Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VII K 731/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-02-02

Sygn. akt VII K 731/15

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim w VII Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący SSR Joanna Cisak-Nieckarz

Protokolant sekretarz sąd. Dawid Lesiakowski

w obecności Prokuratora: Adama Zarzyckiego

po rozpoznaniu dnia 2 lutego 2016 roku

sprawy K. R. syna W. i E. z d. F.

urodzonego (...) w P. (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku w sprawie (...) za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 157 § 1 kk popełniony w dniu (...) na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...) w sprawie(...); Kara pozbawienia wolności jest aktualnie wykonywana, poczynając od (...).;

II.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję 224 § 2 kk popełniony w dniu (...) na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, oraz na podstawie art. 71 § 1 kk karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych stawka;

Postanowieniem z dnia (...) w sprawie (...) zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, a na jej poczet zaliczono wykonaną karę grzywny 50 stawek dziennych odpowiadającą 50 dniom kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

III.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 157 § 2 kk popełniony w dniu (...). na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności; Kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

IV.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w okresie od (...) do (...) na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności nie została wykonana.

w przedmiocie wyroku łącznego:

1.  na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 kk orzeka wobec skazanego łączną karę 2 (dwóch) lat i 2 (dwóch) miesięcy pozbawienia wolności, na skutek połączenia jednostkowych kar pozbawienia wolności opisanych w pkt. I, II, III, IV;

2.  uznaje, że wyroki opisane w punktach I, II, III, IV w zakresie kar pozbawienia wolności zostały pochłonięte niniejszym wyrokiem łącznym, a w pozostałym zakresie podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  na podstawie art. 577 kpk na poczet orzeczonej w punkcie 1 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu 50 dni tytułem wykonania w części kary pozbawienia wolności w sprawie (...)oraz okres wykonywania kary pozbawienia wolności w sprawie (...)od dnia (...);

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adwokata E. M. kwotę 147,60 zł (sto czterdzieści siedem złotych sześćdziesiąt groszy) tytułem nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej przez obrońcę ustanowionego skazanemu z urzędu;

5.  zwalnia skazanego od wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa.

Sygn. akt VII K 731/15

UZASADNIENIE

Z urzędu wszczęto postępowanie o wydanie wobec skazanego K. R. wyroku łącznego, nadto sam zainteresowany złożył taki wniosek.

/wniosek - k. 6c/.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. ustalił, co następuje:

K. R. został skazany prawomocnymi wyrokami:

V.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P. z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 157 § 1 kk popełniony w dniu (...) na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, której wykonanie zarządzono postanowieniem Sądu Rejonowego w P.z dnia(...) w sprawie (...). Kara pozbawienia wolności jest wykonywana, poczynając od (...).;

/dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w P. – k. 13,

odpis postanowienia Sądu Rejonowego w P. w sprawie (...)– k. 14

wykaz wykonywanych kar – k. 22/

VI.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję 224 § 2 kk popełniony w dniu(...) na karę 4 miesięcy pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 2 lat, oraz na podstawie art. 71 § 1 kk karę 50 stawek dziennych grzywny po 10 złotych stawka;

Postanowieniem z dnia (...) w sprawie (...)zarządzono wykonanie kary pozbawienia wolności, a na jej poczet zaliczono wykonaną karę grzywny 50 stawek dziennych odpowiadającą 50 dniom kary pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

/dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w P. – k. 16,

odpisy postanowień Sądu Rejonowego w P. w sprawie (...)– k. 17, 32

wykaz wykonywanych kar – k. 22/

VII.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie (...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 157 § 2 kk popełniony w dniu (...) na karę 3 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności nie została wykonana;

/dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w P. – k. 8

wykaz wykonywanych kar – k. 22/

VIII.  wyrokiem Sądu Rejonowego w P.z dnia (...)roku w sprawie(...)za czyn wyczerpujący dyspozycję art. 286 § 1 kk w zb. z art. 270 § 1 kk w zw. z art. 11 § 2 kk popełniony w okresie od (...) do (...) na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności. Kara pozbawienia wolności nie została wykonana.

/dowód: odpis wyroku Sądu Rejonowego w P. – k. 19, 21,

wykaz wykonywanych kar – k. 22/

Skazany K. R. jest aktualnie ponownie pozbawiony wolności. W warunkach izolacji zachowuje się przeciętnie. Był trzykrotnie karany dyscyplinarnie, nie był nagradzany. Wobec funkcjonariuszy stara się prezentować postawę regulaminową. Nie odnotowano konfliktów ze współosadzonymi, właściwie funkcjonuje w środowisku więziennym. Nie odnotowano skłonności do zachowań agresywnych, ani autoagresywnych. Do popełnionych przestępstw prezentuje postawę umiarkowanie krytyczną.

/dowód: opinia o skazanym - k. 22/

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. zważył, co następuje:

Fakt ponownego skazania K. R. po dacie 01.07.2015 roku (wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) roku w sprawie(...) ) otwiera drogę do rozważań o przesłankach orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym wprowadzonych ustawą z dnia 20.02.2015 roku o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw Dz.U. z 2015r., poz. 396 (art. 19 ust 1 cytowanej ustawy). Daty popełnienia poszczególnych, a wyżej opisanych czynów nakazują tylko pamiętać o regulacji art. 4 § 1 kk.

Poczynając od 1 lipca 2015 roku warunki pozytywne wymiaru kary łącznej przedstawiają się w ten sposób:

- wielość przestępstw (dwa lub więcej, poza objętymi orzeczeniami o jakich mowa w art. 114a kk) oraz zbieg kar rozumiany jako wymierzenie kar jednorodzajowych oraz innych, które z woli ustawodawcy podlegają łączeniu (art. 85 § 1 kk);

- kary wymierzone za opisane w § 1 art. 85 kk przestępstwa podlegają łączeniu węzłem kary łącznej o ile podlegające wykonaniu w całości albo w części (art. 85 § 2 kk), z odstępstwem na rzecz kar pozbawienia wolności orzeczonych z warunkowym zawieszeniem ich wykonania (odesłanie zawarte w nowym art. 85 § 2 kk -„z zastrzeżeniem art. 89",).

Natomiast warunek negatywny wymiaru kary łącznej formułuje art. 85 § 3 kk stanowiąc, że podstawą orzeczenia jednej kary łącznej nie może być kara wymierzona za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania innej kary podlegającej łączeniu z karą wykonywaną w chwili popełnienia przestępstwa, lub karą łączną, w skład której wchodzi kara, która była wykonywania w chwili popełnienia czynu.

Przenosząc te rozważania na grunt sprawy przedmiotowej, wobec skazanego K. R. orzeczono kary pozbawienia wolności w wymiarach odpowiednio:

- 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie (...)Sądu Rejonowego w P..) początkowo z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, następnie wykonanie kary zarządzono,

- 4 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie (...)Sądu Rejonowego w P..), początkowo z warunkowym zawieszeniem jej wykonania, następnie wykonanie kary zarządzono,

- 3 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie (...)Sądu Rejonowego w P..),

- 8 miesięcy pozbawienia wolności (w sprawie(...)Sądu Rejonowego w P..).

Wobec skazanego orzeczono zatem kary jednorodzajowe, przy czym żadna z nich nie została wykonana w całości, co prowadzi do wniosku, iż przesłanki pozytywne wymiaru kary łącznej zostały spełnione. Żaden z czynów nie został popełniony w okresie wykonywania kary, bo skazany odbywa (wykonuje) aktualnie karę pozbawienia wolności w sprawie (...)od (...)., natomiast kolejnych czynów dopuścił się przed przystąpieniem do jej wykonania, odpowiednio:

- w dniu (...). (w sprawie (...)),

- w dniu (...) (w sprawie (...)),

- w okresie od (...) do (...). (w sprawie (...)).

W świetle powyższych rozważań spełnione zostały w stosunku do skazanego przesłanki pozytywne do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym, nie zachodzi jednocześnie przesłanka negatywna.

Jak już zaznaczono, czas popełnienia przypisanych skazanemu czynów obliguje do rozważań o ustawie względniejszej przy rozważaniach o podstawach kary łącznej.

Do 30 czerwca 2015r. warunki do orzeczenia kary łącznej a opisane w art. art. 85 kk przedstawiały się dalece odmiennie. W myśl powołanego przepisu w dotychczasowym brzmieniu, sąd orzekał karę łączną w sytuacji gdy sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw, zanim zapadł pierwszy, chociażby nieprawomocny wyrok, co do któregokolwiek z tych przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu. Zawarty w art. 85 kk zwrot: "zanim zapadł pierwszy wyrok" odnosił się do pierwszego chronologicznie wyroku, który zapadł przed popełnieniem przez sprawcę kolejnego (kolejnych) przestępstwa (uchwała Sądu Najwyższego z dnia 25 lutego 2005 r., I KZP 36/04, OSNKW 2005/2/13).

Przenosząc te rozważania na grunt sprawy przedmiotowej, pierwszym chronologicznie jest wyrok z dnia (...) w sprawie (...) Sądu Rejonowego w P... Ponieważ późniejsze skazania dotyczą czynów popełnionych w datach:

- w dniu (...). (w sprawie (...)),

- w dniu (...) (w sprawie (...)),

- w okresie od (...) do (...) (w sprawie (...)), a zatem po dacie pierwszego wyroku, nie jest możliwe - w myśl poczynionych wyżej rozważań - objęcie orzeczonych za nie kar wyrokiem łącznym.

Gdyby nawet przyjąć, iż pierwszym wyrokiem w rozumienia art. 85 kk (w brzmieniu do 30.06.2015r.) jest wyrok Sądu Rejonowego w P. z dnia (...) w sprawie (...), to porównanie dat czynów objętych kolejnymi orzeczeniami ((...) - w sprawie (...), oraz od (...) do(...) - w sprawie (...)) wyklucza orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym według reguł wskazanych w dotychczasowym brzmieniu art. 85 kk. Podobnie przyjęcie, iż pierwszym chronologicznie wyrokiem w rozumieniu tego przepisu jest wyrok z dnia(...). w sprawie (...)Sądu Rejonowego w P., to data kolejnego czynu (w sprawie (...)) także nie pozwala na orzeczenie kary łącznej, wobec dotychczasowego brzmienia art. 85 kk.

W świetle powyższej analizy, wobec skazanego nie ma podstaw do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym według reguł obowiązujących do dnia 30.06.2015roku, zachodzą natomiast podstawy do orzeczenia takiej w wyroku łącznym według przesłanek określonych w art. 85 § 1 i 2 kk obowiązujących od 1 lipca 2015r..

Wymiar kary łącznej w wyroku łącznym w wypadku skazanego K. R. przedstawia się następująco (art. 86 § 1 kk): od 1 rok i 6 miesięcy pozbawienia wolności (od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa) do 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności (do sumy kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa - tutaj 1 roku i 6 miesięcy + 4 miesiące + 3 miesiące + 8 miesięcy).

Analizując sytuację prawną skazanego, orzeczenie kary łącznej w wyroku łącznym może ukształtować tę w sposób nie mniej korzystny, co najwyżej analogiczny od aktualnego stanu rzeczy, mianowicie wprowadzenia do wykonania orzeczonych już jednostkowych kar pozbawienia wolności (art. 4 § 1 kk). Wniosek ten obliguje do wydania wyroku łącznego (art. 568a § 1 pkt 2 kpk).

Jak już zaznaczono, wobec skazanego zachodzą przesłanki do orzeczenia kary łącznej w wyroku łącznym oznaczone w art. 85 § 1 i 2 kk, a zatem w brzmieniu obowiązującym od 01.07.2015r..

Przechodząc do wymiaru kary łącznej, zastosowanie zasady absorpcji obligowałoby Sąd do wymierzenia w realiach tej sprawy kary pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku i 6 miesięcy, natomiast zgodnie z zasadą kumulacji Sąd byłby zobligowany do określenia kary pozbawienia wolności na poziomie 2 lat i 9 miesięcy pozbawienia wolności.

Jakkolwiek ustawodawca wprowadził przepis art. 85a kk traktujący o dyrektywach wymiaru kary łącznej, wskazując w uzasadnieniu projektu tej nowelizacji, iż „przedmiotem oceny sądu powinny być w tym wypadku nie elementy związane bezpośrednio z czynem, uwzględnione już w wyroku skazującym, co tym bardziej ma znaczenie przy braku rozwiązania węzła kary łącznej, ale elementy związane z osobą sprawcy . W ten sposób uzasadniona jest propozycja ograniczenia dyrektyw wymiaru kary do celów prewencyjnych i izolacyjnych”. Jednocześnie jednak użyta w art. 85a kk formuła „przede wszystkim cele” sprawia, że katalog tam sformułowany ma charakter otwarty. Aktualne jest zatem stanowisko o związkach przedmiotowo-podmiotowych zachodzących pomiędzy czynami skazanego, jako dyrektywie wymiaru kary łącznej (wyrok Sądu Apelacyjnego w Gdańsku z dnia 20.12.2001 r., II AKa 495/01, OSAG 2002/1/4).

W orzecznictwie sądów powszechnych wyrażono pogląd, iż „zasadę absorpcji stosuje się, gdy przestępstwa objęte realnym zbiegiem wskazują na bliską więź przedmiotową i podmiotową, są jednorodzajowe i popełnione zostały w bliskim związku czasowym i miejscowym, stanowiąc jeden zespół zachowań sprawcy, objęty jednym planem działania, nawet mimo godzenia w różne dobra osobiste” (wyrok Sądu Apelacyjnego w Katowicach II AKa 59/01, Prok.i Pr. 2002/3/21). O tak bliskich więzach przedmiotowo-podmiotowych w realiach tej sprawy nie może być mowy. Wprawdzie czyny skazanego przypisane trzema pierwszymi wyrokami „łączy” podobny sposób działania, ale dzieli: osoby pokrzywdzonego, znaczna rozpiętość czasowa (w szczególności czyn z pkt II i III wyroku), natomiast czyn objęty ostatnim z wyroków godzi w odmienne dobro prawne, popełniony jest z odmiennych do uprzednich motywów, nie wspominając o czasu i miejscu działania. Mając na uwadze powyższe rozważania, zasadne jest w ocenie Sądu zastosowanie w realiach tej sprawy zasady asperacji i wymierzenie skazanemu łącznej kary 2 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności. Rozstrzygając w przedmiocie kary łącznej pozbawienia wolności i kierując się dyrektywami wyrażonymi w art. 85a kk Sąd miał również na uwadze treść opinii o skazanym. Ta jest przeciętna, skazany był karany dyscyplinarnie, nie był nagradzany, ma umiarkowanie krytyczny stosunek do popełnionych przestępstw.

Kierując się zasadą wyrażoną w art. 577 kpk Sąd zaliczył na poczet kary łącznej okresy pozbawienia wolności skazanego w sprawach w których kary podlegają łączeniu.

Zważywszy na datę wszczęcia postępowania w sprawie o wyrok łączny, o kosztach nieopłaconej pomocy prawnej świadczonej skazanemu przez obrońcę ustanowionego z urzędu orzeczono na podstawie § 2 ust 1 i 3 oraz § 14 ust 5 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (Dz. U. Nr 163, poz. 1348 z późn. zm.).

W myśl. art. 624 § 1 kpk Sąd zwolnił skazanego od wydatków związanych z wydaniem wyroku łącznego, skazany nie ma dochodów i nie jest w stanie podnieś kosztów sądowych bez uszczerbku w koniecznym utrzymaniu. Nadto należy już na tym etapie prognozować bezskuteczność egzekucji w zakresie kosztów sądowych,

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Dorota Wojnarowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Joanna Cisak-Nieckarz
Data wytworzenia informacji: