Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 235/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-10-05

Sygn. akt III RC 235/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 5 października 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie :

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kałuża

Protokolant: Ewelina Karbowiak

po rozpoznaniu w dniu 21 września 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa W. P. reprezentowanego przez przedstawicielkę ustawową

M. P. (1)

przeciwko J. P.

o zmianę orzeczenia w zakresie alimentów - podwyższenie alimentów

1.  alimenty od pozwanego J. P. na rzecz jego małoletniego syna W. P. ostatnio ustalone wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 28 kwietnia 2010 roku, w sprawie sygnatura akt IC 283/10 w kwocie po 300 złotych miesięcznie podwyższa do kwoty po 700 ( siedemset) złotych miesięcznie, poczynając od dnia 02 maja 2016 roku, z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z należności, pozostawiając bez zmian pozostałe dotychczasowe warunki płatności,

2.  oddala powództwo w pozostałej części,

3.  nie obciąża pozwanego nieuiszczonymi kosztami sądowymi od uwzględnionej części powództwa, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa,

4.  nie obciąża powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi od oddalonej części powództwa, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa,

5.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami,

6.  nadaje wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 235/16

UZASADNIENIE

Pozwem, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. w dniu 02 maja 2016 roku małoletni W. P., reprezentowany przez przedstawicielkę ustawową M. P. (1), wniósł o podwyższenie alimentów od ojca J. P., po raz ostatni ustalonych wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z dnia 28 kwietnia 2010 roku w sprawie sygn. akt I C 283/10, z kwoty po 300 złotych do kwoty po 1000 złotych miesięcznie, płatne do dnia 10-go każdego miesiąca do rąk M. P. (1) z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności z którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu wskazano, że małoletni powód rozpoczął naukę w gimnazjum, intensywnie się rozwija, w związku czym wzrosły jego potrzeby. Podniesiono, że uczęszcza na zajęcia pozalekcyjne, jak również uczestniczy w licznych wycieczkach szkolnych, które stanowią dodatkowy wydatek. Podkreślono, że małoletni W. cierpi na alergię pokarmową, leczony jest również stomatologicznie. Wskazano także, że pokój, w którym mieszka wymagał remontu, co stanowiło wydatek około 15.000 zł. Wobec tego uzasadnionym jest podwyższenie alimentów od pozwanego na rzecz powoda.

W odpowiedzi na pozew z dnia 19 maja 2016 roku pozwany uznał powództwo do kwoty po 320 zł miesięcznie oraz wniósł o zmianę osoby uprawnionej do odbierania alimentów z M. P. (1) na K. S. (1).

W uzasadnieniu odpowiedzi na pozew wskazano, że pozwany od czasu ostatniego ustalenia alimentów zawarł nowy związek małżeński, z którego pochodzi jego kolejne dziecko, jak również pod opieką jego obecnej żony znajduje się córka z jej pierwszego małżeństwa. Podniesiono, że J. P. wykonuje pracę od wiosny do jesieni w Niemczech z której uzyskuje wynagrodzenie w nieregularnej wysokości, a zimę spędza w Polsce nie otrzymując dochodu wcale. Wskazano, że w 2014 roku uległ on wypadkowi, w związku czym nie może podejmować ciężkich prac. Nie stać go wobec tego na płacenie wyższych alimentów.

Na rozprawie w dniu 10 sierpnia 2016 roku pełnomocnik przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda podtrzymał powództwo.

Pozwany wniósł o oddalenie powództwa.

Na rozprawie w dniu 29 sierpnia 2016 roku pełnomocnik przedstawicielki ustawowej małoletniej powoda podtrzymał powództwo.

Pozwany nie stawił się – o terminie zawiadomiony prawidłowo.

Na rozprawie w dniu 21 września 2016 roku pełnomocnik przedstawicielki ustawowej podtrzymał powództwo.

Pełnomocnik pozwanego uznał powództwo do kwoty po 320 zł, w pozostałym zakresie wniósł o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Wyrokiem z dnia 28 kwietnia 2010 roku Sąd Okręgowy w Piotrkowie Tryb. w sprawie sygn. akt I C 283/10 rozwiązał przez rozwód związek małżeński J. P. i M. P. (1). Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnim W. P. powierzył matce. Sąd ograniczył ojcu J. P. władzę rodzicielską nad małoletnim do prawa współdecydowania o istotnych sprawach dziecka takich jak: kwestie wyboru szkół, leczenia w poważnych schorzeniach, wypoczynku. Obowiązkiem wychowania i utrzymania małoletniego syna obciążył oboje rodziców i w związku z tym zasądził od J. P. na jego rzecz alimenty w kwocie po 300 złotych miesięcznie płatne do dnia 10-go każdego miesiąca do rak matki M. P. (1) z ustawowymi odsetkami w przypadku uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat.

/dowód: wyrok – k.20 akt sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. sygn.

I C 283/10/

Podczas ostatniego ustalania alimentów małoletni powód był uczniem I klasy szkoły podstawowej. Mieszkał z babką macierzystą w domu, który stanowił jej własność.

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. sygn. I C 283/10: zeznania K. S. (2) – k.17-18, zeznania J. P. – k.18 – 19/

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda pracowała w Niemczech.

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. sygn. I C 283/10: zeznania K. S. (2) – k.17-18, zeznania J. P. – k.18 – 19/

Pozwany wówczas nie pracował. W związku z wypadkiem, któremu uległ uzyskał odszkodowanie w wysokości 4.800 zł. Nie posiadał orzeczenia o niepełnosprawności, nie uzyskiwał renty. Leczył się psychiatrycznie. Wcześniej był zatrudniony jako pracownik budujący drogi w (...). W postępowaniu rozwodowym uznał powództwo w zakresie alimentów na małoletniego powoda w kwocie po 300 zł miesięcznie.

/dowód: znajdujące się w aktach sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. sygn. I C 283/10: zeznania J. P. – k.18 – 19, protokół z rozprawy - k. 16 - 19/

Małoletni powód obecnie mieszka wraz ze swoją babką macierzystą w domu stanowiącym jej własność, o powierzchni 120 m 2. Babka macierzysta powoda posiada pełnomocnictwo w formie aktu notarialnego do reprezentowania wnuka. Ma ona 62 lata, jest osobą zdrową.

Koszty utrzymania domu, w którym mieszka małoletni powód to kwota 8000 zł rocznie. Składają się na nią opłata za wodę, energię elektryczną, wywóz ścieków, gaz, zakup drzewa.

W. P. ma 14 lat, jest uczniem II klasy Gimnazjum w P.. Osiąga dobre wyniki w nauce, jego zachowanie zostało ocenione jako bardzo dobre, nie sprawia kłopotów wychowawczych. Koszt podręczników i przyborów szkolnych to kwota 1000 zł rocznie. Ma wykupione obiady szkolne, co stanowiło koszt 540 zł za rok szkolny 2015/2016. Natomiast koszt wycieczek szkolnych w ubiegłym roku szkolnym wyniósł w sumie 1126 zł. Małoletni uczęszcza na dodatkowe zajęcia z języka angielskiego i z języka niemieckiego, które stanowią koszt po 300 zł rocznie z każde z nich.

Wydatek tytułem zakupu odzieży dla małoletniego W. to 2400 zł rocznie, a środków czystości kwota 130 zł miesięcznie. Koszt wyżywienia stanowi wydatek 400 zł na śniadania, 480 zł na obiady (poza tymi opłaconymi w szkole), 400 zł na podwieczorek i kolację.

Powód jest dzieckiem zdrowym, który choruje jedynie na przeziębienia (w roku 2015 chorował 3 razy). Leczony jest stomatologicznie, przy czym średnio w ciągu roku odbywa 5 wizyt lekarskich, a każda z nich stanowi koszt około 80 – 90 zł.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne i zeznania M. P. (1) z rozprawy z dnia 10 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:42 – 00:14:26, 00:28:07 – 00:34:06 – k.80-81v, zeznania K. S. (1) z rozprawy z dnia 29 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:37 – 00:15:38 – k.16vzaświadczenie Gimnazjum w P. – k.10, opinia o uczniu – k.73, kserokopia dowodu wpłaty – k.11, zaświadczenia – k.75 i 76/

Przedstawicielka ustawowa małoletniego powoda nie zawarła kolejnego związku małżeńskiego, posiada na utrzymaniu poza powodem małoletnią córkę A. J., urodzoną (...) Obecnie pracuje i mieszka wraz z konkubentem w Niemczech. A. P. (1) uzyskuje dochód w wysokości najniższego uzyskiwanego wynagrodzenia w kraju – 1400 euro netto miesięcznie. Wynajmuje ona wraz z partnerem życiowym dom w Niemczech. Ponoszą z tego tytułu opłaty za czynsz najmu, Internet i inne opłaty w sumie 630 euro miesięcznie oraz dodatkowo 1000 euro na sezon grzewczy w związku z ogrzaniem domu. Konkubent przedstawicielki ustawowej małoletniego powoda również wykonuje pracę zarobkową. A. P. (2) nie uzyskuje zasiłków w Niemczech. Nie korzysta również z pomocy socjalnej w Polsce.

Utrzymuje systematyczny kontakt z małoletnim powodem. Odwiedza go 1-2 razy w miesiącu. Prowadzą codziennie wspólnie rozmowy telefoniczne. M. P. (1) przekazuje babce macierzystej powoda kwotę 1000 zł miesięcznie na jego utrzymanie. Ponadto utrzymuje ona stały kontakt ze szkołą małoletniego, w miarę możliwości uczestniczy w zebraniach klasowych, ma kontakt telefoniczny z wychowawcą klasy.

/dowód: odpis skrócony aktu urodzenia – k.13, opinia o uczniu – k.73, zeznania K. S. (1) z rozprawy z dnia 29 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:37 – 00:15:38 – k.16v/

Pozwany w dniu 05 maja 2014 roku uległ wypadkowi, w wyniku czego doznał zwichnięcia lewego łokcia. Był niezdolny do pracy w okresie od 05 maja 2014 roku do dnia 08 sierpnia 2014 roku. Uzyskał z tego tytułu odszkodowanie w kwocie około 1500 zł.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne i zeznania J. P. z rozprawy z dnia 10 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:14:26 – 00:25:28 i 00:34:06 – 00:36:10 – k.80v-81v, odpis skrócony aktu urodzenia – k.27, poświadczone tłumaczenie z języka niemieckiego zaświadczenia lekarskiego – k.36, poświadczone tłumaczenie z języka niemieckiego informacja dot. leczenia J. P. – k.37-39/

W dniu 05 października 2014 roku narodziło się kolejne dziecko pozwanego – córka M. P. (2). Pozwany w dniu 27 czerwca 2015 roku w Ręcznie zawarł związek małżeński z A. R.. Jego żona posiada córkę – M. R. z poprzedniego związku. Nie została ona przysposobiona prze pozwanego. Żona pozwanego posiada wykształcenie wyższe, pracowała wcześniej jako pracownik umysłowy, uzyskiwała wynagrodzenie w wysokości 1500 zł, obecnie przebywa na bezpłatnym urlopie wychowawczym do dnia 15 listopada 2018 r.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne i zeznania J. P. z rozprawy z dnia 10 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:14:26 – 00:25:28 i 00:34:06 – 00:36:10 – k.80v-81v, odpis skrócony aktu urodzenia – k.27, odpis skrócony aktu małżeństwa – k.26, odpis skrócony aktu urodzenia – k.28, wniosek o urlop – k.29, pismo w przedmiocie zgody na urlop – k.30/

Pozwany posiada wykształcenie podstawowe, wykonuje pracę fizyczną w Niemczech w okresie od marca do listopada. Wynajmuje wówczas pokój, co stanowi koszt w sumie 145 euro miesięcznie (50 euro wynajem na dwa tygodnie, 20 euro opłata za wodę na 2 tygodnie, 5 euro miesięcznie opłata z Internet). Ponadto przeznacza 50 euro miesięcznie na wyżywienie. W okresie od listopada do marca przebywa w Polsce u swoich teściów, gdzie mieszka na co dzień jego żona z dziećmi. W tym czasie nie podejmuje żadnej pracy. Pozwany przekazuje teściom na utrzymanie domu kwotę 150 zł miesięcznie tytułem opłaty za energię elektryczną, 50 zł miesięcznie w związku z opłatą za wodę, 20 zł miesięcznie opłaty za wywóz śmieci, 1000 zł w ciągu roku na wydatki związane z ogrzaniem domu. Teściowie pozwanego nie pracują zarobkowo.

Wobec pozwanego nie wydano orzeczenia stwierdzającego niepełnosprawność.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne i zeznania J. P. z rozprawy z dnia 10 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:14:26 – 00:25:28 i 00:34:06 – 00:36:10 – k.80v-81v, odpis skrócony aktu urodzenia – k.27, umowa o pracę – k.122 - 134/

W 2015 roku pozwany zgodnie z zeznaniem podatkowym uzyskał za granicą dochód w wysokości 54 785,47 zł.

/dowód: potwierdzenie złożenia zeznania rocznego – k.135, PIT-36 – k.136-139v, poświadczone tłumaczenie z języka niemieckiego zaświadczenia o zarobkach – k.104, potwierdzenie rozliczenia podatkowego w Niemczech – k.155,157/

Pozwany nie korzysta z pomocy materialnej Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie w R. J. P. nie jest właścicielem gospodarstwa rolnego. Nie figuruje w rejestrze wymiarowym jako podatnik podatku rolnego.

/dowód: zaświadczenie Gminnego Ośrodka Pomocy Rodzinie wR.– k.61, zaświadczenie Urzędu Gminy R. – k.60/

Pozwany nie przekazuje poza ustalonymi alimentami żadnych środków na utrzymanie małoletniego powoda poza kwotą 150 zł przekazaną w dniu 04 maja 2016 roku tytułem opłaty za wycieczkę oraz kwotami 800 zł na zakup roweru i 1600 zł na zakup skutera przekazanymi zanim jeszcze pozwany założył nową rodzinę. Nie utrzymuje z małoletnim W. systematycznego kontaktu, nie dzwoni do niego. Spotykają się 3 razy w ciągu roku, kiedy pozwany jest w Polsce. Miało miejsce zdarzenie, że M. P. (1) zapytała pozwanego, czy dołoży pewną sumę pieniędzy na wycieczkę małoletniego, na co on się nie zgodził.

/dowód: zeznania K. S. (1) z rozprawy z dnia 29 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:37 – 00:15:38 – k.16v, wyjaśnienia informacyjne i zeznania M. P. (1) z rozprawy z dnia 10 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:42 – 00:14:26, 00:28:07 – 00:34:06 – k.80-81v, potwierdzenie transakcji bankowej – k.40, bezsporne/

Żona pozwanego jest właścicielką nieruchomości, na którą składa się działka oraz dom w trakcie budowy.

/dowód: wyjaśnienia informacyjne i zeznania J. P. z rozprawy z dnia 10 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:14:26 – 00:25:28 i 00:34:06 – 00:36:10 – k.80v-81v, zeznania K. S. (1) z rozprawy z dnia 29 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:37 – 00:15:38 – k.16v, wyjaśnienia informacyjne i zeznania M. P. (1) z rozprawy z dnia 10 sierpnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:42 – 00:14:26, 00:28:07 – 00:34:06 – k.80-81v, potwierdzenie transakcji bankowej – k.40/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie wskazanych powyżej dowodów, zeznań świadka K. S. (1) oraz zeznań stron. Sąd dał im wiarę w zakresie, w którym były one spójne, logiczne i zgodne z doświadczeniem życiowym.

Sąd pominął zeznania pozwanego w zakresie uzyskiwanych przez niego dochodów jako niewiarygodne. Przedstawiona przez niego umowa o pracę budzi wiele zastrzeżeń, chociażby pod względem nieprawdziwego zapisu w niej zawartego, iż pozwany nie znajduje się w związku małżeńskim oraz nie ciąży na nim obowiązek alimentacyjny. Wymiar czasu pracy w niej zawarty oraz stawka godzinowa nie pokrywa się ponadto z przedłożonymi przez pozwanego potwierdzeniami transakcji bankowych na okoliczność uzyskiwanego wynagrodzenia.

Sąd zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Stosownie do treści art. 138 k.r.o. każda ze stron może domagać się zmiany orzeczenia dotyczącego obowiązku alimentacyjnego w razie zmiany stosunków. Przez zmianę stosunków rozumieć należy istotne zwiększenie bądź zmniejszenie możliwości majątkowych, zarobkowych zobowiązanego lub też zmniejszenie lub zwiększenie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do świadczenia alimentacyjnego.

W przedmiotowej sprawie, od czasu ostatniego ustalenia wysokości obowiązku alimentacyjnego pozwanego na rzecz małoletniego powoda upłynęło około 6,5 roku. Uznać należy, że w tym okresie uległa zmianie zarówno sytuacja uprawnionego jak i zobowiązanego do świadczenia.

Małoletni W. P. istotnie, nadal mieszka wraz ze swoją babką macierzystą w domu będącym jej własnością. W zakresie partycypacji w kosztach utrzymania tegoż domu, sytuacja nie uległa więc zmianie. Podkreślić jednak należy, że powód w kwietniu 2010 roku był uczniem I klasy szkoły podstawowej, był 7-letnim chłopcem, a obecnie uczęszcza już do II klasy gimnazjum i jest nastolatkiem. Intensywnie rozwija się zarówno fizycznie jak i psychicznie. Wzrosły jego potrzeby w zakresie edukacji. Małoletni W. osiąga dobre wyniki w nauce, w ocenie Sądu, w pełni uzasadnioną jest inwestycja w kształcenie pozaszkolne, w formie zajęć dodatkowych zarówno z języka angielskiego jak i niemieckiego. Uczęszcza również na kursy językowe, wycieczki szkolne. Ponadto wzrosły potrzeby małoletniego w zakresie wyżywienia, co jest naturalnym następstwem wciąż trwającego procesu wzrostu powoda. W ocenie Sądu te deklarowane przez babkę macierzystą powoda były zawyżone, a kształtować się winny one w wysokości około 500 zł miesięcznie. Uwzględnić również należy w ramach usprawiedliwionych potrzeb powoda koszty jego leczenia, na które składają się leczenie stomatologiczne oraz leczenie przeziębień, jak również wydatki na odzież, środki czystości. Analiza wszystkich wskazanych powyżej okoliczności wskazuje, iż na usprawiedliwione koszty utrzymania małoletniego W. składa się kwota 1200 zł miesięcznie.

Zmianie uległa również sytuacja pozwanego. Podczas ostatniego ustalania alimentów był on osobą bezrobotną. W ramach toczącego się postępowania rozwodowego uznał powództwo w zakresie alimentów na rzecz małoletniego syna w kwocie po 300 zł miesięcznie. Obecnie pozwany wykonuje pracę w Niemczech. Nie posiada on orzeczenia o niezdolności do pracy, jest osobą zdrową. W obliczu niejasności i wątpliwości co do rzeczywiście osiąganego przez niego wynagrodzenia za pracę, Sąd przyjął, iż osiąga on dochód w wysokości wynagrodzenia minimalnego uzyskiwanego w Niemczech, czyli kwotę 1360 euro miesięcznie, tj. zgodnie z kursem walutowym ogłoszonym przez NBP na dzień 05 października 2016 r. wynoszącym 4,3 - kwotę 5.848 zł miesięcznie. Pracę za granicą J. P. wykonuje jedynie w sezonie – od marca do listopada, a przez okres 4 miesięcy przebywa w Polsce, gdzie jak zadeklarował nie osiąga żadnego dochodu. Wobec ciążącego na pozwanym obowiązku alimentacyjnym Sąd nie uwzględnił tej okoliczności, przyjmując, zgodnie z treścią art. 135 k.r.o., iż winien on osiągać w tym okresie dochód zgodnie ze swoimi możliwościami zarobkowymi, tj. w ocenie Sądu w wysokości minimalnego wynagrodzenia osiąganego w kraju tj. 1850 zł miesięcznie. Zwrócić również należy uwagę, iż pozwany nie posiada żadnego zadłużenia. W niniejszym orzeczeniu, należało uwzględnić jednak nie tylko wzrost możliwości zarobkowych J. P., ale również fakt, iż założył on rodzinę. Wstąpił w związek małżeński, jak również urodziło mu się kolejne dziecko, wobec którego również zobowiązany jest partycypować w kosztach utrzymania i wychowania. Nie bez znaczenia dla rozstrzygnięcia niniejszej sprawy pozostaje okoliczność, iż pozwany w nikłym zakresie uczestniczy w wychowaniu małoletniego powoda. Poza przekazywanym świadczeniem w kwocie 300 zł miesięcznie i 3 spotkaniami w ciągu całego roku z synem, nie wypełnia on w żaden sposób obowiązku alimentacyjnego. W związku z powyższym, w ocenie Sądu, w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanego pozostaje kwota 700 zł miesięcznie na pokrycie świadczenia alimentacyjnego na rzecz małoletniego W..

Dlatego też Sąd podwyższył alimenty od J. P. na rzecz małoletniego W. P. do kwoty po 700 zł miesięcznie, uznając, iż są one adekwatne zarówno do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego jak i możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Pozostają również zgodne z prawem równej stopy życiowej dziecka i rodzica.

W pozostałym zakresie należało oddalić powództwo jako wygórowane i bezzasadne. Podkreślić bowiem należy, iż zobowiązaną do alimentacji powoda jest również jego matka M. P. (1). Sąd uwzględnił jednak, iż wypełnia ona swój obowiązek również poprzez osobiste starania w utrzymanie i wychowanie małoletniego, gdyż mimo, iż na co dzień mieszka ona w Niemczech, dokłada wszelkich starań, aby odwiedzać małoletniego, utrzymuje z nim stały kontakt telefoniczny, jak również pozostaje w stałym kontakcie ze szkołą.

Korzystając z dobrodziejstwa płynącego z art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. z 2014 r., poz. 1025), mając na uwadze charakter niniejszej sprawy, Sąd nie obciążył zarówno pozwanego, jak i powoda nieuiszczonymi kosztami sądowymi, kolejno od uwzględnionej części powództwa oraz od oddalonej części powództwa, które przejął na rachunek Skarbu Państwa.

Stosownie do treści art. 100 k.p.c. Sąd zniósł wzajemnie koszty procesu między stronami.

Na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. Sąd nadał z urzędu wyrokowi w punkcie zasądzającym alimenty rygor natychmiastowej wykonalności.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kałuża
Data wytworzenia informacji: