Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I ACa 664/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Apelacyjny w Poznaniu z 2014-10-14

Sygn. akt I ACa 664/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2014 r.

Sąd Apelacyjny w Poznaniu, I Wydział Cywilny w składzie:

Przewodniczący:

SSA Mariola Głowacka (spr.)

Sędziowie:

SSA Ewa Staniszewska

SSO del. Ryszard Marchwicki

Protokolant:

st.sekr.sądowy Kinga Kwiatkowska

po rozpoznaniu w dniu 14 października 2014 r. w Poznaniu

na rozprawie

sprawy z powództwa A. K.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą

w W.

o zapłatę

na skutek apelacji pozwanej

od wyroku Sądu Okręgowego w Zielonej Górze

z dnia 12 marca 2014 r., sygn. akt I C 318/11

I.  zmienia zaskarżony wyrok w punkcie 1 o tyle tylko, że zasądzoną w nim kwotę 92.419,97 zł obniża do kwoty 91.158,97 (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy sto pięćdziesiąt osiem złotych dziewięćdziesiąt siedem groszy) zł;

II.  w pozostałym zakresie apelację oddala;

III.  zasądza od powódki na rzecz pozwanej kwotę 199 zł tytułem zwrotu kosztów postępowania apelacyjnego.

/-/SSO (del.) Ryszard Marchwicki /-/SSA M. Głowacka /-/SSA E. Staniszewska

Sygn. akt I ACa 664/14

UZASADNIENIE

Powódka A. K. pozwem skierowanym przeciwko (...) Spółce Akcyjnej z siedzibą w W. domagała się zasądzenia od pozwanej na swoją rzecz:

1) kwotę 85.000 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14 listopada 2009r. do dnia zapłaty tytułem zadośćuczynienia,

2) kwotę 2.566,20 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem skapitalizowanych odsetek,

3) kwotę 2.269,77 zł wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty 1.261 zł od dnia 14 listopada 2009r. do dnia 20 sierpnia 2010r. i od kwoty 594,48 zł od dnia 14 listopada 2009r. do dnia zapłaty i od kwoty 414,29 zł od dnia 13 stycznia 2010r. do dnia zapłaty tytułem odszkodowania,

4) kwotę 2.584 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 13 stycznia 2010r. do dnia zapłaty tytułem utraconych zarobków.

Powódka wniosła także o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kosztów procesu.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze w dniu 25 marca 2011r. wydał nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, którym nakazał pozwanej, aby w ciągu dwóch tygodni od doręczenia nakazu zapłaciła powódce kwotę 92.419,97 zł z ustawowymi odsetkami od kwot i dat wskazanych w nakazie oraz kwotę 4.755,25 zł tytułem kosztów procesu w tym kwotę 3.600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego, albo w tym terminie wniosła sprzeciw. Pozwana (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. wniosła sprzeciw od nakazu zapłaty domagając się uchylenia nakazu zapłaty w całości, oddalenia powództwa oraz zasądzenia od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Okręgowy w Zielonej Górze wyrokiem z dnia 12 marca 2014r. zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 92.419,97 zł z ustawowymi odsetkami od kwoty:

- 85.000 zł od dnia 14 listopada 2009r. do dnia zapłaty,

- 2.566,20 zł od dnia 2 grudnia 2010r. do dnia zapłaty,

- 1.261 zł od dnia 14 listopada 2009r. do dnia 20 sierpnia 2010r.,

- 594,48 zł od dnia 14 listopada 2009r. do dnia zapłaty,

- 414,29 zł od dnia 13 stycznia 2010r. do dnia zapłaty,

- 2.584 zł od dnia 13 stycznia 2010r. do dnia zapłaty.

Sąd w punkcie 2 wyroku zasądził od pozwanej na rzecz powódki kwotę 12.658,89 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Ustalenia poczynione przez Sąd pierwszej instancji i wnioski z nich płynące zostaną przedstawione poniżej uwzględniając zakres zaskarżenia wyroku przez pozwaną, która wyrok zaskarżyła w części w zakresie kwoty 1.261 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu.

Sąd pierwszej instancji ustalił, że w dniu 7 czerwca 2009r. około godz. 17.00 doszło do wypadku drogowego w rejonie miejscowości Ż. gmina N.. Kierujący samochodem marki B. (...) o numerach rejestracyjnych (...) jadąc od strony miejscowości Ż. po wyjechaniu z łuku drogi w lewo z nieznanych przyczyn zjechał na lewy pas ruchu, gdzie zderzył się czołowo z nadjeżdżającym z naprzeciwka samochodem marki V. (...) o numerach rejestracyjnych (...), którego pasażerem była m.in. powódka. A. K. bezpośrednio po wypadku została przewieziona do Szpitala (...) Akademii Medycznej w S. w którym przebywała do 8 lipca 2009r. Następnie powódka została przetransportowana do Szpitala Wojewódzkiego w Z. w którym przebywała do 10 lipca 2009r. W związku z wypadkiem powódka poniosła koszty dojazdów do placówek medycznych, na rehabilitację w łącznej kwocie 3.530,84 zł z czego pozwana zwróciła jej 1.261,08 zł.

Sąd pierwszej instancji w świetle art. 444 § 1 k.c. w związku z domaganiem się przez powódkę zasądzenia od pozwanej m.in. kwoty 1.261 zł z ustawowymi odsetkami od dnia 14 listopada 2009r. do dnia 20 sierpnia 2010. tytułem zwrotu kosztów przejazdu uznał, że powódka wykazała zasadność zgłoszonego roszczenia w zakresie odszkodowania. Z materiału zgromadzonego w sprawie wynika, że powódka w związku z wypadkiem poniosła koszty dojazdów do placówek medycznych w łącznej kwocie 3.530,85 zł z czego pozwana zwróciła jej kwotę 1.261,78 zł. Powódka korzystała z pomocy ojca, brata i męża, którzy zawozili ją swoimi samochodami na rehabilitację oraz do placówek medycznych. Na terapię (...) powódka do P. dojeżdżała pociągiem.

Apelację od powyższego wyroku wniosła pozwana (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. zaskarżając wyrok w części - w pkt 1 w części zasądzającej od pozwanej na rzecz powódki roszczenia ponad kwotę 91.158,97 zł i w pkt 2 w części zasądzającej od pozwanej na rzecz powódki koszty procesu ponad kwotę 12.594,89 zł ( tj. co do kwoty 64 zł na którą składa się 5% kosztów od zaskarżonej kwoty 1.261 zł). Pozwana zarzuciła naruszenie art. 233 § 1 k.p.c. z uwagi na sprzeczność istotnych ustaleń Sądu z treścią zebranego w sprawie materiału dowodowego, a w szczególności uznanie, że powódce należy się od pozwanej tytułem zwrotu kosztów przejazdu kwota 1.261 zł, choć pozwana uregulowała ją powódce w dniu 20 sierpnia 2010r., to jest przed wniesieniem powództwa. Pozwana wskazując na powyższy zarzut wniosła zmianę wyroku w zaskarżonej części poprzez oddalenie powództwa w tym zakresie oraz zasądzenie od powódki na rzecz pozwanej kosztów procesu za drugą instancję w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Ewentualnie pozwana wniosła o uchylenie zaskarżonego wyroku i przekazanie sprawy Sądowi pierwszej instancji do ponownego rozpoznania przy uwzględnieniu kosztów postępowania apelacyjnego jako kosztów procesu.

Powódka A. K. w odpowiedzi na apelację wniosła o oddalenie apelacji w całości oraz o zasądzenie od pozwanej na jej rzecz kosztów postępowania apelacyjnego w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

Sąd Apelacyjny zważył, co następuje.

Apelacja pozwanej zasługiwała na uwzględnienie.

W uzasadnieniu do pozwu powódka podała, że na kwotę dochodzoną pozwem składa się m.in. kwota 2.269,77 zł tytułem zwrotu kosztów przejazdu (vide: k. 5 akt). Z rozstrzygnięcia Sądu wynika, że kwota 1.261 zł, wypłacona przez pozwaną powódce w dniu 20 sierpnia 2010r., została wliczona do kwoty 92.419,97 zł zasądzonej w punkcie 1 wyroku, gdyż suma kwot 594,48 zł i 414,29 zł stanowiących zwrot kosztów dojazdu nie stanowi kwoty 2.269,77 zł. Nie odpowiada także wysokościom kwot wskazywanych przez powódkę w odpowiedzi na apelację. Zresztą powódka sama w odpowiedzi na apelację przyznała, że określone kwoty tj. 1.261 zł, 594,48 zł i 414,29 zł dają łącznie sumę 2.269,77 zł (vide: k. 631 akt). Ponieważ okolicznością niesporną było, że kwota 1.261,08 zł została wypłacona powódce w dniu 20 sierpnia 2010r. zaskarżony wyrok w punkcie 1, na podstawie art. 386 § 1 k.p.c., zmieniono obniżając zasądzoną kwotę do 91.158,97 zł. W pozostałym zakresie apelację pozwanej, stosownie do art. 385 k.p.c., oddalono. Powódka uległa w bardzo nieznacznej części, stąd brak było podstaw do stosunkowego rozdzielenia między stronami kosztów procesu.

O kosztach postępowania apelacyjnego orzeczono zgodnie z art. 98 § 1 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c. i art. 108 § 1 k.p.c. oraz § 6 punkt 2 w związku z § 12 ustęp 1 punkt 2 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tj. Dz. U. 2013. 490) obciążając nimi powódkę. Kwota 190 zł obejmuje opłatę od apelacji w wysokości 64 zł i wynagrodzenie pełnomocnika w postępowaniu apelacyjnym w kwocie 135 zł.

/-/SSO (del.) R. Marchwicki /-/SSA M. Głowacka /-/SSA E. Staniszewska

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Danuta Wągrowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Apelacyjny w Poznaniu
Osoba, która wytworzyła informację:  Mariola Głowacka,  Ewa Staniszewska ,  Ryszard Marchwicki
Data wytworzenia informacji: