Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2024/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2016-06-13

Sygn. akt: I C 2024/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2016 r.

Sąd Okręgowy w Płocku, I Wydział Cywilny - w składzie:

Przewodniczący: SSO Małgorzata Tetkowska

Protokolant: sekretarz sądowy Izabela Bendig

po rozpoznaniu na rozprawie w 13 czerwca 2016r. w P.

sprawy z powództwa (...) Bank S.A. w W.

przeciwko Z. C.

o zapłatę

1.  zasądza od pozwanej Z. C. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 113.811,63 zł (sto trzynaście tysięcy osiemset jedenaście złotych 63/100) oraz:

- umowne odsetki w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczone od kwoty 107.267,50 zł (sto siedem tysięcy dwieście sześćdziesiąt siedem złotych 50/100) za okres od 22 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty;

- ustawowe odsetki liczone od kwoty 6.454,13 zł (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 13/100) za okres od 25 sierpnia 2015r. do 31 grudnia 2015r. i ustawowe odsetki za opóźnienie liczone od kwoty 6.454,13 zł (sześć tysięcy czterysta pięćdziesiąt cztery złote 13/100) za okres od 01 stycznia 2016r. do dnia zapłaty

2.  zasądza od pozwanej Z. C. na rzecz powoda (...) Bank S.A. w W. kwotę 5.691 zł (pięć tysięcy sześćset dziewięćdziesiąt jeden złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  odstępuje od obciążenia pozwanej Z. C. kosztami zastępstwa procesowego.

Sygn. akt I C 2024/15

UZASADNIENIE

(...) Bank S.A w W. w dniu 25 sierpnia 2015r. złożył pozew przeciwko Z. C. o wydanie nakazu zapłaty w elektronicznym postępowaniu upominawczym i zobowiązanie pozwanej, aby zapłaciła powodowi kwotę 113.811,63zł i odsetki umowne w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP liczone od kwoty 107.267,50zł od dnia 22 sierpnia 2015r. do dnia zapłaty i ustawowe odsetki od kwot : 5.276,83zł i 1.177,30zł, począwszy od dnia wniesienia powództwa do dnia zapłaty oraz zasądzenia kosztów procesu.

Sąd Rejonowy L.VI Wydział Cywilny przekazał sprawę wg właściwości Sądowi Okręgowemu w Płocku nie znajdując podstaw do wydania nakazu w elektronicznym postępowaniu upominawczym.

Dowód: postanowienie k.7

Pozwana Z. C. nie kwestionowała roszczenia ani co do zasady, ani co do wysokości. Podniosła, że choroba nowotworowa spowodowała , że popadła w długi i nie miała z czego spłacić rat kredytu. Pozostawiła powództwo do uznania Sądu- k. 50 i 00.03.15 i k 50v 00.12.55

Sąd ustalił, co następuje:

W dniu 13 czerwca 2014r. pozwana Z. C. zawarła z (...) Bankiem S.A w W. umowę kredytu konsolidacyjnego nr (...) na kwotę 15.000zł i 78.636zł na okres 96 miesięcy, z obowiązkiem spłat w równych miesięcznych ratach.

Dowód: umowa k. 19 - 22

W związku z brakiem zapłaty rat strona powodowa wypowiedziała przedmiotowa umowę / bezsporne/.

W dniu 21 sierpnia 2015r. Bank wystawił bankowy tytuł egzekucyjny nr (...) przeciwko pozwanej.

Dowód: tytuł bankowy k.17

Powód wzywał pozwaną do zapłaty / bezsporne/.

Pozwana leczy się w związku z chorobą nowotworową. Do momentu zachorowania prowadziła firmę budowlaną. Zaprzestała prowadzenia tej firmy z dniem 30 czerwca 2015r. ( data wykreślenia działalności z ewidencji ). Obecnie pozwana, jest członkiem zarządu firmy (...) S.A, nie pracuje, pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z mężem, który jest chory i przebywa na rencie w wysokości 850zł miesięcznie. Pozwana mieszka „ raz u jednego, raz u drugiego syna lub siostry”. Dom, którego jest współwłaścicielką nadal pozostaje zajęty przez komornika. Pozwana ma zadłużenie także w Urzędzie Skarbowym.

Dowód: przesłuchanie pozwanej k. 50v 00.14.40

Powyższy stan faktyczny został ustalony w oparciu o przesłuchanie pozwanej k. 50 i 50v od 00.03.15 do 00.09.08 i 00.14.23. do 00.18.51 oraz powołane wyżej dokumenty i był bezsporny.

Sąd zważył, co następuje:

Bezspornym jest, iż strony łączyła umowa kredytu w rozumieniu art. 69 ust.1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. prawo bankowe (Dz.U.2015.128 j.t.) .

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu.

Bezspornym w sprawie jest, iż pozwana nie spłacała rat kredytu, gdyż jak sama stwierdziła „ nie miała z czego ponieważ zachorowała.”

Bezspornym jest także fakt skutecznego wypowiedzenia kredytu przez bank , jak i wysokość dochodzonego roszczenia głównego jak i odsetek.

O odsetkach Sąd orzekł w oparciu o art. 481 § 1 kpc, o odsetkach od odsetek ( od kwoty 5.276,83zł i 1177,30zł) na podstawie art. 482 kc.

O kosztach procesu Sąd orzekł w myśl zasady odpowiedzialności za wynik procesu, wyrażonej w art. 98 kpc.

Mając powyższe na uwadze Sąd orzekł jak w sentencji wyroku, stosując przytoczone wyżej przepisy prawa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Zawół-Wróblewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Tetkowska
Data wytworzenia informacji: