Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 932/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2017-07-11

Sygn. akt I C 932/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 lipca 2017 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 4 lipca 2017 r. w Ciechanowie

na rozprawie

sprawy z powództwa R. K.

przeciwko T. R. (1)

o zapłatę 3700,00 zł

I zasądza od pozwanej T. R. (1) na rzecz powoda R. K. kwotę 3700,00 zł ( trzy tysiące siedemset złotych ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 20 czerwca 2016 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanej T. R. (1) na rzecz powoda R. K. kwotę 1317,00 zł ( jeden tysiąc trzysta siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1217,00 zł ( jeden tysiąc dwieście siedemnaście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 932/16

UZASADNIENIE

Powód R. K. pozwem z dnia 20 czerwca 2016 r. wnosił o zasądzenie od pozwanej T. R. (1) kwoty 3700,0 zł z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty. Ponadto powód wnosił o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Należność dochodzona pozwem stanowi wynagrodzenie za wykonanie mebli wraz z montażem.

Pozwana T. R. (1) wnosiła o oddalenie powództwa. Na rozprawie w dniu 4 lipca 2017 r. pozwana T. R. (1) złożyła oświadczenie o obniżeniu ceny do 5000,00 zł z powodu wady rzeczy, podnosząc, że pomimo wezwania, powód R. K. nie usunął tych wad. Wniosła ponadto o zasądzenie na jej rzecz od powoda R. K. zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

T. R. (1) i R. K. zawarli umowę na wykonanie przez R. K. trzech szaf wnękowych oraz 2 szafek łazienkowych z montażem. Strony uzgodniły system w jakim szafy mają być wykonane, kolor płyt zewnętrznych i wewnętrznych, ilość i rodzaj drzwi oraz projekt szaf. Łączna cena została ustalona na 9700,00 zł. T. R. (1) zapłaciła zaliczkę w wysokości 5000,00 zł. Reszta ceny miała zostać zapłacona do dnia ukończenia montażu. Termin ukończenia montażu ustalono na 18 lutego 2016 r. Strony zastrzegły możliwość przesunięcia terminu zakończenia montażu przez R. K. o 7 dni roboczych. Strony ustalił ponadto, że właściwym do rozstrzygania sporów mogących powstać w związku z realizacją umowy jest Sąd Rejonowy w Ciechanowie. Strony prowadziły korespondencję mailową i smsową. W dniu 3 lutego 2017 r. T. R. (1) zaakceptowała projekt umowy i zapłaciła zaliczkę ( projekt umowy k. 15 – 16, projekt szaf k. 63 – 66, korespondencja mailowa k. 17 – 18, potwierdzenie przelewu k. 19, zeznania świadka A. R. k. 86 – 88 )

W dacie zawierania umowy T. R. (1) znała sytuację zdrowotną R. K., wiedziała, że miał ciężki wypadek i przechodzi rehabilitację. Zdecydowała się na powierzenie wykonania mu prac, gdyż widziała wcześniej inne wykonywane przez niego meble; znaczenie miało również to, że zależało jej na szybkim terminie wykonanie oraz niższej cenie ( zeznania pozwanej T. R. (1) k. 96 v – 97 ).

Prace zostały wykonane przez R. K. z opóźnieniem. Podczas montażu szaf obecny był teść T. K. R., który nie nadzorował prac i nie ingerował w prace, a jedynie wpuszczał do mieszkania pracowników ( bezsporne ).

R. K. w terminie do 8 marca 2016 r. nie wykonał szafek łazienkowych zgodnie z umową. W dniu 8 marca 2016 r. otrzymał smsa od męża T. A. R.: „to w takim razie dziękujemy Panu za współpracę. Pozdrawiam”. W związku z opóźnieniem wykonania części prac oraz niewykonaniem szafek łazienkowych R. K. obniżył uzgodnioną cenę o 1000,00 zł ( sms k. 50, zeznanie świadka A. R. k. 86 – 88, zeznanie powoda R. K. k. 96 – 96 v ).

T. R. (1) ma zastrzeżenia co do jakości wykonanych prac przez R. K.. Część wad została usunięta przez R. K. do dnia 8 marca 2016 r. W ocenie T. R. (1) jedna z szaf stanowiła zagrożenie z uwagi na nieprawidłowy montaż drzwi i została rozebrana. Inne Druga z szaf na również nieprawidłowo zamontowane drzwi, co utrudnia otwieranie szuflad. Nie zostały założone klamki w szafie w holu. Szuflady nie zostały równo zamontowane. Podczas montażu, jej zdaniem, została uszkodzona ściana ( zeznanie świadków A. R. k. 86 – 88, K. R. k. 95 v, zeznanie pozwanej T. R. (1) k. 96 v – 97 ).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie zebranych w sprawie dokumentów prywatnych, korespondencji stron mailowej i smsowej, częściowo zeznań świadków A. R. i K. R. oraz zeznań powoda R. K. i częściowo zeznań pozwanej T. R. (1).

Sąd dał wiarę zeznaniom powoda R. K. co do treści łączącej strony umowy. Niewątpliwie, umowa nie została zawarta na piśmie; nie ma to jednakże wpływu na ważność zawartej umowy. Pozwana T. R. (1) otrzymała projekt umowy sporządzony przez powoda R. K. i mailem z dnia 3 lutego 2016 r. zaakceptowała treść umowy, a jednocześnie wpłaciła zaliczkę w wysokości 5000,00 zł. Podkreślić należy, że – wbrew jej twierdzeniom – strony nie uzgodniły, że zapłata należności miała nastąpić dopiero po sporządzeniu protokołu zdawczo – odbiorczego. Z treści zawartej przez strony umowy wynika natomiast, że zapłata miała nastąpić w dacie zakończenia montażu.

Bezspornym jest między stronami, że powód R. K. opóźnił się z wykonaniem prac oraz nie wykonał dwóch szafek łazienkowych. W związku z powyższym umowa została przez strony rozwiązana w dniu 8 marca 2016 r., po zakończeniu montażu trzeciej szafy wnękowej i wykonaniu poprawek. Pozwana T. R. (1) przyznała, że jej mąż zerwał współpracę, wysyłając smsa z „podziękowaniem”. Powód R. K. zaakceptował rozwiązanie umowy i obniżył cenę o 1000,00 zł w związku z niewykonaniem części prac. Niezrozumiałe zatem są twierdzenia pozwanej T. R. (1), że umowa nadal obowiązuje, skoro nie został sporządzony protokół zdawczo – odbiorczy, a ona dotychczas nie podjęła decyzji czy wyraża zgodę na obniżenie ceny o 1000,00 zł.

Jeżeli chodzi o wady wykonania mebli Sąd miał na uwadze, że pozwana T. R. (1) nie wykazała, do czego jest zobowiązana z mocy art. 6 kc, że prace przy montażu mebli zostały wykonane nieprawidłowo, niewykonanie części prac nastąpiło z winy powoda R. K., za wyjątkiem niewykonania dwóch szafek łazienkowych, jak również, że uszkodzenie ściany powstało wskutek działania pracowników powoda. Pozwana T. R. (1) przedstawiła jedynie zdjęcia wykonane telefonem komórkowym. Na podstawie tych zdjęć nie jest możliwa ocena, że prace zostały istotnie wykonane nieprawidłowo czy też wady powstały później w wyniku np. nieprawidłowego użytkowania. Brak jest również możliwości ustalenia, że nieprawidłowe wykonanie szafy w pokoju uniemożliwiało jej wykorzystanie w prawidłowy sposób, a nawet korzystanie z niej stanowiło zagrożenie. Pozwana T. R. (1) nie wykazała również, aby uszkodzenie ściany nastąpiło podczas wykonywania prac, jak również że po 8 marca 2016 r. domagała się naprawienia wskazywanych przez nią w toku procesu wad.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, powództwo R. K. zasługuje na uwzględnienie w całości.

Bezspornym jest w niniejszej sprawie, że strony łączyła umowa o dzieło. Zgodnie z art. 627 kc, przez umowę o dzieło przyjmujący zamówienie zobowiązuje się do wykonania oznaczonego dzieła, a zamawiający do zapłaty wynagrodzenia. Pozwana T. R. (1) jako zamawiająca zleciła powodowi R. K. jako przyjmującemu zamówienie wykonanie i montaż trzech szaf wnękowych oraz dwóch szafek łazienkowych. Równocześnie zobowiązała się zapłacić za wykonanie zamówionych mebli kwotę 9700,00 zł w dniu zakończenia montażu. Bezspornym jest również, że powód R. K. nie wykonał szafek łazienkowych oraz opóźnił się z wykonaniem montażu trzeciej szafy, za co obniżył cenę o 1000,00 zł. Strony rozwiązały umowę w dniu 8 marca 2016 r.

Z ustalonego stanu faktycznego wynika, że strony w trakcie prowadzonej korespondencji drogą elektroniczną ustaliły koszt zamówienia na kwotę 9700,00 zł. Pozwana zaakceptowała warunki i zleciła wykonanie usługi na podanych przez powoda warunkach, wpłacając jednocześnie zaliczkę w wysokości 5000,00 zł.

Wykonanie szaf nastąpiło zgodnie z umową, choć wszystkie prace nie zostały wykonane, w tym założenie klamek w szafie w holu, pasowanie. W dniu 8 marca 2016 r. pozwana T. R. (1) rozwiązała umowę, na co powód R. K. wyraził zgodę.

Pozwana T. R. (1) dotychczas nie zapłaciła powodowi R. K. reszty ceny, po uwzględnieniu obniżenia kwoty o 1000,00 zł, tj. kwoty 3700,00 zł.

Zgodnie z art. 642 § 1 kc w braku odmiennej umowy przyjmującemu zamówienie należy się wynagrodzenie w chwili oddania dzieła; tak też termin zapłaty został przez strony określony w umowie.

Niewątpliwie, w niniejszej sprawie, doszło do wcześniejszego zakończenia umowy w związku z odstąpieniem od umowy przez pozwaną T. R. (2) w dniu 8 marca 2016 r. Zgodnie z art. 644 kc, dopóki dzieło nie zostało ukończone, zamawiający może w każdej chwili od umowy odstąpić płacąc umówione wynagrodzenie.

W niniejszej sprawie, powód R. K. przyznał, że część prac została wykonana nieprawidłowo. Podnoszone przez pozwaną T. R. (1) w toku wykonywania prac zastrzeżenia, były usuwane na bieżąco. Pozwana T. R. (1) nie wykazała natomiast, że pozostałe podnoszone przez nią wady były zgłoszone powodowi przed jej odstąpieniem od umowy, jak też, że powstały w wyniku działań powoda lub jego pracowników.

Odnosząc się do złożonego przez pozwaną T. R. (1) oświadczenia o obniżeniu ceny, wskazać należy, że nie zasługuje na uwzględnienie. Zgodnie z art. 638 § 1 kc w zw. z art. 560 § 1 kc, jeżeli rzecz ma wadę, zamawiający może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że przyjmujący zamówienie niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Stosownie zaś do § 3, obniżona cena powinna pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z umowy, w jakiej wartość rzeczy z wadą pozostaje do wartości rzeczy bez wady.

Wskazać należy, że pozwana T. R. (1) przyznała, że wskazywane przez nią wady były na bieżąco usuwane. Podnoszone przez nią zastrzeżenia co do jakości i prawidłowości wykonania prac zostały przez nią zauważone już po odstąpieniu od umowy. Część prac niewątpliwie nie została wykonana np. montaż klamek w szafie w holu, ale wynikało to z odstąpienia przez pozwaną od umowy. Pozwana T. R. (1) nie wykazała natomiast, że prace zostały istotnie wykonane nieprawidłowo. Brak jest również możliwości ustalenia, że nieprawidłowe wykonanie szafy w pokoju uniemożliwiało jej wykorzystanie w prawidłowy sposób zgodny z przeznaczeniem.

Uwzględniając zatem powództwo w całości, Sąd zasądził odsetki ustawowe za opóźnienie od kwoty 3700,00 zł zgodnie z żądaniem pozwu, mając na uwadze, że zgodnie z umową zapłata reszty wynagrodzenia powinna nastąpić w dniu zakończenia montażu, a zatem 8 marca 2016 r .

O kosztach procesu, Sad orzekł stosownie do art. 98 kpc, obciążając obowiązkiem ich zapłaty w całości pozwaną T. R. (1) stosownie do wyniku sprawy. Na koszty procesu składają się: opłata sądowa od pozwu w kwocie 100,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego z uwzględnieniem opłaty skarbowej w wysokości 1217,00 zł, ustalone stosownie do § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: