Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 534/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-01-23

Sygn. akt III RC 534/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 23 stycznia 2017 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kałuża

Protokolant: Tomasz Misztela

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2017 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy

z powództwa D. P. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową J. O.

przeciwko I. P.

o alimenty

oddala powództwo

Sygn. akt III RC 534/16

UZASADNIENIE

Pozwem z 14 listopada 2016 r. małoletni D. P. reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową J. O. wniósł o alimenty od babki ojczystej I. P. w kwocie po 450 złotych miesięcznie płatne do rąk matki małoletniego powoda, do 10 dnia każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami w razie opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda wskazała, że ojciec D. P. ma zasądzone na jego rzecz alimenty w kwocie po 450 zł miesięcznie. Mimo to nie płaci ustalonych alimentów, a prowadzona wobec niego egzekucja komornicza jest bezskuteczna. Koszty utrzymania małoletniego powoda są duże, a obecnie ponosi je jedynie jego przedstawicielka ustawowa. Podkreśliła, iż zarówno ojciec powoda jak i pozwana nie interesują się małoletnim, nie utrzymują z nim kontaktów.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda podtrzymała powództwo.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

D. P. urodzony (...) w P. jest synem M. P. i J. O.. Babką ojczystą małoletniego jest I. P..

/dowód: odpis skrócony aktu urodzenia k.8; bezsporne/

Wyrokiem z 16 marca 2016 roku w sprawie III RC 21/16 Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim podwyższył alimenty od M. P. na rzecz jego małoletniego syna D. P. ostatnio ustalone wyrokiem zaocznym Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie III RC 475/14 w kwocie po 350 zł miesięcznie do kwoty po 400 zł miesięcznie, poczynając od dnia 14 stycznia 2016 roku, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z należności.

/dowód: wyrok k. 18 akt sprawy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. III RC 21/16/

Małoletni D. P. ma 3 lata. Mieszka wspólnie ze swoją przedstawicielką ustawową oraz dziadkami macierzystymi D. O. i S. O.. Nie posiada majątku. Na jego koszty utrzymania składa się kwota 100 zł miesięcznie tytułem wydatków na wyżywienie oraz 100 zł miesięcznie na zakup środków czystości i higieniczne. Jest dzieckiem zdrowym, nie cierpi na choroby przewlekłe.

/dowód: zeznania J. O. z rozprawy z 09 stycznia 2017 r.- protokół audio-video od 00:03:33 do 00:10:03 k.20-20v/

Prowadzona egzekucja komornicza świadczeń alimentacyjnych należnych od M. P. na rzecz D. P. okazała się bezskuteczna.

/dowód: zaświadczenie o bezskuteczności egzekucji świadczeń alimentacyjnych k.3/

Ojciec małoletniego powoda nie utrzymuje z nim kontaktów.

/dowód: zeznania J. O. z rozprawy z 09 stycznia 2017 r.- protokół audio-video od 00:03:33 do 00:10:03 k.20-20v/

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda ma 20 lat, wykształcenie średnie, nie posiada zawodu. Na jej utrzymaniu pozostaje jedynie małoletni D.. Jest zatrudniona w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w P. jako pracownik fizyczny w wymiarze pełnego etatu na czas określony do 28 lutego 2019 roku. Uzyskuje z tego tytułu średnie wynagrodzenie w wysokości 1.920,54 zł netto miesięcznie. Pracuje na dwie zmiany w godzinach od 6 do 14 oraz od 14 do 22. W tym czasie małoletnim powodem zajmuje się jego prababka bądź dziadek macierzysty. J. O. otrzymuje świadczenie wychowawcze w wysokości 500 zł miesięcznie. W miesiącach lipiec, sierpień, wrzesień i październik 2016 r. łącznie pobrała dodatkowo kwotę 356 zł tytułem zasiłku rodzinnego. Nie uzyskuje obecnie innych zasiłków z pomocy społecznej. Nie figuruje w ewidencji podatników podatku rolnego i nie jest zobowiązana do regulowania podatku za gospodarstwo rolne. Nie ponosi opłaty związanych z utrzymaniem mieszkania.

/dowód: zeznania J. O. z rozprawy z 09 stycznia 2017 r.- protokół audio-video od 00:03:33 do 00:10:03 k.20-20v; zaświadczenie pracodawcy k.17;zaświadczenie pracodawcy k.17; zaświadczenie Urzędu Gminy w M. k.14; dwa zaświadczenia (...) w M. k.15 i 16/

Dziadkowie macierzyści małoletniego powoda D. O. i S. O. pracują zawodowo jako pracownicy fizyczni. Nie mają orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Mają na utrzymaniu 2 synów w wieku 17 i 11 lat. Ponoszą wszelkie opłaty związane z utrzymaniem mieszkania, w którym mieszka wspólnie z nimi przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda i powód.

/dowód: zeznania J. O. z rozprawy z 09 stycznia 2017 r.- protokół audio-video od 00:03:33 do 00:10:03 k.20-20v/

Pozwana ma 46 lat, jest z zawodu kucharzem. Otrzymuje okresową rentę z tytułu niezdolności do pracy w wysokości 746,25 zł netto miesięcznie. Jest zatrudniona w (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w W. jako pracownik ochrony w wymiarze pełnego etatu. Uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 1421,51 zł netto miesięcznie. Na jej utrzymaniu pozostaje dorosły syn w wieku 23 lat, który uczy się zaocznie, nie pracuje z uwagi na stan zdrowia, oczekuje na operację. Pozwana mieszka w domu o powierzchni 75 m 2. Na koszty jego utrzymania składają się opłata za energię elektryczną w kwocie 230 – 250 zł co 2 miesiące, opłata za wodę wraz z odprowadzaniem ścieków w wysokości 90 – 120 zł miesięcznie, opłata za wywóz śmieci w kwocie 40 zł, opłata za gaz w kwocie 50 zł miesięcznie, opłata za telefon stacjonarny w wysokości 35 zł miesięcznie. Wkrótce pozwana musi dokonać naprawy pieca. Na wyżywienie przeznacza kwotę 500 zł miesięcznie, na środki czystości kwotę w granicach 100 – 150 zł miesięcznie. Spłaca zobowiązanie w związku z kupnem telewizora w ratach miesięcznych. Jest właścicielką pojazdu O. (...) rok produkcji 1999.

/dowód: zaświadczenie pracodawcy k.18; zaświadczenie ZUS k.19; zeznania I. P. z rozprawy 09 stycznia 2017 r. – protokół audio – video od 00:10:03 do 00:14:12 k.20v/

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo małoletniego powoda o zasądzenie alimentów od pozwanej nie zasługiwało na uwzględnienie.

Jak wynika z art. 128 i 129 k.r.o. obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Obowiązek alimentacyjny obciąża zstępnych przed wstępnymi, a wstępnych przed rodzeństwem; jeżeli jest kilku zstępnych lub wstępnych – obciąża bliższych stopniem przed dalszymi. Krewnych w tym samym stopniu obciąża obowiązek alimentacyjny w częściach odpowiadających ich możliwościom zarobkowym i majątkowym.

Istotne znaczenie dla niniejszej sprawy ma treść art. 132 k.r.o., zgodnie z którą obowiązek alimentacyjny zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje dopiero wtedy, gdy nie ma osoby zobowiązanej w bliższej kolejności alby gdy osoba ta nie jest w stanie uczynić zadość swemu obowiązkowi lub gdy uzyskanie od niej na czas potrzebnych uprawnionemu środków utrzymania jest niemożliwe lub połączone z nadmiernymi trudnościami. Wskazać należy również stanowisko judykatury, iż jeżeli w bliższej kolejności jest kilku zobowiązanych, obowiązek zobowiązanego w dalszej kolejności powstaje wtedy, gdy uprawniony nie może uzyskać środków utrzymania od żadnego z zobowiązanych w bliższej kolejności, np. od żadnego z rodziców (wyrokiem SN z 16.3.1967 r., II CR 88/67, OSN 1967, Nr 9, poz. 168 ).

W przedmiotowej sprawie przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda wniosła o zasądzenie alimentów na jego rzecz od babki ojczystej I. P.. Wskazać należy, że osobami zobowiązanymi do alimentacji małoletniego powoda są w pierwszej kolejności jego rodzice. Ojciec małoletniego D. nie spełnia swego obowiązku, obecnie ciężar wychowania i utrzymania powoda ponosi J. O.. Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda jest osobą zdrową, zdolną do pracy. Uzyskuje średnie miesięcznie wynagrodzenie w wysokości 1.920,54 zł netto. Nie ponosi ona opłat za utrzymanie mieszkania, wspierają ją w tym zakresie rodzice. Powód jest dzieckiem zdrowym, nie wymaga specjalistycznego leczenia. Uznać więc należy, że sytuacja majątkowa i osobista J. O. pozwala jej sprostać obowiązkowi utrzymania i wychowania małoletniego D.. Strona powodowa nie wykazała, aby pozostawały potrzeby, których matka powoda nie jest w stanie względem niego zaspokoić. Choć faktycznie to J. O. w pełnym zakresie łoży na utrzymanie małoletniego nie stanowi to jednak podstawy do zasądzenia świadczenia alimentacyjnego od babki ojczystej małoletniego D.. Pozwana I. P. jest osobą zobowiązaną do alimentacji powoda w dalszym kręgu, a jej obowiązek alimentacyjny ma charakter subsydiarny względem osób zobowiązanych w pierwszej kolejności z uwagi na dalsze pokrewieństwo. Matka uprawnionego jest w stanie zaspokoić usprawiedliwione potrzeby powoda. Nie znajduje się on w niedostatku, który mógłby stać się podstawą do obciążenia świadczeniem alimentacyjnym pozwanej. Nie może dojść do sytuacji, aby obowiązek ojca dziecka został przerzucony na babkę ojczystą dziecka, który to skutek chciała faktycznie osiągnąć J. O. inicjując niniejsze postępowanie. Dopiero gdyby J. O. nie była w stanie łożyć na utrzymanie powoda, który znajdowałby się w niedostatku, a uzyskanie świadczeń alimentacyjnych od jego ojca było niemożliwe bądź wiązało by się z nadmiernymi trudnościami, zasadnym byłoby obciążanie obowiązanych do alimentacji w dalszej kolejności, a więc m.in. pozwanej.

Wobec powyższego, należało oddalić powództwo jako bezzasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kałuża
Data wytworzenia informacji: