Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 522/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2016-11-02

Sygn. akt II K 522/16

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 02 listopada 2016 r.

Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim, w II Wydziale Karnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Małgorzata Krupska - Świstak

Protokolant: sekr. sąd. Joanna Kotala

w obecności Prokuratora: Tomasza Retyka

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 02 listopada 2016 r.

sprawy T. I.

syna L. i L. z domu K.

urodzonego (...) w P. (...)

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 361/14, za czyn z art. 178 a § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności – wykonaną w całości oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 2 lat – wykonany w całości;

II.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 1045/14, za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 29 października 2014 r. na karę grzywny w liczbie 50 stawek dziennych o wartości 10 zł każda uiszczoną w całości;

III.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 40/15 za czyn z art. 178a§ 4 kk popełniony w dniu 17 grudnia 2014 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, zarządzoną do wykonania postanowieniem tegoż Sądu z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie sygn. II Ko 695/16, z obniżeniem jej wymiaru o 78 dni z tytułu uiszczonej częściowo grzywny – niewykonaną w żadnej części z przewidywanym okresem odbycia od 02 lutego 2017 r. do 16 listopada 2017 r., a nadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 5 lat obowiązujący w okresie od 01 kwietnia 2015 r. do 01 kwietnia 2020 r. oraz świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł – uiszczone w całości;

IV.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 639/15, za czyn z art. 178a § 4 kk popełniony w dniu 5 lipca 2015 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od 05 lipca 2015 r. godzina 00:05 do 06 lipca 2015 r. godzina 13:10 – wprowadzoną do wykonania 08 sierpnia 2016 r. z przewidywanym okresem jej zakończenia w dniu 02 lutego 2017 r., a nadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio oraz świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł spłacane od dnia 10 sierpnia 2016 r. i wykonane do kwoty 8.500 zł ;

V.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 986/15, za czyn z art. 244 kk popełniony 12 października 2015 r. na karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych o wartości 10 zł każda - uiszczoną w całości;

VI.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 320/16 za czyn z art. 178a§ 4 kk popełniony w dniu 19 marca 2016 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia z zaliczeniem na jej na poczet okresu zatrzymania od dnia 19 marca 2016 r. godz. 16:50 do dnia 21 marca 2016 r. godz. 14:40, niewykonaną w żadnej części, z przewidywanym okresem odbycia od 16 listopada 2017 r. do 13 maja 2018 r. a nadto obowiązek naprawienia szkody, nadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio oraz świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł nieuiszczone w żadnej części;

VII.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 435/16 obejmującym wyroki jednostkowe wskazane w pkt III i IV na karę łączną 1 ( jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego.

w przedmiocie wydania wyroku łącznego

1.  na podstawie art. 569 § 1 kpk w zw. z art. 85§ 1, 2 i 3 kk, art. 86 § 1 kk łączy jednostkowe kary pozbawienia wolności orzeczone wyrokami: Sądu Rejonowego w B. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 40/15 ( pkt III), Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 639/15 ( pkt IV) i Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 320/16 (pkt VI) i wymierza skazanemu T. I. karę łączną 1 (jednego) roku i 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności;

2.  na podstawie art. 63 § 1 kk w zw. z art. 577 kpk na poczet wymierzonej w pkt 1 kary łącznej pozbawienia wolności zalicza skazanemu okresy: odbywania kary w sprawie II K 639/15 od dnia 08 sierpnia 2016 r. godz. 14:55 do dnia 02 listopada 2016 r. i okres zatrzymania w w/w sprawie od 05 lipca 2015 r. godz. 00:05 do 06 lipca 2015 r. godz. 13:10, zatrzymania w sprawie II K 320/16 od 19 marca 2016 r. godz. 16:50 do 21 marca 2016 r. godz. 14:40,

3.  na podstawie art. 71 § 2 kk w zw. z art. 4 § 1 kk skraca skazanemu T. I. orzeczoną w pkt 1 wyroku łącznego karę łączną pozbawienia wolności o 78 ( siedemdziesiąt osiem) dni odpowiadających liczbie stawek dziennych grzywny uiszczonych w sprawie o sygn. akt II K 40/15;

4.  na podstawie art. 90 § 2 kk w zw. z art. 85 § 1 kk i art. 88 kk łączy środki karne orzeczone w: pkt 4 sentencji wyroku Sądu Rejonowego w B. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 40/15 (pkt III), w pkt 3 sentencji wyroku Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 listopada 2015r. –w sprawie o sygn. akt II K 639/15 (pkt IV) i w pkt. 3 wyroku Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 320/16 (pkt VI) i orzeka wobec skazanego T. I. łączny środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego – dożywotnio;

5.  na podstawie art. 90 § 2 kk w zw. z art. 85 § 1 kk łączy środki karne w postaci świadczeń pieniężnych orzeczonych: w pkt 4 sentencji wyroku Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 listopada 2015 r. – w sprawie o sygn. akt II K 639/15 (pkt IV) i w pkt. 4 wyroku Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 320/16 (pkt VI) i orzeka od skazanego T. I. na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej łączny środek karny w postaci świadczenia pieniężnego w kwocie 10.000 (dziesięć tysięcy) złotych;

6.  w zakresie nieobjętym wyrokiem łącznym podlegające łączeniu wyroki jednostkowe ulegają odrębnemu wykonaniu;

7.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w zakresie wyroków wskazanych w pkt I, II i V;

8.  zwalnia skazanego od kosztów postępowania związanych z wydaniem wyroku łącznego, obciążając nimi Skarb Państwa.

UZASADNIENIE

T. I. został prawomocnie skazany następującymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 361/14, za czyn z art. 178 a § 1 kk na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 2 lat. Kara zasadnicza, pierwotnie orzeczona z dobrodziejstwem warunkowego zawieszenia jej wykonania, została zarządzona do wykonania i po zaliczeniu na jej poczet 40 dni z tytułu uiszczonej grzywny skazany odbył ją w całości w okresie od 21 marca 2016 r. do 08 sierpnia 2016 r. W całości wykonany został również środek karny.

Dowód: odpis wyroku II K 361/14 k. 10-10v, obliczenie kary k. 11,

dane z KRK k. 6-7; informacja o orzeczeniach i pobytach k. 14-

16

II.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie o sygn. akt II K 1045/14, za czyn z art. 244 kk popełniony w dniu 29 października 2014 r. na karę grzywny w liczbie 50 stawek dziennych o wartości 10 zł każda - uiszczoną w całości;

Dowód: odpis wyroku II K 1045/14, dane z KRK k. 6-7

III.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 24 marca 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 40/15 za czyn z art. 178a§ 4 kk popełniony w dniu 17 grudnia 2014 r. na karę 1 roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby 3 lat, grzywnę orzeczoną na podstawie art. 71 § 1 kk w liczbie 120 stawek dziennych o wartości 10 zł każda oraz środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego na okres 5 lat i świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł. Postanowieniem tegoż Sądu z dnia 15 marca 2016 r. w sprawie o sygn. II Ko 695/16 zarządzono wykonanie orzeczonej kary pozbawienia wolności skracając jednocześnie jej wymiar o 78 dni, odpowiadających liczbie uiszczonych stawek dziennych grzywny. Kary pozbawienia wolności skazany nie wykonał w żadnej części, a przewidywany okres jej odbycia określono na od 2 lutego 2017 r. do 16 listopada 2017 r. Świadczenie pieniężne w kwocie 300 zł zostało uiszczone w całości, zaś bieg zakazu prowadzenia pojazdów ustalono na okres od 01 kwietnia 2015 r. do 01 kwietnia 2020 r.

Dowód: odpis wyroku II K 40/15 k. 23-23v, odpis postanowienia II K

695/16 k. 24, zawiadomienie o wykonaniu środka karnego k.25;

obliczenie kary k. 26, informacja o orzeczeniach i pobytach k.

14-16

IV.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie o sygn. akt II K 639/15, utrzymanym w mocy orzeczeniem Sądu Okręgowego w P. (...) z dnia 26 stycznia 2016 r. w sprawie o sygn. akt IV Ka 17/16, za czyn z art. 178a § 4 kk popełniony w dniu 5 lipca 2015 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności z zaliczeniem na jej poczet okresu zatrzymania od 05 lipca 2015 r. godzina 00:05 do 06 lipca 2015 r. godzina 13:10 – wprowadzoną do wykonania 08 sierpnia 2016 r. z przewidywanym okresem jej zakończenia w dniu 02 lutego 2017 r., a nadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio oraz świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł spłacane od dnia 10 sierpnia 2016 r. i wykonane do kwoty 8.500 zł ;

Dowód: odpis wyroku II K 639/15 k. 34-34v, odpis wyroku IV Ka 17/16

k. 35, informacja SR w B. k. 33, informacja o

orzeczeniach i pobytach k. 14-16

V.  Sądu Rejonowego w B. z dnia 03 lutego 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 986/15, za czyn z art. 244 kk popełniony 12 października 2015 r. na karę grzywny w liczbie 100 stawek dziennych o wartości 10 zł każda - uiszczoną w całości;

Dowód: odpis wyroku II K 986/15 k. 18, informacja SR w B. k.

17, dane z KRK k. 6-7

VI.  Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 320/16 za czyn z art. 178a§ 4 kk popełniony w dniu 19 marca 2016 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia z zaliczeniem na jej na poczet okresu zatrzymania od dnia 19 marca 2016 r. godz. 16:50 do dnia 21 marca 2016 r. godz. 14:40, niewykonaną w żadnej części, z przewidywanym okresem odbycia od 16 listopada 2017 r. do 13 maja 2018 r. a nadto środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego dożywotnio oraz świadczenie pieniężne w kwocie 10.000 zł nieuiszczone w żadnej części;

Dowód: odpis wyroku II K 320/16 k. 8-8v, obliczenie kary k. 8a;

informacja o orzeczeniach i pobytach k. 14-16

VII.  wyrokiem łącznym Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 października 2016 r. w sprawie o sygn. akt II K 435/16 obejmującym wyroki jednostkowe wskazane w pkt III i IV na karę łączną 1 ( jednego) roku i 3 (trzech) miesięcy pozbawienia wolności oraz dożywotni środek karny w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego

Dowód: odpis wyroku II K 435/16 k. 42-43v

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Dopuszczalność wydania wyroku łącznego – stosownie do dyspozycji art. 569 § 1 kpk podlega badaniu przez pryzmat warunków zezwalających na orzeczenie kary łącznej w stosunku do osoby prawomocnie skazanej wyrokami różnych sądów. W przypadku T. I., treść wyroku łącznego kształtowały regulacje prawne obowiązujące od 1 lipca 2015 r., o czym przesądził art. 19 ust. 1 Ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2015 r. poz. 396). Zaszła bowiem potrzeba orzeczenia kary łącznej w związku z prawomocnym skazaniem mającym miejsce po dniu wejścia w życie powołanej nowelizacji – tj. po 1 lipca 2015 r. Po dacie tej zapadły m.in. wyroki: z dnia 10 listopada 2015 r. w sprawie II K 639/15 ( prawomocny od 26 stycznia 2016 r.) oraz z dnia 04 sierpnia 2016 r. w sprawie II K 320/16 ( prawomocny od 17 sierpnia 2016 r.).

Przepisy art. 85 §1, 2 i 3 kk w obecnym stanie prawnym konstytuują trzy warunki orzeczenia kary łącznej. Są to:

- po pierwsze, jednorodzajowość orzeczonych kar lub ich zdatność do połączenia ( art. 85§ 1 kk);

- po drugie, podleganie kary wykonaniu w całości lub w części ( 85§ 2 kk), co eliminuje z zakresu rozważań kary już w całości wykonane;

- po trzecie, pozostawanie łączonych kar w takiej relacji czasowej do popełnianych przestępstw, aby karą łączną nie została objęta kara za przestępstwo popełnione po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej podlegającej łączeniu. Innymi słowy, węzłem kary łącznej nie może być objęta taka kara, w czasie odbywania której sprawca popełnił kolejny czyn zabroniony.

Analizując historię skazań T. I. przez pryzmat wskazanych materialnoprawnych przesłanek orzekania kary łącznej należało zatem w pierwszej kolejności stwierdzić brak warunków do objęcia wyrokiem łącznym skazań: z dnia 27 sierpnia 2014 r. w sprawie II K 361/14 (pkt I), z dnia 11 grudnia 2014 r. w sprawie II K 1045/14 ( pkt II) oraz z dnia 3 lutego 2016 r. w sprawie II K 986/16 ( pkt V) , albowiem orzeczone wówczas kary jednostkowe zostały wykonane w całości.

Kryteria doboru kar kwalifikujących się do połączenia spełniały natomiast skazania z wyroków jednostkowych w sprawach II K 40/15 ( pkt III), II K 639/15 (pkt IV) oraz II K 320/16 (pkt VI), gdyż orzeczone nimi kary są tego samego rodzaju ( tj. kary bezwzględnego pozbawienia wolności), żadna z nich nie została wykonana w całości ( w sprawie II K 639/15 kara została wprowadzona do wykonywana dnia 8 sierpnia 2016 r. z przewidywanym okresem zakończenia w dniu 2 lutego 2017 r.), a osądzone przestępstwa nie zostały popełnione po rozpoczęciu odbywania żadnej z w/w kar. Nadto, wyrok łączny Sądu Rejonowego w B. z dnia 10 października 2016 r. w sprawie II K 435/16 nie obejmował ostatniego skazania T. I. wyrokiem Sądu Rejonowego w P. (...) z dnia 4 sierpnia 2016 r. w sprawie II K 320/16, co zgodnie z art. 575 § 1 kpk uprawniało do wydania nowego wyroku łącznego, który z chwilą uprawomocnienia się spowoduje utratę mocy przez poprzedni wyrok łączny.

Zgodnie z treścią art. 86 § 1 kk – sąd wymierza karę łączną w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak wskazanych w tym przepisie limitów przewidzianych dla każdego rodzaju kary. Oznacza to, że granice możliwej do wymierzenia skazanemu kary łącznej pozbawienia wolności lokowały się w przedziale od 1 roku ( najwyższa z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa w sprawie II K 40/15) do 2 lat pozbawienia wolności ( suma wszystkich orzeczonych kar w łączonych wyrokach jednostkowych II K 40/15, II K 639/15 i II K 320/16).

Decydując o doborze techniki łączenia kar, należało mieć na uwadze brzmienie art. 85a kk formułującego zasadę uwzględnienia przede wszystkim celów zapobiegawczych i wychowawczych, które kara ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeb w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. W ocenie Sądu, osiągnięcie tych celów zapewni połączenie kar na zasadzie asperacji ze skutkiem w postaci wymierzenia kary łącznej na poziomie 1 roku i 8 miesięcy pozbawienia wolności. T. I. z pewnością nie zasłużył na premię w postaci sprowadzenia kary łącznej do najwyższej z wymierzonych kar, bowiem z uporem powracał na drogę przestępstwa godząc wciąż w to samo dobro prawne i nie wyciągając żadnych wniosków z kolejnych zapadających przeciwko niemu wyroków jednostkowych. Z drugiej jednak strony niesłuszne byłoby również wymierzenie kary opartej na zasadzie kumulacji, bowiem skazany wyraźnie nabrał respektu do obowiązującego prawa piętnując własną nieodpowiedzialność, deklarując wolę zmiany trybu życia i podjęcia walki z uzależnieniem od alkoholu, czego wyrazem jest jego udział odpowiednim programie terapeutycznym w zakładzie karnym. T. I. jest człowiekiem w zaawansowanym wieku i należy sądzić, że wstrząs spowodowany odbyciem kary łącznej przyczyni się do utrwalenia zdobyczy resocjalizacji penitencjarnej.

Na poczet kary łącznej zaliczeniu podlegał okres częściowego odbycia kary w sprawie II K 639/15 ( tj. od dnia 8 sierpnia 2016 r. do dnia wydania wyroku łącznego) oraz zatrzymania w w/w sprawie, jak również okres zatrzymania w sprawie II K 320/16. Kara łączna wymagała nadto skrócenia o 78 dni z tytułu uiszczonej grzywny w sprawie o sygn. II K 40/15, która jako tzw. grzywna akcesoryjna, towarzysząca warunkowemu zawieszeniu wykonania kary pozbawienia wolności - po zarządzeniu jej do wykonania- utraciła rację bytu. W dacie popełnienia przestępstwa osądzonego w/w wyrokiem grzywna tego rodzaju skutkowała skróceniem zarządzonej do wykonania kary o okres odpowiadający liczbie uiszczonych stawek dziennych, co znalazło swój wyraz w treści postanowienia Sądu Rejonowego w B. z dnia 15 marca 2016 r. II Ko 695/16. W tym stanie rzeczy, rozwiązanie takie należało zastosować również w wyroku łącznym.

Zważywszy, że wyrokami w sprawach II K 40/15, II K 639/15 i II K 320/16 obok tego samego rodzaju kar orzeczono nadto tożsame rodzajowo środki karne w postaci zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego, z mocy art. 90 § 2 kk należało orzec łączny środek karny, stosując odpowiednio przepisy o karze łącznej, w tym art. 88 kk. Stał się on podstawą orzeczenia dożywotniego zakazu prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych w strefie ruchu lądowego, bowiem dwa spośród zbiegających się środków karnych tego rodzaju orzeczono także dożywotnio ( tj. w sprawach II K 639/15 i II K 320/16).

W trzech powołanych wyżej sprawach orzeczone zostały nadto świadczenia pieniężne na rzecz Funduszu Pokrzywdzonych oraz Pomocy Postpenitencjarnej, z tym, że w sprawie II K 40/15 świadczenie w kwocie 300 zł zostało uiszczone w całości, co nie pozwoliło, w myśl przytoczonych na wstępie warunków łączenia kar, na objęcie go łącznym środkiem karnym. Nie było natomiast przeszkód aby połączyć świadczenia orzeczone w sprawach II K 639/15 i II K 320/16, bowiem pierwsze z nich zostało wykonane jedynie w części równej 1.500 zł, a drugie w całości pozostaje do wykonania. W ocenie Sądu, dolegliwość płynąca z obowiązku uiszczenia kwoty 10.000 zł – w realiach życiowych skazanego jest na tyle znacząca, że uzasadniała zastosowanie zasady pochłaniania.

Wobec braku warunków do objęcia wyrokiem łącznym skazań w sprawach II K 361/14, II K 1045/14 i II K 986/15 postępowanie w tym zakresie należało umorzyć w oparciu o art. 572 kpk.

Uznając, że odbywający obecnie karę pozbawienia wolności T. I. nie jest w stanie ponieść kosztów postępowania orzeczono o ich przejęciu na rachunek Skarbu Państwa.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Mirosława Krzaczyńska-Motyl
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Krupska-Świstak
Data wytworzenia informacji: