Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

II K 328/19 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Bełchatowie z 2019-09-16

Sygn. akt II K 328/19

WYROK ŁĄCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 16 września 2019 r.

Sąd Rejonowy w Bełchatowie II Wydział Karny w składzie:

Przewodniczący: SSR Bartłomiej Niedzielski

Protokolant: st. sekr. sąd. Jadwiga Jankowska

przy udziale Prokuratora: Katarzyny Koreckiej - Rożej

po rozpoznaniu na rozprawie 16 września 2019 r.

sprawy A. J. ur. (...) w T. s. K. i G. z d. W.

skazanego prawomocnymi wyrokami:

I.  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 8 czerwca 2017 r. sygn. akt II K 115/17 za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniach 11 i 16 lutego 2017 r. na karę 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę na podstawie art. 33 § 2 kk w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych, z którego to wyroku skazany odbył ww. karę pozbawienia wolności w całości w okresie od 5 września 2017 r. do 4 marca 2018 r.;

II.  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 7 marca 2018 r. sygn. akt II K 598/16 za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od marca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. na karę 1 (jednego) roku i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywa od 2 grudnia 2018 r.;

III.  Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 7 maja 2018 r. sygn. akt II K 482/17:

A.  za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 22 do 24 kwietnia 2017 r. na karę 8 (ośmiu) miesięcy pozbawienia wolności, której nie zaczął jeszcze odbywać oraz grzywnę na podstawie art. 33 § 2 kk w wysokości 50 (pięćdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych,

B.  za wykroczenie z art. 119 § 1 kw na karę 30 (trzydziestu) dni aresztu;

IV.  Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 3 stycznia 2019 r. sygn. akt II K 1192/18 za przestępstwo z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie do października 2018 r. na karę 2 (dwóch) lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 (trzydziestu) godzin w stosunku miesięcznym;

1.  na podstawie art. 85 § 1 i 2 kk, art. 86 § 1 i 2 kk oraz art. 87 § 1 kk łączy karę ograniczenia wolności z wyroku z punktu IV oraz kary pozbawienia wolności z wyroków z punktów II i (...) , a także grzywny orzeczone w wyrokach z punktów I oraz (...) i wymierza A. J. karę łączną 2 (dwóch) lat i 6 (sześciu) miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wysokości 80 (osiemdziesięciu) stawek dziennych po 10 (dziesięć) złotych;

2.  w pozostałych zakresach wyroki opisane w punktach I, II, III i IV podlegają odrębnemu wykonaniu;

3.  na podstawie art. 572 kpk umarza postępowanie w pozostałym zakresie;

4.  zasądza od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. kwotę 147,60 zł (stu czterdziestu siedmiu złotych i sześćdziesięciu groszy) tytułem zwrotu kosztów niepłaconej obrony udzielonej skazanemu z urzędu;

5.  zwalnia skazanego z obowiązku zwrotu wydatków.

Sygn. akt II K 328/19

UZASADNIENIE

I

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 8 czerwca 2017 r. sygn. akt II K 115/17 A. J. został skazany za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk i art. 64 § 1 kk popełnione w dniach 11 i 16 lutego 2017 r. na karę 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę na podstawie art. 33 § 2 kk w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych, z którego to wyroku skazany odbył ww. karę pozbawienia wolności w całości w okresie od 5 września 2017 r. do 4 marca 2018 r.

/odpis ww. wyroku k. 44, obliczenie kary k. 45, zawiadomienie o zwolnieniu k. 46/

II

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 7 marca 2018 r. sygn. akt II K 598/16 A. J. został skazany za przestępstwo za przestępstwo z art. 286 § 1 kk w zw. z art. 64 § 1 kk w zw. z art. 12 kk popełnione w okresie od marca 2015 r. do 15 lipca 2015 r. na karę 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności, którą odbywa od 2 grudnia 2018 r.

/odpis ww. wyroku k. 8-13, kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Tryb. z 7 maja 2018 r. sygn. akt IV Ka 484/18 k. 14, opinia Dyrektora AŚ w P. k. 160-161/

III

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim z 7 maja 2018 r. sygn. akt II K 482/17 A. J. został skazany za przestępstwo z art. 278 § 1 kk w zw. z art. 12 kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie od 22 do 24 kwietnia 2017 r. na karę 8 miesięcy pozbawienia wolności, której nie zaczął jeszcze odbywać oraz grzywnę na podstawie art. 33 § 2 kk w wysokości 50 stawek dziennych po 10 złotych,

/kserokopia ww. wyroku k. 15, kserokopia wyroku Sądu Okręgowego w Piotrkowie Trybunalskim z 2 października 2018 r. sygn. akt IV Ka 622/18 k. 16/

IV

Wyrokiem Sądu Rejonowego w Bełchatowie z 3 stycznia 2019 r. sygn. akt II K 1192/18 A. J. został skazany za przestępstwo z art. 209 § 1a kk w zw. z art. 64 § 1 kk popełnione w okresie do października 2018 r. na karę 2 lat ograniczenia wolności z obowiązkiem wykonywania nieodpłatnej kontrolowanej pracy na cele społeczne w wymiarze 30 godzin w stosunku miesięcznym.

/odpis ww. wyroku k. 197/

J. A. w izolacji penitencjarnej przebywa od 3 grudnia 2018 r. Odbywa karę w systemie zwykłym. Zachowanie skazanego jest oceniane jako przeciętne. Skazany nie wyróżnia się niczym szczególnym. Posiada wykształcenie (...). Jest kawalerem. Posiada dwoje dzieci. Przed osadzeniem utrzymywał się z renty inwalidzkiej i zasiłku MOPS.

Raz został ukarany dyscyplinarnie (...). Jest uczestnikiem (...) Wobec popełnionych przestępstw oraz dotychczasowego trybu życia jest bezkrytyczny.

/opinia o skazanym k. 160 - 172/

Przy dokonywaniu powyższych ustaleń, Sąd opierał się na powoływanych dokumentach, którym przypisana została moc dowodowa, gdyż nie było wątpliwości, co do ich prawdziwości i rzetelności.

Sąd zważył, co następuje:

Wyrok łączny to instytucja karnoprocesowa, której zadaniem jest realizacja prawa karnego materialnego w zakresie kary łącznej wobec osoby prawomocnie skazanej wyrokami sądów na kary tego samego rodzaju lub inne podlegające połączeniu.

Stosownie do treści art. 85 § 1 – 3 kk jeżeli sprawca popełnił dwa lub więcej przestępstw i wymierzono za nie kary tego samego rodzaju albo inne podlegające łączeniu, sąd orzeka karę łączną. Podstawą orzeczenia kary łącznej są wymierzone i podlegające wykonaniu (z zastrzeżeniem art. 89 kk) w całości lub w części kary lub kary łączne, z tym jednak wyjątkiem, że jeżeli po rozpoczęciu, a przed zakończeniem wykonywania kary lub kary łącznej sprawca popełnił przestępstwo, za które orzeczono karę tego samego rodzaju lub inną podlegającą łączeniu, orzeczona kara nie podlega łączeniu z karą odbywaną w czasie popełnienia czynu.

Orzekając karę łączną, sąd bierze pod uwagę przede wszystkim cele zapobiegawcze i wychowawcze, które ma osiągnąć w stosunku do skazanego, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa (art. 85a kk).

Zgodnie natomiast z dyspozycją art. 86 § 1 kk karę łączną wymierza się w granicach od najwyższej z kar wymierzonych za poszczególne przestępstwa do ich sumy, nie przekraczając jednak 810 stawek dziennych grzywny, 2 lat ograniczenia wolności albo 15 lat pozbawienia wolności; karę ograniczenia wolności wymierza się w miesiącach i latach. Ponadto, w razie skazania za zbiegające się przestępstwa na kary pozbawienia wolności i ograniczenia wolności sąd wymierza karę łączną pozbawienia wolności, przyjmując, że miesiąc ograniczenia wolności równa się 15 dniom pozbawienia wolności (art. 87 § 1 kk).

W świetle poczynionych ustaleń, w zbiegu pozwalającym na orzeczenie kar łącznych pozostają kary pozbawienia wolności, na które A. J. został skazany w sprawach: II K 598/16 i II K 482/17 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz kara ograniczenia wolności ze sprawy II K 1192/18 Sądu Rejonowego w Bełchatowie, a także grzywny ze spraw II K 115/17 i II K 482/17 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim. Granice natomiast kar łącznych kształtowały się od 1 roku i 6 miesięcy pozbawienia wolności do 3 lat i 2 miesięcy pozbawienia wolności oraz od 50 do 100 stawek dziennych grzywny.

Poruszając się w powyżej zakreślonych granicach, Sąd na podstawie art. 85 § 1 i kk, art. 86 § 1 i 2 kk, oraz art. 87 § 1 kk orzekł karę łączną 2 lat i 6 miesięcy pozbawienia wolności oraz grzywnę w wymiarze 80 stawek dziennych po 10 zł. W ocenie Sądu wymierzone kary łączne pozwalają na osiągnięcie w stosunku do skazanego celów zapobiegawczych i wychowawczych oraz realizują potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa. Dotychczas bowiem orzekane wobec A. J. kary nie przyniosły żadnych rezultatów wobec niego, gdyż powrócił on do popełniania przestępstw i to jeszcze na dodatek występków tego samego rodzaju – przeciwko mieniu. W świetle informacji o karalności skazany jest sprawcą wysoce niepoprawnym, gdyż na przestrzeni ostatnich piętnastu lat był aż dwudziestopięciokrotnie karany (por. k. 113 – 118). Z opinii Dyrektora Zakładu Karnego wynika ponadto, że A. J. jest bezkrytyczny w stosunku do popełnionych przestępstw oraz dotychczasowego trybu życia. Dlatego też, potrzeba kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa wymagała aby połączyć kary pozbawienia wolności ze spraw II K 598/16 i II K 482/17 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim oraz karę ograniczenia wolności ze sprawy II K 1192/18 Sądu Rejonowego w Bełchatowie. A. J. był już karany za czyn z art. 209 § 1 kk na karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania i probacja nie powiodła się (por. informacja o osobie z K. k. 116 poz. 19). W tej sytuacji nie sposób jest liczyć na to, że kara o charakterze wolnościowym może spełnić swoje cele i w związku z tym, Sąd zastosował regulację przewidzianą w art. 87 § 1 kk.

W pozostałym zakresie wyroki objęte wyrokiem łącznym podlegają odrębnemu wykonaniu, gdyż reszta orzeczonych kar nie podlegała łączeniu.

Na podstawie art. 572 kpk Sąd umorzył postępowanie w pozostałym zakresie, gdyż brak było warunków do wymierzenia kary łącznej. Kara bowiem pozbawienia wolności z wyroku II K 115/17 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim została już wykonana w całości, a kara aresztu z wyroku II K 482/17 Sądu Rejonowego w Piotrkowie Trybunalskim nie łączy się z karami pozbawienia wolności.

O kosztach obrony udzielonej skazanemu z urzędu, Sąd orzekł na podstawie § 2, § 4 oraz § 17 ust. 5 Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 3 października 2016 roku w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu (Dz. U. z 2016 poz. 1714) i zasądził od Skarbu Państwa na rzecz adw. M. S. kwotę 147,60 zł.

Z uwagi na to, że skazany jest obecnie osadzony w zakładzie karnym i nie osiąga dochodów, Sąd na podstawie art. 624 § 1 kpk zwolnił go z obowiązku zwrotu kosztów sądowych.

Mając na uwadze powyższe orzeczono jak w wyroku łącznym z 16 września 2019 r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Grabarz
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Bełchatowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Bartłomiej Niedzielski
Data wytworzenia informacji: