Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

V Ua 25/13 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim z 2014-03-11

Sygn. VUa 25/13

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 11 marca 2014 roku

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych w Piotrkowie Trybunalskim,

Wydział V w składzie:

Przewodniczący: SSO Magdalena Marczyńska

Sędziowie: SSO Agnieszka Leżańska (spr.), SSR del. Urszula Sipińska-Sęk

Protokolant: st.sekr.sądowy Marcelina Machera

po rozpoznaniu w dniu 11 marca 2014 roku w Piotrkowie Trybunalskim

na rozprawie

sprawy z wniosku A. M. (1)

przeciwko Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

o zasiłek chorobowy

na skutek apelacji Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T.

od wyroku Sądu Rejonowego w Piotrkowie Tryb. IV Wydziału Pracy i Ubezpieczeń Społecznych z dnia 10 kwietnia 2013r. sygn. IV U 60/13

oddala apelację.

Sygn. akt V Ua 25/13

UZASADNIENIE

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w T. decyzją z dnia 14 stycznia 2013r. odmówił A. M. (1) prawa do zasiłku chorobowego za okres od 1.X.12r. do 17.I.13r. W uzasadnieniu decyzji wskazał, że A. M. tytuł do ubezpieczenia chorobowego posiadała do dnia 30.IX. 12r., zaś po jego ustaniu kontynuowała działalność gospodarczą wcześniej podjętą. Dlatego też nie ma prawa do zasiłku chorobowego za ww okres.

Od decyzji tej odwołała się A. M. podnosząc, że od 13.VII.12r. nie pracowała, przebywała na zwolnieniu lekarskim. Była ubezpieczona z tytułu umowy zlecenia z firmą (...) sp z o.o. na okres do 30.IX.12r. Miała zawarte umowy o współpracę z firmami (...) sp. z o.o. i (...) Sp. z o.o., jednak nie wykonywała na ich rzecz żadnej pracy w okresie zwolnienia lekarskiego, a ostatni rachunek za usługi wystawiony był 12.VII.12r. Po tym okresie nie uzyskiwała żadnych wpływów z tych umów o współpracę.

ZUS nie uznał odwołania i wniósł o jego oddalenie.

Zaskarżonym wyrokiem z dnia 10 kwietnia 2013 roku, wydanym w sprawie sygn. akt IVU 60/13, Sąd Rejonowy w Piotrkowie Trybunalskim zmienił zaskarżoną decyzję w ten sposób, iż przyznał A. M. (1) prawo do zasiłku chorobowego za okres od 1 października 2012 roku do 17 stycznia 2013 roku.

Sąd Rejonowy wskazał, że A. M. (1) podlegała ubezpieczeniu zdrowotnemu z tytułu umowy zlecenia zawartej przez nią z firmą Centrum (...) sp. z o.o. na okresy od 27.11.12r. do 30.IX.12r.

A. M. miała też umowy z firmami (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o. w C.. Nie została przez te firmy zgłoszona do wyrejestrowania, nastąpiło to z dniem 29.X.12r.

A. M. na zwolnieniu lekarskim przebywała od lipca 2012 roku zaś 1 marca 2013 roku urodziła syna. A. M. w okresie zwolnienia lekarskiego i przed nim nie świadczyła usług dla firm (...) sp. z o.o. i (...) sp. z o.o., mimo że miała zawarte z tymi firmami umowy zlecenia.

W tak ustalonym stanie faktycznym Sąd Rejonowy uznał odwołanie za uzasadnione.

Sąd Rejonowy wskazał, że art. 13 ustawy zasiłkowej normuje sytuacje, w których dana osoba nie ma prawa do zasiłku chorobowego. Zgodnie z nim zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby.

W ocenie Sądu Rejonowego, powyższa norma nie miała zastosowania w sprawie niniejszej. Przez kontynuowanie działalności zarobkowej, według sądu pierwszej instancji należy rozumieć nie tylko formalne zgłoszenie takiej działalności, ale i jej faktyczne prowadzenie i uzyskiwanie z tego tytułu dochodu. Tylko bowiem w takim przypadku dana osoba ma możliwość zgłosić akces do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego i opłacać z tego tytułu składkę.

W innym przypadku zastosowanie winien mieć przepis art. 7 ustawy. Niezdolną do pracy stała się wnioskodawczyni w okresie, w którym miała zachowane prawo do zasiłku chorobowego z tytułu ubezpieczenia zdrowotnego z umowy zlecenia z firmą (...). Był to tytuł jej ubezpieczenia chorobowego.

Dlatego decyzję ZUS Sąd Rejonowy zmienił.

Powyższy wyrok zaskarżył w całości apelacją organ rentowy zarzucając naruszenie przepisów prawa materialnego, a w szczególności art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. Nr 60, poz. 636 z p. zm.), przez błędne przyznanie wnioskodawczyni prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia w okresie od dnia 1 października 2012 roku do dnia 17 stycznia 2013 roku, podczas gdy wnioskodawczyni nie nabyła prawa do tego zasiłku, gdyż po ustaniu tytułu ubezpieczenia kontynuowała działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Wskazując na powyższe organ rentowy wnosi o zmianę zaskarżonego wyroku i oddalenie odwołania.

W odpowiedzi na apelację wnioskodawczyni wniosła o jej oddalenie.

Sąd Okręgowy – Sąd Pracy i Ubezpieczeń Społecznych dodatkowo ustalił:

ubezpieczona A. M. (1) w okresie od dnia 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku nie wykonywała żadnych czynności z tytułu umowy zlecenia na rzecz (...) Spółki z o.o. w C. oraz na rzecz (...) Spółki z o.o. w C. (dowód: pismo (...) Spółki z o.o. w C. z dnia 13.05.2013 roku k-29 oraz (...) Spółki z o.o. w C. z dnia 13.05.2013 roku k-30 ).

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

apelacja nie zasługuje na uwzględnienie.

Jak słusznie wskazał skarżący, w niniejszej sprawie ma zastosowanie przepis art.13 ust.1pkt 2 ustawy o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa z dnia 25 czerwca 1999 r. (Dz.U. Nr 60, poz. 636) tekst jednolity z dnia 22 kwietnia 2010 r. (Dz.U. Nr 77, poz. 512) zgodnie z którym, zasiłek chorobowy z tytułu niezdolności do pracy powstałej w czasie trwania ubezpieczenia chorobowego, jak i z tytułu niezdolności do pracy powstałej po ustaniu tytułu ubezpieczenia nie przysługuje za okres po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego, jeżeli osoba niezdolna do pracy kontynuuje działalność zarobkową lub podjęła działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia obowiązkowo lub dobrowolnie ubezpieczeniem chorobowym albo zapewniającą prawo do świadczeń za okres niezdolności do pracy z powodu choroby. Wyłączenie prawa do zasiłku chorobowego na podstawie wyżej wskazanego przepisu dotyczy więc sytuacji, gdy osoba niezdolna do pracy po ustaniu tytułu ubezpieczenia chorobowego nie podlega żadnemu ubezpieczeniu natomiast kontynuuje lub podejmuje działalność zarobkową uprawniającą ją do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym. Zdarzeniem ubezpieczeniowym, z którym omawiana ustawa wiąże bowiem powstanie prawa do zasiłku chorobowego jest przejściowa niezdolność do pracy (wskutek choroby) lub niemożność jej wykonywania (wskutek odosobnienia lub konieczności sprawowania osobistej opieki). Tymczasem, jeżeli ubezpieczony w okresie choroby podejmuje działalność zarobkową na podstawie umowy o pracę, innej umowy cywilno-prawnej lub prowadzi własną działalność, nie można mówić o niemożności zarobkowania. Skoro ubezpieczony ma możliwość zarobkowania i korzysta z tej możliwości, to prawo do świadczeń z ubezpieczenia chorobowego jest wyłączone. Podstawą do tego wyłączenia jest przy tym samo działanie, z którym wiąże się możliwość uzyskania zarobku, niezależnie od tego, czy wystąpi skutek tego działania w postaci rzeczywistego dochodu.

Odnosząc powyższe rozważania do realiów niniejszej sprawy stwierdzić należy, iż w świetle poczynionych dodatkowo przez Sąd II instancji ustaleń, okolicznością nie budzącą wątpliwości jest, iż ubezpieczona A. M. (1) w okresie od dnia 1 października 2012 roku do dnia 31 grudnia 2012 roku nie wykonywała żadnych czynności z tytułu umowy zlecenia na rzecz (...) Spółki z o.o. w C. oraz na rzecz (...) Spółki z o.o. w C., którą to okoliczność potwierdzili sami pracodawcy w pismach z dnia 15 maja 2013 roku.

Dlatego też, Sąd Okręgowy uznał za nie trafny zarzut naruszenia przez Sąd I instancji art. 13 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. o świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa (Dz. Nr 60, poz. 636 z p. zm.), przez błędne przyznanie ubezpieczonej prawa do zasiłku chorobowego po ustaniu tytułu ubezpieczenia w okresie od dnia 1 października 2012 roku do dnia 17 stycznia 2013 roku, podczas gdy wnioskodawczyni nie nabyła prawa do tego zasiłku, gdyż po ustaniu tytułu ubezpieczenia kontynuowała działalność zarobkową stanowiącą tytuł do objęcia dobrowolnym ubezpieczeniem chorobowym.

Dlatego też, mając powyższe rozważania na uwadze, Sąd Okręgowy na podstawie art. 385 k.p.c., orzekł jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Marta Ostrowicz - Siwek
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Piotrkowie Trybunalskim
Osoba, która wytworzyła informację:  Magdalena Marczyńska,  Urszula Sipińska-Sęk
Data wytworzenia informacji: