Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1548/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2013-10-14

Sygn. akt IC 1548/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 października 2013r .

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Szatkowska

Protokolant Anna Bogacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 14 października 2013r. w Płocku

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. 259.962,39 (dwieście pięćdziesiąt dziewięć tysięcy dziewięćset sześćdziesiąt dwa złotych trzydzieści dziewięć groszy) z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 4.511,16 zł od dnia 7 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.104,84 zł od dnia 7 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.852,74 zł od dnia 8 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.906,63 zł od dnia 9 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 10.820,74 zł od dnia 9 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.900,36 zł od dnia 9 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 903,96 zł od dnia 14 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 677,81 zł od dnia 16 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 18.908,64 zł od dnia 16 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 263,41 zł od dnia 19 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 434,16 zł od dnia 21 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.764,72 zł od dnia 21 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.171,80 zł od dnia 22 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.179,01 zł od dnia 24 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 6.189,05 zł od dnia 26 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 10.820,74 zł od dnia 26 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.900,36 zł od dnia 26 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 878,04 zł od dnia 26 lutego 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 8.087,90 zł od dnia 7 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.511,16 zł od dnia 7 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 11.382,12 zł od dnia 7 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 8.087,90 zł od dnia 17 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 981,72 od dnia 21 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 10.795,68 zł od dnia 22 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.063,02 zł od dnia 23 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.900,36 zł od dnia 30 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 10.795,68 zł od dnia 30 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 5.806,89 zł od dnia 30 marca 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.339,20 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 19.550,37 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.126,03 zł od dnia 6 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 11.286,54 zł od dnia 11 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.339,20 zł od dnia 12 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 10.795,68 zł od dnia 26 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 434,16 zł od dnia 26 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.339,20 zł od dnia 28 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 490,86 zł od dnia 28 kwietnia 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 5.806,89 zł od dnia 3 maja 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 4.043,95 zł od dnia 5 maja 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.556,28 zł od dnia 5 maja 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 2.063,02 zł od dnia 5 maja 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 1.877,58 zł od dnia 12 maja 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 10.795,68 zł od dnia 12 maja 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 9.804,24 zł od dnia 17 maja 2013r. do dnia zapłaty,

- od kwoty 13.712,91 zł od dnia 18 maja 2013r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 20.216 zł (dwadzieścia tysięcy dwieście szesnaście złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 1548/13

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty 259.962,39 zł z ustawowymi odsetkami kwot z poszczególnych faktur.

W uzasadnieniu pozwu podał, iż w okresie od stycznia 2012r. do kwietnia 2013r. zawarł z pozwanym szereg umów sprzedaży produktów medycznych; pozwany potwierdził odbiór zamówionych towarów, jednak nie zapłacił należności.

Nakazem zapłaty z dnia 20 czerwca 2013r., wydanym w postępowaniu upominawczym, zasądzono powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie pozwany zaskarżył nakaz w całości; wniósł o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobne byłoby zawarcie ugody między stronami , rozłożenie zadłużenia na 18 równych miesięcznych rat i obciążenie powoda kosztami procesu, ewentualnie o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu z uwagi na trudną sytuację finansową placówki. Podał, iż roszczenie powoda jest uzasadnione, jednak opóźnienie pozwanego w realizacji zapłaty nie jest przez niego opóźnione, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Jego wymagalne zadłużenie stale się powiększa i na koniec 2012r. wynosiło ok. 20 mln zł. Podkreślił, iż zawsze wykazuje dobrą wolę i realizuje swoje zobowiązania w miarę możliwości finansowych.

W piśmie z dnia 17 lipca 2013r. powód nie wyraził zgody na rozłożenie należności na raty.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w S. zawarła w dniach : 23 stycznia 2012r., 9 lutego 2012r., 16 maja 2012r., 2 sierpnia 2012r., 4 października 2012r., 23 stycznia 2013r. i 5 kwietnia 2013r. ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. umowy w przedmiocie sprzedaży określonych środków farmaceutycznych i materiałów medycznych za umówioną kwotę, płatną w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury ( v. umowy k. 15-18, k. 19-22, k. 23-26, k. 27- 30, k. 31-34, k. 35- 37, k. 38-41, k. 42- 44).

Powód wywiązał się z dostawy zamówionego towaru i wystawił faktury ( v. k. 45- 88 faktury). Pozwany jednak nie zapłacił umówionej należności ( okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pismem z dnia 20 maja 2013r. powód wezwał szpital do zapłaty kwoty 259.962,39 zł wraz z odsetkami ( v. k. 90-94 wezwanie do zapłaty).

Obecnie na bankowym rachunku podstawowym pozwany szpital posiada 900 zł; jego zadłużenie wynosi ok. 20 mln zł, z czego 2 mln zł są stwierdzone tytułami egzekucyjnymi. Z niektórymi wierzycielami zawarł ugody i z tego tytułu na koniec października 2013r. powinien zapłacić raty w łącznej kwocie 600.000 zł. Szpital liczy, że pieniądze na zapłatę raty uzyska z NFZ za tzw. „nadwykonania” ( v. okoliczność niesporna).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci : umów zawartych między stronami z dnia 23 stycznia 2012r., 9 lutego 2012r., 16 maja 2012r., 2 sierpnia 2012r., 4 października 2012r., 23 stycznia 2013r. i 5 kwietnia 2013r. ( k. 15-18, k. 19-22, k. 23-26, k. 27- 30, k. 31-34, k. 35- 37, k. 38-41, k. 42- 44), faktur wystawionych przez pozwanego ( k. 45- 88), wezwania do zapłaty z dnia 20maja 2013r. ( k. 90-94).

Sąd zważył, co następuje:

Ponieważ pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz – zgodnie z art. 505 § 1 kpc utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Strony zawarły umowy sprzedaży leków, zatem zgodnie z art. 535 kc na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionował ani faktu zawarcia umowy, ani faktu dostarczenia leków przez powoda, ani też okoliczności, że należności za kupione leki nie uiścił.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc.

Nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 kpc wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Przyjmuje się powszechnie, że takimi szczególnymi wypadkami są sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie przez niego świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody; rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonanie wyroku w sposób dobrowolny.

Okoliczność rozpoznawanej sprawy nie uzasadniają rozłożenia świadczenia na raty. Dług pozwanego wynosił kilka miesięcy temu ok. 20 mln zł, z czego 2 mln zł są już stwierdzone tytułami egzekucyjnymi. Na koniec października 2013r. szpital zobowiązany jest do zapłaty kwoty 600.000 zł z tytułu zawartych ugód z niektórymi wierzycielami, zaś na rachunku bankowym posiada niewielkie sumy. Nie jest więc w stanie płacić przedmiotowej należności w ratach.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się : opłata od pozwu (12.999 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda ( 7.200 zł – wg § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej), opłata skarbowa od pełnomocnictwa ( 17 zł).

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 kpc i nie obciążania pozwanego kosztami procesu. Kłopoty finansowe pozwanego nie stanowią bowiem szczególnie uzasadnionego przypadku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Kunikowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: