Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

III RC 24/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2017-02-21

Sygn. akt. III. RC 24/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 21 lutego 2017 roku

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Tryb. III Wydział Rodzinny i Nieletnich w składzie następującym:

Przewodniczący: SSR Aleksandra Szymorek- Wąsek

Protokolant: st. sekr. Renata Olejnik

po rozpoznaniu w dniu 16 lutego 2017 roku w Piotrkowie Tryb. na rozprawie

sprawy z powództwa I. C. i M. C. (1) – reprezentowanych przez przedstawicielkę ustawową M. C. (2)

przeciwko P. C.

o alimenty

1.  zasądza alimenty od pozwanego P. C. na rzecz małoletnich powodów I. C. urodzonej (...) w kwocie po 500 (pięćset) złotych miesięcznie i M. C. (1) urodzonej (...) w kwocie po 400 (czterysta )złotych miesięcznie, płatne poczynając od dnia 12 stycznia 2017 roku, w terminie do 10-tego każdego miesiąca z ustawowymi odsetkami w razie uchybienia terminu płatności którejkolwiek z rat, do rąk przedstawicielki ustawowej małoletnich powodów – M. C. (2)

2.  oddala powództwo w pozostałej części ;

3.  nie obciąża pozwanego P. C. nieuiszczonymi kosztami sądowymi, które przejmuje na rachunek Skarbu Państwa;

4.  znosi wzajemnie koszty procesu między stronami ;

5.  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt III RC 24/17

UZASADNIENIE

Pozwem z 12 stycznia 2017 r. małoletnie M. i I. C., reprezentowane przez przedstawicielkę ustawową M. C. (2), wniosły o alimenty od ojca P. C. w kwocie po 800,00 zł. miesięcznie na rzecz I. C. oraz w kwocie po 500,00 zł. miesięcznie na rzecz M. C. (1) płatne do 10-go dnia każdego miesiąca z góry z ustalonymi odsetkami w przypadku uchybienia płatności którejkolwiek z rat do rąk ich matki M. C. (2) począwszy od 1 września 2016 r.

W uzasadnieniu pozwu przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek podniosła, że powódki są córkami pozwanego, z którym od 11 listopada 2016 r. nie mieszkają. Obecnie wraz z matką mieszkają w wynajmowanym lokalu. Małoletnia I. uczęszcza do szkoły średniej, wymaga dodatkowo płatnych lekcji, rehabilitacji i uczęszczania na pływalnię z uwagi na wadę kręgosłupa, co czyni koszty jej utrzymania wysokimi. Małoletnia M. natomiast jest uczennicą szkoły podstawowej, często choruje co stanowi koszt 150,00 zł. miesięcznie, cierpi na skoliozę i wymaga rehabilitacji. Przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek nie pracuje, wypowiedziano jej umowę o pracę, obecnie przebywa na zwolnieniu i uzyskuje zasiłek chorobowy w wysokości 1.047,00 zł netto miesięcznie. Pozwany nie łoży na utrzymanie córek.

Na rozprawie 16 lutego 2017 roku przedstawicielka ustawowa małoletnich powódek podtrzymała powództwo.

Pozwany P. C. uznał powództwo do kwoty po 300,00 zł. miesięcznie na każde z dzieci. W pozostałej części nie uznał powództwa i wniósł o jego oddalenie.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

I. C., urodzona (...), oraz M. C. (1), urodzona (...), są córkami P. C. i M. C. (2).

/ dowód: odpisy skrócone aktów urodzenia – k. 4,5 /

Małoletnie powódki mieszkają z matką w wynajętym lokalu. Czynsz stanowi wydatek 1.300,00 zł. miesięcznie, energia elektryczna około 100,00 zł. miesięcznie, woda około 100,00 zł. miesięcznie. Uprawnionym należy zapewnić odzież, wyżywienie, środki czystości, przybory do szkoły, podręczniki szkolne. Małoletnia M. korzysta z bezpłatnych obiadów w szkole. Ponadto obie powódki cierpią na skoliozę, w związku z czym powinny uczęszczać na basen. Małoletnia M. często choruje.

/ dowód: zeznania M. C. (2) z rozprawy z 16 lutego 2017 r. protokół audio - video czas od 00:14:02 do 00:19:13 - k. 29v /

M. C. (2) – matka dzieci - ma 35 lat, z zawodu jest technikiem ekonomistą. Wypowiedziano jej umowę o pracę. Przebywa obecnie na zwolnieniu, uzyskując zasiłek chorobowy w wysokości ok. 1.000,00 zł. netto miesięcznie. W styczniu 2017 r. otrzymała kwotę 1.169,50 zł. netto. Matka powódek spłaca kredyt zaciągnięty na zakup samochodu w wysokości 300,00 zł. miesięcznie. Otrzymuje świadczenie wychowawcze przyznane na powódki w kwocie 1.000,00 zł. miesięcznie oraz zasiłek w wysokości 360,00 zł. miesięcznie. M. C. (2) cierpi na arytmię serca i nerwicę.

/ dowód: zeznania M. C. (2) z rozprawy z 16 lutego 2017 r. protokół audio - video czas od 00:14:02 do 00:19:13 - k. 29v, zaświadczenie o wypłaconych zasiłkach - k. 6 /

Pozwany P. C. ma 43 lata, jest elektromechanikiem. Poza małoletnimi powódkami nie posiada nikogo na utrzymaniu. Nie ma orzeczonego stopnia niepełnosprawności, ani przeciwwskazań do zatrudnienia. Znajduje się pod opieką psychologa, leczony jest z powodu zaburzeń depresyjnych. Jest zatrudniony w wymiarze pełnego etatu, w ramach umowy o pracę na czas określony do 30 czerwca 2018 r., jako pracownik budowlany. Uzyskuje z tego tytułu wynagrodzenie w kwocie 1.354,90 zł netto miesięcznie, a ponadto pracuje w wymiarze ponad liczbowym z czego może uzyskać łączne wynagrodzenie ok. 2.000,00 zł. netto miesięcznie. Spłaca kredyt zaciągnięty na założenie instalacji gazowej do samochodu w kwocie 115,51 zł miesięcznie. Mieszka sam. Ponosi koszty związane z utrzymaniem domu w wysokości 53,40 zł za wodę kwartalnie, za wywóz śmieci 34,00 zł. miesięcznie, podatek od nieruchomości 33,00 zł. miesięcznie, energia elektryczna 185,99 zł miesięcznie. Zakupuje opał za kwotę ok. 5.000,00 zł. na sezon grzewczy. Opłaca abonament telefoniczny w kwocie 46,59 zł miesięcznie.

/ dowód: zeznania P. C. z rozprawy z 16 lutego 2017 r. protokół audio - video czas od 00:19:13 do 00:24:18 - k. 29v, zaświadczenie o zatrudnieniu i wynagrodzeniu - k. 13, PIT-11 za 2015 r. - k. 15 – 16, zaświadczenie psychologa - k. 15, zaświadczenie lekarskie - k. 28, faktura VAT - k. 18, potwierdzenia wpłat - k. 19 – 21, dokumenty dostawy wyrobów węglowych - k. 22,23, potwierdzenie wywozu - k. 24, potwierdzenie wpłaty - k. 24, faktura VAT - k. 25, faktura VAT wraz z potwierdzeniem wpłaty - k. 17, potwierdzenia wpłat - k. 25,26, 27 /

Sąd zważył, co następuje:

powództwo małoletnich M. i I. C. o zasądzenie alimentów od ojca P. C. należało uwzględnić co do zasady. Wysokość żądanego przez nie świadczenia nie zasługiwała na aprobatę Sądu, stąd też żądanie powódek zostało uznane za zasadne jedynie w części. Art. 128 krio stanowi, iż obowiązek dostarczania środków utrzymania, a w miarę potrzeby także środków wychowania (obowiązek alimentacyjny) obciąża krewnych w linii prostej oraz rodzeństwo. Nadto z treści art. 133 § 1 krio wynika, iż rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie, chyba że dochody z majątku dziecka wystarczają na pokrycie kosztów jego utrzymania i wychowania.

W przedmiotowej sprawie nie budzi wątpliwości fakt, iż małoletnie uprawnione są córkami pozwanego P. C.. Z uwagi na swój wiek I. i M. nie są w stanie utrzymać się samodzielnie, wymagaj tym samym opieki i środków finansowych ze strony rodziców. Rodzice dzieci zobowiązani są do tego, aby córkom zapewnić wyżywienie, odzież, środki czystości, leczenie, mieszkanie, a nadto pokryć potrzeby związane z ich edukacją. Małoletnie cierpią na skoliozę, w związku z czym wskazane jest, aby korzystały systematycznie z zajęć na pływalni, co stanowi również dodatkowy koszt ich utrzymania. Matka małoletnich I. i M. sprawuje nad nimi bezpośrednią pieczę. Wypełnia więc swój obowiązek alimentacyjny również poprzez osobiste starania w wychowanie i utrzymanie córek. Czyni to w większym stopniu, niż ojciec, który nie mieszka z dziećmi i nie wykonuje takich czynności jak gotowanie, sprzątanie, pranie, czy pomoc w nauce na rzecz córek. Poza tym sytuacja M. C. (2) jest obecnie o tyle trudna, iż z uwagi na swój stan zdrowia utrzymuje się z zasiłku rehabilitacyjnego. Zobowiązany natomiast mieszka sam. Brak jest innych osób, które pozostawałyby na jego utrzymaniu. P. C. jest mężczyzną zdrowym. Brak jest jakichkolwiek wskazań ku temu, aby uznać go za niezdolnego do pracy, bądź aby zdolność ta była choć częściowo ograniczona. Jest zatrudniony jako pracownik budowlany i jak sam przyznał jest w stanie osiągać dochody rzędu 2.000,00 zł. netto miesięcznie. Pozwany P. C. nie posiada zadłużeń, spłaca jedynie kredyt w niewielkich ratach 115,51 zł miesięcznie. W tym stanie rzeczy, w ocenie Sądu, jest on w stanie łożyć na utrzymanie córek alimenty w kwocie 500,00 zł. miesięcznie na rzecz małoletniej I. C. oraz w kwocie 400,00 zł. miesięcznie na rzecz małoletniej M. C. (1). Kwota ta jest adekwatną zarówno do usprawiedliwionych potrzeb małoletnich uprawnionych, jak i do zdolności zarobkowych i majątkowych zobowiązanego. W pozostałym zakresie Sąd oddalił żądanie pozwu, gdyż zważywszy na wiek dzieci i ich potrzeby, było ono wygórowane. W obecnie ustalonej wysokości świadczenie alimentacyjne stanowi zadość zasadzie prawa do równej stopy życiowej dzieci i rodziców.

Na podstawie art. 113 ust. 4 Ustawy z 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych ( Dz. U. z 2016 r., poz. 623 j. t. ) w związku z charakterem niniejszej sprawy, nie obciążono pozwanego P. C. nieuiszczonymi kosztami sądowymi, które przejęto na rachunek Skarbu Państwa.

O kosztach procesu Sąd rozstrzygnął na podstawie art. 100 k.p.c.

Z urzędu, na podstawie art. 333 § 1 pkt 1 kpc, wyrokowi w części zasądzającej alimenty nadano rygor natychmiastowej wykonalności.

Mając powyższe na uwadze, na podstawie powołanych przepisów, należało orzec, jak w wyroku.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Katarzyna Walczyńska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Aleksandra Szymorek-Wąsek
Data wytworzenia informacji: