Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1014/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2018-10-05

Sygn. akt I C 1014/18

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2018 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 5 października 2018 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G.

przeciwko E. J.

o zapłatę 6180,32 zł

I zasądza od pozwanej E. J. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. kwotę 5780,72 zł ( pięć tysięcy siedemset osiemdziesiat złotych siedemdziesiąt dwa grosze ) z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od pozwanej E. J. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. kwotę 2067,00 zł ( dwa tysiące sześćdziesiąt siedem złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1817,00 zł ( jeden tysiąc osiemset siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego;

IV wyrokowi w pkt I nadaje rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 1014/18

UZASADNIENIE

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. w pozwie złożonym w elektronicznym postępowaniu upominawczym w dniu 22 maja 2017 r. wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanej E. J. kwoty 6180,32 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wniesienia pozwu tj. 22 maja 2018 r. do dnia zapłaty. Ponadto powód wnosił o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Ciechanowie.

Pismem procesowym z dnia 19 lipca 2018 r. ( data stempla operatora pocztowego ) powód „ograniczył” roszczenie o kwotę 450,00 zł uiszczoną przez pozwaną w dniu 12 czerwca 2018 r., zaliczoną przez powoda na rzecz roszczenia głównego w wysokości 399,60 zł, zaś w pozostałej części na rzecz skapitalizowanych odsetek. Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. podtrzymał żądanie pozwu w zakresie żądania zapłaty kwoty 5780,72 z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty.

Pozwany E. J., prawidłowo zawiadomiona o terminie rozprawy ( doręczenie w trybie art. 139 kpc ), nie zajęła stanowiska w sprawie, nie złożyła żadnych wyjaśnień i nie wnosiła o rozpoznanie sprawy pod swoją nieobecność.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 16 maja 2017 r. E. J. zawarła z (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. umowę pożyczki nr (...) na kwotę 8500,00 zł. Pożyczkobiorca zobowiązał się dokonać spłaty pożyczki w 36 ratach miesięcznych płatnych do dnia 15 każdego miesiąca począwszy od czerwca 2017 r. Całkowita spłata miała nastąpić w terminie dni dnia 15 maja 2020 r. W § 12 umowy strony zastrzegły możliwość wypowiedzenia umowy pożyczki w przypadku niedotrzymania warunków umowy. Wypowiedzenie powinno być dokonane na piśmie przesyłką poleconą nadaną za zwrotnym poświadczeniem odbioru. Termin wypowiedzenia wynosił 14 dni, liczony od dnia następnego po odebraniu wypowiedzenia przez pożyczkobiorcę. W następnym dniu po upływie terminu wypowiedzenia umowy całość zadłużenia z tytułu umowy staje się zadłużeniem wymagalnym i przeterminowanym. Strony ustaliły w umowie wysokość odsetek ( umowa wraz z załącznikami k. 17 - 25 ).

(...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. oraz (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. zawarli w dniu 26 listopada 2014 umowę sprzedaży wierzytelności nabytych przez (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. w okresie obowiązywania umowy tj. wierzytelności przyszłych w ramach procesu sekurytyzacji. Przedmiotem umowy była m. in. umowa pożyczki zawarta w dniu 16 maja 2017 r. pomiędzy E. J. a (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. ( umowa k. 27 – 28, wyciąg z załącznika listy wierzytelności nr 133 z dnia 19 maja 2017 r. k. 29 ).

E. J. nie spłacała zadłużenia zgodnie z umową. (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. wypowiedział umowę pożyczki pismem z dnia 24 kwietnia 2018 r. ( wypowiedzenie k. 30 ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie akt zebranych w sprawie dokumentów. Powyższe dowody są - w ocenie Sądu - w pełni wiarygodne; żadna ze stron w toku procesu ich nie kwestionowała.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. zasługuje na uwzględnienie.

Niewątpliwie, powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. wykazał w toku procesu, że nabył skutecznie na podstawie przelewu wierzytelności, wierzytelność przysługującą pierwotnie (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. na podstawie umowy pożyczki z dnia 16 maja 2017 r. Jak wskazano powyżej (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. zawarł z powodem (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. umowę z dnia 26 listopada 2014 r. przelewu wierzytelności przyszłych w ramach procesu sekurytyzacji przedmiotem, której była m in. wierzytelność w stosunku do pozwanej E. J. wynikająca z umowy pożyczki z dnia 16 maja 2017 r.

Zgodnie z art. 509 kc, wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią ( przelew ), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki. Zgodnie art. 511 kc, jeżeli wierzytelność jest stwierdzona pismem, przelew tej wierzytelności powinien być również pismem stwierdzony. Do akt sprawy zostały dołączone: umowa pożyczki zawartej przez pozwaną z pierwotnym wierzycielem oraz umowa przelewu zawarta pomiędzy (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. z powodem (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. jako jego następcą prawnym.

Na skutek przelewu wierzytelności doszło do zmiany strony stosunku zobowiązaniowego po stronie wierzyciela, a zatem powód jest legitymowany czynnie do występowania w niniejszym procesie.

Sąd ustalił, że w dniu 16 maja 2017 r. pozwana E. J. zawarła z poprzednikiem prawnym powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w G. umowę pożyczki z okresem spłaty do dnia 15 maja 2020 r. Wobec zalegania w spłacie pożyczki następca prawny pożyczkodawcy tj. (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. skutecznie wypowiedział pozwanej E. J. umowę pożyczki.

Jak wskazano powyżej, pismem procesowym z dnia 19 lipca 2018 r. ( data stempla operatora pocztowego ) powód „ograniczył” roszczenie o kwotę 450,00 zł uiszczoną przez pozwaną E. J. w dniu 12 czerwca 2018 r. Wpłacona należność została przez powoda zaliczona na rzecz roszczenia głównego w wysokości 399,60 zł, zaś w pozostałej części na rzecz skapitalizowanych odsetek. Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. podtrzymał żądanie pozwu w zakresie żądania zapłaty kwoty 5780,72 z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty.

Wskazać należy, że przepisy Kodeksu postępowania cywilnego nie posługują się pojęciem „ograniczenia” roszczenia, jak zdaje się uważa powód. (...) tak jak rozumie je powód, nie jest zmianę powództwa w rozumieniu art. 193 kpc, powód nie cofnął również w tym zakresie powództwa w trybie art. 203 kpc, niezbędnym zatem było orzekanie przez Sąd co do całości pierwotnie zgłoszonego roszczenia.

Z tych względów, mając na uwadze, dokonaną przez pozwaną E. J. wpłatę, Sąd zasądził od pozwanej E. J. na rzecz powoda (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Niestandaryzowany Fundusz Sekurytyzacyjny w G. kwotę 5780,72 zł z odsetkami maksymalnymi za opóźnienie od dnia 13 czerwca 2018 r. do dnia zapłaty, oddalając powództwo w pozostałym zakresie. Motywem oddalenie powództwa jest – jak wskazano powyżej – zaspokojenie w tej części roszczenia przez pozwaną w toku procesu.

O kosztach procesu, Sąd rozstrzygnął w pkt III wyroku, orzekając w tym zakresie na podstawie art. 98 kpc, obciążając nimi pozwaną E. J. w całości. W niniejszej sprawie, Sąd uznał zatem za zasadne zobowiązanie pozwanej do zwrotu wszystkich kosztów procesu na rzecz powoda, w tym 250,00 zł tytułem opłaty sądowej od pozwu oraz 1817,00 zł tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego z uwzględnieniem opłaty skarbowej od pełnomocnictwa. Koszty zastępstwa procesowego w wysokości 1800,00 zł, ustalone zostały stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych.

Orzekając w zakresie kosztów procesu, Sąd miał na nadto uwadze, iż zasadą jest – co wynika z treści art. 98 kpc – obciążenie nimi stron stosownie do wyniku sprawy. Niewątpliwie, w niniejszej sprawie doszło do częściowego oddalenia powództwa, co do zasady skutkować powinno orzeczeniem o kosztach w trybie art. 100 kpc. Jednakże dopuszczalne jest odstępstwo od tej zasady, jeżeli powód wykaże, że wystąpienie z powództwem było niezbędne dla celowego dochodzenia praw lub celowej obrony, z uwzględnieniem okoliczności istniejących w dacie wytoczenia powództwa. Dotyczy to zwłaszcza sytuacji, gdy oddalenie powództwa jest konsekwencją zaspokojenia przez pozwanego wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa roszczenia powoda. W rozumieniu przepisów o kosztach procesu ( art. 98 kpc ) pozwanego należy uznać wówczas za stronę przegrywającą sprawę ( postanowienie Sądu Najwyższego z 12 kwietnia 2012 r. w sprawie II CZ 208/11 ). Sąd miał na uwadze, że zgodnie z powszechnie przyjętym poglądem, wyrażonym w postanowieniu Sądu Najwyższego z dnia 20 sierpnia 1979 r. w sprawie I CZ 92/79, pozwany, który płaci dochodzoną należność po wniesieniu pozwu, chociaż przed otrzymaniem jego odpisu, z punktu widzenia przepisów kodeksu postępowania cywilnego o kosztach procesu uważany jest za przegrywającego sprawę i w konsekwencji zobowiązany jest zwrócić powodowi poniesione koszty (art. 98 § 1 kpc ). Pogląd ten został również wyrażony przez Sąd Najwyższy w postanowieniu z dnia 6 listopada 1984 r. w sprawie IV CZ 196/84.

Pozwana E. J., pomimo prawidłowego zawiadomienia o rozprawie, nie stawiła się na rozprawę, nie wnosiła o rozpoznanie sprawy podczas swojej nieobecności i nie złożyła wyjaśnień na piśmie. W związku z powyższym, stosownie do art. 339 kpc w zw. z art. 340 kpc, wyrok ma charakter zaoczny.

W związku powyższym zgodnie z art. 333 § 1 pkt 3 kpc wyrokowi w punkcie I nadano rygor natychmiastowej wykonalności; sąd z urzędu bowiem nadaje wyrokowi przy jego wydaniu rygor natychmiastowej wykonalności, jeżeli wyrok uwzględniający powództwo jest zaoczny. O rygorze natychmiastowej wykonalności orzeczono w pkt IV wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Edyta Wojciechowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: