Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 67/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-04-06

Sygn. akt III RC 67/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 6 kwietnia 2016 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich

w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Kałuża

Protokolant: Ewelina Karbowiak

po rozpoznaniu w dniu 6 kwietnia 2016 roku w Piotrkowie Trybunalskim na rozprawie sprawy z powództwa E. D. (1)

przeciwko E. D. (2)

o alimenty

1.  zasądza od pozwanej E. D. (2) na rzecz powódki E. D. (1) alimenty w kwocie po 200 ( dwieście) złotych miesięcznie, płatne powódce z góry poczynając od dnia 04 lutego 2016 roku, w terminie do dnia 10-tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat,

2.  oddala powództwo w pozostałej części,

3.  nie obciąża pozwanej nieuiszczonymi kosztami sądowymi od uwzględnionej części powództwa, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa,

4.  nie obciąża powódki nieuiszczonymi kosztami sądowymi od oddalonej części powództwa, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa,

5.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami,

6.  nadaje wyrokowi w punkcie pierwszym rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 67/16

UZASADNIENIE

Pozwem, który wpłynął do Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. w dniu 04 lutego 2016 roku, E. D. (1) wniosła o alimenty od córki E. D. (2) w kwocie po 300 złotych miesięcznie.

W uzasadnieniu pozwu powódka podniosła, że świadczenie alimentacyjne od pozwanej jest jej potrzebne aby mogła zakupić leki, żywność oraz ponosić opłaty związane z utrzymaniem mieszkania. Wskazała, że pozwana pracuje, jest osobą samotną nie mającą żadnych zobowiązań.

Powódka podtrzymała powództwo.

Pozwana wniosła o oddalenie powództwa.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

E. D. (2) jest córką E. D. (1).

/okoliczność bezsporna/

Powódka ma 55 lat, jest z wykształcenia zdobnikiem szkła. Poza pozwaną posiada dwie córki M. Ł., urodzoną (...) i M. C., urodzoną (...). Wychowywała wszystkie córki wspólnie z byłym mężem. Od ostatniej z wymienionych otrzymuje ustalone przez sąd alimenty w kwocie po 150 złotych miesięcznie.

/dowód: zeznania E. D. (1) zaświadczenie z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:41 – 00:12:16 –k.23v/

Powódka ma orzeczoną niezdolność do pracy, w związku z którą przyznano jej okresową rentę w wysokości około 750 złotych netto miesięcznie.

/dowód: zeznania E. D. (1) zaświadczenie z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:41 – 00:12:16 –k.23v, zaświadczenie z ZUS z dnia 28 stycznia 2016 roku – k.3/

W okresie od 01 stycznia 2016 roku do 31 stycznia 2016 roku uzyskała ona w ramach pomocy społecznej kwotę 60,40 złotych z tytułu bezrobocia oraz kwotę 180 złotych na zakup posiłku lub żywności.

/dowód: dwie szt. decyzji (...) w P.. –k.15,16/

E. D. (1) mieszka z byłym mężem w ich wspólnym, 3-pokojowym mieszkaniu. Dzielą się oni opłatami związanymi z utrzymaniem lokalu po połowie. Koszt czynszu oraz wszystkich opłat stanowi kwotę 400 złotych miesięcznie. Mieszka z nimi również pozwana, która nie partycypuje obecnie w tych kosztach. Przekazała na ten cel powódce i swojemu ojcu kwoty po 50 złotych każdemu z nich z ostatniego otrzymanego przez siebie wynagrodzenia otrzymanego w styczniu 2016 roku.

/dowód: zeznania E. D. (1) zaświadczenie z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:41 – 00:12:16 –k.23v, zeznania E. D. (2) z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 – czas nagrania 00:12:16 – 00:19:09 –k.23v/

Powódka przeszła 4 operacje kręgosłupa, zdiagnozowano u niej nowotwór, jest po udarach mózgu. Ma orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności.

/dowód: zeznania E. D. (1) zaświadczenie z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:41 – 00:12:16 –k.23v, karta diagnostyki i leczenia onkologicznego –k.17-18, wyniki badań –k.19-22/

Powódka w miesiącu grudniu 2015 roku poniosła wydatki związane z zakupem leków w wysokości 204,04 złotych i 23,04 złote. Średnie kwoty, które wydaje miesięcznie na leki oscylują w wysokości od 180 złotych do 250 złotych. Ponadto ponosi koszty związane z dojazdami na wizyty lekarskie, przy czym ostatni z nich wyniósł 30 złotych.

/dowód: zeznania E. D. (1) zaświadczenie z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:41 – 00:12:16 –k.23v, dwie szt. faktury VAT –k.4,5/

Dochody E. D. (1) w postaci renty oraz alimentów od córki M. C. nie wystarczają jej na zakup żywności. Zaciąga ona co miesiąc kredyt odnawialny w kwocie po 1500 złotych miesięcznie. Opłaca również polisę na życie.

/dowód: zeznania E. D. (1) zaświadczenie z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:41 – 00:12:16 –k.23v/

Pozwana ma 28 lat. Utrzymuje ją ojciec oraz częściowo powódka. Od dnia 11 marca 2016 roku jest zarejestrowana jako osoba bezrobotna bez prawa do zasiłku. W przeszłości, w okresie od dnia 12 stycznia 2016 roku do dnia 31 stycznia 2016 roku była zatrudniona na podstawie umowy zlecenie w firmie (...) Sp. z o.o. i otrzymała z tego tytułu wynagrodzenie w wysokości 1071,05 złotych brutto. W okresie od dnia 01 października 2014 roku do dnia 30 października 2015 roku pobierała ona zasiłek stały z Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w P.. i w ramach tejże pomocy opłacane również miała ubezpieczenie zdrowotne. Ponadto od listopada 2015 roku do stycznia 2016 roku objęta była pomocą finansową w formie zasiłku okresowego oraz zasiłków celowych na zakup posiłku i odzieży.

Ukończyła ona szkołę podstawową. Zaliczyła również wszystkie klasy liceum ogólnokształcącego, ale nie uregulowała należności związanych z nauką przez co nie może odebrać dyplomu jego ukończenia.

/dowód: zeznania E. D. (2) z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 – czas nagrania 00:12:16 – 00:19:09 –k.23v, zaświadczenie Starosty powiatowego Urzędu Pracy w P.. – k.10, zaświadczenie z (...) w P.. –k.11/

Ma ona orzeczony umiarkowany stopień niepełnosprawności ze względu na przebyty uraz nogi, którego doznała w wyniku wypadku samochodowego. Nie została jej przyznana renta z tego tytułu.

/okoliczność bezsporna/

Pozwana obecnie nie pomaga w codziennych czynnościach powódce. Odwiedza ją podczas jej pobytów w szpitalu.

/dowód: zeznania E. D. (1) zaświadczenie z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 roku – czas nagrania 00:04:41 – 00:12:16 –k.23v , zeznania E. D. (2) z rozprawy z dnia 06 kwietnia 2016 – czas nagrania 00:12:16 – 00:19:09 –k.23v/

Powyższe ustalenia Sąd poczynił na podstawie zgromadzonego materiału dowodowego w postaci zaświadczeń, dokumentacji medycznej oraz faktur VAT, których wiarygodność nie budzi najmniejszych zastrzeżeń. Sąd uwzględnił również w całości zeznania powódki i pozwanej, które były ze sobą spójne, logiczne oraz korespondowały z pozostałymi źródłami dowodowymi.

Sąd zważył co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie w części.

Podstawę żądania powódki stanowi treść art. 128 k.r.o., która wskazuje, że obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo.

Zakres obowiązku alimentacyjnego określa przepis art. 135 § 1 k.r.o. stanowiąc, że zależy on od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego.

W sprawie będącej przedmiotem osądu, należy stwierdzić, iż istnieje obowiązek alimentacyjny pozwanej względem powódki, gdyż jest ona jej córką. Okoliczność ta została bezspornie przyznana przez strony.

Jak wynika ze zgromadzonego w sprawie materiału dowodowego, powódka jest osobą schorowaną. Przeszła 4 operacje kręgosłupa oraz cierpi na chorobę nowotworową, ponadto w przeszłości doznała udarów mózgu. Orzeczono wobec niej niezdolność do pracy. Utrzymuje się ona jedynie z przyznanej jej renty z tego tytułu, której wysokość to około 750 złotych netto miesięcznie. Otrzymuje również od swojej córki M. C. alimenty w kwocie po 150 złotych miesięcznie. Powódka w związku z dolegającymi jej schorzeniami przeznacza co miesiąc na zakup leków kwotę od 180 do 250 złotych miesięcznie oraz kwoty po 30 złotych jednorazowo na dojazdy na wizyty lekarskie. Ponadto partycypuje ona wspólnie z byłym mężem w kosztach utrzymania mieszkania w kwocie po około 200 złotych miesięcznie. Pozostałą kwotę przeznacza na potrzeby związane z wyżywieniem, a zdarza się, że nie są one wystarczające na zakup produktów spożywczych. Uznać należy w obliczu tych okoliczności, że powódka znajduje się w niedostatku. Nie jest ona bowiem w stanie zaspokoić swoich usprawiedliwionych potrzeb. W związku z jej obecnym stanem zdrowia, nie jest ona zdolna do podjęcia pracy zarobkowej.

Obowiązek alimentacyjny poza usprawiedliwionymi potrzebami uprawnionego jest uzależniony od możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. Zobowiązana E. D. (2) ma 28 lat, pozostaje nadal na utrzymaniu ojca oraz częściowo matki – powódki w niniejszym postępowaniu, którzy ponoszą wszelkie opłaty związane z jej mieszkaniem, a ojciec z wyżywieniem. Pozwana nie posiada dzieci, jak również żadnych innych zobowiązań finansowych. Nie wypełnia swojego obowiązku alimentacyjnego wobec powódki poprzez osobiste starania, które polegałyby na pomocy schorowanej matce w codziennych czynnościach. Orzeczono wobec niej umiarkowany stopień niepełnosprawności. Nie ma jednak przeciwwskazań do aktywności zawodowej, a jedynie ma ona ograniczoną zdolność do pracy poprzez zalecenie wykonywania jej w określonych warunkach. Pozwana nie uczy się, nie rozwija swoich możliwości zawodowych. Posiada jedynie udokumentowane wykształcenie podstawowe. Do końca miesiąca stycznia 2016 roku była ona zatrudniona na podstawie umowy zlecenie i uzyskiwała wynagrodzenie w wysokości 1071,05 złotych brutto. Zarejestrowała się jako osoba bezrobotna dopiero w dniu 11 marca 2016 roku, a więc ponad miesiąc od momentu utraty zatrudnienia, a co za tym idzie źródła dochodu, na co pozwalało jej wygodne życie dotychczas prowadzone u boku rodziców. Uwzględniając te okoliczności, Sąd ocenił możliwości zarobkowe pozwanej na poziomie najniższego krajowego wynagrodzenia uzyskiwanego w kraju. Wobec powyższego, w ocenie Sądu, pozostaje w granicach możliwości zarobkowych i majątkowych pozwanej kwota 200 złotych miesięcznie.

Ustalony przez Sąd obowiązek alimentacyjny w wysokości 200 złotych miesięcznie od pozwanej na rzecz powódki pozwoli na częściowe pokrycie usprawiedliwionych potrzeb uprawnionej, jak również nie przewyższa możliwości zarobkowych i majątkowych zobowiązanej. W pozostałym zakresie Sąd oddalił powództwo jako wygórowane uwzględniając okoliczność, że zobowiązanymi do alimentacji powódki są jej wszystkie trzy córki, a nie jedynie pozwana.

Uwzględniając sytuację materialną stron postępowania, Sąd skorzystał z dobrodziejstwa płynącego z art. 113 ust. 4 ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych z dnia 28 lipca 2005 roku (Dz.U. z 2014 r., poz. 1025) i nie obciążył pozwanej nieuiszczonymi kosztami sądowymi od uwzględnionej części powództwa, a powódki nieuiszczonymi kosztami sądowymi od oddalonej części powództwa, które przejął na koszt Skarbu Państwa.

Na podstawie art. 100 k.p.c. Sąd zniósł wzajemnie koszty procesu między stronami.

Zgodnie z treścią art. 333 § 1 pkt 1 k.p.c. nadał wyrokowi w punkcie zasądzającymi alimenty rygor natychmiastowej wykonalności.

Na podstawie wyżej wskazanych okoliczności i przepisów prawa Sąd orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Kałuża
Data wytworzenia informacji: