Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IX GCo 35/14 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Lublinie z 2014-04-16

Sygn. akt IX GCo 35/14

POSTANOWIENIE

Dnia, 16 kwietnia 2014 roku

Sąd Okręgowy w Lublinie IX Wydział Gospodarczy

w składzie następującym :

Przewodniczący: Sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Skoczyńska

po rozpoznaniu w dniu 16 kwietnia 2014 r. w Lublinie

na posiedzeniu niejawnym

w sprawie z wniosku N. (...) w B., Szwajcaria

z udziałem Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L.

o udzielenie zabezpieczenia

postanawia:

I. zabezpieczyć przyszłe roszczenia N. (...) w B., Szwajcaria przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. o zaniechanie naruszeń patentu zarejestrowanego na rzecz N. (...) w B., Szwajcaria przez Europejski Urząd Patentowy pod numerem EP 2 292 219, polegających na importowaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych o nazwie handlowej R. A., 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster oraz R. A. 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster lub o jakiejkolwiek innej nazwie handlowej zawierających substancję czynną rywastygminę do zastosowania w sposobie zapobiegania, leczenia lub spowalniania progresji demencji lub choroby Alzheimera, gdzie rywastygminę podaje się transdermalnym systemie terapeutycznym (T.), a zatwierdzona dawka początkowa jest taka, jak w produkcie leczniczym o nazwie „E. 4,6 mg/24h system transdermalny” przez:

1. zakazanie Przedsiębiorstwu (...) Spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w L. na czas trwania procesu importowania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych o nazwie R. (...), 4,6 mg/24 h, system transdermalnym, plaster oraz R. A., 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster lub o jakiejkolwiek innej nazwie handlowej zawierających substancję czynną rywastygminę do zastosowania w sposobie zapobiegania, leczenia lub spowalniania progresji demencji lub choroby Alzheimera, gdzie rywastygminę podaję się w transdermalnym systemie terapeutycznym (T.), a zatwierdzona dawka początkowa jest taka, jak w produkcie leczniczym o nazwie „E. 4,6 mg/24h system transdermalny”;

2. zajecie produktów leczniczych o nazwie handlowej R. A., 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster oraz R. A. 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster znajdujących się w siedzibie Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. tj. przy ul. (...), (...)-(...) L. oraz w miejscu prowadzenia przez niego dzielności gospodarczej tj. w hurtowni farmaceutycznej zgodnie z adresem ujawnionym w rejestrze hurtowni farmaceutycznych prowadzonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego tj. przy ul. (...), (...)-(...) L., a także we wszelkich innych miejscach ujawnionych przez komornika sądowego w związku z wykonywaniem zabezpieczenia;

II. zobowiązać N. (...) w B., Szwajcaria do wniesienia pisma wszczynającego postępowanie w przedmiocie zabezpieczonego roszczenia w terminie dwóch tygodni od niniejszego postanowienia, pod rygorem upadku zabezpieczenia;

III. nadać z urzędu klauzulę wykonalności niniejszemu postanowieniu w zakresie pkt I.

UZASADNIENIE

Wnioskiem z dnia 4 kwietnia 2014r. (data nadania w placówce pocztowej) uprawniony N. (...) w B., Szwajcaria domagał się zabezpieczenia przyszłego powództwa przeciwko Przedsiębiorstwu (...) Spółce z o.o. w L. o zaniechanie naruszeń patentu zarejestrowanego na jego rzecz przez Europejski Urząd Patentowy pod numerem EP 2 292 219, polegających na importowaniu, używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych o nazwie handlowej R. A., 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster oraz R. A. 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster lub o jakiejkolwiek innej nazwie handlowej zawierających substancję czynną rywastygminę do zastosowania w sposobie zapobiegania, leczenia lub spowalniania progresji demencji lub choroby Alzheimera, gdzie rywastygminę podaje się transdermalnym systemie terapeutycznym (T.), a zatwierdzona dawka początkowa jest taka, jak w produkcie leczniczym o nazwie „E. 4,6 mg/24h system transdermalny” przez:

1. zakazanie obowiązanemu na czas trwania procesu importowania, używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych o nazwie R. (...), 4,6 mg/24 h, system transdermalnym, plaster oraz R. A., 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster lub o jakiejkolwiek innej nazwie handlowej zawierających substancję czynną rywastygminę do zastosowania w sposobie zapobiegania, leczenia lub spowalniania progresji demencji lub choroby Alzheimera, gdzie rywastygminę podaję się w transdermalnym systemie terapeutycznym (T.), a zatwierdzona dawka początkowa jest taka, jak w produkcie leczniczym o nazwie „E. 4,6 mg/24h system transdermalny” oraz

2. zajecie produktów leczniczych o nazwie handlowej R. A., 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster oraz R. A. 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster znajdujących się w siedzibie Przedsiębiorstwa (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w L. tj. przy ul. (...), (...)-(...) L. oraz w miejscu prowadzenia przez niego dzielności gospodarczej tj. w hurtowni farmaceutycznej zgodnie z adresem ujawnionym w rejestrze hurtowni farmaceutycznych prowadzonych przez Głównego Inspektora Farmaceutycznego tj. przy ul. (...), (...)-(...) L., a także we wszelkich innych miejscach ujawnionych przez komornika sądowego w związku z wykonywaniem zabezpieczenia.

W uzasadnieniu wniosku wskazane zostało, iż N. (...) z siedzibą w Szwajcarii dostarcza innowacyjne rozwiązania w zakresie ochrony zdrowia. Jednym z innowacyjnych produktów N. (...) jest (...), lek stosowany u pacjentów z łagodną lub średnio zaawansowaną postacią otępienia typu alzheimerowskiego, postępującej cho­roby mózgu stopniowo wpływającej na pamięć, zdolności intelektualne i zachowanie. Substancja czynna leku (...) rywastygmina, jest lekiem przeciwotępieniowym. Jej działanie polega na blokowaniu enzymów rozkładających acetylocholinę, wpływając na wzrost poziomu acetylocholiny w mózgu i pomagając zmniejszyć objawy otępienia typu alzheimerowskiego lub związanego z chorobą P.. Lek (...) występuje w formie kapsułek, tabletek, roztworu doustnego oraz systemów transdermalnych (kilkuwarstwowych plastrów nasączonych lękiem). Plaster ma przewagę nad innymi formami leków, pozwalając m.in. na prostsze jego podawanie i wpływając na jego lepszą tolerancję w organizmie.

(...) w formie plastra jest chroniony na terenie Europy, m.in. w Polsce, patentem europejskim (...) na wynalazek pt. „Transdermalny system terapeutyczny”, do którego współuprawnionym jest N. (...). Patent europejski (...) chroni sposób podawania rywastygminy, w systemie T. (plaster) w określonej dawce początkowej, do zastosowania w sposobie zapobiegania, leczenia lub spowalniania progresji demencji lub choroby Alzheimera. Wszystkie te cechy ma produkt N. (...) o nazwie E. (...),6 mg/24h system transdermalny plaster o powierzchni 5 cm 2 i zawierający 9 mg rywastygminy. (...) 4,6 mg/24h to dwuwarstwowy transdermalny system terapeutyczny składający się z warstwy głównej zawierającej substancję czynną i nakładanej na nią warstwy adhezyjnej. Warstwy podkładowa i zabezpieczająca, wymienione w opisie patentowym, są też powszechnie stosowane w każdym komercyjnym zastosowaniu wynalazku.

Odniesieniu do ww. produktu, wnioskodawca wskazał na dwa produkty lecznicze dopuszczone do obrotu na terenie Polski, które naruszają jego uprawnienia wynikające z przedmiotowego patentu, to produkt leczniczy o nazwie h. (...), 4,6 mg/24h, system transdermalny plaster oraz (...), 9,5 mg/ 24h, system transdermalny, plaster zawierający substancje czynną rywastygninę. Podmiotem posiadającym pozwolenie na obrót tymi produktami jest (...).V. w L., Królestwo Niderlandów.

Do wniosku załączona została charakterystyka ww. leków, z której wynika, iż posiadają one wszystkie cechy produktu chronionego europejskim patentem (...) 4,6 mg/24h system transdermalny plaster. Jak wynika z charakterystyki oraz ulotki leków, zatwierdzoną dawką początkową produktów R. (...), od której rozpoczyna się leczenie wynosi zawsze 4,6 mg/24h, a więc każdy z tych produktów narusza więc wyłączne prawo wnioskodawcy.

W odniesieniu do dzielności Przedsiębiorstwa (...) Spółki z o.o. w L. wnioskodawca podniósł, iż prowadzi ono działalność polegającą na importowaniu, oferowaniu, używaniu i wprowadzaniu do obrotu produktów leczniczych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

W tym kontekście wnioskodawca podniósł, iż Sąd Okręgowy w Warszawie postanowieniem z dnia 7 marca 2014 r. udzielił N. (...) w B. zabezpieczenia jego roszczenia o zaniechanie przez A. Europę B.V. w L. naruszeń patentu zarejestrowanego przez Europejski Urząd Patentowy pod numerem (...). Zgodnie z tym postanowieniem Sąd Okręgowy nakazał zajęcie produktów leczniczych o nazwie h. (...), 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster oraz (...), 9,5 mg/ 24h, system transdermalny, plaster znajdujących się w miejscu prowadzenia przez (...).V działalności gospodarczej, jak również wszelkich innych miejscach ujawnionych przez komornika w związku z wykonywaniem zabezpieczenia. Postanowienie to został skierowane celem wykonania do Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy W. w W., który w toku wykonywanych czynności ujawnił, iż w magazynach hurtowni farmaceutycznej prowadzonej przez obowiązanego tj. w L. przy ul. (...) znajdują się ww. produkty lecznicze, jednocześnie obowiązany oświadczył, iż są one jego własnością i nie podlegają zajęciu.

Wobec powyższego w ocenie wnioskodawcy obowiązany prowadząc hurtownie farmaceutyczną i posiadając w magazynach ww. produkty wkracza w prawnie chronioną sferę wyłączności wnioskodawcy, narusza posiadany przez niego patent bowiem zarobkowo lub zawodowo importuje, używa, wprowadza do obrotu i oferuje ww. produkty lecznicze podejmując tym samym czynności stanowiące korzystanie z wynalazku objętego patentem europejskim EP 2 292 219, zaś produkty znajdują się w jego magazynach celem dalszej ich odsprzedaży.

Uprawniony uprawdopodabniając swój wniosek wskazał, iż z podniesionych okoliczności wynika, iż posiada europejski patent EP 2 292 219 oraz uwiarygodnione zostały okoliczności naruszenia tego patentu polegające na importowaniu, i używaniu, oferowaniu i wprowadzaniu przez obowiązanego do obrotu produktów o nazwie h. (...), 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster oraz (...), 9,5 mg/ 24h, system transdermalny, plaster. Naruszenie patentu ma miejsce poprzez oferowanie produktów leczniczy R. A. 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster oraz R. A. 9,5 mg/24h system transdermalny, plaster.

Uzasadniając interes prawny wskazał, iż brak zabezpieczenia mógłby spowodować, że ochrona patentu stwierdzona w przyszłości prawomocnym wyrokiem będzie niedostateczna i nieefektywna, jako udzielona zbyt późno, ponieważ w trakcie trwania postępowania obowiązany będzie mógł dalej używać wynalazku chronionego patentem, wprowadzając do obrotu kwestionowane produkty lecznicze. W trakcie trwania postępowania mogłoby dojść do nieodwracalnych, a co najmniej trudnych do całkowitego usunięcia, skutków dla chronionych patentem interesów wnioskodawcy. Kontynuowanie przez obowiązanego naruszenia patentu do czasu wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, spowoduje też niewykonalność roszczenia o wycofanie z rynku produktów leczniczych wprowadzonych już do obrotu.

Sąd ustalił i zważył, co następuje:

Wniosek o udzielenie zabezpieczenia jest zasadny

Stosownie do przepisu art. 730 § 1 kpc w każdej sprawie cywilnej, podlegającej rozpoznaniu przez sąd lub sąd polubowny można żądać udzielenia zabezpieczenia. Stosownie natomiast do przepisu art. 730 1 § 1 kpc udzielenia zabezpieczenia może żądać każda strona lub uczestnik postępowania, jeżeli uprawdopodobni roszczenie oraz interes prawny w udzieleniu zabezpieczeniu. Interes prawny w udzieleniu zabezpieczenia istnieje wtedy, gdy brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia lub w inny sposób uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie (art. 730 1 § 2 kpc). Przy wyborze sposobu zabezpieczenia Sąd winien uwzględnić interesy stron lub uczestników postępowania w takiej mierze, aby uprawnionemu zapewnić należytą ochronę prawną, a obowiązanego nie obciążać ponad potrzebę (art. 730 1 § 3 kpc). Sąd rozpoznaje wniosek o udzielenie zabezpieczenia w jego granicach, biorąc za podstawę orzeczenia materiał zebrany w sprawie (art. 738 kpc). Należy również pamiętać o tym, że zabezpieczenie nie może zmierzać do zaspokojenia roszczenia, chyba że ustawa stanowi inaczej (art. 731 kpc).

Jak wskazano wyżej ustawodawca wymaga jedynie uprawdopodobnienia roszczenia przez wnioskodawcę, a nie jego udowodnienia. Uprawdopodobnienie zakłada natomiast w zasadzie samą możliwość istnienia pewnych procesowo istotnych okoliczności i nie wymaga zgodności stwierdzeń z prawdą obiektywną. Uprawdopodobnienie nie może jednak opierać się na samych twierdzeniach strony. Musi się ono opierać na materiale pozwalającym zająć takie stanowisko (por. Kodeks postępowania cywilnego z komentarzem pod redakcją prof. Jerzego Jodłowskiego, Tom 2, Postępowanie rozpoznawcze, Księga pierwsza, Proces, Wydawnictwo Prawnicze, Warszawa 1989, teza 1 i 3 do art. 243, str. 426). Oceny prawdopodobieństwa istnienia roszczenia Sąd dokonuje z reguły jedynie w oparciu o twierdzenia uprawnionego oraz dostarczony przez niego materiał dowodowy. Istotą postępowania zabezpieczającego jest to, że Sąd dokonuje jedynie wstępnej analizy dostarczonego przez wnioskodawcę materiału dowodowego. Możliwość dojścia, w wyniku pełnego postępowania, do wniosku o niezasadności roszczenia, jest natomiast oczywistym założeniem tej instytucji.

W ocenie Sądu Okręgowego wnioskodawca na obecnym etapie postępowania w świetle dołączonego do wniosku materiału dowodowego uprawdopodobnił zasadność swoich roszczeń.

Stosownie do art. 63 ust. l ustawy z 30 czerwca 2000 r. prawo własności przemysłowej (Dz. U z 2013 r., nr 1410, tekst jedn. ze zm. dalej jako p.w.p.) przez uzyskanie patentu, w tym także patentu europejskiego udzielonego decyzją Europejskiego Urzędu Patentowego, jeśli spełnione zostaną wymogi formalne dotyczące złożenia tłumaczenia, a informacja o tym zostanie opublikowana w: Wiadomościach Urzędu Patentowego RP, nabywa się prawo wyłącznego korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy na całym obszarze Rzeczypospolitej Polskiej.

Przepis art. 66 ust. l p.w.p. stanowi ponadto, że uprawniony z patentu może zakazać osobie trzeciej, niemającej jego zgody, korzystania z wynalazku w sposób zarobkowy lub zawodowy polegający na:

1. wytwarzaniu, używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktu będącego przedmiotem wynalazku, lub

2. stosowaniu sposobu będącego przedmiotem wynalazku, jak też używaniu, oferowaniu, wprowadzaniu do obrotu lub importowaniu dla tych celów produktów otrzymanych bezpośrednio takim sposobem.

Patent na wynalazek, dotyczący użycia substancji stanowiącej część stanu techniki do uzyskania wytworu mającego nowe zastosowanie, obejmuje także wytwory specjalnie przygotowane zgodnie z wynalazkiem do takiego zastosowania (art. 65 p.w.p.)

Zgodnie z art. 287 ust. l pkt l p.w.p., uprawniony, którego patent został naruszony, może żądać zaniechania naruszania, wydania bezpodstawnie uzyskanych korzyści, a w razie zawinionego naruszenia również naprawienia wyrządzonej szkody na zasadach ogólnych albo poprzez zapłatę Na podstawie art. 72 ust. 1 pwp każdy współuprawniony z patentu może, bez zgody pozostałych współuprawnionych, korzystać z wynalazku we własnym zakresie oraz dochodzić roszczeń z powodu naruszenia patentu.

W świetle powyższych przepisów wnioskodawca należycie wykazał, że służy mu prawo z patentu europejskiego (...) na wynalazek pt. „Transdermalny system terapeutyczny”, który realizuje w produkcie leczniczym oferowanym pod nazwą (...) 4,6 mg/24h system transdermalny. Załączone do wniosku dokumenty przekonują o naruszeniu przez Przedsiębiorstwo (...) Spółkę z o.o. w L. tego prawa, poprzez import, używanie, wprowadzanie do obrotu i oferowanie na terytorium Polski produktów o nazwie h. (...), 4,6 mg/24h, system trans­dermalny, plaster i (...), 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster, zawiera­jących substancję czynną rywastygminę, stosowanych w zapobieganiu, leczeniu lub spowalnianiu progresji demencji lub choroby Alzheimera, gdzie rywastygminę podaje się w transdermalnym systemie terapeutycznym (T.), a jej dawka początkowa jest tożsama z zastrzeżoną patentem i stosowaną w produkcie l. (...),6 mg/24h system transdermalny (charakterystyka produktu l. (...),6 mg/24h system transermalny k. 71- 262, patent EP 2 292 219 k. 263- 282, wydruk strony internetowej obowiązanego k. 287, Decyzje Prezesa Urzędu Rejestracji Produktów L., (...) i Produktów B. z dnia 29 maja 2013 r. nr (...) pozwolenie nr (...) i nr (...) pozwolenie nr (...) k. 291-298, charakterystyka produktów l. (...), 4,6 mg/24h, system trans­dermalny, plaster i (...), 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster k. 297-310 oraz ulotka z charakterystyką tych produktów k. 547-554).

O naruszeniu uprawnień wnioskodawcy z tytułu posiadanego patentu europejskiego wynikających z przyznanego patentu (...), przekonuje posiadanie przez obowiązanego w magazynach produktów o nazwie h. (...), 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster i (...), 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster co zostało ujawnione w toku postepowania zabezpieczającego prowadzonego przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Warszawy W. w W. (protokół z czynności komorniczej k. 334-335).

Posiadanie przez N. (...) patentu europejskiego (...) uzasadnia uznanie, że wnioskodawcy służą na podstawie art. 287 ust. 1 p.w.p. w zw. z art. 66 ust. 1 p.w.p. żądania zaniechania importowania używania, oferowania i wprowadzania do obrotu produktów leczniczych nazwie handlowej (...), 4,6 mg/24h, system transdermalny, plaster i (...), 9,5 mg/24h, system transdermalny, plaster zawierających substancję czynną rywastygminę, stosowanych w zapobieganiu, leczeniu lub spowalnianiu progresji demencji lub choroby Alzheimera, gdzie rywastygminę podaje się w transdermalnym systemie terapeutycznym (T.), a jej dawka początkowa jest tożsama z zastrzeżoną patentem i stosowaną w produkcie l. (...),6 mg/24h system transdermalny.

Powyższe w ocenie Sądu na obecnym etapie uprawdopodabnia zasadność roszczenia wnioskodawcy o zaniechanie naruszenia prawa chronionego patentu zarejestrowanego przez Europejski Urząd Patentowy pod nr EP 2 292 219 względem obowiązanego.

W ocenie Sądu Okręgowego została także spełniona druga z przesłanek do dokonania zabezpieczenia tj. uprawdopodobnienie istnienia interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia. Obawa, o której mowa w art. 730 1 § 2 k.p.c. powinna być realna i musi znajdować swoje uzasadnienie w okolicznościach sprawy. Okoliczności faktyczne uzasadniające żądanie zabezpieczenia powinny być zatem szczegółowo określone przez wnioskodawcę oraz uprawdopodobnione co wnioskodawca w niniejszym przypadku uczynił. Wnioskodawca w ocenie Sądu Okręgowego uprawdopodobniła, że brak zabezpieczenia może uniemożliwić lub poważnie utrudnić wykonanie zapadłego w sprawie orzeczenia.

Wnioskodawca wykazał, że brak zabezpieczenia w sposób wskazany we wniosku mógłby spowodować, że ochrona patentu stwierdzona prawomocnym wyrokiem będzie niemożliwa, jako udzielona zbyt późno, ponieważ w trakcie trwania postępowania obowiązany będzie mógł dalej używać wynalazku chronionego patentem, wprowadzając do obrotu kwestionowane produkty lecznicze. W trakcie trwania postępowania mogłoby dojść do nieodwracalnych, a co najmniej trudnych do całkowitego usunięcia, skutków dla chronionych patentem interesów uprawnionego. Kontynuowanie przez obowiązanego naruszenia patentu do czasu wydania orzeczenia kończącego postępowanie w sprawie, spowoduje też, iż niewykonalne będzie roszczenie o wycofanie z rynku produktów leczniczych wprowadzonych już do obrotu.

Przepis art. 755 § 1 k.p.c. przewiduje katalog sposobów zabezpieczenia roszczeń niepieniężnych. Punkt pierwszy wspomnianego przepisu wskazuje, iż zabezpieczenie roszczenia niepieniężnego może nastąpić przez unormowanie prawa i obowiązków stron lub uczestników postępowania na czas trwania postępowania. Uprawniony wnioskował o udzielenie zabezpieczenia w ten właśnie sposób. Sąd zważył, iż tak udzielone zabezpieczenie odpowiadające treści przyszłego roszczenia zaspokoi należytą ochronę prawną i jednocześnie nie obciąża obowiązanego ponad miarę albowiem nie narusza jego prawa wykonywania działalności gospodarczej w zakresie wprowadzania, obrotu, sprzedaży innych produktów leczniczych nie objętych zabezpieczeniem.

Z uwagi, że obowiązki określone w treści postanowienia podlegają wykonaniu w drodze egzekucji, Sąd na podstawie art. 777 § 1 pkt 1 k.p.c. w zw. z art. 743 § 1 k.p.c. nadał postanowieniu w pkt I klauzulę wykonalności.

Zgodnie ponadto z art. 733 k.p.c. Sąd wyznaczył wnioskodawcy dwutygodniowy termin, w którym wniesie pismo wszczynające postepowanie w przedmiocie zabezpieczonego roszczenia pod rygorem upadku zabezpieczenia.

Mając na uwadze powyższe Sąd orzekł jak w treści postanowienia.

Za zgodność z oryginałem

świadczy

K L A U Z U L A W Y K O N A L N O Ś C I

w i m i e n i u R z e c z y p o s p o l i t e j P o l s k i e j

Dnia 17 kwietnia 2014 roku Sąd Okręgowy w Lublinie stwierdza, że niniejszy tytuł uprawnia do egzekucji w zakresie punktu I oraz poleca wszystkim organom, urzędom oraz osobom, których to może dotyczyć, aby postanowienia tytułu niniejszego wykonały, a gdy o to prawnie będą wezwane, udzieliły pomocy.

Orzeczenie podlega wykonaniu jako natychmiast wykonalne.

Wierzyciel identyfikuje się numerem wpisu w rejestrze CHE – 103.867.266(Rejestr Handlowy K. B.- Miasto)

zaś dłużnik numerem Krajowego Rejestru Sądowego (...)

Opłatę kancelaryjną pobrano w kwocie 100 zł

Koszty postępowania klauzulowego wynoszą----zł

Tytuł wykonawczy wydano N. (...) L. 35 B. – Szwajcaria

Przewodniczący Wydziału

S. B.

Sędzia Sądu Okręgowego

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Senk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Lublinie
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Sądu Okręgowego Małgorzata Skoczyńska
Data wytworzenia informacji: