Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1328/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej z 2015-12-04

Sygn. akt I C 1328 /13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 04 grudnia 2015 r.

Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Agnieszka R. Niedźwiecka

Protokolant:

st.protokolant sądowy Izabela Gruszka -Wachowiec

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. w Białej Podlaskiej na rozprawie sprawy

z powództwa H.I N. (...)z siedzibą w K.

przeciwko R. F.

o zapłatę

1. oddala powództwo co do zasądzenia kwoty 11.562,78 zł ( jedenaście tysięcy pięćset sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt osiem groszy ) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 10.035, 60 złotych ( dziesięć tysięcy trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt groszy) od dnia 21 października 2015r. do dnia zapłaty ;

2. w pozostałej części postępowanie umarza ;

3. zasądza od pozwanego R. F.na rzecz powoda H.I N. (...) z siedzibą w K.kwotę 2.658,19 ( dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt osiem złotych dziewiętnaście groszy ) złotych tytułem zwrotu kosztów postępowania w tym kwotę 2.400,00 ( dwa tysiące czterysta ) złotych tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 1328/13

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 26 lipca 2013 r. powód H.I N. (...)z siedzibą w K.

wniósł o zasądzenie od pozwanego R. F. na swoją rzecz kwoty 17.894,93 zł w tym kwoty 13.920,21 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 26 lipca 2013r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów sądowych w kwocie 224,00 zł. oraz kosztów e-card w wysokości 4,03 zł. .

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że w dniu 19 grudnia 2008 roku pozwany zawarł z (...) Bank S.A. z siedzibą we W. umowę nr (...) na mocy której pozwany zobowiązał się do spłaty zadłużenia na zasadach określonych w umowie i Regulaminie udzielania pożyczek i kredytów. Wskazano ,że w związku z tym, że pozwany nie regulował w terminie należności Bank wypowiedział umowę i wezwał po zwanego do zapłaty . Podał ,że pomimo podjętych działań windykacyjnych pozwany nie uregulował zadłużenia w terminie wyznaczonym przez bank a pozostała należność wynikająca z przedmiotowej umowy w dniu 07 czerwca 2013r. została zbyta przez (...) Bank S.A. na rzecz powoda .Wskazano ,że powód pismem z dnia 01 lipca 2013r. poinformował pozwanego o dokonanej cesji i wezwał go do spłaty zadłużenia wskazując mu jednocześnie ,że w przypadku braku spłaty zadłużenia sprawa zostanie skierowana na drogę postępowania sądowego .Wskazano ,że pozwany nie uregulował powyższej należności w wyznaczonym terminie .Powód wskazał , że na dochodzoną pozwem kwotę składa się kwota 13.920,21 zł. tytułem kapitału , kwota 221,62 zł. tytułem odsetek umownych , kwota 3.753,10 zł. tytułem odsetek karnych.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI Wydział Cywilny nakazem zapłaty wydanym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 05 września 2013r. w sprawie VI Nc-e (...) nakazał pozwanemu aby zapłacił powodowi w terminie dwóch tygodni kwotę 17.894,93 zł. z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 13.920,21 zł od dnia 26 lipca 2013r. do dnia zapłaty wraz kosztami postępowania w kwocie 228,03 zł. lub w tym terminie wniósł sprzeciw .

Od powyższego nakazu w ustawowym terminie pozwany wniósł sprzeciw , którym to zaskarżył nakaz w całości i wniósł o zasądzenie od powoda na jego rzecz kosztów postępowania według norm prawem przepisanych . Wskazał na nieudowodnienie wysokości roszczenia , podniósł zarzut nadużycia przez powoda prawa podmiotowego – art. 5 k.c. , zarzut nieważności umowy w części dotyczącej wysokości odsetek za opóźnienie , zarzut uregulowania odsetek karnych umownych na poziomie niezgodnym a art. 359 §2 1 k.c. , wniósł o zobowiązanie powoda do wyliczenia sumy dłużnej oraz dołączenie w celach dowodowych akt KM 21001/13 prowadzonych przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa. Nadto pozwany wniósł o przesłuchanie go w trybie art. 299 k.p.c. na okoliczność wywiązywania się pozwanego z zawartej umowy kredytowej i prowadzonej z (...) Bank S.A. korespondencji.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie VI wydział Cywilny postanowieniem z dnia 07 października 2013r. w sprawie VI Nc-e (...) stwierdził skuteczne wniesienie sprzeciwu i przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Białej Podlaskiej .

Pismem z dnia 28 stycznia 2014r. pełnomocnik powoda podtrzymał powództwo i wniósł o zasądzenie kosztów postępowania , nadto oświadczył, że nie wnioskuje o zasądzenie kosztów zastępstwa procesowego.

Pismem procesowym z dnia 01 grudnia 2014r. pełnomocnik powoda wniósł o rozpoznanie sprawy pod nieobecność powoda. Z uwagi na dokonane wpłaty ( 1049,46 zł. przelane od komornika w związku z egzekucją prowadzoną przez (...) Bank S.A. jak i te dokonane po wniesieniu pozwu w łącznej kwocie 4.950,00 zł. ) powód ograniczył żądanie pozwu do kwoty 14.694,54 zł..

Powód w toku procesu kilkakrotnie modyfikował swoje żądanie , ostatecznie pismem z dnia 21 października 2015r. wskazał ,że wysokość należności jest bezsporna i została ustalona w ugodzie zawartej z pozwanym w dniu 26 stycznia 2015r. , czym pozwany uznał dług co do zasady i co do wysokości. W związku z zawarciem ugody i dokonanymi wpłatami przez pozwanego powód cofnął powództwo i zrzekł się roszczenia ponad kwotę 11.562,78 zł. zaś do kwoty 11.562,78 zł. cofnął powództwo bez zrzeczenia się roszczenia i oświadczył, że w sytuacji gdy pozwany nie wyrazi zgodny na cofnięcie powództwa bez zrzeczenia roszczenia do kwoty 11.562,78 zł. to wówczas podtrzymuje żądanie pozwu zasądzenia od pozwanego kwoty 11.562,78 zł. wrz z odsetkami umownymi od kwoty 10.035,60 zł. od dnia 21 października 2015r. do dnia zapłaty . Nadto z uwagi na fakt ,że ugoda pozasądowa została zawarta przez pozwanego z powodem po wytoczeniu powództwa powód wniósł o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego kosztów postępowania w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm prawem przepisanych .

Pozwany R. F. - reprezentowany po wniesieniu sprzeciwu przez fachowego pełnomocnika – nie uznawał powództwa, z ostrożności procesowej podniósł na rozprawie w dniu 17 grudnia 2014r. zarzut przedawnienia roszczenia . W toku postępowania pozwany nie uznawał powództwa w zakresie w jakim powód nie cofnął go i nie zrzekł się roszczenia , nie wyraził zgody na cofnięcie powództwa w części w której powód nie zrzekł się roszczenia i wniósł o jego oddalenie wskazując ,że z racji zawarcia ugody pozasądowej należność nie jest jeszcze wymagalna, wniósł o zasądzenie kosztów postępowania według norm prawem przepisanych.

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 19 grudnia 2008 roku R. F. zawarł z (...) Bank S.A. z siedzibą we W. umowę pożyczki nr (...) , na mocy której otrzymał pożyczkę w kwocie 28.061,23 zł. , która to zgodnie z umową miała być przelana na rachunek bieżący pożyczkobiorcy (...) . Pozwany zawierając w/w umowę upoważnił pożyczkodawcę do potrącenia z w/w kwoty opłaty przygotowawczej w kwocie 80,00 zł. prowizji bankowej od udzielonej pożyczki w kwocie 761,84 zł i składki ubezpieczeniowej w kwocie 5.219,39zł.. W związku z tymi potrąceniami na wskazany rachunek pozwanego przelano kwotę 22.000,00 zł.. Zgodnie z umową oprocentowanie nominalne pożyczki było stałe i wynosiło 13,25 % w stosunku rocznym i nie mogło zarazem przekraczać czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP. Zgodnie z §2 umowy pożyczka miała być spłacona w 60 ratach w kwotach i terminach ustalonych w harmonogramie spłat. Ostatnia rata miała być zgodnie z umową uiszczona do dnia 20 grudnia 2013r. . W umowie ustalono sposób zarachowywania dokonanych przez pożyczkobiorcę spłat oraz ustalona została wysokość oprocentowania od zadłużenia przeterminowanego liczona jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego NBP. Umowa przewidywała także – w razie niewywiązywania się z niej – konieczność poniesienia przez pożyczkobiorcę kosztów monitów, wezwań , podjętych przez bank działań windykacyjnych . Umowa przewidywała także możliwość jej rozwiązania w przypadku zwłoki z zapłatą dwóch pełnych rat za dwa pełne okresy płatności.

Pozwany początkowo spłacał należności wynikające z zawartej umowy pożyczki , jednak z czasem nie wywiązywał się w terminie z zawartej umowy w związku z czym był wzywany do zapłaty długu , a następnie wypowiedziana została mu umowa .

Z uwagi na fakt ,że R. F. nie wywiązywał się z zawartej umowy pożyczki w dniu 10 października 2012r. (...) Bank S.A. we W. wystawił Bankowy Tytuł Egzekucyjny numer (...) z dnia 10 października 2012r . a następnie w dniu 17 października 2012r. skierował do Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu numer (...) z dnia 10 października 2012r . Postanowieniem Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny z dnia 14 listopada 2012r. w sprawie I Co 1688/12 nadano klauzulę wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu numer (...) z dnia 10 października 2012r . W oparciu o to postanowienie prowadzona była przeciwko pozwanemu R. F. egzekucja komornicza przez komornika sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi z wniosku (...) Bank S.A. z siedzibą we W. za numerem KM 21001/13. W dniu 25 marca 2013r. doręczono pozwanemu zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty długu . Pozwanemu w toku egzekucji zajęto wynagrodzenie za pracę poza tym pozwany sam dokonywał wpłat na konto komornika . Przeciwko pozwanemu komornik prowadził dwa postępowania egzekucyjne w sprawach : Km 104888/12 i KM 21001/13 – oba z wniosków (...) Bank S.A. we W. . W związku z tymi postępowaniami komornik dokonywał podziału sum wpłaconych na poczet zaległości w w/w sprawach KM .

W dniu 07 czerwca 2013r. na mocy umowy cesji zawartej pomiędzy (...) Bank S.A.z siedzibą we W.a powodem H.I N. (...) z siedzibą w K.przeniesiona została na powoda wierzytelność wynikająca z zawartej przez pozwanego z (...) Bank S.Az siedzibą we W. umowy pożyczki nr (...). Mianowicie cedent przelał na cesjonariusza kwotę 18.641,68 zł. z czego kwota 13.920,21zł. to kwota niespłaconego kapitału oraz kwotę 4.721,47 zł. tytułem odsetek oraz prawo do naliczania dalszych odsetek.

Pismem z dnia 01 lipca 2013r. (...) Bank S.A. we W. powiadomił pozwanego o dokonaj cesji i jednocześnie wezwano pozwanego do zapłaty długu w kwocie 18.274,89 zł. na którą to kwotę składa się kwota 13.920,21zł. to kwota niespłaconego kapitału oraz kwotę 221,62 zł tytułem odsetek umownych i kwota 4.133,06 zł- odsetki karne. Powyższe pisma nadano do pozwanego listem poleconym z dnia 08 lipca 2013r. .

Mimo wezwania do zapłaty pozwany nie uregulował w zakreślonym terminie na rzecz powoda należności dlatego też powód skierował sprawę do sądu o zasądzenie kwoty 17.894,93 zł w tym kwoty 13.920,21 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 26 lipca 2013r. do dnia zapłaty oraz zwrotu kosztów sądowych w kwocie 224,00 zł. oraz kosztów e-card w wysokości 4,03 zł.. Po dacie cesji a przed wniesieniem sprawy do Sądu powód odnotował cztery wpłaty od komornika wpłacone na rzecz Euro Bank. S.A. – poprzedniego wierzyciela w łącznej kwocie 1049,46 zł. , które zostały uwzględnione we wniesionym pozwie , ponadto po dniu 26 lipca 2013r. do dnia 23 stycznia 2015r. na konto powoda wpłynęły wpłaty w łącznej kwocie 6.417,99 zł. z czego część bo 5.350,00 zł wpłacona przez pozwanego w okresie od 13 listopada 2013r. do dnia 09 grudnia 2014r. a część , bo 1067,99 zł. przelana przez komornika .

Postanowieniem z dnia 26 września 2013r. komornik sądowy przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi – Widzewa w Łodzi umorzył postępowanie egzekucyjne prowadzone w sprawie KM 21001/13 na wniosek (...) Bank S.A. we W. o czym pozwany został zawiadomiony w dniu 15 października 2013r..

W toku trwającego postępowania pozwany R. F. zawarł z powodem ugodę pozasądową z dnia 23 stycznia 2015r., ugodę tę podpisał on w dniu 26 stycznia 2015r. . Na mocy §1 ust.3,4 i 5 w/w ugody R. F. uznał swoje zadłużenie wynikające z umowy pożyczki z dnia 19 grudnia 2008r. (...) istniejące na dzień 23 stycznia 2015r. w łącznej kwocie 14.905,13 zł. z czego kapitał to kwota 13.920,21 zł, odsetki zapadłe to kwota 221,62 zł. i odsetki karne to kwota 763,30 zł. . Zgodnie z § 2 ugody od kwoty zaległego kapitału wskazanego w §1 ust.4 ugody pozwany zobowiązał się do spłaty odsetek umownych w wysokości 5% rocznie począwszy od dnia 23 stycznia 2015r.. Zgodnie z ust. 4 § 2 ugody pozwany ma uiścić na rzecz powoda łączną kwotę 15.678,31 zł. w ustalonych tam ratach. Na dzień 27 listopada 2015r. pozwany regulował w terminie należności wynikające z ugody należności w tym należną ratę za listopad 2015r. .

Pozwany pracuje jako kierowca w firmie (...) w B. i z tego tytułu otrzymuje wynagrodzenie w kwocie 1400,00-1800,00 zł. miesięcznie ma na utrzymaniu 3 dzieci i żonę .

Powyższy stan faktyczny, Sąd ustalił w oparciu o: umowę pożyczki gotówkowej nr (...) wraz z harmonogramem spłat – k.64 , potwierdzony notarialnie wyciąg z umowy cesji wraz z aneksem i wyciąg z załącznika do umowy cesji – k. 18-21 , zawiadomienie o cesji i przesądowe wezwanie do zapłaty z dowodem wysłania do pozwanego listu poleconego – k.22-23 i 73-75 , wniosek o nadanie klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu numer (...) z dnia 10 października 2012r. i Bankowy Tytuł Egzekucyjny numer (...) z dnia 10 października 2012r. wraz z umową pożyczki nr (...) ( k. 1, 5- 10 akt I Co 1688/12 ), postanowienie Sądu Rejonowego w Białej Podlaskiej I Wydział Cywilny z dnia 14 listopada 2012r. w przedmiocie nadania klauzuli wykonalności Bankowemu Tytułowi Egzekucyjnemu numer (...) z dnia 10 października 2012r. ( k. 18 akt I Co 1688/12) , wniosek (...) Bank S.A. we W. o wszczęcie postępowania egzekucyjnego przeciwko pozwanemu , który wpłynął do komornika w dniu 04 marca 2013r., zawiadomienie o wszczęciu egzekucji i wezwanie do zapłaty należności wraz z potwierdzeniem odbioru przez pozwanego, plany podziału sum uzyskanych z egzekucji, wniosek (...) Bank S.A. we W. o umorzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 21001/13 , cofnięcie zajęć , postanowienie z dnia 26 września 2013r. w przedmiocie umorzenia postępowania egzekucyjnego w sprawie KM 21001/13 ( k. 1, 8, 31 , 42- 47, 50 akt KM 21001/13 ), ugodę zawartą z powodem przez R. F. wraz z dowodami wpłat na poczet ugody – k.136-144 a także w oparciu o zeznania pozwanego – k. 149v -150 w zw. z k. 56v -57 .

Sąd uznał za wiarygodne dowody przedłożone przez powoda , a które znalazły potwierdzenie w obdarzonych walorem wiarygodności zeznaniach pozwanego R. F.. Na obdarzenie walorem wiarygodności zasługuje także umowa ugody zawarta przez pozwanego z powodem, a w której pozwany uznał dług według jego stanu na dzień 23 stycznia 2015r..

Nie budziły także wątpliwości sądu pozostałe dowody nieosobowe zawarte w aktach I Co 1688/12 i w aktach KM 21001/13 - dowody te nie były kwestionowane przez strony postępowania a nadto w większości zostały one sporządzone przez odpowiednie organy w zakresie ich właściwości.

Sąd uznał za wiarygodne zeznania pozwanego .w części , w której są one zgodne z ustalonym stanem faktycznym. W tym zakresie jego zeznania korespondują z obdarzonymi walorem wiarygodności dowodami z dokumentów przedłożonymi przez powoda i znajdują oparcie w dowodach zgromadzonych w aktach I Co 1688/12 i w aktach KM 21001/13 . Nie są wiarygodne zeznania pozwanego w części w której wskazuje ,że to powód nalegał na zawarcie ugody, przeczy temu treść ugody , którą przecież pozwany podpisał.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powód dochodzi należności z tytułu umowy pożyczki z dnia 19 grudnia 2008r. numer (...) , którą to pozwany zawarł (...) Bank S.A. z siedzibą we W., a z której to umowy należność została przelana na powoda na podstawie umowy cesji -wskazanej we wcześniejszej części uzasadnienia - na powoda. W umowie pożyczki został określony termin, w którym pożyczkobiorca – pozwany zobowiązany był do spłaty zadłużenia w 60 ratach pierwsza rata do dnia 20 stycznia 2009r. zgodnie z harmonogramem spłat. We wskazanej umowie zostały określone także konsekwencje niedotrzymania terminu spłat , w tym wysokość odsetek umownych za opóźnienie.

Wskazać w tym miejscu należy na pismo powoda z dna 21 października 2015r. , w którym wskazał na wysokość należności , która mu przysługuje z tego tytułu a mianowicie kwota 11.562,78 zł. w tym kwota 10.035,60 zł. z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od dnia 21 października 2015r. do dnia zapłaty. W pozostałej części – ponad tę kwotę powód cofnął powództwo i zrzekł się roszczenia .

Istnienie i wysokość wierzytelności dochodzonej przez powoda ( po jego ostatecznym sprecyzowaniu ) w stosunku do pozwanego została wykazana przez powoda wskazanymi wyżej dowodami,
a ponadto została przyznana przez pozwanego w związku z zawartą ugodą pozasądową .

Wskazać w tym miejscu należy, że z uwagi na zawarcie ugody pozasądowej z dnia 23 stycznia 2015r. a podpisanej przez pozwanego w dniu 26 stycznia 2015r. , a która to ugoda jest w pełni realizowana ( vide pismo powoda z dnia 21 października 2015r. ) .

Sąd oddalił powództwo co do zasądzenia kwoty 11.562,78 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 10.035, 60 złotych od dnia 21 października 2015r. do dnia zapłaty a to z uwagi na fakt, iż należność ta na chwilę wyrokowania nie jest jeszcze wymagalna – nie ziściły się bowiem przesłanki z §3 ugody zgodnie z którymi opóźnienie spłat określonych w §2 ust. 4 ugody przekraczające 7 dni skutkować będzie postawieniem całej należności o której mowa w §1 ust. 3 ugody w stan natychmiastowej wymagalności bez konieczności składania przez powoda jakiegokolwiek oświadczenia woli w tym zakresie . Jak wskazano powyżej ugoda – w której R. F. uznał dług - przez pozwanego jest realizowana , powód nie wskazał by było inaczej i dlatego też Sąd oddalił powództwo co do zasądzenia kwoty 11.562,78 zł z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP od kwoty 10.035, 60 złotych od dnia 21 października 2015r. do dnia zapłaty ( vide pkt.1 wyroku ) . Z uwagi na zawarte w piśmie z dnia 21 października 2015r. oświadczenie powoda w którym cofnął pozew ze zrzeczeniem się roszczenia ponad kwotę 11.562,78 zł na podstawie art. 355 §1 kpc umorzono postępowanie w pozostałym zakresie – vide pkt. 2 wyroku .

Co do rozstrzygnięcia o obowiązku ponoszenia kosztów procesu należy podnieść, iż przepis art. 98 § 1 k.p.c. wprowadza zasadę, zgodnie z którą strona przegrywająca obowiązana jest na żądanie strony wygrywającej zwrócić koszty procesu, rozumiane jako koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw
i celowej obrony.

Sąd ma w polu widzenia ,że powód cofnął częściowo pozew i zrzekł się roszczenia a na cofnięcie pozwu bez zrzeczenia roszczenia co do kwoty 11.562,78 zł pozwany nie wyraził zgody , jednak zdaniem Sądu rozpoznajacego sprawę powód nie może być uznany za stronę przegrywającą sprawę w znaczeniu określonym przez przepis art. 98 §1 k.p.c. . Wskazać należy, że przyczyną częściowego cofnięcia pozwu i zrzeczenia się roszczenia oraz oddalenia powództwa co do kwoty 11.562,78 zł było bowiem zaspokojenie przez R. F. , po wniesieniu pozwu części dochodzonego przez powoda roszczenia a to w związku z dokonywaniem przez pozwanego wpłat od dnia 13 listopada 2013r. na konto powoda oraz podpisanie przez niego w dniu 26 stycznia 2015r. ugody , na mocy której uznał dług istniejący na dzień 23 stycznia 2015r. .Wprawdzie co do kwoty 11.562,78 zł. Sąd oddalił powództwo ale nie z powodu ,że nie jest ono zasadne ale z powodu ,że na datę wyrokowania nie jest ono wymagalne gdyż jak wskazano pozwany uznał dług w ugodzie i realizuje ugodę .

Powód jest stroną wygrywającą sprawę, gdy cofa skutecznie pozew z powodu zaspokojenia przez pozwanego dochodzonego roszczenia po wniesieniu pozwu oraz z powodu uznania długu przez pozwanego po wniesieniu pozwu . W postanowieniu z dnia 20 sierpnia 1979 roku, I CZ 92/791, Sąd Najwyższy zajął stanowisko, że pozwany, który płaci dochodzoną należność po wniesieniu pozwu, chociaż przed otrzymaniem jego odpisu, z punktu widzenia przepisów k.p.c. o kosztach procesu uważany jest za przegrywającego sprawę i w konsekwencji zobowiązany jest zwrócić powodowi poniesione koszty.

Wprawdzie zasadą wynikajacą z art.203 § 2 k.p.c. jest ,że wypadku cofnięcia pozwu obowiązek zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego, na jego żądanie, obciąża powoda bez względu na przyczynę cofnięcia. Jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady w sytuacji, gdy powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia pozwu. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy cofnięcie pozwu jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda. W rozumieniu przepisów o kosztach procesu -art. 98 k.p.c. pozwanego należy uznać wówczas za stronę przegrywającą sprawę. Z literalnego brzmienia art. 203 §2 k.p.c. . wynika, że w przypadku cofnięcia pozwu zwrot kosztów postępowania przysługuje wyłącznie pozwanemu, o ile zgłosi w tym zakresie wniosek w wymaganym terminie. Od tej zasady zachodzi wyjątek w sytuacji, gdy podjęcie tej czynności procesowej wiązało się z zaspokojeniem powoda w toku postępowania. W tym jednakże przypadku to na powodzie spoczywa ciężar wykazania, że wystąpienie z pozwem było niezbędne do celowego dochodzenia praw lub celowej obrony i faktycznie doszło do jego zaspokojenia w toku procesu. Taka sytuacja miała miejsce w niniejszej sprawie . Pozwany w toku procesu , bo od 13 listopada 2013r. zaczął dokonywać wpłat na rzecz powoda a nadto w dniu 26 stycznia 2015r. zawarł z nim ugodę w której uznał dług i dlatego też Sad uznał go za stronę przegrywającą sprawę .

Koszty procesu ujęte w wyroku objęły : wydatki powoda na opłatę sądową w kwocie 224,00 zł uiszczoną przez powoda przy wniesieniu pozwu, kwotę 4,03 zł. uiszczoną z tytułu eCard ( należność uiszczona przy wnoszeniu opłaty w (...) ), wydatki związane z notarialnym poświadczeniem wyciągu umowy cesji , aneksu i załącznika - a mianowicie kwoty : 4,70zł. i 1,08 zł. oraz 6,00 zł. i 1,38 zł , kwotę 2400,00 tytułem wynagrodzenia radcy prawnego określona na podstawie § 6 pkt. 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2013 r., poz. 490.) oraz kwotę 17,00 zł. tytułem opłaty skarbowej od udzielonego pełnomocnictwa (k.15). Łącznie Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powoda kwotę 2.658,19 zł ( vide pkt.3 wyroku ) . Ubocznie wskazać należy, że powód ostatecznie zażądał od pozwanego także zwrotu kosztów zastępstwa procesowego i dlatego Sad zasądził te koszty.

Z tych względów i w oparciu o powołane w treści uzasadnienia przepisy orzeczono jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewelina Wróbel
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Białej Podlaskiej
Osoba, która wytworzyła informację:  Agnieszka R. Niedźwiecka
Data wytworzenia informacji: