Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 649/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2015-11-27

Sygn. akt I C 649/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 27 listopada 2015 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Jolanta Dziki

po rozpoznaniu w dniu 27 listopada 2015 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...). w B.

przeciwko (...) w C.

o zapłatę 5301,72 zł

I zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...). w B. kwotę 5301,72 zł ( pięć tysięcy trzysta jeden złotych siedemdziesiąt dwa grosze ) z tym, że:

- kwotę 1062,72 zł ( jeden tysiąc sześćdziesiąt dwa złote siedemdziesiąt dwa grosze ) z odsetkami ustawowymi od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 507,60 zł ( pięćset siedem złotych sześćdziesiąt groszy ) z odsetkami ustawowymi od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 47,52 zł ( czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze ) z odsetkami ustawowymi od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 47,52 zł ( czterdzieści siedem złotych pięćdziesiąt dwa grosze ) z odsetkami ustawowymi od dnia 10 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 507,60 zł ( pięćset siedem złotych sześćdziesiąt groszy ) z odsetkami ustawowymi od dnia 15 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1015,20 zł ( jeden tysiąc piętnaście złotych dwadzieścia groszy ) z odsetkami ustawowymi od dnia 24 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 507,60 zł ( pięćset siedem złotych sześćdziesiąt groszy ) z odsetkami ustawowymi od dnia 31 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 35,64 zł ( trzydzieści pięć złotych sześćdziesiąt cztery grosze ) z odsetkami ustawowymi od dnia 12 lutego 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 507,60 zł ( pięćset siedem złotych sześćdziesiąt groszy ) z odsetkami ustawowymi od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1015,20 zł ( jeden tysiąc piętnaście złotych dwadzieścia groszy ) z odsetkami ustawowymi od dnia 08 marca 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 47,51 zł ( czterdzieści siedem złotych 52 pięćdziesiąt dwa grosze ) z odsetkami ustawowymi od dnia 14 marca 2015 r. do dnia zapłaty;

II zasądza od pozwanego (...) w C. na rzecz powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...). w B. kwotę 1450,00 zł ( jeden tysiąc czterysta pięćdziesiąt złotych ) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 1200,00 zł ( jeden tysiąc dwieście złotych ) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 649/15

UZASADNIENIE

Powód (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...). w B. pozwem z dnia 17 kwietnia 2015 r. ( data stempla pocztowego ) wnosił o zasądzenie na jego rzecz od pozwanego (...) w C. kwoty 5301,72 zł, z tym, że:

- kwotę 1062,72 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 listopada 2014 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 507,60 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 47,52 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 19 grudnia 2014 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 47,52 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 10 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 507,60 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 15 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1015,20 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 24 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 507,60 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 31 stycznia 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 35,64 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 12 lutego 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 507,60 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 26 lutego 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 1015,20 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 8 marca 2015 r. do dnia zapłaty,

- kwotę 47,52 zł z odsetkami ustawowymi od dnia 14 marca 2015 r. do dnia zapłaty.

Ponadto powód wnosił o zasądzenie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego.

Nakazem zapłaty z dnia 19 maja 2015 r. w sprawie I Nc 605/15 wydanym w postępowaniu upominawczym Sąd Rejonowy w Ciechanowie uwzględnił powództwo w całości.

Pozwany (...) w C. złożył w ustawowym terminie sprzeciw od w/w nakazu zapłaty. Wnosił o oddalenie powództwa lub o rozłożenie należności na 3 równe miesięczne raty, a nadto postulował zawarcie ugody oraz wnosił o nieobciążanie kosztami procesu.

W odpowiedzi na sprzeciw powód podtrzymał swoje dotychczasowe stanowisko, jednocześnie nie wyraził zgody na zawarcie ugody oraz opanował przeciwko rozłożeniu dochodzonej należności na raty.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...). w B. oraz (...) w C. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej łączyła zawarta w dniu 13 maja 2014 r. umowa dostawy odzieży ochronnej jednorazowego użytku z fizeliny, wymienionych w „zestawieniu asortymentowo – wartościowym” stanowiącym załącznik do umowy. Umowa obowiązywała w okresie roku od daty jej zawarcia. Szpital zobowiązany był zapłacić cenę za dostarczony towar w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury. ( umowa wraz z załącznikami k. 9 -12 ).

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (...) w B. dostarczał towary zgodnie z zapisami umowy i wystawił z tego tytułu faktury VAT na łączną kwotę 5301,72 zł:

- nr (...) z dnia 13 października 2014 r. na kwotę 1062,72 zł ( termin wymagalności 14 listopada 2014 r. );

- nr (...) z dnia 17 listopada 2014 r. na kwotę 507,60 zł ( termin wymagalności 18 grudnia 2014 r. );

- nr (...) z dnia 17 listopada 2014 r. na kwotę 47,52 zł ( termin wymagalności 18 grudnia 2014 r. );

- nr (...) z dnia 9 grudnia 2014 r. na kwotę 47,52 zł ( termin wymagalności 9 stycznia 2015 r. );

- nr (...) z dnia 12 grudnia 2014 r. na kwotę 507,60 zł ( termin wymagalności 14 stycznia 2015 r. );

- nr (...) z dnia 23 grudnia 2014 r. na kwotę 1015,20 zł ( termin wymagalności 23 stycznia 2015 r. );

- nr (...) z dnia 30 grudnia 2014 r. na kwotę 507,60 zł ( termin wymagalności 30 stycznia 2015 r. );

- nr (...) z dnia 9 stycznia 2015 r. na kwotę 35,64 zł ( termin wymagalności 11 lutego 2015 r. );

- nr (...) z dnia 23 stycznia 2015 r. na kwotę 507,60 zł ( termin wymagalności 25 lutego 2015 r. );

- nr (...) z dnia 4 lutego 2015 r. na kwotę 1015,20 zł ( termin wymagalności 7 marca 2015 r. );

- nr (...) z dnia 10 lutego 2015 r. na kwotę 47,52 zł ( termin wymagalności 13 marca 2015 r. ) ( faktury VAT k. 13-23 ).

Szpital nie zgłaszał zastrzeżeń co do jakości towaru oraz formy i sposobu zapłaty. Wezwany pismami z dnia 20 lutego 2015 r., 23 lutego 2015 r. i 26 marca 2015 r. do dobrowolnej zapłaty, nie negując zasadności roszczenia, dotychczas nie zapłacił należności ( upomnienia k. 24-25, 27-28, wezwanie do zapłaty wraz z potwierdzeniem nadania k. 26, 29 ).

Stan faktyczny w niniejszej sprawie jest bezsporny. Roszczenie zostało oparte na dokumentach w postaci faktur VAT, które nie były kwestionowane. Pozwany nie kwestionował tego, iż powód w ramach umowy dostarczył mu towar, jak też tego, że za niego nie zapłacił.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu, powództwo (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w B. zasługiwało na uwzględnienie w całości.

Bezspornym jest w niniejszej sprawie, że strony łączyła umowa dostawy. Stosownie do art. 605 kc, przez umowę dostawy dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczenia częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny.

W niniejszej sprawie po stronie powoda (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością S.K.A. w B. ciążył obowiązek wytworzenia i dostarczenia rzeczy, natomiast pozwany (...) w C. był zobowiązany do odebrania rzeczy i do zapłacenia ceny. Dostawca spełnił zobowiązanie, zaś odbiorca odebrał rzeczy, ale nie zapłacił ceny. W związku z powyższym roszczenie zasługuje na uwzględnienie w całości.

Podkreślić należy, że pozwany nie kwestionował wysokości należności za wydany mu towar oraz terminu wymagalności należności. Do chwili wytoczenia powództwa pozwany szpital nie zapłacił dochodzonej pozwem należności.

Zgodnie z art. 481 § 1 kc., jeżeli dłużnik opóźnia się ze spełnieniem świadczenia pieniężnego, wierzyciel może żądać odsetek za czas opóźnienia, chociażby nie poniósł żadnej szkody i chociażby opóźnienie było następstwem okoliczności, za które dłużnik nie ponosi odpowiedzialności. W świetle § 2 w/w przepisu, jeżeli stopa odsetek za opóźnienie nie była z góry oznaczona, należą się odsetki ustawowe. Jednakże, gdy wierzytelność jest oprocentowana według stopy wyższej niż stopa ustawowa, wierzyciel może żądać odsetek za opóźnienie według tej wyższej stopy. Natomiast zgodnie z art. 359 § 1 kc., odsetki od sumy pieniężnej należą się tylko wtedy, gdy to wynika z czynności prawnej albo z ustawy, z orzeczenia sądu lub z decyzji innego właściwego organu.

W niniejszej sprawie termin zapłaty należności upływał w terminach określonych w fakturach VAT. Skoro pozwany nie uiścił należności w terminie płatności, od dnia następnego należą się wierzycielowi odsetki ustawowe - zgodnie z art. 359 § 2 kc w zw. z art. 481 § 1 kc.

Uwzględniając powyższe należało zasądzić żądaną przez powoda kwotę, o czym Sąd orzekł w pkt I wyroku.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego szpitala o rozłożenia świadczenia na raty. Stosownie do art. 320 kpc., w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia. W niniejszej sprawie pozwany ograniczył się jedynie do złożenia wniosku o rozłożenie świadczenia na raty w sprzeciwie od nakazu zapłaty, uzasadniając go ogólnikowo bardzo trudną sytuacją finansową, na dowód czego przedłożył odpis bilansu za 2014 i część 2015 roku ( stan na 31 marca 2015 r. ), sprawozdanie z ilości udzielonych porad i osób hospitalizowanych w 2014 r. oraz zestawienie stanu rachunków bankowych szpitala na dzień 29 maja 2015 r. Pozwany wniósł o rozłożenie zadłużenia na raty, ale biorąc pod uwagę to, iż należność nie jest stosunkowo wysoka, zaś pozwany do czasu wytoczenia powództwa nie podjął żadnych rokowań z powodem w tym zakresie, to trudno uwierzyć w dobrą wolę pozwanego, iż uiści zobowiązanie po rozłożeniu na raty. W ocenie Sądu pozwany nie wykazał, iż sytuacja pozwanego jest tak szczególna, aby uzasadniała rozłożenie świadczenia na raty. Wskazać należy, że według stanowiska doktryny odmowa rozłożenia świadczenia na raty albo wyznaczenia terminu do spełnienia świadczenia nie wymaga odrębnego orzeczenia w sentencji wyroku, lecz powinna być umotywowana w uzasadnieniu ( K. Piasecki (w:) Kodeks postępowania cywilnego..., t. 1, red. K. Piasecki, s. 1504 ).

Orzekając o kosztach procesu, Sąd oparł się o zasadę odpowiedzialności za wynik postępowania określoną w art. 98 kpc., uznając za zasadne obciążenie pozwanego zwrotem kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego w całości, o czym orzekł w pkt II wyroku. Na koszty złożyła się opłata sądowa od pozwu w kwocie 250,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego, w kwocie 1200,00 zł. Koszty zastępstwa procesowego zostały ustalone stosownie do przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu.

Sąd nie uwzględnił wniosku pozwanego o nieobciążanie go kosztami procesu, w którym powołał się on na treść art. 102 kpc. Przepis ten stanowi, że w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami. W przedmiotowej sprawie nie ujawnił się wypadek szczególnie uzasadniony. Stwierdzić bowiem należy, że to niesumiennie i oczywiście niewłaściwe postępowanie pozwanego doprowadziło do zainicjowania procesu i powstania związanych z nim kosztów. Pozwany prowadził proces w sposób nielojalny. Usiłował go przewlekać poprzez zaproponowanie zawarcia ugody. Następnie nie podjął w kierunku jej zawarcia żadnych czynności. Pozwany, z uwagi na swoje postępowanie, nie zasługuje więc na potraktowanie go w uprzywilejowany sposób, a w rezultacie na zwolnienie go z obowiązku zwrotu kosztów procesu przeciwnikowi.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: