Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II Ka 247/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Siedlcach z 2016-06-15

Sygn. akt II Ka 247/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 czerwca 2016r.

Sąd Okręgowy w Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSO Teresa Zawiślak

Protokolant st. sekr. sąd. Anna Sieczkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 15 czerwca 2016

sprawy Ł. J.

obwinionego o wykroczenie z art. 88 kw i inne

z powodu, apelacji wniesionej przez obwinionego

od wyroku zaocznego Sądu Rejonowego w Garwolinie

z dnia 4 grudnia 2015r., sygn. akt II W 1659/13

wyrok w zaskarżonej części zmienia w ten sposób, że postępowanie karne wobec obwinionego Ł. J. za czyny z pkt III i IV wyroku, tj. o wykroczenia o czyny z art. 88 kw i art. 95 kw na podstawie art. 5§1 pkt 4 kpw i art. 45§1 kw umarza z powodu przedawnienia karalności wykroczeń; zasądza od Skarbu Państwa na rzecz obwinionego Ł. J. zamieszkałego (...), poczta Ł. kwotę 420 (czterysta dwadzieścia) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa prawnego wykonywanego na jego rzecz w postępowaniu odwoławczym; stwierdza, że wydatki postępowania w zakresie tych czynów ponosi Skarb Państwa.

Sygn. akt II Ka 247/16

UZASADNIENIE

Ł. J. obwiniony był o to, że:

I.  w dniu 25.09.2013r. ok. godz. 16.55 w m. (...) gm. S. wywołał bezzasadną interwencje Policji informując, że ma utrudniony kontakt z nieletnią córką, która jest pozbawiona wolności co uniemożliwia mu sprawowanie nad nią opieki, tj. o wykroczenie z art. 66 § 1 kw,

II.  w dniu 23 października 2013r. o godz. 16.55 w miejscowości G., ul. (...), gm. S., woj. (...), podczas próby doręczenia wezwania z pouczeniem do sprawy (...), którego odmówił przyjęcia podczas ustalenia danych niezbędnych do sporządzenia przeciwko niemu wniosku o ukaranie, odmówił podania umundurowanemu funkcjonariuszowi Policji, miejsca swojego zatrudnienia, tj. o wykroczenie z art. 65 § 2 kw,

III.  w dniu 8 marca 2014 roku o godz. 11:10 w miejscowości Z. gm. Ł. woj. (...) kierował ciągnikiem rolniczym (...) nr rej. (...) na drodze publicznej bez wymaganego przepisami oświetlenia, tj. o wykroczenie z art. 88 kw,

IV.  w dniu 8 marca 2014 roku o godz. 11:10 w miejscowości Z. gm. Ł. woj. (...) kierował ciągnikiem rolniczym (...) nr rej. (...) na drodze publicznej nie posiadając przy sobie wymaganych przepisami dokumentów, tj. o wykroczenie z art. 95 kw.

Sąd Rejonowy w Garwolinie wyrokiem zaocznym z dnia 4 grudnia 2015r. orzekł:

I.  obwinionego Ł. J. uznał za winnego popełnienia zarzucanych mu w pkt III i IV czynów wyczerpujących odpowiednio dyspozycję art. 88 kw i art. 95 kw i za te czyny na podstawie art. 88 kw w zw. z art. 9 § 2 kw w zw. z art. 24 § 1 i 3 kw wymierzył mu łącznie karę grzywny w kwocie 200 złotych;

II.  w odniesieniu do czynów z pkt I i II postępowanie na podstawie art. 5§ 1 pkt 4 kpw w zw. z art. 45§ 1 kw umorzył z powodu przedawnienia karalności;

III.  zasądził od obwinionego na rzecz Skarbu Państwa kwotę 50 zł tytułem kosztów postępowania, zwalniając go w pozostałym zakresie z obowiązków ich ponoszenia.

Apelację od powyższego wyroku wniósł obwiniony Ł. J., który zaskarżając to orzeczenie w całości na swoją korzyść, wniósł o zmianę zaskarżonego wyroku i uniewinnienie go od zarzucanych mu czynów. Z treści jego środka odwoławczego wynika, iż nie zgadza się z ogłoszonym w tej sprawie wyrokiem ze względu na fakt, iż jego zdaniem był pozbawiony prawa do obrony, bowiem nie składał w tej sprawie wyjaśnień, ani w postępowaniu sprawdzającym, ani przed sądem, a mimo to sąd uznał go za winnego czynów z pkt III i IV tj. z art. 88 kw i art. 95 kw.

Na rozprawie odwoławczej ustanowiony przez obwinionego Ł. J. jego obrońca sprecyzował wniosek apelacyjny i zakres apelacji w ten sposób, że zaskarżył wyrok tylko w zakresie czynów pkt III i IV i wniósł o umorzenie postępowania w odniesieniu do tych czynów wobec przedawnienia karalności i zasądzenie kosztów obrony w postępowaniu odwoławczym zgodnie z przedstawioną fakturą.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Wniosek obrońcy obwinionego, złożony na rozprawie odwoławczej jest zasadny i należało go uwzględnić. Przede wszystkim należy podkreślić, że czyny zarzucane obwinionemu Ł. J. w pkt III i IV zostały popełnione w dniu 8 marca 2014r.. Zgodnie z treścią art. 45§ 1 kw karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, a jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu. Mając na uwadze datę popełnienia obu tych wykroczeń bezspornym wydaje się fakt, że wobec upływu dwuletniego okresu od tej daty karalność obu wykroczeń ustała i Sąd Odwoławczy na podstawie art. 45§1 kw i art. 5 § 1 pkt 4 kpw zobowiązany był postępowanie w zakresie tych czynów umorzyć z powodu przedawnienia karalności tych wykroczeń.

Zważywszy na powyższe orzeczenie, zgodnie z art. 118 § 2 kpw w razie uniewinnienia obwinionego lub umorzenia postępowania, w której wniosek o ukaranie złożył oskarżyciel publiczny, koszty postępowania ponosi Skarb Państwa.

W tej sytuacji Sąd Odwoławczy stwierdził, że wydatki postępowania w tym zakresie ponosi Skarb Państwa i jednocześnie zasądził od Skarbu Państwa na rzecz obwinionego Ł. J. zwrot kosztów zastępstwa prawnego zgodnie z przedstawioną przez jego obrońcę fakturą.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Olewińska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Siedlcach
Osoba, która wytworzyła informację:  Teresa Zawiślak
Data wytworzenia informacji: