Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

IV U 408/15 - wyrok Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-03-02

Sygn. akt IV U 408/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 2 marca 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim IV Wydział Pracy i Ubezpieczeń Społecznych

w składzie:

Przewodniczący:

SSR Sławomir Dudek

Protokolant:

st. sekr. sądowy Ewa Adaszek

po rozpoznaniu w dniu 2 marca 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z odwołania: I. N. (1)

przeciwko Zakładowi (...) w T. M.

o zasiłek chorobowy

na skutek odwołania: I. N. (1)

od decyzji Zakładu (...) w T. M.

z dnia 28 października 2015 roku sygn. (...) i z dnia 13 listopada 2015 roku, sygn. (...)

oddala odwołanie.

IV U 408/15 U Z A S A D N I E N I E

ZUS (...)w T. M.. decyzją z dnia 28.X.15r. sygn. (...)odmówił I. N. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 6.X.15r. do 27.X.15r. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że wnioskodawca od 4.IV.15r. nie podlega dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu. Z uwagi na odmowę prawa do wypłaty zasiłku chorobowego za okres od 4.IV.15r. do 28.VIII.15r. stwierdzono, że składki na dobrowolne ubezpieczenie za miesiące kwiecień, maj, czerwiec, lipiec i sierpień 2015r. nie zostały opłacone prawidłowej wysokości. Niezdolność do pracy od 6.X.15r. powstała więc w okresie, kiedy nie podlegał on ubezpieczeniu chorobowemu.

Kolejną decyzją z dnia 13.XI.15r. sygn.(...) organ rentowy odmówił I. N. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 28.X.15r. do 17.XI.15r. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że wnioskodawca nie podlegał dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu od 4.IV.15r. a to z uwagi na odmowę wypłaty zasiłku za okres od 4.IV.15r. do 28.VIII.15r. Składki za ten okres nie zostały w związku z tym opłacone w prawidłowej wysokości. Dlatego niezdolność do pracy od 28.X.15r. powstała w okresie niepodlegania ubezpieczeniu chorobowemu.

Od decyzji tych odwołania wniósł I. N. (1). Podniósł w nich, że odwołał się od decyzji odmawiającej mu prawa do zasiłku chorobowego za okres od 4.IV.15r. do 28.VIII.15r. i nie zapadło żadne prawomocne rozstrzygnięcie Sądu. Dlatego nie ma obowiązku opłacać składek za dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za okres od kwietnia do sierpnia 2015r. Jeśli Sąd zadecyduje, że ma prawo do zasiłku za okres od kwietnia 2015r. , nie będzie miał obowiązku opłacania składek za dobrowolne ubezpieczenie społeczne za ten właśnie okres. Jeśli zaś Sąd uzna, że nie ma prawa do zasiłku za okres od kwietnia 2015r., to dopiero wtedy powstanie obowiązek opłacenia składek na ubezpieczenie chorobowe dobrowolne.

ZUS nie uznał odwołań i wniósł o ich oddalenie. W odpowiedzi na odwołania podniósł, że wnioskodawca był niezdolny do pracy od 21.II.15r. ZUS dokonał wypłaty zasiłku za okres od 21.II.15r. do 10.VII.15r. Ponieważ jednak w okresie niezdolności do pracy I. N. wykonywał pracę zarobkową ZUS decyzją z dnia 28.VIII.15r. odmówił wnioskodawcy prawa do zasiłku chorobowego za okres od 11.VII.15r. do 23.VIII.15r., a decyzją z dnia 1.IX.15r. zobowiązał go do zwrotu nienależnie pobranego zasiłku chorobowego za okres od 4.IV.15r. do 10.VII.15r.

Sąd odwołanie od tych decyzji oddalił wyrokiem z dnia 2.XII.15r. w sprawie IV U (...) Wyrok jest prawomocny.

Konsekwencją ww decyzji były kolejne decyzje, którymi ZUS odmówił wnioskodawcy prawa do zasiłku chorobowego za okresy : od 6.X.15r. do 27.X.15r. i od 28.X.15r. do 17.XI.15r.

ZUS wskazał, że zgodnie z art. 1 ust. 1 i art.6 ust. 1 ustawy z dnia 25.VI.99r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (tj Dz. U. 2014.159 ze zm) świadczenia przysługują osobom objętym ubezpieczeniem społecznym na zasadach określonych w ustawie z dnia 13.X.98r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz.U. 2015.121). z godnie zaś z art. 14 ust. 2 pkt 2 ustawy dobrowolne ubezpieczenie chorobowe ustaje od pierwszego dnia miesiąca kalendarzowego, za który nie opłacono w terminie należnej składki na to ubezpieczenie.

Z uwagi na to, że składki na dobrowolne ubezpieczenie za miesiące od kwietnia do sierpnia 2015r. nie zostały opłacone w prawidłowej wysokości lub po ustawowych terminach płatności niezdolność do pracy powstała w dniu 6.X.15r. i następnie od 28.X.15r. jest niezdolnością do pracy w okresie, kiedy wnioskodawca nie podlegał ubezpieczeniu chorobowemu.

Sąd ustalił i zważył, co następuje :

Stan faktyczny w sprawie jest niesporny. Wnioskodawca był na zwolnieniu lekarskim od 21.II.15r. do 10.VII.15r. ZUS przyjął, że wnioskodawca w tym okresie wykonywał pracę zarobkową i odmówił mu prawa do zasiłku za okres od 11.VII.15r. do 23.VIII.15r. i zobowiązał do zwrotu zasiłku za okres od 4.IV.15r. do 10.VII.15r.

Kolejnymi decyzjami organ rentowy odmówił I. N. prawa do zasiłku chorobowego za okresy : 6-27.X.15r. i 28.X.-17.XI.15r.

Sąd Rejonowy w P. T.. wyrokiem z dnia 2.XII.15r. w sprawie IV U (...)oddalił odwołanie powoda od decyzji odmawiającej zasiłku za okres od 11.VII.15r. do 23.VIII.15r. i zobowiązującej do zwrotu zasiłku za okres od 4.IV.15r. do 11.VII.15r.

Decyzje z 28.X.15r. i z 13.XI.15r. są logiczna konsekwencja wydania decyzji wcześniejszych. Skutkiem ich jest brak składek na dobrowolne ubezpieczenie chorobowe za okresy, za które wnioskodawca pobierał zasiłek chorobowy, prawo do którego został pozbawiony decyzjami organu rentowego.

Stwierdzić należy, że wbrew twierdzeniom powoda nie ma prawnego obowiązku, aby organ rentowy oczekiwał na uprawomocnienie się jednej decyzji, aby mógł wydać kolejną decyzję, która jest konsekwencja wydania tej pierwszej decyzji.

A w takiej sytuacji należało przyjąć, że składki za okres sprzed 6.X.15r., a więc za okres od kwietnia do sierpnia 2015r. nie zostały opłacone i tym samym powód przestał podlegać ubezpieczeniu chorobowemu dobrowolnemu. A osoba niepodlegająca dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu nie ma prawa do zasiłku chorobowego.

Decyzje ZUS są zgodne z art. 1 ust. 1 i art.6 ust. 1 ustawy zasiłkowej.

Dlatego odwołania od nich należało oddalić (art.477 14§1 kpc).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Iwona Famulska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Sławomir Dudek
Data wytworzenia informacji: