Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 82/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ciechanowie z 2015-10-06

Sygn. akt I C 82/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 października 2015 r.

Sąd Rejonowy w Ciechanowie Wydział I Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący SSR Lidia Grzelak

Protokolant st. sekr. sąd. Edyta Wojciechowska

po rozpoznaniu w dniu 6 października 2015 r. w Ciechanowie

sprawy z powództwa (...) w W.

przeciwko D. Ż.

o zapłatę 1087,81 zł

I zasądza od pozwanego D. Ż. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 986,93 zł (dziewięćset osiemdziesiąt sześć złotych dziewięćdziesiąt trzy grosze) z ustawowymi odsetkami od dnia 18 września 2014 r. do dnia zapłaty;

II w pozostałym zakresie powództwo oddala;

III zasądza od pozwanego D. Ż. na rzecz powoda (...) w W. kwotę 210,00 zł (dwieście dziesięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu, w tym 180,00 zł (sto osiemdziesiąt złotych) tytułem zwrotu kosztów zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 82/15

UZASADNIENIE

W dniu 17 września 2014 r. do Sądu Rejonowego Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego wpłynął pozew w elektronicznym postępowaniu upominawczym (...) w W. przeciwko D. Ż., którym domagał się od pozwanego zasądzenia kwoty 1087,81 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia 18 września 2014 r. oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego. Kwota dochodzona pozwem stanowiła niezapłaconą składkę z tytułu obowiązkowego ubezpieczenia samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...), wynikającą z kontynuacji polisy nr (...), w tym 848,00 zł tytułem należności głównej oraz 239,81 zł tytułem skapitalizowanych odsetek ustawowych od dnia wymagalności do dnia wytoczenia powództwa.

Sąd Rejonowy Lublin - Zachód w Lublinie VI Wydziału Cywilnego wydał w dniu 22 października 2014 r. w sprawie VI Nc -e 1333010/14 nakaz zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym, uwzględniając powództwo w całości.

Pozwany D. Ż. wniósł w ustawowym terminie sprzeciw od w/w nakazu zapłaty, podnosząc, że samochód ubezpieczony był w innym zakładzie ubezpieczeń tj. (...), a nadto wskazując, że wypowiedział umowę w (...) w W. jako nabywca samochodu.

Powód (...) w W. przed Sądem Rejonowym w Ciechanowie podtrzymał żądanie pozwu.

Pozwany D. Ż. wnosił o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił, co następuje:

D. Ż. była właścicielem samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...). Po nabyciu samochodu został on zarejestrowany w Starostwie Powiatowym w C. i otrzymał numer rejestracyjny (...). W dniu 10 września 2012 r. D. Ż. zawarł z C. G. umowę komisu, której przedmiotem była sprzedaż komisowa przedmiotowego samochodu ( bezsporne ).

Na mocy umowy zawartej dnia 12 lipca 2011 r. pomiędzy zbywcą samochodu M. S. a zakładem (...) w W., stwierdzonej polisą nr (...), przedmiotowy samochód został objęty ubezpieczeniem odpowiedzialności cywilnej za okres od dnia 16 lipca 2011 r. do dnia 15 lipca 2012 r. Przy umowie sprzedaży sprzedający M. S. przekazał nabywcy tj. D. Ż. polisę (...) w W.. M. S. zawiadomił (...) w W. o zbyciu pojazdu na rzecz D. Ż. ( bezsporne ).

D. Ż., po zakupie samochodu, nie skorzystał z możliwości wypowiedzenia umowy ubezpieczenia, uznając, że nie dotyczy go obowiązek wypowiedzenia umowy ubezpieczenia. W związku z powyższym zakład ubezpieczeń objął ubezpieczeniem obowiązkowym samochód za kolejny okres tj. od dnia 16 lipca 2012 r. do dnia 15 lipca 2013 r. Zawarcie umowy ubezpieczenia w (...) w W. nastąpiło w trybie kontynuacji zgodnie z art. 28 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, zgodnie z którym jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy ( bezsporne ).

Pod koniec maja 2013 r. D. Ż. otrzymał z (...) w W. wezwanie do zapłaty składki ubezpieczeniowej z tytułu umowy ubezpieczenia samochodu osobowego marki H. (...) nr rej. (...) należnej w związku z kontynuacją polisy ubezpieczenia OC pojazdów mechanicznych nr (...) w wysokości 848,00 zł w terminie 14 dni od otrzymania wezwania. W odpowiedzi D. Ż. przesłał do zakładu ubezpieczeń wypowiedzenie umowy oraz dowód sprzedaży pojazdu. Nie przesłał natomiast, pomimo żądania zakładu ubezpieczeń, dowodu przesłania wypowiedzenia umowy ubezpieczenia w trybie art. 28 cyt. ustawy ( korespondencja stron k. 12 - 13, 15, 34 - 35 ).

Powyższy stan faktyczny jest bezsporny, za wyjątkiem faktu wypowiedzenia umowy ubezpieczenia przez pozwanego D. Ż.. Wskazać jednak należy, że pozwany D. Ż., nie wykazał – do czego jest zobowiązany z mocy art. 6 kc – że skutecznie wypowiedział umowę ubezpieczenia. Z treści pism powoda z dnia 14 czerwca 2013 r. oraz 9 lipca 2013 r. adresowanego do pozwanego D. Ż. wynika, że pozwany D. Ż. nie przedstawił zakładowi ubezpieczeń dowodu nadania lub doręczenia wypowiedzenia, a jedynie wypowiedzenie umowy. Z pism tych nie wynika, jaką datą było opatrzone wypowiedzenie umowy, w szczególności czy była to data poprzedzająca upływ terminu na jaki umowa została zawarta przez poprzedniego właściciela samochodu M. S.. Tym niemniej, bez względu na datę pisma wypowiadającego umowę, uznać należy, że istotny jest dowód doręczenia wypowiedzenia umowy zakładowi ubezpieczeń, którego pozwany nie przedstawił. Nie przedstawił nawet kopii wypowiedzenia umowy czy też kopii pisma kierowanego do powoda, z którego wynikałoby, że jego załącznikiem jest wypowiedzenie umowy. Podkreślić należy, że pozwany D. Ż. wskazywał w toku procesu, że nie był zobowiązany do wypowiadania umowy ubezpieczenia, co wskazuje pośrednio, że tego wypowiedzenia nie dokonał, przynajmniej do czasu otrzymania wezwania do zapłaty z dnia 20 maja 2013 r.

Sąd zważył, co następuje:

W ocenie Sądu powództwo co do zasady zasługuje na uwzględnienie.

Zdaniem Sądu, w świetle ustalonego stanu faktycznego, nie może budzić wątpliwości zawarcie umowy ubezpieczenia pomiędzy powodem (...) w W. a poprzednim właścicielem samochodu marki H. (...) nr rej. (...) ( (...) ) na okres od dnia 16 lipca 2011 r. do dnia 15 lipca 2012 r.

Umowa ta nie została, w ocenie Sądu, skutecznie wypowiedziana przez pozwanego D. Ż. w trybie przepisów ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych. Wskazać należy, że w czasie trwania umowy nastąpiła zmiana treści zarówno art. 28 jak i art. 31 cyt. ustawy. Obecne brzmienie tych przepisów na niewątpliwie charakter prokonsumencki. Zmiana ta weszła w życie z dniem 11 lutego 2012 r. Podkreślić jednak należy, że zgodnie z art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw, do umów ubezpieczenia zawartych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy dotychczasowe, a zatem przepisy ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w brzemieniu obowiązującym przed 11 lutego 2012 r. Tym samym uznać należy, że stosownie do art. 31 ust 1 cyt. ustawy, w razie zbycia pojazdu mechanicznego, którego posiadacz zawarł umowę ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych, na nabywcę pojazdu przechodzą prawa i obowiązki zbywcy wynikające z tej umowy. Umowa ubezpieczenia ulega rozwiązaniu z upływem okresu, na który została zawarta, chyba że nabywca wypowie ją przed upływem 30 dni od dnia nabycia pojazdu mechanicznego. W przypadku wypowiedzenia umowy, rozwiązuje się ona z upływem 30 dni następujących po dniu nabycia pojazdu mechanicznego. Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio. Oznacza to również, że stosuje się przepisy art. 28 cyt. ustawy w brzemieniu przed dniem 11 lutego 2012 r., a zatem, jeżeli posiadacz pojazdu mechanicznego nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta, nie powiadomi na piśmie zakładu ubezpieczeń o jej wypowiedzeniu, uważa się, że została zawarta następna umowa na kolejne 12 miesięcy.

Uznać zatem należy, że wbrew ocenie pozwanego D. Ż., w związku z tym, że nie wypowiedział umowy ubezpieczenia nie później niż na jeden dzień przed upływem okresu 12 miesięcy, na który umowa ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych została zawarta przed poprzedniego właściciela samochodu, umowa została zawarta w trybie ustawowym tzw. kontynuacji, na kolejne 12 miesięcy, co wiąże się z obowiązkiem zapłaty składki ubezpieczeniowej. Celem tego przepisu, w brzmieniu przed dniem 11 lutego 2012 r., było zabezpieczenie aby posiadacz pojazdu mechanicznego po upływie terminu obowiązywania umowy ubezpieczenia OC, nawet pomimo niezapłacenia składki ubezpieczeniowej, nie pozostawał bez ochrony ubezpieczeniowej OC.

Wskazać również należy, że jednoczesne ubezpieczenie przedmiotowego samochodu w innym zakładzie ubezpieczeń, również nie uchyla obowiązku zapłaty składki ubezpieczeniowej na rzecz powodowego zakładu ubezpieczeń. W świetle art. 28a cyt. ustawy uznać należy za dopuszczalne należy zarówno ubezpieczenie pojazdu mechanicznego w tym samym okresie w dwóch lub więcej zakładach ubezpieczeń, jak też wypowiedzenie jednej z tych umów.

Tym samym uznać należy, że wszystkie obowiązki wynikające z umowy zawartej w trybie tzw. kontynuacji na podstawie art. 28 cyt. ustawy w brzmieniu obowiązującym przed dniem 11 lutego 2012 r. powinny być przez strony wypełnione, w tym obowiązek zapłaty składki ubezpieczeniowej przez właściciela bądź posiadacza pojazdu mechanicznego. Istotna zmiana tejże ustawy, w szczególności zmiany art. 31 i 28 ustawy dotyczy zapisu ust. 1 art. 31 in fine, w którym sformułowanie „Przepisy art. 28 stosuje się odpowiednio” zmieniono na „Przepisów art. 28 nie stosuje się”. Jak wskazano jednakże powyżej, dla oceny, które brzmienie przepisu będzie mieć zastosowanie, znaczenie ma treść cytowanego art. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw. W niniejszej zatem sprawie uznać należy, że do umowy ubezpieczenia OC zawartej przez poprzedniego właściciela zastosowanie mają przepisy art. 28 i 31 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych w brzemieniu obowiązującym przed 11 lutego 2012 r., co oznacza, że na pozwanym D. Ż. ciążył obowiązek wypowiedzenia umowy, a wobec jej niewypowiedzenia umowa była kontynuowała w trybie ustawowym. Dopiero do umowy zawartej w trybie kontynuacji wynikającej z ustawy będą mieć zastosowanie przepisy tejże ustawy w brzmieniu obowiązującym od dnia 11 lutego 2012 r. Zgodnie z art. 28 ust. 1a cyt. ustawy, w razie zawarcia umowy w trybie art. 28 ust. 1 ustawy, zakład ubezpieczeń jest obowiązany potwierdzić zawarcie umowy dokumentem ubezpieczenia w terminie 14 dni od dnia jej zawarcia. Niewątpliwie, zakład ubezpieczeń nie dopełnił ciążącego na nim w tym zakresie obowiązku w stosunku do pozwanego D. Ż.. Naruszenie jednakże tego nakazu ustawowego nie jest obciążone rygorem nieważności umowy lub też skutkiem w postaci jej nie zawarcia; może jedynie rodzić obowiązek odszkodowawczy po stronie zakładu ubezpieczeń.

Składka ubezpieczeniowa ustalona została na kwotę 848,00 zł, Bezspornym jest, że składka ubezpieczenia nie została dotychczas przez pozwanego D. Ż. zapłacona.

Zgodnie z ogólną zasadą wyrażoną w art. 805 § 1 kc, przez umowę ubezpieczenia ubezpieczyciel zobowiązuje się, w zakresie działalności swego przedsiębiorstwa, spełnić określone świadczenie w razie zajścia przewidzianego w umowie wypadku, a ubezpieczający zobowiązuje się zapłacić składkę. Stosownie zaś do art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych, do umów ubezpieczenia obowiązkowego, w sprawach nieuregulowanych w ustawie, stosuje się przepisy Kodeksu cywilnego.

W związku z powyższym Sąd uwzględnił żądanie powoda w zakresie płatności składki ubezpieczeniowej w wysokości 848,00 zł.

Powód (...) w W. wnosił ponadto o zasądzenie kwoty 239,81 zł tytułem skapitalizowanych odsetek od dnia wymagalności do dnia wytoczenia powództwa. Powód nie sprecyzował jaki dzień jest – w jego ocenie – dniem wymagalności roszczenia.

Zgodnie z art. 813 § 2 kc, jeżeli nie umówiono się inaczej, składka powinna być zapłacona jednocześnie z zawarciem umowy ubezpieczenia, a jeżeli umowa doszła do skutku przed doręczeniem dokumentu ubezpieczenia - w ciągu czternastu dni od jego doręczenia. W niniejszej sprawie do zawarcia umowy doszło w trybie ustawowym ( kontynuacja ), zawarcie umowy nie zostało potwierdzone wystawieniem polisy OC. W związku z powyższym, w ocenie Sądu, powodowi przysługują odsetki ustawowe od kwoty 848,00 zł od dnia wezwania pozwanego D. Ż. do zapłaty. Pozwany D. Ż. wskazał, że pismo powodowego zakładu ubezpieczeń wzywające go do zapłaty składki ubezpieczeniowej otrzymał pod koniec maja 2013 r. Powód nie przedstawił dowodu doręczenia tego pisma pozwanemu. W ocenie Sądu, uznać należy zatem, że powodowi przysługują odsetki od dnia 15 czerwca 2013 r. Pozwany D. Ż. otrzymał wezwanie pod koniec maja 2013 r., a zatem najpóźniej 31 maja 2012 r. Termin do zapłaty składki ubezpieczeniowej wynikający z wezwania należy zatem liczyć od dnia 1 czerwca 2013 r. W wezwaniu zakreślono termin 14 dni na zapłatę składki, a zatem termin do zapłaty określony w wezwaniu upłynął dnia 14 czerwca 2013 r. Zgodnie z żądaniem pozwu Sąd skapitalizował odsetki za okres od dnia wymagalności, ustalając go – jak wskazano powyżej – na 15 czerwca 2013 r. do dnia wytoczenia powództwa tj. 17 września 2014 r. ( 460 dni ) Wysokość skapitalizowanych odsetek ustawowych wynosi 138,93 zł. Łączna zatem wysokość należności przysługującej powodowi z tytułu składki ubezpieczeniowej oraz skapitalizowanych odsetek wynosi 986,93 zł. Sąd oddalił powództwo ponad kwotę 986,93 zł uznając je za niezasadne.

Sąd zasądził odsetki ustawowe od uwzględnionej części powództwa od dnia 18 września 2014 r. zgodnie z żądaniem pozwu. Sąd miał na uwadze, ze zgodnie z art. 482 § 1 kc, od zaległych odsetek można żądać odsetek za opóźnienie dopiero od chwili wytoczenia o nie powództwa, chyba że po powstaniu zaległości strony zgodziły się na doliczenie zaległych odsetek do dłużnej sumy.

W związku z powyższym Sąd orzekł jak w sentencji wyroku.

O zwrocie kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego, Sąd orzekł stosownie do art. 100 § 1 zd. 2 kpc, zgodnie z którym sąd może włożyć na jedną ze stron obowiązek zwrotu wszystkich kosztów, jeżeli jej przeciwnik uległ tylko co do nieznacznej części swego żądania albo gdy określenie należnej mu sumy zależało od wzajemnego obrachunku lub oceny sądu. Sąd miał na uwadze, że powództwo zostało oddalone tylko co do części skapitalizowanych odsetek. Na koszty procesu składa się opłata sądowa od pozwu w wysokości 30,00 zł oraz koszty zastępstwa procesowego w wysokości 180,00 zł.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Chojnacka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ciechanowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Lidia Grzelak
Data wytworzenia informacji: