Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 10843/12 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2016-03-11

Sygn. akt I Ns 10843/12

POSTANOWIENIE

Dnia 11 marca 2016 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka R. Niedźwiecka

Protokolant:

st. sekretarz sądowy Barbara Kostusik

po rozpoznaniu w dniu 26 lutego 2016 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy

z wniosku E. K.

z udziałem Z. K.

o podział majątku wspólnego

postanawia:

I.  ustalić ,że w skład majątku wspólnego E. K. i Z. K. wchodzą następujące składniki :

1. ciągnik rolniczy Z. o nr rej. (...) o wartości 15.275,00 ( piętnaście tysięcy dwieście siedemdziesiąt pięć) złotych

2. samochód osobowy V. Passat o nr rej. (...) o wartości 3.108,00 ( trzy tysiące sto osiem ) złotych

3. samochód V. bus o nr rej. (...) o wartości 4.900,00( cztery tysiące dziewięćset) złotych

4. meble kuchenne o wartości 1.741,00 ( jeden tysiąc siedemset czterdzieści jeden) złotych

5. meble pokojowe o wartości 667,00 ( sześćset sześćdziesiąt siedem )złotych

6. telewizor T. kineskopowy 19” o wartości 43,00 ( czterdzieści trzy ) złote

7.telewizor (...)-ZA o wartości 906,00 ( dziewięćset sześć ) złotych

8.telewizor (...) o wartości 125,00 ( sto dwadzieścia pięć ) złotych

9. stół kuchenny o wartości 165,00 ( sto sześćdziesiąt pięć) złotych

10. lodówka B. o wartości 510,00 ( pięćset dziesięć ) zł

11.pralka automatyczna W. model (...) 815/WH o wartości 617,00( sześćset siedemnaście ) złotych

12. szafki łazienkowe 3 szt. o łącznej wartości 470,00 ( czterysta siedemdziesiąt ) złotych

13. lustro łazienkowe o wartości 145,00( sto czterdzieści pięć ) złotych

14. kuchnia gazowa (...) o wartości 253,00 ( dwieście pięćdziesiąt trzy ) złote

15. zamrażarka o wartości 418,00 ( czterysta osiemnaście ) złotych

16. kiosk blaszany przenośny o wartości 1.260,00 ( jeden tysiąc dwieście sześćdziesiąt ) złotych

17. pług 3-skibowy o wartości 1240,00 ( jeden tysiąc dwieście czterdzieści ) złotych

18. kultywator 3-rzędowy o wartości 928,00 ( dziewięćset dwadzieścia osiem ) złotych

19. rozrzutnik dwuosiowy o wartości 3.350,00 ( trzy tysiące pięćset ) złotych

20. kwota 2,888,00 ( dwa tysiące osiemset osiemdziesiąt osiem ) złotych stanowiąca równowartość bohmana na konie

21. buda dla psa o wartości 300,00( trzysta) złotych

22. kwota 2.640,00 (dwa tysiące sześćset czterdzieści ) złotych stanowiąca równowartość konia T. (...)

23. cielę numer PL (...) o wartości 1.512,00 ( jeden tysiąc pięćset dwanaście ) złotych

24. butla gazowa z reduktorem o wartości 94,00( dziewięćdziesiąt cztery ) złote

25. dwa żyrandole o łącznej wartości 82,00 ( osiemdziesiąt dwa ) złote

26 .udział w 1/2 we własności samochodu osobowego marki M. (...) rok produkcji 1988 o nr. rej. (...) o wartości 1.415,00 ( jeden tysiac czterysta piętnaście ) złotych

27. baterie do ujęć wody w domu 3 szt. o łącznej wartości 291,00 ( dwieście dziewięćdziesiąt jeden ) złotych.

28. filtr do wody zamontowany w kuchni o wartości (...),00( jeden tysiąc osiemset siedem ) złotych

29. taśmociąg do obornika o wartości 504,00( pięćset cztery ) złote

30. kosiarka rotacyjna A. (...) o wartości 1.558,00( jeden tysiąc pięćset pięćdziesiąt osiem ) złotych

31. spawarka 3- fazowa o wartości 550,00 ( pięćset pięćdziesiąt ) złotych

32. sprężarka 80 l o wartości 400,00 ( czterysta ) złotych

33. piła tarczowa do metalu( krajzega ) o wartości 185,00 ( sto osiemdziesiąt pięć ) złotych

34. kwota 6.267,00 ( sześć tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem ) złotych stanowiąca równowartość Samochodu osobowego R. (...) o nr.rej. (...) 1870 CC rok produkcji 2002 ;

35. opryskiwacz do zboża o wartości 384,00 ( trzysta osiemdziesiąt cztery ) złote

36. dywan o wartości 24,00 ( dwadzieścia cztery ) złote

o łącznej wartości 57.322,00 (pięćdziesiąt tysięcy trzysta dwadzieścia dwa) złote;

II. ustala nakłady z majątku wspólnego E. K. i Z. K. na majątek odrębny uczestnika Z. K. poczynione na działce o numerze ewidencyjnym (...) dla której prowadzona jest KW (...) w postaci :

1.nakładów na budynek mieszkalny drewniany w kwocie 54.265,00 ( pięćdziesiąt cztery tysiące dwieście sześćdziesiąt pięć ) złotych

2. nakładów na budynek garażu murowanego z letnią kuchnią w kwocie 19.820,00 ( dziewiętnaście tysięcy osiemset dwadzieścia) złotych

3.nakładów w postaci garażu drewnianego w kwocie 4.312,00 ( cztery tysiące trzysta dwanaście ) złotych

4.nakładów w postaci remontu stodoły drewnianej w kwocie 1.028,00 ( jeden tysiąc dwadzieścia osiem ) złotych

5.nakładów w postaci szopy przy stodole drewnianej w kwocie 1.082,00 ( jeden tysiąc osiemdziesiąt dwa ) złote

6.nakładów w postaci altany drewnianej w kwocie 4.588,00 ( cztery tysiące pięćset osiemdziesiąt osiem ) złotych

7.nakładów w postaci ogrodzenia działki w kwocie 22.084,00 ( dwadzieścia dwa tysiące osiemdziesiąt cztery ) złote.

8.nakładów w postaci utwardzenia terenu z kostki brukowej w kwocie 15.042,00 ( piętnaście tysięcy czterdzieści dwa ) złote

o łącznej wartości 122.221,00 ( sto dwadzieścia dwa tysiące dwieście dwadzieścia jeden ) złotych ;

III . dokonać podziału majątku wspólnego E. K. i Z. K. w ten sposób , że składniki opisane w pkt. I.1.-35. przyznać uczestnikowi Z. K. a składniki opisane w pkt. I.36. przyznać wnioskodawczyni E. K.;

IV. zasądzić od uczestnika Z. K. na rzecz wnioskodawczyni E. K. kwotę 28.637,00 ( dwadzieścia osiem tysięcy sześćset trzydzieści siedem) złotych tytułem spłaty płatną w terminie 3( trzech miesięcy ) od uprawomocnienia się orzeczenia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie w przypadku uchybienia terminowi płatności ;

V. zasądza od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni kwotę 61.110,50 ( sześćdziesiąt jeden tysięcy sto dziesięć złotych pięćdziesiąt groszy ) złotych tytułem zwrotu poniesionych nakładów z majątku wspólnego E. K. i Z. K. na majątek odrębny uczestnika Z. K. ;

VI. w pozostałej części wniosek oddala ;

VII. nakazać pobrać od uczestnika Z. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej kwotę 500,00 ( pięćset ) złotych tytułem części opłaty sądowej , od uiszczenia której wnioskodawczyni E. K. była zwolniona ;

VIII. przejmuje na rachunek Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej kwotę 300,00 (trzysta ) złotych tytułem części opłaty sądowej , od uiszczenia której wnioskodawczyni E. K. była zwolniona ;

IX. nakazać pobrać od wnioskodawczyni E. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej kwotę 914,50 ( dziewięćset czternaście złotych pięćdziesiąt groszy ) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków związanych z wywołaniem opinii biegłego rzeczoznawcy a pokrytych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa ;

X. nakazać pobrać od uczestnika Z. K. na rzecz Skarbu Państwa - Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej kwotę 1.914,49 ( jeden tysiąc dziewięćset czternaście złotych czterdzieści dziewięć groszy) złotych tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków związanych z wywołaniem opinii biegłego rzeczoznawcy a pokrytych tymczasowo z sum budżetowych Skarbu Państwa ;

XI. orzec, że w pozostałym zakresie wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

I Ns 10843/12

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 16 lipca 2012 ( data wpływu ) wnioskodawczyni E. K. wskazując jako uczestnika postępowania Z. K. wniosła o dokonanie podziału majątku dorobkowego E. K. i Z. K. składającego się ze wskazanych we wniosku ruchomości o łącznej wartości 57.100,00 zł oraz o rozliczenie w oparciu o art. 567 kpc nakładów wskazanych we wniosku z majątku wspólnego małżonków na majątek odrębny uczestnika w kwocie 293.000,00 zł i nakazanie zwrotu na rzecz wnioskodawczyni od uczestnika kwoty 146.500,00 zł..

Wnioskodawczyni wniosła o dokonanie podziału w ten sposób by wszystkie składniki majątku dorobkowego przyznać na własność uczestnika oraz zasądzić na rzecz uczestniczki stosowne spłaty wynikające z wartości przyznanych w/w osobom składników majątkowych oraz ich udziałów w majątku wspólnym.

W przypadku kwestionowania wartości składników majątkowych wskazanych wyżej lub wartości nakładów na majątek odrębny uczestnika wniosła o powołanie biegłego rzeczoznawcy celem oszacowania ich wartości z jednoczesnym zobowiązaniem uczestnika do pokrycia połowy kosztów z tym związanych , jednocześnie wniosła o zasądzenie od uczestnika postępowania na rzecz wnioskodawczyni kosztów postępowania według norm przepisanych .

W uzasadnieniu wniosku wskazała ,że wyrokiem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej z dnia 13 stycznia 2012 roku w sprawie o sygn. akt III Rc 21/12 została zniesiona wspólność ustawowa małżeńska pomiędzy stronami . Podniosła , że majątek dorobkowy wnioskodawczyni i uczestnika stanowią ruchomości opisane we wniosku o łącznej wartości 57.100,00 zł.. Jednocześnie wskazała ,że małżonkowie poczynili szereg nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny uczestnika w postaci budowy domu i innych inwestycji na działce stanowiącej własność uczestnika ,gdzie małżonkowie wspólnie zamieszkiwali i prowadzili gospodarstwo rolne . Podniosła , że nakłady te to dom położony na działce uczestnika w L.o (...) dla której to nieruchomości jest prowadzona księga wieczysta o nr. (...)o wartości 240.000,00 zł, garaż murowany o wartości 20.000,00 zł, altana o wartości 10.000,00 zł, ogrodzenie działki o wartości 10.000,00zł ,remont stodoły o wartości 7.000,00 zł ,kostka brukowa ułożona na działce należącej do uczestnika o wartości 6.000,00 zł .Wskazała ,że łączna wartość nakładów na majątek odrębny uczestnika to kwota 293.000,00 zł, z czego połowę tj, kwotę 146.500,00 zł uczestnik winien zwrócić wnioskodawczyni .Wskazując na powyższe wnioskodawczyni domagała się od uczestnika kwoty 175.050 zł. E. K.podniosła ,że nie mieszka już z uczestnikiem ,nie prowadzą też wspólnie gospodarstwa rolnego i z uwagi na to ,że nie ma ona własnej ziemi sprzęty potrzebne do prowadzenia gospodarstwa nie są jej potrzebne .Wskazała ,że wszystkie składniki majątku wspólnego użytkuje uczestnik ,a więc wskazane jest aby jemu przyznać te składniki i zasądzić na rzecz wnioskodawczyni spłatę .

Pełnomocnik uczestnika na rozprawie w dniu 27 marca 2013 roku przyłączył się do wniosku co do zasady .

W dniu 15 kwietnia 2013 roku (data wpływu ) pełnomocnik uczestnika złożył odpowiedź na wniosek , w którym wniosek o podział majątku wspólnego uznał co do zasady i wskazał ,że oprócz składników majątkowych wskazanych przez wnioskodawczynię we wniosku wchodzą dodatkowo w skład majątku wspólnego inne ruchomości , które wskazał w w/w piśmie i podał ,że znajdują się one w posiadaniu wnioskodawczyni o łącznej wartości 38.950,00 zł.. Odniósł się do wskazanych przez wnioskodawczynię składników majątkowych ,przyłączył się do wniosku o przeprowadzenie wyceny składników majątkowych przez biegłego rzeczoznawcę majątkowego .Podniósł ,że nakłady z majątku wspólnego na majątek odrębny uczestnika zostały poniesione nie na budowę domu położonego na działce uczestnika jak utrzymuje wnioskodawczyni a na jego remont dokonany w 2011roku ,który obejmował: wymianę eternitu na blachodachówkę ,wymianę okien, położenie płyt gipsowych ,remont kuchni ,wymianę instalacji elektrycznej , malowanie wnętrz i w związku z powyższym zakwestionował wysokość nakładów i ich zakres zgłoszony przez wnioskodawczynię .

W piśmie procesowym z dnia 13 maja 2013 roku (data wpływu ) pełnomocnik wnioskodawczyni odniósł się do odpowiedzi na wniosek ,wskazał na dodatkowe składniki majątku wspólnego , które winny podlegać podziałowi oraz przyznał ,że nakład z majątku wspólnego stron na majątek odrębny uczestnika dotyczy remontu domu drewnianego, który został zakupiony przez strony za życia ojca uczestnika i po przekazaniu gospodarstwa rolnego w drodze darowizny uczestnikowi byli małżonkowie poczynili nakłady na remont domu w postaci :całkowitej wymiany dachu (elementy dachowe :krokwie i łaty ,podbitka ,rynny ,komin z klinkieru ),wymiany okien ,wymiany drzwi z ościeżnicami ,położenia płyt gipsowych ,remontu kuchni ,wymiany podłóg i instalacji ogrzewania podłogowego ,remontu i instalacji urządzeń w kuchni i łazience ,wymiany instalacji elektrycznej ,malowania wnętrz, doprowadzenia i zainstalowania instalacji wodno-kanalizacyjnych ,gruntownego remontu wszystkich pomieszczeń w domu ,wymiany przyłącza elektrycznego na zewnątrz (5.000,00 zł ) i wewnątrz (3.000,00 zł ).

W piśmie procesowym z dnia 21 sierpnia 2014roku pełnomocnik wnioskodawczyni wskazał składniki majątku wspólnego i ich wartości ,na który składają się :

1. traktor Z. o nr.rej.(...) o wartości 15.000,00 zł

2. samochód osobowy V. Passat o nr. rej. (...) o wartości 3.000,00 zł

3. traktor (...) o wartości 3.000,00 zł

4 . samochód V. bus o nr. rej. (...) o wartości 3.000,00 zł

5. meble kuchenne o wartości 2.000 ,00zł

6. meble pokojowe o wartości 2.000,00 zł

7 . meble pokojowe o wartości 500,00 zł ( znajdujące się w pokoju zajmowanym przez uczestnika w jego domu w L. )

8 .telewizory -3 sztuki o wartości 2.500 ,00zł

9 .stół kuchenny o wartości 500,00 zł

10. lodówka o wartości 800,00 zł

11. pralka automatyczna o wartości 1.000,00 zł

12. 2 szafki łazienkowe o wartości 500,00 zł

13. lustro łazienkowe o wartości 200,00 zł

14.kuchnia gazowa o wartości 100,00 zł

15 .zamrażarka o wartości 500,00 zł

16. kiosk blaszany przenośny o wartości 1.500,00 zł

17.pług o wartości 1500.00 zł

18.glebogryzarka o wartości 1.000,00 zł

19.kultywator o wartości 1000,00 zł

20.sadzarka o wartości 500 zł, 2 rozrzutniki dwuosiowe o wartości 4.500,00 zł

21.bohman na konie o wartości 2,500,00 zł

22.buda dla psa o wartości 500,00 zł

23. koń o wartości 3.000,00 zł

24. cielęta 5 szt.po 1500,00 zł o łącznej o wartości 7.500,00zł

25.butla gazowa z reduktorem na kwotę 200,00zł

26.dwa żyrandole o łącznej wartości 100,00 zł

27 .udział w 1/2 własności samochodu osobowego marki M. (...) rok produkcji 1988 nr.rej.(...) o wartości 1.000,00 zł

28.baterie do ujęć wody w domu 3 szt o łącznej wartości 450,00 zł.

29.filtr do wody zamontowany w kuchni o wartości 3.000,00 zł

30.taśmociąg do obornika o wartości 1.000,00 zł

31.kosiarka rotacyjna o wartości 1.500,00 zł

32.kopaczka do ziemniaków o wartości 1.000,00 zł

33. kabina do ciągnika Z. o wartości 1.500,00 zł

34 . śrutownik o wartości 200,00 zł

35.spawarka o wartości 200,00zł

36.sprężarka o wartości 200,00zł

37.piła tarczowa do metalu o wartości 200,00 zł

38. 5 szt. beczek metalowych o poj. po 200 l o łącznej wartości 100,00 zł

39. murowana dobudówka do obory o wartości 8.000,00 zł

40.samochód osobowy R. (...) o nr. rej. (...) rok produkcji 2002

41. opryskiwacz do zboża o wartości 500,00 zł

42. dywan o wartości 50,00 zł

Jednocześnie E. K. wskazała na nakłady byłych małżonków na majątek odrębny uczestnika w postaci całkowitej wymiany dachu (elementy dachowe : krokwie i łaty ,podbitka ,rynny ,komin z klinkieru ),wymiany okien ,wymiany drzwi z ościeżnicami ,położenia płyt gipsowych ,remontu kuchni ,wymiany podłóg i instalacji ogrzewania podłogowego ,remontu i instalacji urządzeń w kuchni i łazience ,wymiany instalacji elektrycznej ,malowania wnętrz, doprowadzenia i zainstalowania instalacji wodno- kanalizacyjnych ,gruntownego remontu wszystkich pomieszczeń w domu ,wymiany przyłącza elektrycznego na zewnątrz (5.000,00 zł ) i wewnątrz (3.000,00 zł ),położenie płytek ceramicznych na tarasie oraz nakłady w następującej postaci ;garaż murowany o wartości 20.000,00 zł, altana o wartości 10.000,00 zł, ogrodzenie działki o wartości 10.000,00zł ,remont stodoły o wartości 7.000,00 zł ,kostka brukowa ułożona na działce należącej do uczestnika o wartości 6.000,00 zł..

Wnioskodawczyni wniosła o dokonanie podziału majątku wspólnego w ten sposób by wszystkie składniki majątku dorobkowego poza dywanem o wartości 50,00 zł przyznać na własność uczestnika oraz zasądzić od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni stosowne spłaty wynikające z wartości przyznanych w/w osobom składników majątkowych oraz ich udziałów w majątku wspólnym.

Pismem procesowym z dnia 04 września 2014 roku (które wpłynęło do Sądu w dniu 08 września 2014 roku) pełnomocnik uczestnika wskazał ,że w skład majątku wspólnego stron nie wchodzą przedmioty określone w pkt 3,17,19 ,30,31,32,34,39 pisma pełnomocnika wnioskodawczyni z dnia 21 sierpnia 2014 roku bowiem należały one do masy spadkowej po ojcu uczestnika W. K.. Podał ,że nie wchodzi w skład majątku wspólnego stron także składnik określony w pkt 18 wskazanego pisma, gdyż według uczestnika jego rodzice takiego sprzętu rolniczego nie posiadali, a on nie zakupił go w trakcie trwania wspólności ustawowej .Podniósł także , że w skład majątku wspólnego stron nie wchodzi samochód osobowy R. (...) gdyż według uczestnika pomimo znajdującej się w aktach sprawy faktury uczestnik nigdy nie dokonał zakupu tego samochodu . Wskazał także ,że przedmioty majątkowe wyszczególnione w pkt. 5,6,8,10,12,13,14,15,20,25,26,42 wchodzą do majątku wspólnego stron jednak znajdują się one w posiadaniu wnioskodawczyni w związku z czym wniósł o przyznanie ich na własność wnioskodawczyni z zasądzeniem odpowiedniej spłaty na rzecz uczestnika a jedynie z ostrożności procesowej kwestionował ich wartość. Przyznał ,że w skład majątku wspólnego stron wchodzą przedmioty majątkowe określone w pkt 23 i 24 jednakże dodał, że zostały one w toku sprawy sprzedane przez strony i jednocześnie zakwestionował ich wartość. Podniósł że składniki majątkowe określone pkt.1,2,4,9 ,11,16,21,22,27,28,29,33,34,35,36,37,38,41,42 wchodzą do majątku wspólnego stron-kwestionował ich wartość ,wniósł o pozostawienie ich na własność uczestnika z zasądzeniem odpowiedniej spłaty na rzecz wnioskodawczyni. Stwierdził ,że że w skład majątku wspólnego stron wchodziły również następujące przedmioty: heblarka z silnikiem, tucznik ,3500 pustaków suporeks oraz 1500 sztuk pustaków połówek, które znajdują się w posiadaniu wnioskodawczyni .Odniósł się do nakładów poniesionych z majątku wspólnego stron na majątek odrębny uczestnika . Jednocześnie cofnął wniosek o zaliczenie w skład majątku wspólnego należącego do wnioskodawczyni udziału w wysokości 1/2 w prawie własności działki zabudowanej domem jednorodzinnym oznaczonej nr. ewidencyjnym (...) o powierzchni 0,1266 ha położonej w T. obręb B. o wartości 50.000,00 zł..

Na rozprawie w dniu 26 lutego 2016 roku pełnomocnik wnioskodawczyni poparł wniosek i podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko w sprawie . Pełnomocnik uczestnika przyłączył się do wniosku co do zasady i podtrzymał dotychczasowe stanowisko tak jak w piśmie procesowym z dnia 04 września 2014 roku i wskazał, że wnioskodawczyni poczyniła nakłady na majątek odrębny z majątku wspólnego stron .

Sąd Rejonowy ustalił i zważył co następuje :

E. K.i Z. K.zawarli związek małżeński w dniu(...)roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w K.. Wyrokiem z dnia 31 stycznia 2012 roku Sąd Rejonowy w B. (...) w sprawie III RC 21/12 ustanowił z dniem 16 stycznia 2012 roku rozdzielność majątkową powódki E. K.z pozwanym Z. K.w miejsce wspólności ustawowej powstałej między stronami na skutek zawarcia małżeństwa w dniu (...)roku w Urzędzie Stanu Cywilnego w K.nr. aktu małżeństwa (...).Strony przed tym orzeczeniem pozostawały ze sobą w konflikcie , Z. K.był także w konflikcie z synem M. K. (1). W związku z konfliktem z mężem E. K.ostatecznie wyprowadziła się od męża w listopadzie 2011 roku. E. K.jeszcze przed wyprowadzką z domu zabrała paszporty pięciu cieląt i jednego konia T. (...).W dniu 12 września 2011r. Z. K.w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa -(...) Oddział (...)zamówił duplikaty paszportów cieląt o numerach : (...), , (...), (...), (...)wskazując jako powód żądania duplikatów ich utratę .

Cielęta o numerach paszportu (...) i (...) uczestnik zbył w dniu 06 października 2011r. , a o numerach paszportu (...) i (...) zbył w dniu 20 października 2011r. , a więc w trakcie trwania wspólności ustawowej .

Po zawarciu związku małżeńskiego rodzice uczestnika L. i W. K. przekazali Z. K. oraz jego bratu H. K. umową darowizny sporządzoną w formie aktu notarialnego z dnia 4 czerwca 1991 roku gospodarstwo rolne w skład którego wchodziły między innymi przekazane na rzecz uczestnika działki położone w L. o numerach ewidencyjnych (...) dla których prowadzona była księga wieczysta (...). W skład darowanego gospodarstwa wchodziły dom mieszkalny ,obora i stodoła .

Latem 1983r. rodzice uczestnika i uczestnik nabyli od N. i M. K. (2) drewniany dom do przewiezienia. Dom ten po przewiezieniu K. do L. został złożony , a następnie strony po zawarciu związku małżeńskiego , co miało miejsce w dniu 22 września 1984r. i po urodzeniu się ich pierwszego dziecka J. K. w dniu 10 sierpnia 1985r. wprowadziły się do tego domu. Następnie strony wspólnie około 2010-2011r. dokonały gruntownego remontu domu czyniąc nakłady z majątku wspólnego na majątek odrębny uczestnika .Ojciec uczestnika W. K. zmarł w 1999 roku.

W trakcie trwania małżeństwa strony nabyły : traktor Z.wraz z kabiną o nr.rej. (...), samochód osobowy V.Passat o nr. rej. (...), samochód V.bus o nr. rej. (...), meble kuchenne , meble pokojowe , meble pokojowe znajdujące się w pokoju zajmowanym przez uczestnika w jego domu w L., telewizor T.kineskopowy 19” ,telewizor (...)-ZA ,telewizor (...), stół kuchenny, lodówkę B., pralkę automatyczna W.model (...)815/WH, 3 szafki łazienkowe , lustro łazienkowe , kuchnię gazową (...), zamrażarkę , kiosk blaszany przenośny , pług 3-skibowy, kultywator 3-rzędowy, sadzarkę ,rozrzutnik dwuosiowy , bohmana na konie , budę dla psa , konia T. (...), 5 cieląt o numerach paszportów : (...), , (...), (...), (...) , PL (...), butlę gazową z reduktorem , dwa żyrandole , udział w 1/2 własności samochodu osobowego marki M. (...)rok produkcji 1988 nr.rej.(...), baterie do ujęć wody, .filtr do wody , taśmociąg do obornika ,.kosiarkę rotacyjną A. (...), spawarkę 3- fazowa , sprężarkę 80 l , piłę tarczową do metalu ( krajzega ), samochód osobowy R. (...)o nr. rej. (...)rok produkcji 2002 , opryskiwacz do zboża , dywan , co w znacznej części zostało przyznane przez pełnomocnika uczestnika w piśmie z dnia 04 września 2014r..

W toku trwania wspólności majątkowej małżeńskiej strony z majątku wspólnego poczyniły nakłady na majątek odrębny uczestnika na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) , dla której prowadzona była KW (...)/7w postaci : nakładów na budynek mieszkalny drewniany w łącznej kwocie 54.265,00 złotych a mianowicie w postaci wymiany dachu i okien oraz drzwi z ościeżnicami , ułożenie płyt gipsowych ,remontu kuchni , wymiany podłóg i założenia ogrzewania podłogowego ,remontu kuchni i łazienki i instalacji urządzeń w kuchni i łazience, wymiany instalacji elektrycznej, malowania wnętrz, doprowadzenia i zainstalowania instalacji wodno –kanalizacyjnej , wymiany przyłączy elektrycznych na zewnątrz i wewnątrz, ułożenia płytek ceramicznych na tarasie, nakładów na budynek garażu murowanego z letnią kuchnią w kwocie 19.820,00 złotych, .nakładów w postaci garażu drewnianego w kwocie 4.312,00 złotych ,nakładów w postaci remontu stodoły drewnianej w kwocie 1.028,00 złotych, nakładów w postaci szopy przy stodole drewnianej w kwocie 1.082,00 złote, nakładów w postaci altany drewnianej w kwocie 4.588,00 złotych, nakładów w postaci ogrodzenia działki w kwocie 22.084,00 złote, nakładów w postaci utwardzenia terenu z kostki brukowej w kwocie 15.042,00 złotych o łącznej wartości 122.221,00 złotych. Wartość nakładów została wskazana w wariancie II opinii biegłego rzeczoznawcy K. J. .

Postanowieniem z dnia 21 marca 2012 roku Prokuratura Rejonowa w B. (...)w sprawie 1Ds 243/12/D umorzyła dochodzenie przeciwko M. K. (1)podejrzanemu o to ,że w dniu 20 grudnia 2011 roku z posesji przy ulicy (...)w L.w województwie (...), zabrał w celu przywłaszczenia sprzęt rolniczy w postaci kosiarki rotacyjnej o wartości 1600 zł, dwurzędowej sadzarki do ziemniaków o wartości 1500 zł, silnika elektrycznego o mocy 4,5KW oraz silnika elektrycznego o mocy 5,5 KW o wartości 700 zł każdy na szkodę Z. K.-tj. o czyn z art. 278§1 kk -wobec stwierdzenia ,że nie popełnił on zarzucanego czynu –art. 322§1 kpk ,zaś w sprawie kradzieży kosiarki rotacyjnej o wartości 1600,00 złotych i dwurzędowej sadzarki do ziemniaków o wartości 1500,00 zł -wobec niewykrycia sprawcy czynu - art 322 § 1 kpk . Jak ustalono w trakcie tego dochodzenia silniki stanowiły własność M. K. (1),który schował je w swoim budynku gospodarczym aby zapobiec ich wywiezieniu przez ojca, kosiarkę rotacyjną Z. K.odnalazł w dniu 24 grudnia 2011 na innej swojej posesji ,zaś sprawcy kradzieży sadzarki nie ujawniono.

Postanowieniem z dnia 16 kwietnia 2012 roku w sprawie 1Ds 2005/11 zatwierdzonym w dniu 25 kwietnia 2012 roku przez Prokuratora Rejonowego w B. (...)umorzono śledztwo w sprawie zaistniałego w okresie od 22 września 2011 roku do 10 listopada 2011 roku w miejscowości L.,gm T.przywłaszczenia mienia w postaci pieniędzy w kwocie 100.000 zł oraz rzeczy ruchomych w postaci :trzech regałów meblowych, butli gazowej z reduktorem, ,telewizora wraz z dekoderem, dywanów ,żyrandola ,lodówko-zamrażarki, heblarki z silnikiem ,około jednej tony drutu zbrojeniowego ,tucznika o wadze 200 kg. ,3500 sztuk suporeksu ,1500 sztuk tzw. połówek o łącznej wartości nie mniejszej niż 138.950 zł na szkodę Z. K.tj. o czyn z art. 284§1kk -wobec braku znamion czynu zabronionego -na podstawie art. 17§1pkt.2 kpk .W toku śledztwa wykluczono przywłaszczenie kwoty 100.000,00 złotych na szkodę Z. K.,ponadto wykluczono aby Z. K.dysponował takimi oszczędnościami .Ponadto ustalono ,że pustaki -suporeksy oraz tzw. połówki a także bloczki betonowe oraz drut zbrojeniowy stanowiły własność K. G. (1)na których zakup przedstawił w tej sprawie szereg faktur. Nadto poczyniono ustalenia ,że meble kuchenne wywiezione z domu Z. K.stanowiły własność jego syna J. K.i zostały wykonane na zamówienie J. K.w 2011 roku i tenże zapłacił za nie kwotę 11.000,00 złotych. W trakcie przeprowadzanych czynności nie stwierdzono żeby razem z meblami wywiezione zostały lodówka lub lodówko-zamrażarka. W trakcie oględzin w dniu 11 kwietnia 2012 roku w pomieszczeniach mieszkalnych Z. K.stwierdzono ,że znajdowały sie tam meble ,telewizory ,dywany, żyrandol. Ustalono także ,że heblarka samoróbka z silnikiem stanowi własność R. W.-brata E. K..Ponadto nie ustalono aby E. K.dokonała przywłaszczenia tucznika o wadze 200 kg. oraz butli gazowej z reduktorem . Postanowieniem z dnia 21 czerwca 2012 roku w sprawie VII Kp 261/12 Sąd Rejonowy w B. (...)rozpoznając zażalenie pokrzywdzonego Z. K.na postanowienie funkcjonariusza Policji z dnia 16 kwietnia 2012 roku o umorzeniu śledztwa w sprawie o czyn z art. 284§1 kk sygn, akt 1 Ds 2005/11zatwierdzone przez prokuratora Prokuratury Rejonowej w B. (...) z dnia 25 kwietnia 2012 roku postanowił utrzymać w mocy zaskarżone postanowienie .

Nie stanowiły składników majątku wspólnego E. K. i Z. K. na dzień 16 stycznia 2012r. : ciągnik U. C-330 posiadający nr rej (...) , który był zarejestrowany w dniu 08 stycznia 1982r. na W. K. i który następnie przez niego został wyrejestrowany czasowo w dniu 17 marca 1990r. ( vide k.125 informacja Starostwa Powiatowego ), 4 sztuki cieląt o numerach paszportów: (...), (...), (...) , (...) gdyż zostały one zbyte przed ustaniem wspólności ustawowej ( vide pismo Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z dnia 25 września 2013 roku k.101 ), beczki metalowe o wartości 0,00 złotych wykazane pod. poz.27 opinii biegłego na k. 273 akt sprawy i meble znajdujące się w pokoju zajmowanym przez uczestnika pod. poz.7 opinii biegłego na k. 272 akt sprawy ( strony zgodnie zrezygnowały z ich wyceny), glebogryzarka wskazana w poz .18 opinii biegłego na k. 272 akt sprawy ( wobec braku dowodów wskazujących ,że strony ją nabyły a nadto wobec uznanych za wiarygodne zeznań syna stron J. K. , który zeznał ,że strony nie miały glebogryzarki), sadzarka do ziemniaków wskazana w poz. 20 opinii biegłego na k. 273 akt sprawy ( sadzarka ta jak wynika z postanowienia wydanego w sprawie 1 Ds. (...) – k. 48-49 tej sprawy została skradziona przed ustaniem wspólności ustawowej i nie wykryto sprawcy jej kradzieży ), rozrzutnik jednoosiowy wskazany w poz .21 opinii biegłego na k. 273 akt sprawy ( wobec nieudowodnienia ,że taki składnik wchodził w skład majątku wspólnego stron ), kopaczka do ziemniaków i śrutownik wskazane w poz.33 i 35 opinii biegłego na k. 274 akt sprawy ( wnioskodawczyni nie udowodniła ,że w trakcie małżeństwa strony nabyły takie składniki , zaś odnośnie kopaczki wskazać należy, że ta sfotografowana przez biegłego jest z 1976r. i wchodziła w skład gospodarstwa rolnego rodziców uczestnika a odnośnie śrutownika także ten sfotografowany przez biegłego wchodził w skład gospodarstwa rolnego rodziców uczestnika, co potwierdzają zeznania S. R. , H. K. i Z. K. ,zaś wnioskodawczyni w czasie czynności biegłego wskazała ,że to nie ten śrutownik) . Nie wchodziła także w skład majątku wspólnego na datę ustana wspólności ustawowej kabina do ciągnika Z. wskazana w pozycji 34 opinii biegłego na k. 274 akt sprawy (wnioskodawczyni nie udowodniła by strony w trakcie małżeństwa nabyły inną kabinę niż ta która została sfotografowana zna zdjęciu nr 54-55 i wyceniona wraz z ciągnikiem Z. przez biegłego K. J.). Nie wchodził także w skład majątku wspólnego stron dom drewniany przywieziony z K. , który został nabyty przez uczestnika jego rodziców latem 1993r. , a wiec przed zawarciem związku małżeńskiego przez strony , co miało miejsce w dnu 22 września 1984r.. Nie wchodziły w skład majątku wspólnego na datę ustania wspólności majątkowej małżeńskiej stron także zgłoszone przez pełnomocnika uczestnika ruchomości takie jak : heblarka z silnikiem, 3500 pustaków suporeks, oraz 1500 sztuk pustaków połówek gdyż w świetle wskazanych wyżej ustaleń w sprawie w sprawie 1Ds 2005/11 stanowiły one własność osób trzecich ,oraz tucznik który nie należał do majątku wspólnego na datę ustania wspólności ,gdyż został przerobiony na wyroby wędliniarskie jeszcze przed wydaniem orzeczenia o rozdzielności majątkowej .

Nie wchodzi w skład majątku wspólnego stron nabyty przez E. K. na mocy umowy zawartej w formie aktu notarialnego Rep. A nr. (...) z dnia 22.09.2011r. udział ½ we własności nieruchomości oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) położonej w miejscowości T. obręb B. za kwotę 50.000,00 zł. Na nabycie tego udziału wnioskodawczyni otrzymała darowizny pieniężne w dniu 19 i 20 września 2011r. od syna J. K. i brata M. W..

W tym miejscu wskazać należy, że uczestnik postępowania po ustaniu wspólności ustawowej małżeńskiej a w trakcie trwającego postępowania zbył bohmana na konie i konia T. (...)- co sam przyznał , nadto w dniu 25 lutego 2013r. sprzedał samochód R. S.o nr rej. (...)1870 CC rok produkcji 2002 ( vide k. 44-45v) .

Sąd ustalił , że na dzień 16 stycznia 2012r. w skład majątku wspólnego stron wchodziły :

ciągnik rolniczy Z.o nr rej. (...)o wartości 15.275,00 złotych , samochód osobowy V.Passat o nr rej. (...)o wartości 3.108,00 złotych , samochód V.bus o nr rej. (...)o wartości 4.900,00 złotych , meble kuchenne o wartości 1.741,00 złotych, meble pokojowe o wartości 667,00 złotych , telewizor T.kineskopowy 19” o wartości 43,00 złote, telewizor (...)-ZA o wartości 906,00 złotych, telewizor (...)o wartości 125,00 złotych, stół kuchenny o wartości 165,00 złotych, lodówka B.o wartości 510,00 złotych, pralka automatyczna W.model (...)815/WH o wartości 617,00 złotych, szafki łazienkowe 3 szt. o łącznej wartości 470,00 złotych, lustro łazienkowe o wartości 145,00 złotych, kuchnia gazowa (...)o wartości 253,00 złote, zamrażarka o wartości 418,00 złotych , kiosk blaszany przenośny o wartości 1.260,00 złotych, pług 3-skibowy o wartości 1240,00 złotych, kultywator 3-rzędowy o wartości 928,00 złotych , rozrzutnik dwuosiowy o wartości 3.350,00 złotych, kwota 2,888,00 złotych stanowiąca równowartość bohmana na konie ( bowiem uczestnik w trakcie trwania postępowania zbył bohmana ), buda dla psa o wartości 300,00złotych, kwota 2.640,00 złotych stanowiąca równowartość konia T. (...) ( uczestnik w trakcie trwania postępowania zbył konia ), cielę numer PL (...)o wartości 1.512,00 złotych, butla gazowa z reduktorem o wartości 94,00 złote, dwa żyrandole o łącznej wartości 82,00 złote , udział w 1/2 we własności samochodu osobowego marki M. (...)rok produkcji 1988 o nr. rej. (...)o wartości 1.415,00 złotych ( uczestnik przyznał w toku postępowania ,że mimo ,że z dokumentów wynika ,że udział został mu darowany to faktycznie nabył ten udział za środki pochodzące z majątku wspólnego, co potwierdziła wnioskodawczyni ) , baterie do ujęć wody w domu 3 szt. o łącznej wartości 291,00 złotych, filtr do wody zamontowany w kuchni o wartości 1807,00 złotych, taśmociąg do obornika o wartości 504,00 złote, kosiarka rotacyjna A. (...)o wartości 1.558,00 złotych, spawarka 3- fazowa o wartości 550,00) złotych , sprężarka 80 l o wartości 400,00 złotych , piła tarczowa do metalu( krajzega ) o wartości 185,00 złotych , kwota 6.267,00 złotych stanowiąca równowartość Samochodu osobowego R. (...)o nr.rej. (...)1870 CC rok produkcji 2002 ( uczestnik po ustaniu wspólności majątkowej zbył ten samochód) , opryskiwacz do zboża o wartości 384,00 ( trzysta osiemdziesiąt cztery ) złote i dywan o wartości 24,00 złote wszystkie składniki o łącznej wartości 57.322,00 złote.

Jak wyżej wskazano Sąd ustalił ,że strony w trakcie trwania wspólności ustawowej małżeńskiej poczyniły z majątku wspólnego E. K.i Z. K.na majątek odrębny uczestnika Z. K.nakłady poczynione na działce o numerze ewidencyjnym (...)dla której prowadzona jest obecnie KW (...). Wskazać przy tym należy , że uczestnik w drodze umowy dożywocia zawartej w formie aktu notarialnego Repertorium A (...) z dnia 31 lipca 2015r. przeniósł na rzecz siostrzenicy M. M. (1)i jej męża M. M. (2)działki o numerach ewidencyjnych (...)niezabudowaną i 158 zabudowaną położone w miejscowości L., dla których dotychczas była prowadzona KW (...)w zamian za dożywotne utrzymanie uczestnika.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o : kserokopię skróconego aktu małżeństwa i wyrok Sądu Rejonowego w B. (...)k .6 i 9 akt III RC 21/12 Sądu Rejonowego w B. (...), paszporty pięciu cieląt i konia T. (...)– k. 9, dowody zgromadzone na k. 1-3, 54-60, 146-148, 153-154, 163-164 akt sygn. 1 Ds. 2005/11/S Prokuratury Rejonowej w B. (...)i dowody na kartach: 1-5, 25, 28-32, 48-49, 52 akt sygn.1 Ds. 243/12/D Prokuratury Rejonowej w B. (...) , akt notarialny Repertorium A Nr (...)z dnia 31 lipca 2015r. k. 2-3 akt księgi wieczystej (...), wypis z rejestru gruntów dotyczący działek (...)- k. 4 akt księgi wieczystej (...),akt notarialny Repertorium A nr (...)z dnia 22 września 2011r.- k.2-4 akt księgi wieczystej (...), akt notarialny Repertorium A nr (...)z dnia 04 kwietnia 1991r. , mapa i Akty Własności Ziemi- k. 1-3,5-6 akt księgi wieczystej (...)i akta księgi wieczystej (...)

fotografie złożone przez wnioskodawczynię -k. 9 i 56, paszporty pięciu cieląt i konia T. (...)– k. 9, informację Starostwa Powiatowego w B.Wydział Komunikacji wraz z umowami kupna –sprzedaży – k. 40- 50, k.125, 227-228, 243-244,249-251, kserokopie faktur wystawionych na A. K.- . 57-58, umowę kupna sprzedaży filtra do wody – k. 59 , potwierdzenia przelewów darowizny na rzecz E. K.– 60,informację (...)k. 70 i 101, informację Prokuratury Rejonowej w B. (...) – k. 78 ,informację Urzędu Skarbowego w B.wraz ze zgłoszeniami nabycia darowizn – k. 91-100,kserokopię dowodu rejestracyjnego M. (...)– k. 137 informację z (...) Związku (...)– k. 148-151, opinię pisemną biegłego rzeczoznawcy K. J.– k. 259-312 oraz w oparciu o zeznania świadków : W. J.-k. 113-114, T. W.– k. 114-115, J. K.– 115v-116v, K. G. (2)– k. 139-140 ,J. S.– k. 140v-141v , R. W.k. 141v -142v , M. W.–k. 143-143v, M. Ł.– k. 162-163, R. D.– k. 163- 164v , W. B. (1)– k. 187v -188v, H. K.– k. 189 -190v , F. K.– k. 217-218 , S. R.– k.218-219v , W. B. (2)–k. 237v -238v, zeznania wnioskodawczyni E. K.– k. 382v-386, 425- 426,426v w zw. z k. 61v-62v ,zeznania uczestnika Z. K.– k.422v-425, 426 -w zw. z k. 79v-81v .

W toku sprawy Sąd dopuścił dowód z opinii biegłego rzeczoznawcy majątkowego K. J.celem określenia wartości składników majątkowych w postaci ruchomości zgłoszonych do podziału przez strony według ich stanu na dzień ustanowienia rozdzielności majątkowej a według cen z chwili wydania opinii oraz dokonania oszacowania wartości nakładów poczynionych przez strony na majątek odrębny uczestnika objęty księgą wieczystą (...) wskazanych w piśmie z k.3 i 197-199 akt sprawy według stanu z daty ich dokonania a cen z daty wydania opinii.

Biegły K. J. w dniu 15 lipca 2015 roku złożył opinię pisemną (k.259-321), w której dokonał wyceny składników majątkowych w postaci ruchomości oraz ustalił wartość nakładów z majątku wspólnego stron na majątek uczestnika . W ocenie sądu opinia ta zasługuje na obdarzenie jej walorem wiarygodności w całości . Została ona sporządzona rzetelnie, przez osobę mającą odpowiednie kwalifikacje zawodowe, jest logiczna i spójna i nie została w skuteczny sposób zakwestionowana przez strony postępowania. Wprawdzie pełnomocnik uczestnika w piśmie z dnia 05 sierpnia 2015r. wskazał, że ja kwestionuje i wniósł o wezwanie biegłego na rozprawę , jednak podkreślić należy ,że nie wskazał w jakiej części ją kwestionuje i dlaczego i jakie stawia zarzuty tej opinii i dlatego też sąd oddalił wniosek o dopuszczenie dowodu z ustnej uzupełniającej opinii biegłego rzeczoznawcy .

Sąd obdarzył walorem wiarygodności dowody nieosobowe z dokumentów zarówno przedłożonych przez strony jak i zebranych w toku postępowania przez Sąd. Dowody te nie były kwestionowane przez strony postępowania . Większość tych dowodów została sporządzona przez odpowiednie organy w zakresie ich właściwości.

Zeznania świadka W. J. zdaniem sądu zasługują na obdarzenie ich walorem wiarygodności, korespondują one z ustalonym w sprawie stanem faktycznym i z pozostałym obdarzonym wiarą materiałem dowodowym.. Świadek wskazuje na okoliczności związane z remontem domu drewnianego przywiezionego z K., w którym zamieszkały następnie strony. Świadek podał ,że nie wie kto dokonał jego zakupu i kto za niego płacił . Wskazał ,że , przy wykańczaniu go pomagał ojciec wnioskodawczyni , który był cieślą . Świadek dodał ,że zalewał strop na przybudówce do tego drewnianego domu i pomagał przy jego ocieplaniu styropianem. Świadek dodał ,że ojciec uczestnika miał ciągnik U. – C 330 jednak i nie słyszał nic na temat zakupu tego ciągnika przez strony od ojca uczestnika. Podał także ,że uczestnik ma ciągnik Z. z kabiną . Podał ,że widział u stron: kopaczkę do ziemniaków , śrutownik , kultywator , sadzarkę , rozrzutniki, bohmana , spawarkę ,którą spawał razem z uczestnikiem. Podał ,że nie widział u stron glebogryzarki. Wskazał nadto na remonty domu przeprowadzone przez strony w postaci : wymiany okien , zmiany pokrycia dachu na blachodachówkę , ocieplenia , otynkowania , pomożenia kostki przed domem .

Zeznania świadka T. W. sąd uznał za zasługujące na obdarzenie ich walorem wiarygodności w części w której są one zgodne z ustalonym stanem faktycznym , w tej bowiem części jego zeznania korespondują z pozostałym obdarzonym walorem materiałem dowodowym Wskazał ,że widział u stron ciągnik U. , który to był w gospodarstwie jak gospodarstwo stanowiło jeszcze własność rodziców uczestnika . Dodał ,że widział u stron ciągnik Z. . Podał ,że nie jest mu wiadome kto dokonał zakupu domu drewnianego , w którym następnie zamieszkały strony . Wskazał, że zmarły syn stron A. miał się budować i miał w tym celu zgromadzone materiały budowlane – pustaki , zaś nie widział żadnych materiałów budowlanych na działce, na której strony mieszkały wspólne . Wskazał świadek na okoliczności związane z remontem domu drewnianego ,w którym mieszkały strony , na okoliczność pomocy uczestnikowi w spędzie cieląt na samochód, której to czynności sprzeciwiła się wnioskodawczyni. Świadek ten wraz z uczestnikiem był przy zakupie kultywatora . Dodał ,że nie widział u stron glebogryzarki . Okoliczność ,że strony nie miały glebogryzarki została potwierdzona zeznaniami W. J. i J. K., który podał ,że strony nie miały glebogryzarki.

Sąd obdarzył przymiotem wiarygodności zeznania J. K. w części która jest zgodna z ustalonym stanem faktycznym. W tej części jego zeznania korespondują z ustalonym w sprawie stanem faktycznym i obdarzonym walorem wiarygodności materiałem dowodowym . W ocenie sądu jego zeznania nie są stronnicze . Podał ,że wnioskodawczyni z mieszkania w L. , w którym mieszkały strony zabrała do T. meble kuchenne , które to on sam sobie zakupił i dodał ,że w domu w L. zostały meble kuchenne , które były tam wcześniej zanim on nabył swoje. Sąd obdarzył walorem wiarygodności jego zeznania w części , w której wskazuje na sprzęt rolniczy jaki posiadały strony. W tym miejscu wskazać należy ,że wbrew twierdzeniom wnioskodawczyni świadek ten wskazał jednoznacznie ,że strony nie miały glebogryzarki. Podał ,że strony w czasie małżeństwa nabyły : używany taśmociąg , który remontowały , kosiarkę rotacyjną , kopaczkę do ziemniaków , śrutownik ,spawarkę , piłę tarczową do metalu , pług trzyskibowy , bohman na konie jednak sąd nie dał wiary zeznaniom tego świadka w części w której wskazuje on ,że strony w trakcie małżeństwa nabyły kopaczkę do ziemniaków i śrutownik , bowiem w tej części zeznaniom tym przeczą zeznania świadka H. K. i uczestnika a także zeznania S. R. . Rok produkcji kopaczki do ziemniaków -1976 jednoznacznie wskazuje ,że została ona nabyta przez rodziców uczestnika przed przekazaniem mu gospodarstwa rolnego w 1990r.. Wskazał świadek , że strony nie miały materiałów budowlanych , a takie zostały po jego zmarłym bracie A. , który miał się budować a na tę okoliczność wskazał miedzy innymi świadek T. W.. J. K. wskazał na okoliczność poczynienia darowizny pieniędzy na rzecz wnioskodawczyni w kwocie 50.000,00 zł za którą to E. K. nabyła nieruchomość w T. , co znajduje potwierdzenie w informacji Urzędu Skarbowego w B. wraz ze zgłoszeniami nabycia darowizn – k. 91-100 i w potwierdzeniu przelewów darowizny na rzecz E. K. – k. 60. Wskazał świadek na okoliczność sprzedaży cieląt przez Z. K. , jednak podnieść należy, że zgodnie z informacją nadesłaną przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uzupełnioną na wniosek pełnomocnika wnioskodawczyni jednoznacznie wynika ,że ta sprzedaż miała miejsce jeszcze w czasie trwania wspólności ustawowej stron a nie po jej ustaniu- k. 70 i 101. Z informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z k. 101 bezspornie wynika ,że uczestnik w dniu 06 października 2011r. sprzedał 2 szt. cieląt o numerach paszportów (...) i PL (...) w dniu 20 października 2011r. sprzedał 2 szt. cieląt o numerach paszportów PL (...) i PL (...). Podkreślić w tym miejscu należy ,że na okoliczność spędu 2 szt cieląt przeznaczonych do sprzedaży wskazuje świadek T. W. , który pomagał uczestnikowi w ich załadunku na samochód a czemu sprzeciwiała się wnioskodawczyni. Tak więc wbrew twierdzeniom wnioskodawczyni sprzedaż czterech sztuk cieląt miała miejsce w czasie trwania wspólności ustawowej a nie po jej ustaniu . Podnieść w tym miejscu należy , że ani wnioskodawczyni ani jej pełnomocnik nie zakwestionował informacji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z k 101 nadesłanej na wniosek pełnomocnika E. K.. Jednocześnie Agencja przesyłając informację z k. 101 wskazała ,że daty wskazane w informacji z k. 70 były podane błędnie. Nie są wiarygodne zeznania J. K. w części w której wskazuje ,że uczestnik prawdopodobne wywiózł część sprzętu rolniczego do swego brata H. , w tej części te zeznania stoją w sprzeczności z zeznaniami H. K. , ponadto nie znajdują one potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym .

Zdaniem Sądu zeznania świadka K. G. (2) są wiarygodne, w części która jest zgodna z ustalonym stanem faktycznym i w części w której korespondują one z pozostałym obdarzonym walorem wiarygodności materiałem dowodowym . Podnieść należy, że świadek w swoich zeznaniach wskazuje na okoliczności zakupu sprzętu rolniczego przez strony, na okoliczność tego ,że wnioskodawczyni w czasie małżeństwa nie pracowała zawodowo , bo pomagała w prowadzeniu gospodarstwa rolnego uczestnikowi jednocześnie zajmowała się wychowywaniem sześciorga dzieci. W części w której wskazuje świadek ,że wnioskodawczyni wyprowadzając się z domu w L. niczego nie zabrała nie do końca można uznać za wiarygodne , bowiem sama wnioskodawczyni przyznała ,że z domu w L. zabrała dywan. Nie są także wiarygodne zeznania świadka w części w której wskazuje ,że strony spłaciły jej dziadków z ciągnika U.- C330 sąd nie uznał ich za wiarygodne. bowiem nie przedstawiono w sprawie żadnych dowodów potwierdzających fakt spłaty tego ciągnika . Gdyby rzeczywiście taka sytuacja miała miejsce nastąpiło by sporządzenie umowy kupna –sprzedaży i jego przerejestrowanie a jak wynika z informacji Starostwa Powiatowego Wydział Komunikacji ciągnik ten nadal jest zarejestrowany na ojca uczestnika W. K. – k.125. Wiarygodne są zeznania tego świadka w części w której wskazuje ,że strony posiadały ciągnik Z. , bowiem okoliczność ta znajduje potwierdzenie w informacji Starostwa Powiatowego Wydział Komunikacji- 227-228, 243-244. Wiarygodne są zeznania tego świadka w których wskazuje na sprzęt pozostały w domu w L. , w tej bowiem części korespondują one z dokumentacją fotograficzną dołączoną do opinii biegłego rzeczoznawcy K. J. . Odnośnie glebogryzarki , którą miały mieć strony sąd w tym zakresie odmówił wiary świadkowi , wskazać należy ,że świadek J. K. zaprzeczył by strony miały glebogryzarkę , także takiego sprzętu u stron nie widział T. W.. Tej okoliczności zaprzeczył także świadek H. K. i uczestnik Z. K. .

Zeznania świadka J. S. sąd uznał za wiarygodne w części ,która jest zgodna z ustalonym stanem faktycznym . Świadek wskazał na pomoc jakiej udzielał przy budowie domu drewnianego przywiezionego z K., w którym następnie wspólnie zamieszkały strony .Świadek wskazał że czynności tych dokonywał w latach 1983-1985r.. Nie można tracić z pola widzenia okoliczności ,że najstarszy syn stron urodził się w dniu (...) ( vide pesel podany przez świadka na k. 120 ) . Świadek wskazuje ,że dom został zakupiony przez ojca E. K. . W tym zakresie jego zeznania nie zasługują na obdarzenie wiarą bowiem przeczą im stanowcze zeznania świadka F. K., która jednoznacznie wskazała na datę zakupu domu i wskazała , że było to przed śmiercią jej teściowej , która zmarła w dniu 01 lipca 1984r. tak więc ojciec wnioskodawczyni nie mógł kupić tego domu przed ślubem stron , który miał miejsce w dniu 22 września 1984r. .Wiarygodne są zaś zeznania tego świadka w części w której wskazuje na remonty jakie strony wykonały w tym przewiezionym z K. domu oraz na nakłady jakie poczyniły wspólne strony na darowaną Z. K. przez jego rodziców nieruchomość-znajdują one w tym zakresie potwierdzenie w pozostałym zebranym w sprawie materiale dowodowym , w tym zostały przyznane przez pełnomocnika uczestnika w pismach procesowych (w których kwestionował wartość tych nakładów).

Zeznania R. W. sąd uznał za wiarygodne w części która jest zgodna z ustalonym stanem faktycznym. Sąd nie dał wiary jego zeznaniom w części, w której wskazuje ,że dom przywieziony z K. został zakupiony wspólnie przez ojca uczestnika i strony, bowiem przeczą im stanowcze zeznania świadka F. K. , która jednoznacznie wskazała na datę zakupu domu i wskazała , że było to przed śmiercią jej teściowej , która zmarła w dniu01 lipca 1984r.. Sąd nie kwestionuje faktu ,że świadek pożyczał pieniądze stronom na wykup ciągnika U. od ojca uczestnika , jednak podnieść należy , że w tym zakresie wnioskodawczyni nie udowodniła ,że rzeczywiście strony kupiły ciągnik U. C-330 od ojca uczestnika , na co wskazano przy ocenie zeznań świadka K. G. (2). Wiarygodne są zeznania świadka w części , w której wskazuje ,że strony nie miały heblarki i że to on im pożyczył heblarkę. Wskazać w tym miejscu należy ,że uczestnik nie udowodnił ,że strony w trakcie małżeństwa nabyły heblarkę , nie przedstawił na te okoliczność żadnego dowodu zakupu. Wiarygodne są zeznania tego świadka w części w której wskazuje na zakupiony w czasie małżeństwa przez strony sprzęt rolniczy. Wskazać w tym miejscu należy, że świadek wskazał ,że strony nabyły między innymi kultywator , który określił ,że to inaczej glebogryzarka. Na okoliczność zakupu kultywatora wskazał świadek T. W. , który podał ,że kupował go razem z uczestnikiem. Skoro świadek podaje ,że kultywator to samo co glebogryzarka to ta część jego zeznań wbrew twierdzeniom wnioskodawczyni potwierdza ,że strony nie posiadały glebogryzarki , na co zresztą wskazał syn stron – świadek J. K. , zeznając że strony nie miały glebogryzarki a także i sam Z. K..

Zeznania świadka M. W. Sąd uznał za wiarygodne. Wskazać należy ,że w znacznej części korespondują one z ustalonym w sprawie stanem faktycznym i z obdarzonym przymiotem wiary materiałem dowodowym zgromadzonym w sprawie . Wiarygodne są przede wszystkim zeznania tego świadka odnośnie poczynionej na rzecz wnioskodawczyni darowizny w kwocie 25.000,00 zł co znajduje potwierdzenie w dowodach w postaci informacji z Urzędu Skarbowego w B. wraz ze zgłoszeniami nabycia darowizn – k. 91-100 i w potwierdzeniu przelewów darowizny na rzecz E. K. – k. 60. W zakresie pożyczki jakiej miał udzielić stronom R. W. na zakup ciągnika C- 330 świadek ten nie miał żadnej wiedzy .

Zeznania świadka M. Ł. sąd obdarzył walorem wiarygodności w części w której są one zgodne z ustalonym stanem faktycznym , w tej bowiem części jej zeznania korespondują z pozostałym zebranym i obdarzonym przymiotem wiary materiale dowodowym. Świadek ten jest osobą obcą dla stron . Podnieść należy ,że świadek wskazała, że strony się nie budowały razem ( chodzi tu o dom z K. ) . Świadek wskazała ,że dom był stawiany w latach 1982-1983, wprawdzie świadek nie podaje precyzyjne dat , jednak w zestawieniu z datami na jakie wskazuje świadek F. K. i z zestawieniem daty stawiania domu z datą zawarcia małżeństwa przez strony co miało miejsce w dniu 22 września 1984r. (vide wyrok z k. 9 w sprawie III RC 21/12) świadczy o tym że zeznała ona prawdę co do czasu zakupu domu przywiezionego z K.. Świadek podała ,że jak dom z K. był stawiany to strony nie były małżeństwem a pobrały się strony w 1984r. a po roku urodziło się ich pierwsze dziecko. W tym zakresie jej zeznania są zgodne z obdarzonymi walorem wiarygodności zeznaniami wnioskodawczyni i z dowodem w postaci wyroku zapadłego w sprawie III RC 21/12- k. 9.Świadek podała ,że dom został zakupiony od M. K. (2) , co znajduje potwierdzenie w zeznaniach F. K. . Sąd nie dał wiary zeznaniom tego świadka w części w której wskazuje ,że strony nabyły materiał budowlany – pustaki , bowiem z faktur przedłożonych przez pełnomocnika uczestnika k. 57-58 jednoznaczne wynika ,że pustaki nabył A. K. w 2009r. . Nie są wiarygodne jej zeznania w części w której wskazuje ,że w domu uczestnika nie ma żadnych mebli , w tej bowiem części przeczy tym zeznaniom zgromadzony materiał dowodowy w tym zdjęcia złożone przez wnioskodawczynię ( których nie kwestionował uczestnik ) i dokumentacja fotograficzna sporządzona przez biegłego K. J. a także postanowienia wydane w sprawach : 1.Ds.2005/11 /Ds. i 1Ds.243/12/D.

Zeznania świadka R. D. są wiarygodne w części , która jest zgodna z ustalonym stanem faktycznym i w części która koresponduje z pozostałym obdarzonym walorem wiarygodności materiale dowodowym . Wskazać należy ,że podaje świadek na maszyny rolnicze , które w trakcie związku nabyły strony : rozrzutnik dwuosiowy ,sadzarkę , która zaginęła , ciągnik Z. z kabiną , taśmociąg .Sąd nie uznał za wiarygodne zeznań tego świadka w części w której wskazuje ,że w listopadzie 2011r. z L. zostały wywiezione meble do T. , w tej bowiem części zeznania te nie znajdują potwierdzenia w zgromadzonym materiale dowodowym w tym ze zdjęciami złożonymi przez wnioskodawczynię ( których nie kwestionował uczestnik ) i dokumentacją fotograficzną sporządzoną przez biegłego . Faktycznie wnioskodawczyni przewiozła kuchenne meble z L. do T. , jednak nie były to meble zakupione przez strony ,a które nadal stoją w kuchni w L. a były to meble kuchenne , które zakupił dla siebie syn stron J. K. a co znajduje odzwierciedlenie w postanowieniach w sprawach 1.Ds.2005/11/Ds. i 1Ds.243/12/D.

Zeznania świadka W. B. (1) sąd uznał za wiarygodne w części w której są one zgodne z ustalonym stanem faktycznym .Nie są wiarygodne zeznania tego świadka w części w której świadek wskazuje ,że strony nabyły dom przywieziony z K. jak były małżeństwem , bo w tej części stoją one w sprzeczności z obdarzonymi walorem wiarygodności zeznaniami świadka F. K. , która wskazała na datę zakupu domu 1983 rok. Nie są także wiarygodne zeznania tego świadka w części w której wskazuje na okoliczność ,że obecnie w domu w którym mieszka uczestnik nie ma mebli , w tej części zeznaniom tym przeczą zdjęcia złożone przez wnioskodawczynię ( których nie kwestionował uczestnik ) i dokumentacja fotograficzna sporządzona przez biegłego.

Zeznania świadka B. K. nie stanowiły podstawy rozstrzygnięcia w niniejszej sprawie z uwagi na brak wiedzy świadka co do przedmiotu sprawy .

Zeznania świadka H. K. sąd uznał za wiarygodne w części w której są one zgodne z ustalonym stanem faktycznym i z pozostałymi dowodami obdarzonymi walorem wiarygodności. Wiarygodne są zeznania w tej części , w której wskazuje ,że dom zakupił ojciec uczestnika i że następnie ten dom był składany przez ojca wnioskodawczyni. Co do faktu zakupu domu jego zeznania korespondują z obdarzonymi walorem wiarygodności zeznaniami świadka F. K. , która wskazała na datę zakupu domu . Świadek wskazał że dom był składany dopiero po tym jak strony były małżeństwem , co znajduje potwierdzenie w pozostałym materiale obdarzonym wiarą .Nie są wiarygodne zeznania świadka w części w której wskazuje na wywóz przez wnioskodawczynię mebli i sprzętu rolniczego, przeczą temu zgromadzone w sprawie obdarzone walorem wiarygodności dowody - w tym postanowienia wydane w sprawach 1Ds.2005/11/Ds. i 1 Ds. 243/12/D , zdjęcia złożone przez wnioskodawczynię ( których nie kwestionował uczestnik ) i dokumentacja fotograficzna sporządzona przez biegłego .

Zeznania świadka F. K. sąd obdarzył walorem wiarygodności. Dokonując oceny zeznań tego świadka sąd miał w polu widzenia okoliczność ,że uczestnik przed rozprawą był u tego świadka . Wskazać należy ,że świadek zeznawała na okoliczność czasu zakupu domu przywiezionego do L. z K. . Z zeznań świadka także w części w której zeznawała na pytania pełnomocnika wnioskodawczyni wynika jednoznacznie ,że zakupu domu w K. , który następnie został przewieziony do L. i tam złożony , dokonał uczestnik z ojcem w 1983 roku, wskazała świadek ,że było to letnia porą – było ciepło w 1983r. . Świadek bezsporne wskazała ,iż zakup nie miał miejsca wiosną 1984r. ( jak sugerowała to pełnomocnik wnioskodawczyni ) . Wskazała świadek ,że do zakupu tego domu doszło w 1983r. i po sprzedaży domu jej teściowa N. K. zachorowała i zmarła w dniu 01 lipca 1984r. . Podnieść należy ,że wnioskodawczyni żadnymi dowodami nie wykazała ,że śmierć teściowej świadka nastąpiła w innej dacie - po zawarciu związku małżeńskiego między stronami , co jak wskazano wyżej miało miejsce w dniu 22 września 1984r. .Nawet gdyby przyjąć ,że zakup domu miał miejsce wiosną 1984r. ( jak pytała o to świadka pełnomocnik wnioskodawczyni ) to i tak byłby on poczyniony przed zawarciem związku małżeńskiego przez strony .

Zeznania świadka S. R. sąd obdarzył walorem wiarygodności w części w której są one zgodne z ustalonym stanem faktycznym . Wskazać należy ,że w części w której świadek wskazuje na zakup domu z K. są one zgodne z obdarzonymi w tym zakresie walorem wiarygodności zeznaniami F. K.. Nie są wiarygodne zeznania tego świadka w części w której wskazuje ,że wnioskodawczyni wszystko wywiozła z domu z L. i że mieszkanie w L. jest puste , przeczą temu zgromadzone w sprawie obdarzone walorem wiarygodności dowody - w tym postanowienia wydane w sprawach 1.Ds.2005/11/Ds. i 1 Ds. 243/12/D , zdjęcia złożone przez wnioskodawczynię ( których nie kwestionował uczestnik ) i dokumentacja fotograficzna sporządzona przez biegłego .

Zeznania świadka W. B. (2) sąd uznał za wiarygodne w części w której są one zgodne z ustalonym stanem faktycznym, w pozostałej części odmówił im wiary . W części w której świadek wskazuje na zakup domu z K. są one zgodne z obdarzonymi w tym zakresie walorem wiarygodności zeznaniami F. K.. Nie są wiarygodne zeznania tego świadka w części , w której wskazuje ,że wnioskodawczyni wszystko wywiozła i że mieszkanie w L. jest puste , przeczą temu zgromadzone w sprawie obdarzone walorem wiarygodności dowody - w tym postanowienia wydane w sprawach 1.Ds 2005/11/Ds. i 1 Ds. 243/12/D , zdjęcia złożone przez wnioskodawczynię ( których nie kwestionował uczestnik ) i dokumentacja fotograficzna sporządzona przez biegłego .

Sąd uznał za wiarygodne zeznania wnioskodawczyni E. K. w części która jest zgodna z ustalonym stanem faktycznym i w części w której korespondują one z pozostałym zgromadzonym w sprawie materiałem dowodowym . Nie są wiarygodne jej zeznania w części, w której wskazuje ,że dom drewniany przywieziony z K. został nabyty w trakcie trwania małżeństwa . Zeznaniom tym przeczą wiarygodne i stanowcze zeznania F. K., która jednoznacznie wskazała ,że dom został kupiony latem 1983r. i że na pewno nie było to w 1984r.. Podnieść należy ,że wnioskodawczyni co do daty zakupu domu podawała różne daty a na ostatniej rozprawie wskazała na datę 1986r. .Nie są także wiarygodne zeznania wnioskodawczyni w części w której wskazuje ,że w trakcie małżeństwa strony nabyły od jej teścia ciągnik U. C-330 . Tej okoliczności przeczy informacja nadesłana przez Starostwo Powiatowe w B. Wydział Komunikacji – k. 125 z której bezspornie wynika ,że ciągnik ten nadal jest zarejestrowany na jej teścia W. K. . Ponadto wnioskodawczyni nie przedstawiła żadnego dowodu choćby dowodu wpłaty czy oświadczenia teścia z którego by wynikało , że strony dokonały spłaty ciągnika U. i nabyły jego własność. Także nie są wiarygodne zeznania wnioskodawczyni w których wskazuje ,że w czasie małżeństwa nabyli glebogryzarkę. Wskazać należy, że tej okoliczności nie potwierdza J. K., W. J. a także i sam uczestnik . Sąd dał wiarę zeznaniom E. K. w zakresie w jakim odnoszą się one do jej aktualnej sytuacji majątkowej i rodzinnej, uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku.

Sąd obdarzył walorem wiarygodności zeznania uczestnika Z. K. jedynie w części , która jest zgodna z ustalonym stanem faktycznym a która znajduje potwierdzenie w zgromadzonym materiale dowodowym. Nie są wiarygodne twierdzenia uczestnika ,że wnioskodawczyni wywiozła wszystko z L., tej okoliczność przeczą dowody zgromadzone w aktach 1.Ds.2005/11 /Ds. i 1Ds.243/12/D., zdjęcia złożone do akt sprawy przez wnioskodawczynię i dokumentacja fotograficzna sporządzona przez biegłego K. J. w związku z wydaniem opinii a także obdarzone walorem wiarygodności zeznania J. K.. Nie są wiarygodne zeznania uczestnika w których wskazał, że w trakcie małżeństwa nabył heblarkę, po pierwsze nie przedstawił na tę okoliczność żadnego dowodu zakupu- zapłaty a po drugie okoliczności tej przeczą zeznania R. W.. Także nie są wiarygodne zeznania uczestnika w których wskazywał ,że strony w trakcie małżeństwa nabyły materiał budowlany. Na tę okoliczność uczestnik nie przedstawił żadnych dowodów, a te które złożył są wystawione na syna stron A. K.. Sąd nie dał wiary zeznaniom uczestnika ,że nie nabył samochodu osobowego R. (...) o nr.rej. (...) 1870 CC rok produkcji 2002 i że go następnie nie sprzedał a podpisy na umowach nie są złożone przez niego. Wskazać należy ,ż dowody zgromadzone w sprawie na k. 44-45v przeczą twierdzeniom Z. K. a uczestnik nie udowodnił że podpisy złożone na dokumentach z k. 44-45 nie zostały złożone przez niego. Sąd dał wiarę zeznaniom uczestnika w zakresie w jakim odnoszą się one do jego aktualnej sytuacji majątkowej i rodzinnej, uzyskiwanych dochodów i posiadanego majątku.

W ocenie sądu wniosek o podział majątku wspólnego między stronami jest uzasadniony i znajduje oparcie we wskazanych niżej przepisach

Podnieść należy że zgodnie z odesłaniem zawartym w art. 46 k.r.io. i w art. 567 § 3 k.p.c. do postępowania o podział majątku wspólnego po ustaniu wspólności majątkowej między małżonkami stosuje się odpowiednio przepisy o dziale spadku (art. 680 k.p.c.art. 689 k.p.c.), zaś w oparciu o art. 688 k.p.c., na podstawie kolejnego odesłania, odpowiednie zastosowanie mają również przepisy o zniesieniu współwłasności (art.617 k.p.c.art. 625 k.p.c.). Zasadą wynikającą z art. 1038 § 1 k.c. w zw. z art. 46 k.r.io. jest, że sądowy podział majątku wspólnego powinien obejmować całość majątku, a jedynie z ważnych powodów może być ograniczony do części majątku.

W sprawie o podział majątku wspólnego między byłymi małżonkami sąd z urzędu, na podstawie art. 567 § 3 k.p.c. w zw. z art. 684 k.p.c., ustala skład i wartość majątku wspólnego byłych małżonków.

Zgodnie z dyspozycją art. 31§1 krio ( w brzmieniu nadanym w art. 1 ustawy z dnia 25 marca 2011r. o zmianie niektórych ustaw związanych z funkcjonowaniem systemu ubezpieczeń społecznych -Dz. U. z dnia 8 kwietnia 2011 r. poz. 398) z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa (wspólność ustawowa) obejmująca przedmioty majątkowe nabyte w czasie jej trwania przez oboje małżonków lub przez jednego z nich (majątek wspólny). Przedmioty majątkowe nieobjęte wspólnością ustawową należą do majątku osobistego każdego z małżonków. § 2 w/w przepisu stanowił zaś, że do majątku wspólnego należą w szczególności: pobrane wynagrodzenie za pracę i dochody z innej działalności zarobkowej każdego z małżonków, dochody z majątku wspólnego, jak również z majątku osobistego każdego z małżonków, środki zgromadzone na rachunku otwartego lub pracowniczego funduszu emerytalnego każdego z małżonków i kwoty składek zaewidencjonowanych na subkoncie o którym mowa w art. 40a ustawy z dnia 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych ( Dz. U. z 2009r. Nr.205, poz 1585 ze zm. ) .

Zgodnie z dyspozycją art. 33 krio (obowiązującego w dacie zniesienia wspólności ustawowej między stronami) do majątku osobistego każdego z małżonków należą : przedmioty majątkowe nabyte przed powstaniem wspólności ustawowej, przedmioty majątkowe nabyte przez dziedziczenie, zapis lub darowiznę, chyba że spadkodawca lub darczyńca inaczej postanowił, prawa majątkowe wynikające ze wspólności łącznej podlegającej odrębnym przepisom, przedmioty majątkowe służące wyłącznie do zaspokajania osobistych potrzeb jednego z małżonków, prawa niezbywalne , przedmioty uzyskane za uszkodzenie ciała lub doznaną krzywdę, wierzytelności z tytułu wynagrodzenia za pracę , przedmioty uzyskane z tytułu nagrody za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków , prawa autorskie i pokrewne, prawa własności przemysłowej twórcy , przedmioty majątkowe nabyte w zamian za składniki majątku osobistego chyba ,że przepis szczególny stanowi inaczej .

Stosownie do przepisów art. 43 k.r.o. oboje małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym. Jednakże z ważnych powodów każdy z małżonków może żądać, ażeby ustalenie udziałów w majątku wspólnym nastąpiło z uwzględnieniem stopnia, w którym każdy z nich przyczynił się do powstania tego majątku. Podnieść należy, że w niniejszej sprawie strony nie wnioskowały o ustalenie nierównych udziałów i dlatego Sąd przyjął, że udziały wnioskodawczyni i uczestnika w majątku wspólnym są równe i wynoszą po 1/2 .

Mając powyższe na uwadze sąd ustalił że w skład majątku wspólnego na dzień 16 stycznia 2012r. – przy przyjęciu ,że niektóre składniki zostały zbyte przez uczestnika po ustaniu wspólności i dlatego sąd przyjął ich wartość wycenioną przez biegłego rzeczoznawcę K. J.wchodziły : ciągnik rolniczy Z.o nr rej. (...)o wartości 15.275,00 złotych , samochód osobowy V.Passat o nr rej. (...)o wartości 3.108,00 złotych , samochód V.bus o nr rej. (...)o wartości 4.900,00 złotych , meble kuchenne o wartości 1.741,00 złotych, meble pokojowe o wartości 667,00 złotych , telewizor T.kineskopowy 19” o wartości 43,00 złote, telewizor (...)-ZA o wartości 906,00 złotych, telewizor (...)o wartości 125,00 złotych, stół kuchenny o wartości 165,00 złotych, lodówka B.o wartości 510,00 złotych, pralka automatyczna W.model (...)815/WH o wartości 617,00 złotych, szafki łazienkowe 3 szt. o łącznej wartości 470,00 złotych, lustro łazienkowe o wartości 145,00 złotych, kuchnia gazowa (...)o wartości 253,00 złote, zamrażarka o wartości 418,00 złotych , kiosk blaszany przenośny o wartości 1.260,00 złotych, pług 3-skibowy o wartości 1240,00 złotych, kultywator 3-rzędowy o wartości 928,00 złotych , rozrzutnik dwuosiowy o wartości 3.350,00 złotych, kwota 2,888,00 złotych stanowiąca równowartość bohmana na konie ( bowiem uczestnik w trakcie trwania postępowania zbył bohmana ), buda dla psa o wartości 300,00złotych, kwota 2.640,00 złotych stanowiąca równowartość konia (...)( uczestnik w trakcie trwania postępowania zbył konia ), cielę numer PL (...)o wartości 1.512,00 złotych, butla gazowa z reduktorem o wartości 94,00 złote, dwa żyrandole o łącznej wartości 82,00 złote , udział w 1/2 we własności samochodu osobowego marki M. (...)rok produkcji 1988 o nr. rej. (...)o wartości 1.415,00 złotych ( uczestnik przyznał w toku postępowania ,że mimo ,że z dokumentów wynika ,że udział został mu darowany to faktycznie nabył ten udział za środki pochodzące z majątku wspólnego, co potwierdziła wnioskodawczyni ) , baterie do ujęć wody w domu 3 szt. o łącznej wartości 291,00 złotych, filtr do wody zamontowany w kuchni o wartości 1807,00 złotych, taśmociąg do obornika o wartości 504,00 złote, kosiarka rotacyjna A. (...)o wartości 1.558,00 złotych, spawarka 3- fazowa o wartości 550,00 złotych , sprężarka 80 l o wartości 400,00 złotych , piła tarczowa do metalu( krajzega ) o wartości 185,00 złotych , kwota 6.267,00 złotych stanowiąca równowartość Samochodu osobowego R. (...)o nr.rej. (...)1870 CC rok produkcji 2002 ( uczestnik po ustaniu wspólności majątkowej zbył ten samochód) , opryskiwacz do zboża o wartości 384,00 złote i dywan o wartości 24,00 złote wszystkie składniki o łącznej wartości 57.322,00 złote.

Wskazać także należy ,że zgodnie z art. 567 § 1 k.p.c. w postępowaniu o podział majątku Sąd Rejonowy rozstrzyga także o żądaniu ustalenia nierównych udziałów małżonków w majątku wspólnym oraz o tym jakie wydatki, nakłady i inne świadczenia z majątku wspólnego na rzecz osobistego lub odwrotnie podlegają zwrotowi. Podstawę materialnoprawną roszczenia w przedmiocie rozliczenia wydatków i nakładów stanowi art. 45 § 1 k.r.io., zgodnie z którym każdy z małżonków powinien zwrócić wydatki i nakłady poczynione z majątku wspólnego na majątek osobisty. Może także żądać zwrotu wydatków i nakładów, które poczynił ze swojego majątku osobistego na majątek wspólny.

W niniejszej sprawie wnioskodawczyni domagała się rozliczenia nakładów dokonanych z majątku wspólnego na majątek osobisty uczestnika na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym (...) , dla której prowadzona była KW (...) w postaci : nakładów na budynek mieszkalny drewniany w łącznej kwocie 54.265,00 złotych a mianowicie w postaci wymiany dachu i okien oraz drzwi z ościeżnicami , ułożenie płyt gipsowych ,remontu kuchni , wymiany podłóg i założenia ogrzewania podłogowego ,remontu kuchni i łazienki i instalacji urządzeń w kuchni i łazience, wymiany instalacji elektrycznej, malowania wnętrz, doprowadzenia i zainstalowania instalacji wodno –kanalizacyjnej , wymiany przyłączy elektrycznych na zewnątrz i wewnątrz, ułożenia płytek ceramicznych na tarasie, nakładów na budynek garażu murowanego z letnią kuchnią w kwocie 19.820,00 złotych, .nakładów w postaci garażu drewnianego w kwocie 4.312,00 złotych ,nakładów w postaci remontu stodoły drewnianej w kwocie 1.028,00 złotych, nakładów w postaci szopy przy stodole drewnianej w kwocie 1.082,00 złote, nakładów w postaci altany drewnianej w kwocie 4.588,00 złotych, nakładów w postaci ogrodzenia działki w kwocie 22.084,00 złote, nakładów w postaci utwardzenia terenu z kostki brukowej w kwocie 15.042,00 złotych o łącznej wartości 122.221,00 złotych. Wartość nakładów została wskazana w wariancie II opinii biegłego rzeczoznawcy K. J. .

Sąd Rejonowy dokonał podziału majątku wspólnego w ten sposób, że :

przyznał na własność wnioskodawczyni E. K. składnik wskazany w pkt I. 36. postanowienia – dywan o wartości 24,00 zł, natomiast uczestnikowi Z. K. sąd przyznał składniki wskazane w pkt I.1- 35. postanowienia z dnia 11 marca 2016r.

Sąd przyznał wnioskodawczyni i uczestnikowi składniki majątkowe mając po pierwsze na względzie stanowiska stron w tym zakresie a także okoliczność , że wszystkie składniki majątku wspólnego wskazane w pkt. I .1-35 znajdują się w posiadaniu uczestnika , lub posiada on środki ze zbycia tych składników , o czym była mowa wyżej.

Jak wyżej wskazano łączna wartość majątku wspólnego wynosi 57.322,00 zł. Dzieląc tę kwotę na 2 daje to wówczas kwotę 28.661,00 zł ( wartość udziału w majątku wspólnym ). Z racji ,że wnioskodawczyni został przyznany składnik –dywan o wartości 24,00 złote to sąd zasądził od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni spłatę w kwocie 28.637,00 złotych. Sąd orzekł jednocześnie , iż kwota spłaty winna być zapłacona przez uczestnika wnioskodawczyni w terminie 3 miesięcy od uprawomocnienia się orzeczenia z odsetkami ustawowymi za opóźnienie na wypadek uchybienia terminowi płatności . Wydając takie rozstrzygnięcie sąd miał na względzie dyspozycję art. 212§ 3 k.c. i ugruntowane w tym zakresie orzecznictwo Sądu Najwyższego i dlatego Sąd z urzędu na podstawie w/w przepisu orzekł o o terminie w którym kwota spłaty ma być uiszczona i obowiązku uiszczenia odsetek ustawowych za opóźnienie od kwoty 28.637,00 złotych w przypadku uchybienia terminowi płatności ( vide uchwała Izby Cywilnej Sądu Najwyższego z dnia 15 grudnia 1969r. w sprawie III CZP 12/69 , OSNCP 1970, nr 3 , poz. 39 ) .Sąd uznał przy tym ,że wskazany w postanowieniu trzymiesięczny termin pozwoli mu na dokonanie spłaty tym bardziej, że odchodząc z pracy otrzymał jak sam wskazał odprawę w wysokości około 50.000,00 zł., którą to odprawę zdeponował w Banku Spółdzielczym w Ł..

Z racji złożonego przez wnioskodawczynię wniosku o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego stron na majątek odrębny uczestnika sąd uwzględnił nakłady opisane wyżej, których łączna wartość wyliczona przez biegłego wyniosła 122.221,00 złotych , a dzieląc tę kwotę na 2 to daje kwotę 61.110,50 złotych i taką kwotę sąd zasądził od uczestnika na rzecz wnioskodawczyni.

W pozostałej części sąd oddalił wniosek mając na względzie ,że strony jak wskazano we wcześniejszej części uzasadnienia nie udowodniły ,że pozostałe wskazywane przez nich składniki wchodziły w skład majątku wspólnego i nie stanowiły nakładów .

Ubocznie w tym miejscu wskazać należy ,że pełnomocnik uczestnika na ostatniej rozprawie nie złożył wniosku o rozliczenie nakładów z majątku wspólnego na majątek odrębny wnioskodawczyni w kwocie 50.000,00 zł ( vide k. 422) a podtrzymał dotychczasowe stanowisko w sprawie – vide k. 421v .

Z powyższych względów na podstawie art. 567§ 1 i § 3 kpc w zw. z art. 688 kpc . art. 684 kpc i art. 45 §1 kro Sąd Rejonowy orzekł jak w postanowieniu .

Uzasadniając orzeczenie w tej części, w której zawiera ono rozstrzygniecie
o kosztach postępowania, należy stwierdzić, że w postępowaniu nieprocesowym obowiązuje zasada wyrażona w przepisie art. 520 § 1 k.p.c., a mianowicie reguła, iż każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, co w praktyce oznacza nieistnienie pomiędzy uczestnikami obowiązku wzajemnego zwrotu poniesionych kosztów. Opisana wyżej zasada doznaje jednak ograniczeń wynikających z przepisów § 2 i 3 art. 520 k.p.c. Te ostatnie przepisy określające wyjątki od ogólnie obowiązującej reguły należy stosować w sytuacjach ściśle w nich określonych. Stosownie do przepisu art. 520 § 2 k.p.c., jeżeli uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani w wyniku postępowania lub interesy ich są sprzeczne, sąd może stosunkowo rozdzielić obowiązek zwrotu kosztów lub włożyć go na jednego uczestnika w całości. Oceny stopnia zainteresowania poszczególnych uczestników wynikiem postępowania oraz tego czy ich interesy są sprzeczne, należy dokonywać
z uwzględnieniem okoliczności konkretnej sprawy.

Przenosząc powyższe rozważania na grunt niniejszej sprawy należy dojść do przekonania, że w zakresie kosztów sądowych obejmujących, stosownie do przepisu art. 2 ust. 1 u.k.s.c. opłaty i wydatki, strony powinny partycypować w tych kosztach po połowie - w stosunku do posiadanych udziałów w majątku wspólnym ustalonym przez sąd. Ta okoliczność uzasadnia stosunkowe rozdzielenie kosztów pomiędzy wnioskodawczynię i uczestnika, gdyż to pomiędzy nimi następuje podział majątku wspólnego.

Dlatego też koszty postępowania w łącznej kwocie 4.028,99 złotych na które składają się: uiszczona przez wnioskodawczynię opłata sądowa od wniosku w kwocie 200,00 złotych, bo w pozostałej części została ona zwolniona z obowiązku jej poniesienia , wydatki w kwocie 3,828,99 złotych - k. 323 rozdzielono pomiędzy strony po połowie.

Wydatki w kwocie 2.828,99 zł zostały tymczasowo wyłożone przez Skarb Państwa. Do obciążenia uczestników postępowania opisanymi wyżej wydatkami tymczasowo wyłożonymi przez Skarb Państwa zastosowano tę samą, opisaną wyżej regułę z art. 520 § 2 k.p.c. .Stosownie do przepisu art. 83 ust. 1 u.k.s.c., jeżeli czynność połączona z wydatkami zostaje podjęta z urzędu, sąd zarządzi wykonanie tej czynności, a kwotę potrzebną na ich pokrycie wykłada tymczasowo Skarb Państwa. Dotyczy to także dopuszczenia i przeprowadzenia przez sąd z urzędu dowodu niewskazanego przez stronę. W orzeczeniu kończącym postępowanie w sprawie sąd orzeka o poniesionych tymczasowo przez Skarb Państwa wydatkach, stosując odpowiednio przepisy art. 113. Z kolei art. 113 ust. 1 i 2 u.k.s.c. stanowi, że kosztami sądowymi, których strona nie miała obowiązku uiścić lub których nie miał obowiązku uiścić kurator albo prokurator, sąd w orzeczeniu kończącym sprawę w instancji obciąży przeciwnika, jeżeli istnieją do tego podstawy, przy odpowiednim zastosowaniu zasad obowiązujących przy zwrocie kosztów procesu.

W niniejszej sprawie opłata sądowa winna być uiszczona w kwocie 1000 zł. ( art. 38 ust. 1 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych) , jednakże postanowieniem z dnia 23 listopada 2012r. Sąd Rejonowy zwolnił wnioskodawczynię od opłaty sądowej w części - a mianowicie od kwoty powyżej 200,00 zł..

Jak wskazano wyżej Sąd uznał , że koszty postępowania winny być poniesie po połowie i dlatego Sąd zasądził od uczestnika na rzecz Skarbu Państwa - Kasa Sądu Rejonowego w B. (...) kwotę 500,00 zł. tytułem części opłaty sądowej , od której wnioskodawczyni była zwolniona . Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa kwotę 300,00 zł. tytułem części opłaty sądowej , od której wnioskodawczyni była zwolniona .

W sprawie niniejszej na wniosek stron wywoływana była opinia biegłego rzeczoznawcy. Kwota należności związanych z wydaniem opinii wyniosła 3.828,99 zł i dzieląc tę kwotę na 2 daje to kwotę po 1.914,495 zł.

Z racji, że E. K.tytułem zaliczki uiściła kwotę 1.000,00 zł. sąd nakazał pobrać od niej na rzecz Skarbu Państwa - Rejonowego w B.kwotę 914,50 zł.( po zaokrągleniu do pełnych groszy ) tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków związanych z wywołaniem opinii biegłego. Sąd nakazał także pobranie od Z. K.na rzecz Skarbu Państwa – Sądu Rejonowego w B. (...) kwotę 1.914,49 zł ( po zaokrągleniu do pełnych groszy) tytułem zwrotu poniesionych w sprawie wydatków związanych z wywołaniem opinii biegłego .

Na podstawie art. 520 § 1 kpc sąd orzekł , że w pozostałym zakresie wnioskodawczyni i uczestnik ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Mając powyższe na uwadze Sąd Rejonowy orzekł jak w postanowieniu .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka R. Niedźwiecka
Data wytworzenia informacji: