Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 130/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-06-13

Sygn. akt III RC 130/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 czerwca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Szymorek-Wąsek

Protokolant: st. sekr. sądowy Renata Olejnik

po rozpoznaniu w dniu 08 czerwca 2017 roku w Piotrkowie Tryb.

na rozprawie sprawy z powództwa P. S.

przeciwko W. S. – reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. S.

o obniżenie alimentów

oraz z powództwa wzajemnego W. S. – reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. S.

przeciwko P. S.

o podwyższenie alimentów

1.  oddala powództwo główne;

2.  oddala powództwo wzajemne;

3.  przejmuje na rachunek Skarbu Państwa nieuiszczone koszty sądowe;

4.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami.

Sygn. akt III RC 130/17

UZASADNIENIE

Pozwem, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim 24 marca 2017 roku P. S. wniósł o obniżenie ciążącego na nim obowiązku alimentacyjnego wobec małoletniej córki W. S., reprezentowanej przez przedstawicielkę ustawową A. S., po raz ostatni ustalonego wyrokiem Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 03 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt I C 1592/14, z kwoty po 1.000,00 złotych miesięcznie do kwoty po 400,00 złotych miesięcznie, płatnej do dnia 14-tego każdego miesiąca wraz z ustawowymi odsetkami na wypadek opóźnienia w płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu pozwu powód podniósł, że obecnie, czyli po 2 latach od ostatniego ustalenia alimentów, sytuacja pozwanej znacznie zmieniła się z jednoczesnym pogorszeniem się sytuacji powoda. Przedstawicielka małoletniej pozwanej w 2016 roku zawarła związek partnerski i zamieszkała ze swoim konkubentem, dzieląc tym samym koszty utrzymania domu i życia na dwoje. Ponadto matka pozwanej A. S. podjęła pracę zarobkową. Sytuacja powoda pogorszyła się z uwagi na narodziny drugiego dziecka w marcu 2015 roku. P. S. ponad płacone alimenty czyni również małoletniej pozwanej prezenty. W marcu 2017 roku powód został zwolniony z pracy, w związku z czym nie jest w stanie płacić tak wysokich alimentów i mieć na utrzymaniu dwójki dzieci.

W odpowiedzi na pozew pełnomocnik przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej wniósł o oddalenie powództwa, a ponadto wniósł powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów od P. S. na rzecz jego małoletniej córki W. S. z kwoty po 1.00,00 złotych do kwoty po 1.300,00 złotych miesięcznie, płatnych do rąk A. S. do 10-dnia każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat.

W uzasadnieniu swojego pisma pełnomocnik strony pozwanej podniósł, iż w chwili orzekania przez sąd rozwodowy powód pracował w firmie (...) Sp. z o.o., wraz z partnerką wynajmował mieszkanie w P. oraz deklarował możliwość płacenia alimentów na małoletnią W. w wysokości 1.000,00 złotych miesięcznie przy uwzględnieniu już kosztów utrzymania mającego się wówczas niebawem narodzić drugiego dziecka. Obecnie jego sytuacja uległa poprawie, gdyż zamieszkał wraz z partnerką i nowo narodzonym dzieckiem w domu jej rodziców, odpadły zatem koszty wynajmu mieszkania, w zamian za który wstąpiły jedynie koszty utrzymania domu podzielone na wszystkich domowników. Ponadto w 2016 roku awansował na stanowisko kierownicze, co wiązało się ze znacznym wzrostem wynagrodzenia. Nie powinna być brana pod uwagę okoliczność utraty pracy, gdyż okoliczność ta jest przez powoda zawiniona, jak również nie odwoływał się on od tejże decyzji do sądu pracy. Wzrosły natomiast potrzeby małoletniej pozwanej w związku z opłatą za przedszkole, leczeniem, ubraniami, wydatkami edukacyjnymi, zabawkami, rozrywką. Matka pozwanej z kolei utraciła pracę z uwagi na śmierć pracodawcy, wobec czego jest obecnie zarejestrowana w PUP jako osoba bezrobotna.

Na kolejnych terminach rozprawy 16 maja 2017 roku i 8 czerwca 2017 roku powód P. S. podtrzymał powództwo główne oraz wniósł o oddalenie powództwa wzajemnego.

Pełnomocnik przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej wniósł o oddalenie powództwa głównego oraz podtrzymał żądanie powództwa wzajemnego.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim wyrokiem z 03 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt I C 1592/14 rozwiązał przez rozwód związek małżeński A. S. oraz P. S. z winy P. S.. Wykonywanie władzy rodzicielskiej nad małoletnią córką W. S. Sąd powierzył matce A. S., a ojcu P. S. władzę rodzicielską ograniczył do prawa współdecydowania w istotnych sprawach dotyczących dziecka takich jak: wybór szkoły, kierunku kształcenia, organizacji wypoczynku, a ponadto kosztami utrzymania i wychowania małoletniej W. obciążył oboje rodziców i w związku z tym alimenty wynikające z ugody zawartej przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim z 27 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt III RC 147/14 należne od P. S. podwyższył z kwoty po 700 złotych miesięcznie do kwoty po 1.000,00 złotych miesięcznie. Orzeczenie uprawomocniło się dnia 25 marca 2015 roku.

/ dowód: wyrok k. 74 akt sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. sygn. I C 1592/14 /

Wówczas małoletnia W. S. niespełna dwa lata.

/ dowód: odpis skrócony aktu urodzenia k. 10 akt sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim sygn. I C 1592/14 /

A. S. miała 30 lat, była zatrudniona w (...) Kompleksie G. M. G. w W.. W okresie od 30 sierpnia 2014 roku do dnia 30 czerwca 2017 roku przebywała na urlopie wychowawczym w celu sprawowania osobistej opieki nad małoletnią W.. Była właścicielką nieruchomości zabudowanej, na której wraz z powodem w czasie trwania małżeństwa ze wspólnych środków na działce będącej jej majątkiem odrębnym wznieśli dom. Aktem notarialnym Nr 4783/2013, sporządzonym przed notariuszem M. K. (1), P. S. zrzekł się zwrotu nakładów poniesionych na budowę. A. S. samodzielnie spłacała raty zaciągniętego kredytu na cel budowy domu w kwotach po około 660,00 złotych miesięcznie. Otrzymywała wówczas od powoda kwotę 700,00 złotych tytułem zaspokajania potrzeb rodziny ustalonych ugodą zawartą przed Sądem Rejonowym w Piotrkowie Trybunalskim z dnia 27 marca 2014 roku w sprawie sygn. akt III RC 147/14.

/ dowód: zaświadczenie pracodawcy k. 11; akt notarialny k. 13 - 14; harmonogram spłat k. 15; oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku dochodach i źródłach utrzymania k. 25 - 27 akt sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. sygn. I C 1592/14 /

P. S. w roku podatkowym 2013 uzyskał dochód w kwocie 29.093,95 złotych. Był zatrudniony w (...) S.A. z siedzibą w K. na podstawie umowy zlecenia. W 2014 roku uzyskiwał wynagrodzenie za pracę zmienne, które wynosiło średnio kwotę ok. 1.412,80 złotych netto miesięcznie. A ponadto był zatrudniony w (...) Sp. z o.o. z siedzibą w R. na podstawie umowy o pracę. W 2014 roku uzyskał z tego tytułu średni miesięczny dochód w kwocie ok. 1.470,70 złotych netto miesięcznie. W toku procesu przed Sądem Okręgowym powód wówczas uznał żądanie alimentów na małoletnią pozwaną do kwoty po 1.000,00 złotych miesięcznie podkreślając, iż ma na uwadze fakt, iż jego partnerka jest w ciąży i urodzi mu się kolejne dziecko.

/ dowód: zaświadczenie Urzędu Skarbowego k. 12; zaświadczenia pracodawców k. 42 i 44; kartoteki płac k. 43 i 45; oświadczenie o stanie rodzinnym, majątku, dochodach i źródłach utrzymania k. 55 - 57; zeznania P. S. z rozprawy z 03 marca 2015 roku protokół audio video czas od 00:33:36 do 00:35:27 k. 72 akt sprawy Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. sygn. I C 1592/14 /

Obecnie małoletnia pozwana ma 4 lata. Od września 2016 roku rozpoczęła edukacje przedszkolną, co stanowi koszt 250,00 złotych miesięcznie. W. cierpi na alergię, a leczenie schorzenia stanowi wydatek około 100,00 złotych miesięcznie. Cierpi również na przeziębienia. Od kiedy uczęszcza do przedszkola są to częste choroby. Zdarzyło się, że podczas zimy koszt jej leczenia wyniósł 400,00 złotych. Należy zapewnić jej wyżywienie, odzież, środki czystości, przybory do przedszkola, opłacić wydarzenia w przedszkolu. W niedługim czasie małoletnia ma być zaszczepiona, co stanowi koszt 180,00 złotych. Przedstawicielka ustawowa małoletniej pozwanej oceniła jej koszt utrzymania na kwotę 1.300,00 – 1.400,00 złotych miesięcznie.

A. S. ma obecnie 31 lat, posiada wykształcenie wyższe. Pozostawała do końca czerwca 2016 roku na urlopie wychowawczym. W lutym 2017 roku zmarł pracodawca przedstawicielki ustawowej małoletniej pozwanej, w związku z czym rozwiązano z nią umowę o pracę. Z dniem 06 lutego 2017 roku została zarejestrowana jako osoba bezrobotna. Otrzymywała zasiłek dla bezrobotnych. Obecnie odbywa płatny staż ze skierowania z Urzędu Pracy w firmie (...). j. M. K. (2) U. K. na stanowisku pracownika biurowego. Uzyskuje stypendium w okresie od 17 maja 2017 roku do 17 października 2017 roku w kwocie 997,40 złotych brutto miesięcznie. Pracodawca ma obowiązek zatrudnienia jej na kolejne 3 miesiące po obytym stażu. Spłaca raty kredytu hipotecznego w kwocie po 600,00 złotych miesięcznie. Nie posiada innych długów. Posiada samochód.

Przedstawicielka ustawowa małoletniej pozwanej oraz małoletnia W. mieszkają wspólnie w domu, na którego koszty utrzymania składają się - opłata za energię elektryczną w kwocie 300,00 złotych co dwa miesiące, opłata za wodę i ścieki w kwocie 80,00 złotych miesięcznie. W okresie grzewczym wydatek na opał wynosi 450,00 złotych miesięcznie, a w okresie letnim 150,00 złotych miesięcznie.

/ dowód: zeznania A. S. z rozprawy z 08 czerwca 2017 roku protokół audio video czas od 00:35:44 do 00:46:52 k. 50v - 51; zaświadczenie Starostwa Powiatu (...) k. 16; decyzje Starostwa Powiatu (...) k. 17, 48,49; świadectwo pracy k. 18 - 19; potwierdzenia wpłaty k. 20,21; harmonogram spłat k. 22,23,24; skierowanie do odbycia stażu k. 25 /

P. S. ma obecnie 33 lata. Posiada wykształcenie wyższe. Urodziło mu się kolejne dziecko, które obecnie ma 2 lata. Mieszka wspólnie z partnerką oraz synem u jej rodziców. Ponosi opłaty związane z utrzymaniem domu w kwocie po 120,00 złotych miesięcznie. Jego partnerka pracuje zarobkowo. Nie posiada majątku, ma oszczędności w kwocie 3.000,00 złotych. Jest współwłaścicielem samochodu marki S. (...) rok produkcji 2008. Spłaca kredyt zaciągnięty na zakup samochodu w kwocie po 527,00 złotych miesięcznie. Spłata ostatniej raty przypada na luty 2020 roku. Powód jest osobą zdrową, nie wymaga specjalistycznego leczenia. Od grudnia 2016 roku nie współpracuje z firmą (...) S.A. z siedzibą w K.. Wypowiedziano mu pracę w firmie (...). Przyczyną zwolnienia był brak efektywności w pracy na powierzonym stanowisku kierownika wydawki. Zastosowano wobec niego karę nagany w 03 listopada 2016 roku za naruszenie ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy. Nie odwoływał się od decyzji pracodawcy. Groziło mu zwolnienie dyscyplinarne. W 2015 roku uzyskał dochód 41.868,53 złote ( tj. 3.489,04 złotych miesięcznie ), a w 2016 roku 46.356,11 złotych ( tj. 3.863,00 złotych miesięcznie ). Aktualnie jest zatrudniony na stanowisku kasjera – sprzedawcy w firmie (...) S.A. z siedzibą w K. w ramach umowy o pracę.

/ dowód: zeznania P. S. z rozprawy z 08 czerwca 2017 roku protokół audio video czas od 00:24:12 do 00:35:44 k. 50v; wypowiedzenie umowy o pracę k. 4; umowa o pracę k. 31-32; informacja pracodawcy k. 33; zaświadczenia Urzędu Skarbowego k. 37; zaświadczenia o zarobkach k. 34 - 35; zestawienie transakcji na rachunku bankowym k. 38 - 47 /

Powód regularnie spotyka się z małoletnią pozwaną. Kupuje jej prezenty. W ostatnim czasie zakupił jej lalkę, klocki L. za kwotę przeszło 200,00 złotych, grę planszową. Są to prezenty okolicznościowe ok. 3 razy w roku.

/ dowód: zeznania A. S. z rozprawy z 08 czerwca 2017 roku protokół audio video czas od 00:35:44 do 00:46:52 k. 50v - 51; zeznania P. S. z rozprawy z 08 czerwca 2017 roku protokół audio video czas od 00:24:12 do 00:35:44 k. 50v /

Sąd zważył, co następuje:

powództwo P. S. o obniżenie alimentów na rzecz jego małoletniej córki W. S. nie zasługiwało na uwzględnienie, jak również powództwo wzajemne pozwanej przeciwko powodowi o podwyższenie alimentów zostało przez Sąd oddalone jako bezzasadne.

Obowiązek alimentacyjny powoda względem małoletniej pozwanej wynika z treści art. 133 § 1 kro, który stanowi, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania. Podstawą żądania powództwa zarówno głównego, jak i wzajemnego jest treść art. 138 kro, zgodnie z którym to przepisem w razie zmiany stosunków można żądać zmiany orzeczenia lub umowy dotyczącej obowiązku alimentacyjnego. Zakres tego obowiązku wyznacza regulacja art. 135 kro, stosownie do której wysokość alimentów zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Przez zmianę stosunków rozumieć należy wszelkie zmiany w statusie ekonomicznym stron powodujące zmianę - zwiększenie, ale i zmniejszenie - zakresu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego lub też zmianę - zwiększenie, ale i zmniejszenie - zakresu możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zmiana stosunków w rozumieniu powyższego przepisu musi być istotna i polegać na istotnym zwiększeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego, bądź istotnej zmianie w zakresie możliwości majątkowych i zarobkowych zobowiązanego do alimentacji. Aby ocenić tę zmianę należy porównać stosunki obecne z panującymi poprzednio, gdy ustalano obowiązek alimentacyjny.

W przedmiotowej sprawie, jak wynika ze zgromadzonego materiału dowodowego, nie zaszła okoliczność tego rodzaju, która uzasadniałaby obniżenie alimentów od powoda na rzecz małoletniej pozwanej. Nie nastąpiła istotna zmiana stosunków, która polegałaby na zmniejszeniu usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej, ani do ustania bądź ograniczenia możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Odnośnie potrzeb małoletniej W. z pewnością nie uległy one zmniejszeniu. Od chwili ostatniego ustalenia wysokości świadczenia alimentacyjne upłynęły 2 lata. Obecnie małoletnia W. ma 4 lata, rozpoczęła edukację przedszkolną z czym wiążą się dodatkowe koszty. Pozwana również częściej choruje na skutek kontaktów z innymi dziećmi, co generuje wydatki na leczenie. Odnośnie natomiast sytuacji powoda P. S. Sąd nie brał pod uwagę okoliczności, iż urodziło mu się kolejne dziecko. Podzielić w tym względzie należy stanowisko pełnomocnika strony pozwanej, iż podczas postępowania, w którym ustalono wysokość alimentów P. S. zgodził się dobrowolnie na świadczenie w kwocie 1.000 złotych miesięcznie oświadczając, iż jest świadomy, że niebawem narodzi mu się drugie dziecko, jak również twierdził, że podoła obowiązkowi łożenia na utrzymanie W. wskazanej kwoty. Dlatego też trudno uznać, iż jest to okoliczność, która nie została uwzględniona podczas wydawania rozstrzygnięcia przez Sąd Okręgowy 03 marca 2015 roku w sprawie sygn. akt I C 1592/14. Jedyną nową okolicznością, która zmienia sytuację powoda jest utrata podejmowanej przez niego dotychczas pracy. Niemniej jednak podkreślić należy, że do tej sytuacji doszło w sposób zawiniony przez powoda. Jak jednoznacznie wynika z informacji udzielonej przez jego byłego pracodawcę, co również P. S. sam przyznał, nie wywiązywał się on właściwie z powierzonych obowiązków. W konsekwencji udzielono mu nagany, jak również groziło mu dyscyplinarne zwolnienie. Na mocy porozumienia z pracodawcą rozwiązał stosunek pracy. Ponadto warto wskazać, iż sam fakt utraty pracy nie świadczy o utracie możliwości zarobkowych i majątkowych. Nic nie stoi naprzeciwko, aby P. S. podjął zatrudnienie na podobnym stanowisku, również kierowniczym i nadal uzyskiwał zarobki rzędu około 3.500,00 złotych netto miesięcznie. Powód wiedząc o tym, że jest zobowiązany do łożenia alimentów dla małoletniej pozwanej winien dokładać wszelkiej staranności, aby utrzymać zatrudnienie przynoszące mu stały, dosyć wysoki dochód. W związku z powyższym, Sąd nie uwzględnił zmiany tego rodzaju, iż P. S. utracił lepiej płatną pracę i podjął obecnie zatrudnienie jako kasjer – sprzedawca z dochodem niewiele wyższym niż najniższe wynagrodzenie uzyskiwane w kraju. Powyższe nastąpiło stosownie do treści art. 136 kro, który stanowi, iż jeżeli w ciągu ostatnich trzech lat przed sądowym dochodzeniem świadczeń alimentacyjnych osoba, która była już do tych świadczeń zobowiązana, bez ważnego powodu zrzekła się prawa majątkowego lub w inny sposób dopuściła do jego utraty albo jeżeli zrzekła się zatrudnienia lub zmieniła je na mniej zyskowne, nie uwzględnia się wynikłej stąd zmiany przy ustalaniu zakresu świadczeń alimentacyjnych. W konsekwencji, brak jest podstaw do uwzględnienie powództwa o obniżenie alimentów. Sąd nie znalazł również podstaw do tego aby uwzględnić powództwo o podwyższenie alimentów od P. S. na rzecz małoletniej W.. Nie wykazano w toku niniejszego postępowania istotnej zmiany potrzeb usprawiedliwionych małoletniej. Świadczenie w obecnie ustalonej wysokości tj. 1.000,00 złotych miesięcznie w ocenie Sądu jest adekwatne zarówno do usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej jak i do możliwości zarobkowych i majątkowych obowiązanego. Wskazać należy, że koszty utrzymania W. powinni ponosić oboje rodzice, a więc również matka małoletniej A. S.. Obecnie uprawniona ma już 4 lata, rozpoczęła edukację przedszkolną. Nie wymaga stałej pielęgnacji ze strony matki. Dlatego też realizacja obowiązku alimentacyjnego przez A. S. poprzez osobiste wychowanie i utrzymanie uległo stosownemu zmniejszeniu. Nie może dojść do sytuacji, kiedy to tylko i wyłącznie powód będzie łożył na utrzymanie małoletniej pozwanej zaspokajając w pełni jej usprawiedliwione potrzeby. W związku z powyższym Sąd oddalił powództwo wzajemne o podwyższenie alimentów od P. S. na rzecz jego córki W. S..

Na zasadach słuszności, stosownie do treści art. 113 ust. 4 ustawy z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 623 ) Sąd przejął na rachunek Skarbu Państwa nieuiszczone koszty sądowe.

Zgodnie z treścią art. 100 kpc, który stanowi jedną z zasad rządzących rozstrzygnięciem w przedmiocie kosztów postępowania w procesie, Sąd zniósł wzajemnie te koszty między stronami.

W tym stanie rzeczy, na podstawie wyżej powołanych przepisów prawa, należało orzec, jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Szymorek-Wąsek
Data wytworzenia informacji: