O kosztach postępowania odwoławczego orzeczono na podstawie art. 98 i 108 § 1 kpc.

SSA M. TomaszewskiSSA J. GeislerSSA B. Żuber

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Jerzy Geisler,  Bogusława Żuber ,  Mikołaj Tomaszewski
Data wytworzenia informacji: