Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 384/14 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Płocku z 2014-05-05

Sygn. akt I C 384/14

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 maja 2014r.

Sąd Okręgowy w Płocku Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący SSO Renata Szatkowska

Protokolant sekretarz sądowy Anna Bogacz

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 5 maja 2014r. w P.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W.

przeciwko (...) Szpitalowi Wojewódzkiemu w C.

o zapłatę

zasądza od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. na rzecz (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w W. kwotę 91.351,37 zł (dziewięćdziesiąt jeden tysięcy trzysta pięćdziesiąt jeden złotych trzydzieści siedem groszy) z ustawowymi odsetkami:

- od kwoty 2.255,04 zł od dnia 11 października 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 520,48 zł od dnia 11 października 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 7.582,03 zł od dnia 11 października 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.024,81 zł od dnia 23 października 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.198,24 zł od dnia 25 października 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 13.504,73 zł od dnia 29 października 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 2.255,04 zł od dnia 3 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.434,90 zł od dnia 3 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.474,07 zł od dnia 13 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 4.510,08 zł od dnia 21 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 8.474,07 zł od dnia 22 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 12.306,19 zł od dnia 26 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 1.807,40 zł od dnia 28 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 4.415,90 zł od dnia 29 listopada 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 520,48 zł od dnia 4 grudnia 2013r. do dnia zapłaty;

- od kwoty 7.067,91 zł od dnia 4 grudnia 2013r. do dnia zapłaty

oraz kwotę 8.185 zł (osiem tysięcy sto osiemdziesiąt pięć złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

I C 384/14

UZASADNIENIE

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. wniosła o zasądzenie od (...) Szpitala Wojewódzkiego w C. kwoty 91.351,37 zł z ustawowymi odsetkami od poszczególnych faktur.

W uzasadnieniu pozwu powód podał, iż w dniach : 25 października 2012r., 23 stycznia 2013r., 4 lipca 2013r. i 1 sierpnia 2013r. zawarł z pozwanym umowy dostawy produktów leczniczych; dostarczył zamówiony asortyment, jednak pozwany nie zapłacił należności.

Nakazem zapłaty z dnia 22 stycznia 2014r., wydanym w postępowaniu upominawczym, zasądzono powyższą kwotę wraz z żądanymi odsetkami i kosztami procesu.

W sprzeciwie pozwany zaskarżył nakaz w całości; wniósł o wyznaczenie rozprawy, na której prawdopodobne byłoby zawarcie ugody między stronami , rozłożenie zadłużenia na 12 równych miesięcznych rat i obciążenie powoda kosztami procesu, ewentualnie o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu z uwagi na trudną sytuację finansową placówki. Podał, iż roszczenie powoda jest uzasadnione, jednak opóźnienie pozwanego w realizacji zapłaty nie jest przez niego opóźnione, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na uiszczanie bieżących należności. Jego wymagalne zadłużenie stale się powiększa i na koniec 2012r. wynosiło ok. 20 mln zł.

W piśmie z dnia 18 marca 2014r. powód nie wyraził zgody na rozłożenie należności na raty; szczegółowo uzasadnił swoje stanowisko.

Sąd ustalił, co następuje:

(...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. zawarła ze (...) Szpitalem Wojewódzkim w C. w dniach 25 października 2012r., 23 stycznia 2013r., 4 lipca 2013r. i 1 sierpnia 2013r. umowy w przedmiocie dostawy określonych materiałów leczniczych za umówioną kwotę, płatną w terminie 30 dni od daty wystawienia faktury ( v. umowy k.20-36 ).

Powód wywiązał się z dostawy zamówionego towaru ( v. okoliczność przyznana przez pozwanego) i wystawił faktury na łączną kwotę 91.351,37 zł ( v. faktury k. 37 – 64). Pozwany jednak nie zapłacił umówionej należności ( v. okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pismem z dnia 5 grudnia 2013r. powód wezwał szpital do zapłaty kwoty przedmiotowej kwoty zł wraz z odsetkami ( v. wezwanie do zapłaty k. 65-67 ). Do chwili obecnej żadna kwota z przedmiotowej należności nie została przez szpital zapłacona ( v. okoliczność przyznana przez pozwanego).

Pozostali wierzyciele pozwanego szpitala uzyskali już tytuły egzekucyjne na łączną kwotę ponad 16.000.000 zł ( v. zestawienie tytułów egzekucyjnych k. 85).

Pozwany nie reguluje zobowiązań, gdyż wpływy z NFZ nie wystarczają na pokrywanie należności. W styczniu 2014r. szpital posiadał na bieżącym rachunku ok. 7.000 zł ( v. zestawienie rachunków k. 84 ). Pracownicy szpitala weszli z pracodawcą w spór zbiorowy, domagając się m.in. podwyżek ( pismo związku zawodowego pielęgniarek i położonych k.83). Szpital prowadzi nadal działalność leczniczą; wykonuje badania diagnostyczne, udziela porad specjalistycznych, przeprowadza dializy, hospitalizuje chorych ( dane statystyczne działalności szpitala k.79-81 ).

Powyższy stan faktyczny ustalono na podstawie dokumentów w postaci : umów zawartych między stronami z dnia 25 października 2012r., 23 stycznia 2013r., 4 lipca 2013r. i 1 sierpnia 2013r. (20- 36 ), faktur wystawionych przez powoda ( k. 37 – 64), wezwania do zapłaty z dnia 5 grudnia 2013r. (k. 65-67), zestawienia tytułów egzekucyjnych ( k.85), zestawienia rachunków ( k. 84), pisma związku zawodowego pracowników szpitala ( k. 83), danych statystycznych działalności leczniczej szpitala ( k.79-81 ).

Sąd zważył, co następuje:

Ponieważ pozwany złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wydanego w postępowaniu upominawczym, nakaz – zgodnie z art. 505 § 1 kpc utracił moc, a sprawa podlegała rozpoznaniu na rozprawie.

Strony zawarły umowy dostawy materiałów leczniczych, zatem zgodnie z art. 605 kc na kupującym ciąży obowiązek zapłaty ceny.

Pozwany nie kwestionował ani faktu zawarcia umów, ani faktu dostarczenia materiałów przez powoda, ani też okoliczności, że należności za dostarczone materiały nie uiścił.

Z tych względów powództwo w całości uwzględniono, także w odniesieniu do odsetek ustawowych z mocy art. 455 kc w zw. z art. 481 kc.

Nie uwzględniono wniosku pozwanego o rozłożenie należności na raty. Art. 320 kpc wskazuje, że w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Przepis podkreśla, iż dotyczy to jedynie szczególnych wypadków. Przyjmuje się powszechnie, że takimi szczególnymi wypadkami są sytuacje, w których ze względu na stan majątkowy, rodzinny, czy zdrowotny dłużnika, spełnienie przez niego świadczenia byłoby niemożliwe lub bardzo utrudnione i narażałoby jego lub jego bliskich na niepowetowane szkody; rozłożenie należności na raty ma na celu umożliwienie dłużnikowi wykonanie wyroku w sposób dobrowolny.

Okoliczność rozpoznawanej sprawy nie uzasadniają rozłożenia świadczenia na raty. Dług pozwanego wynosił kilka miesięcy temu kilka milionów złotych, z czego ponad 8 mln zł są już obecnie stwierdzone tytułami egzekucyjnymi. Pozwany nie wskazał, z jakiego źródła będą pochodziły pieniądze na spłatę proponowanych rat. W ocenie sądu szpital nie jest więc w stanie płacić przedmiotowej należności w ratach.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 kpc. Na koszty te składają się : opłata od pozwu (4.568 zł), wynagrodzenie pełnomocnika powoda ( 3.600 zł – wg § 6 pkt 7 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej), opłata skarbowa od pełnomocnictwa ( 17 zł).

Sąd nie znalazł podstaw do zastosowania art. 102 kpc. Kłopoty finansowe pozwanego nie stanowią bowiem szczególnie uzasadnionego przypadku. Szpital od długiego już czasu nie reguluje swoich zobowiązań, wystawiono przeciwko niemu kilkadziesiąt tytułów egzekucyjnych, zatem niniejsza sprawa nie jest wyjątkowa na tle funkcjonowania szpitala.

z/ doręczyć peł. pozwanego odpis wyroku wraz z uzasadnieniem .

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Toruniewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Płocku
Osoba, która wytworzyła informację:  Renata Szatkowska
Data wytworzenia informacji: