Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 349/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-09-26

Sygn. akt III RC 349/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 26 września 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kałuża

Protokolant: Ewelina Karbowiak

po rozpoznaniu w dniu 12 września 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa K. B.

przeciwko J. B. reprezentowanemu przez przedstawicielkę ustawową

B. B.

o zmianę alimentów - obniżenie alimentów

oddala powództwo.

Sygn. akt III RC 349/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 01 sierpnia 2016 roku powód K. B. wniósł o obniżenie alimentów na rzecz pozwanego małoletniego J. B. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową B. B. z kwoty po 650 zł miesięcznie do kwot po 100 zł miesięcznie.

W uzasadnieniu swego powództwa wskazał, że aktualnie jest osobą bezrobotną, bez prawa do zasiłku i nie stać go na płacenie alimentów w dotychczasowej wysokości.

Przedstawicielka ustawowa małoletniego pozwanego B. B. wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił co następuje:

Wyrokiem z dnia 29 października 2015 roku w sprawie sygn. akt IC 796/15 Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim zasądził od K. B. na rzecz jego syna J. B. alimenty w kwocie po 650 zł miesięcznie, płatne z góry w terminie do dnia 10- go każdego miesiąca do rąk matki B. B. z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminu płatności. Wyrok uprawomocnił się 20 listopada 2015 roku.

/dowód: wyrok- k. 47-48 akt sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt I C 796/15/

Wyrokiem z dnia 03 marca 2016 roku w sprawie III RC 14/16 Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim oddalił powództwo K. B. przeciwko małoletniemu J. B. o zmianę alimentów – obniżenie alimentów. Wyrok uprawomocnił się dnia 25 marca 2016 roku.

/dowód : wyrok- k. 33 akt sprawy Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. sygn.. akt III RC 14 /16/

K. B. z zawodu jest magazynierem. W trakcie sprawy rozwodowej był zatrudniony od 01.03.2014 na podstawie umowy o pracę na czas nieokreślony w firmie (...) Sp. z o.o. Sp. k. z siedzibą we W. na stanowisku magazyniera z średnim miesięcznym wynagrodzeniem około 1855,89 zł netto. Mieszkał z matką i dokładał jej miesięcznie do utrzymania mieszkania kwotę 100 zł.

/ dowód: zeznania K. B. k.41 protokół audio – video od 27 minuty do 31 minuty, zaświadczenie k. 45 akt sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. akt I C 796/15/

Z dniem 01 sierpnia 2016 roku powód rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron z dotychczasowym pracodawcą, tj. magazynami (...). Z dniem 08 września 2016 roku został uznany za osobę bezrobotną, bez prawa do zasiłku. Mieszka z mamą w własnościowym mieszkaniu spółdzielczym rodziców. Nie dokłada się do utrzymania mieszkania. Matka powoda ponosi koszty jego wyżywienia. K. B. cierpi na lędźwiowe skrzywienie kręgosłupa, które nie kwalifikuje się do zabiegu operacyjnego. Nie ma on orzeczonego stopnia niepełnosprawności. Oprócz pozwanego, z którym nie kontaktuje się, nie ma innych osób na utrzymaniu.

/ dowód : decyzja k. 21, zeznania K. B. k.22v protokół audio – video od 2 minuty do 8:41 minuty/

B. B. jest studentką III roku filologii angielskiej. Zajęcia odbywają się w systemie dziennym. Matka pozwanego korzysta z pomocy finansowej opieki społecznej. W okresie od 01.03.16 do 31.08.16 roku pobrała świadczenia w postaci: zasiłku rodzinnego w wysokości 534,00 zł, dodatku z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego 2400 zł, świadczenia wychowawczego w wysokości 2500 zł. Mieszka z rodzicami w domu jednorodzinnym. Dokłada się rodzicom do kosztów utrzymania domu i do zakupów żywności w wysokości 200 zł miesięcznie.

Małoletni pozwany w maju skończył 2 lata. Matka J. B. ponosi następujące wydatki związane z jego utrzymaniem: zakup pampersów – 120 zł miesięcznie, zakup żywności -100 zł tygodniowo, zakup środków czystości 100 zł na półtora miesiąca, ubrań – 200-300 zł miesięcznie, zabawek 100-200 zł miesięcznie. Małoletni jest leczony stomatologicznie w związku z próchnicą zębów, co generuje wydatki rzędu 120 zł miesięcznie, na którą to kwotę składają się wydatki związane z opłatami za wizyty lekarskie i z dojazdem na wizyty.

/dowód: zaświadczenie k. 20, zeznania B. B. k.22v -23 protokół audio – video od 8:56 minuty do 15:23 minuty/

Sąd zważył co następuje:

Zgodnie z art.138 kro każda ze stron może domagać się zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie możliwości majątkowych, zarobkowych zobowiązanego lub też zmniejszenie lub zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego.

W przedmiotowej sprawie nie nastąpiła zmiana stosunków mogąca skutkować obniżeniem alimentów.

W okresie niespełna roku, jaki upłynął od momentu kiedy zostały ustalone alimenty na rzecz małoletniego pozwanego nie zmniejszyły się jego usprawiedliwione potrzeby. Co więcej można mówić o pewnym wzroście jego potrzeb wobec dorastania i zwiększenia kosztów związanych z wyżywieniem oraz rozwojem intelektualnym . Nie zmieniła się również istotnie od daty ostatniego ustalenia alimentów sytuacja rodzinna, materialna czy też majątkowa matki uprawnionego.

Brak jest także istotnych zmian w rozumieniu art. 138 k.r.o. po stronie możliwości majątkowych, zarobkowych zobowiązanego. Wbrew twierdzeniom powoda za taką zmianę nie można uznać okoliczności, iż obecnie nie uzyskuje wynagrodzenia za pracę. Podnieść należy, że powód dobrowolnie rozwiązał umowę o pracę za porozumieniem stron pomimo, że wiedział, iż obciążony jest obowiązkiem alimentacyjnym. Wynikłej stąd zmiany Sąd, na podstawie art. 136 k.r.o. nie uwzględnił jednak przy określaniu wysokości zobowiązania alimentacyjnego. Powołany ostatnio przepis stanowi, że jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, to nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych.

Podkreślenia wymaga także, że w sprawach alimentacyjnych możliwości zarobkowe i majątkowe zobowiązanego określają nie rzeczywiste zarobki i dochody jakie osiąga, lecz dochody i zarobki jakie by osiągał przy pełnym wykorzystaniu swych sił fizycznych i zdolności umysłowych. Powód jest młodym człowiekiem, nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności może więc bez trudności podjąć pracę w wyuczonym zawodzie magazyniera.

Wobec powyższego na podstawie w/w przepisów oddalono powództwo jako niezasadne.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kałuża
Data wytworzenia informacji: