Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 837/18 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Brzezinach z 2020-01-09

Sygnatura akt I C 837/18

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 9 stycznia 2020 r.

Sąd Rejonowy w Brzezinach I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodnicząca:Sędzia Joanna Rezler-Wiśniewska

Protokolant: starszy sekretarz sądowy Jolanta Ostrowska

po rozpoznaniu w dniu 9 stycznia 2020 r. w Brzezinach

na rozprawie sprawy z powództwa P. W.

przeciwko (...) S.A. z siedzibą w W.

o zapłatę

1.  zasądza od (...) S.A. z siedzibą w W. na rzecz P. W. kwotę 3329,59 zł( trzy tysiące trzysta dwadzieścia dziewięć złotych pięćdziesiąt dziewięć groszy ) z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia 12 listopada 2018 r. od kwoty 3 022,09zł ( trzy tysiące dwadzieścia dwa złote dziewięć groszy) i od dnia 4 stycznia 2019 r. od kwoty 307,50 zł (trzysta siedem złotych pięćdziesiąt groszy) do dnia zapłaty oraz kwotę 1937 zł (jeden tysiąc dziewięćset trzydzieści siedem) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu;

2.  oddala powództwo w pozostałym zakresie.

Sygn. akt I C 837/18

UZASADNIENIE

Powód P. W. wniósł w dniu 8 listopada 2018r. o zasądzenie od pozwanego (...) S.A. z siedzibą w W. kwoty 3022,09zł. wraz z ustawowymi odsetkami od kwoty od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty tytułem odszkodowania za uszkodzenie samochodu osobowego marki P. (...) o nr rej. (...) w wyniku kolizji z dnia 11 października 2018r. Powód wskazał w uzasadnieniu pozwu, że dochodzona kwota 3022,09zł. stanowi różnicę pomiędzy kosztem naprawy samochodu ustalonym przez prywatnego rzeczoznawcę (tj.4110,19zł. brutto) a kwotą wypłaconą w toku postępowania likwidacyjnego (tj. 1088,10zł. brutto). W ocenie powoda wypłacone odszkodowane zostało znacznie zaniżone a pozwany w swoich wyliczeniach zastosował nieuprawnione urealnienie na części zamienne oraz zastosował w kilku przypadkach zamienniki a nie części oryginalne pochodzące od producenta pojazdu. Ponadto ograniczono ilość niezbędnych roboczogodzin a także zastosowano niczym nieuprawnioną zaniżoną stawkę za roboczogodzinę.

Powód wniósł o zasądzenie od pozwanego kwoty 307,50 zł. tytułem poniesionych kosztów kalkulacji szkody sporządzonej przez rzeczoznawcę wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz nadto o zasądzenie kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych.

/pozew - k.5 - 7/

W odpowiedzi na pozew pozwany w piśmie z dnia 17 stycznia 2019r. wniósł o oddalenie powództwa w całości jako niezasadnego, zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu wg norm przepisanych w tym kosztów zastępstwa procesowego. Nadto wniósł o przeprowadzenie dowodu z zeznań powoda, z opinii biegłego sądowego z zakresu techniki samochodowej. Pozwany zaproponował naprawę pojazdu w sieci warsztatów do niego należących podnosząc, że naprawy tam wykonane są objęte gwarancją wykonawcy a klienci (...) są traktowani w tych warsztatach priorytetowo. Wskazano, że (...) SA może wypłacić odszkodowanie w wysokości odpowiadającej realnym kosztom naprawy.

Pozwany przyznał fakt wypłaty bezspornej kwoty tytułem szkody w pojeździe. W ocenie pozwanego wypłacone odszkodowanie ustalone w oparciu o dostarczoną dokumentację i z uwzględnieniem technologii naprawy zapewnia możliwość przywrócenia pojazdu do stanu sprzed szkody.

/odpowiedź na pozew – k.38 – 46/

W odpowiedzi na pismo pozwanego z dnia 17 stycznia 2019r. pełnomocnik powoda poparł powództwo i zgłoszone w nim wnioski dowodowe i wniósł o oddalenie wniosków pozwanego określonych w pkt 2, 5 i 6 jako nieistotnych dla sprawy a nadto dążących do przedłużenie postępowania i zbędnej eskalacji kosztów niniejszej sprawy.

Podniesiono, iż przepis art. 822§1 k.c. modyfikuje normę wynikającą z art. 363§1 k.c. w ten sposób, że ubezpieczyciel obowiązany jest do naprawienia szkody tylko w formie wypłaty odpowiedniej sumy pieniężnej, niezbędnej do przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed szkody i w związku z tym całkiem obojętna dla wyliczenia należnego odszkodowania jest ewentualna propozycja pozwanego ubezpieczyciela dokonania naprawy uszkodzonego pojazdu w jego sieci naprawczej, albowiem stanowi ona w rzeczywistości próbę obejścia obowiązujących przepisów.

W ocenie powoda tylko dopuszczenie dowodu z opinii biegłego w celu ustalenia rzeczywistego zakresu uszkodzeń oraz kosztów naprawy pojazdu poszkodowanego przy użyciu oryginalnych części zamiennych z logo producenta będzie miało znaczenie w przedmiotowej sprawie (pkt 5c pozwu). Tym samym sporządzanie 3 różnych hipotetycznych kalkulacji naprawy jedynie wydłuży i powiększy koszty postępowania.

/pismo – k. 84 – 92/

Pełnomocnik powoda poparł powództwo w całości powołując się na opinię biegłego wskazując, że pojazd nie został naprawiony, gdyż powód nie ma takiego obowiązku.

/protokół z rozprawy - k.49 – 149 verte/

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 11 października 2018r. doszło do szkody w pojeździe marki P. (...) o nr rej. (...). Uszkodzeniu uległ przód samochodu. Sprawcą kolizji był właściciel samochodu objętego ochroną ubezpieczenia oc z pozwanym.

/bezsporne/

Pozwany przyjął odpowiedzialność za powstałą szkodę i wypłacił powodowi kwotę (...)ustaloną w toku procesu likwidacyjnego na podstawie kalkulacji naprawy z dnia 29 października 2018r.

Powód zgłosił szkodę w dniu 12 października 2018r.

/dowód: akta szkody - płyta CD - 46/

Samochód nie został naprawiony. Podczas oględzin nie stwierdzono, aby pojazd był zmontowany z części innych niż oryginalne nie pochodzących z pierwszego montażu. Widoczne ocechowanie części oryginalnych sygnowanych logo producenta marki.

Uzasadniony koszt naprawy pojazdu w październiku 2018r. określony przy użyciu oryginalnych części przy stawce 100 zł. netto za prace blacharsko – lakiernicze wyniósłby 4110,19 zł. Koszt ten uwzględnia zasadę odtworzenia cech technicznych i estetycznych samochodu w sposób pozwalający udzielić gwarancji na taką naprawę, przy zastosowaniu średniej stawki za roboczogodzinę, która nie jest wyższa niż stawka obserwowana w tym okresie w rejonie (...) tj. 120 zł. i cen części gwarantujących skuteczność naprawy – bez konieczności dokonania w nieodległym czasie poprawek i odpowiedniej trwałości części użytych w naprawie.

Części niższej jakości oznaczone przez dystrybutorów jako P, PJ, PT, PC nie posiadają certyfikatów producenta marki a dodatkowo nie wiadomo kto faktycznie jest ich wytwórcą i z jakich materiałów są produkowane. Koszt naprawy na częściach najniższej jakości wyniósłby 2347,55zł. ale nie będzie to przywrócenie stanu poprzedniego.

Koszt naprawy przy zastosowaniu cen części używanych przy stawce 100 zł, netto ustalanych na dzień sporządzenia opinii (z uwagi na brak archiwalnych cenników części z rynku wtórnego) wyniósłby brutto 1337,97zł. W wypadku części używanych są to części wymontowane z innych pojazdów i są niewiadomego pochodzenia. Mogą pochodzić z kradzieży, a także z samochodów zniszczonych w znacznym stopniu na skutek udziału w zdarzeniu drogowym

Brak jest podstaw do stwierdzenia, że części inne niż oryginale, które mogłyby być użyte do naprawy przedmiotowego pojazdu spełniają normy producenta pojazdu i tym samym nie można przyjąć że naprawa pojazdu z ich użyciem przywróciłaby wszystkie cechy takie jakie miał on będąc zmontowanym z części oryginalnych.

/dowód: opinia biegłego – k. 79 -122/

Powód zamówił opinię prywatną celem oszacowania kosztów naprawy pojazdu, zapłacił za nią 307,50zł

/dowód: potwierdzenie przelewu k. 22/

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie przede wszystkim dowodu z opinii biegłego rzeczoznawcy oraz dokumentów złożonych w sprawie w tym z akt szkody.

Przy ustaleniu wysokości szkody Sąd oparł się na dowodzie z opinii biegłego, która nie została skutecznie podważona przez którakolwiek ze stron.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powództwo zasługuje na uwzględnienie w zasadzie całości, Sąd oddalił bowiem roszczenie częściowo w zakresie odsetek.

Niespornym było, iż to pozwany ponosi odpowiedzialność gwarancyjną za skutki zdarzenia z dnia 11 października 2018r. Spór pomiędzy stronami dotyczy przede wszystkim sposobu wyliczenia szkody.

Stosownie do art. 436 par. 1 k.c. i art. 415 k.c. w przypadku zderzenia się pojazdów mechanicznych poruszanych za pomocą sił przyrody za szkodę stąd powstałą odpowiada ten, kto z winy swojej ją wyrządził. Jednakże zgodnie z art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych [ Dz. U. Nr 124 poz. 1152 ze zm.] zwanej dalej ustawą, od szkód tego rodzaju posiadacz pojazdu obowiązany jest się ubezpieczyć. W przypadku zaś zawarcia takiej umowy ubezpieczenia stosownie do art. 822 k.c. i art. 34 ust 1 ustawy ubezpieczyciel zobowiązany jest do naprawienia szkody polegającej na uszkodzeniu mienia wyrządzonej ruchem pojazdu, jeśli kierujący pojazdem ubezpieczonym obowiązany jest do jej naprawienia.

Zgodnie zaś z art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 22 maja 2003r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczeń Komunikacyjnych uprawniony może w takim wypadku dochodzić tego odszkodowania bezpośrednio od ubezpieczyciela.

Zgodnie z treścią art. 361§1 i §2 k.c. zobowiązany do odszkodowania ponosi odpowiedzialność za normalne następstwa działania i zaniechania, z którego wynikła szkoda. Naprawienie szkody w braku odmiennego przepisu ustawy lub postanowienia umowy obejmują straty, które poszkodowany poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono. Szkoda obejmuje wszelkie celowe i ekonomicznie uzasadnione wydatki poniesione przez poszkodowanego w celu jej naprawienia.

Wskazać należy, że zgodnie z utrwaloną linią orzecznictwa, którą Sąd podziela, roszczenie poszkodowanego o naprawienie szkody powstałej w wyniku szkody komunikacyjnej powstaje z chwilą jej wyrządzenia. Oznacza to, że obowiązek naprawienia nie jest uzależniony od tego czy poszkodowany dokonał naprawy rzeczy i czy w ogóle zamierza ją naprawić, a samo odszkodowanie ma wyrównać uszczerbek majątkowy powstały na skutek różnicy jaka istnieje pomiędzy jej stanem przed i po szkodzie.

Koszty niezbędne do wykonania naprawy to takie, które zostały poniesione w wyniku przywrócenia uszkodzonego pojazdu do stanu sprzed jego używalności technicznej istniejącej przed wypadkiem i przy zastosowaniu technologicznej metody odpowiadającej rodzajowi uszkodzeń pojazdu, z kolei koszty ekonomiczne i celowe to koszty ustalone wg cen części i innych materiałów koniecznych do wykonania naprawy i stawek roboczogodzin obowiązujących na rynku lokalnym; jeżeli do osiągnięcia tego celu konieczne jest użycie nowych elementów w miejscu uszkodzonych to poniesione z tego tytułu wydatki wchodzą w skład kosztów naprawienia szkody, jeśli ich użycie byłoby niezbędne do usunięcia szkody (tak wypowiadał się SN w uchwale z dnia 12 kwietnia 2012r. III CZP 80/11, OSNC 2012/10/12)

Istota sporu sprowadza się do ustalenia szkody zaistniałej w pojeździe a w konsekwencji do ustalenia wysokości należnego mu odszkodowania.

W świetle wniosków zawartych w opinii uznać należy, że właścicielowi pojazdu wypłacono w toku postępowania likwidacyjnego odszkodowanie zaniżone o 3022,09zł. Uzasadniony koszt naprawy wyniósł bowiem 4110,19zł. a pozwany wypłacił jedynie w toku postępowania likwidacyjnego kwotę 1088,10zł. Pojazd powinien być odbudowany na takich samych częściach, które uległy uszkodzeniu. Z przeprowadzonych w sprawie czynności wynika, że uległy uszkodzeniu części oryginalne. Brak podstaw do uznania, iż naprawa pojazdu z użyciem części innych niż oryginalne przywróciłaby wszystkie cechy takie jakie miał on będąc zmontowanym z części oryginalnych.

O należnych odsetkach Sąd orzekł na zasadzie art. 481§1 k.c. w zw. z art. 817§1k.i 476 k.p.c.

Ubezpieczyciel jest obowiązany spełnić świadczenie w terminie trzydziestu dni, licząc od daty otrzymania zawiadomienia o wypadku dlatego też odsetki ustawowe za opóźnienie naliczono od dnia 12 listopada 2018r. (30 dni + 1, bo 11 listopada był dniem ustawowo wolnym od pracy), a nie od dnia 8 listopada 2018r. jak tego żądał powód.

Oprócz dopłaty w wysokości 1088,10 zł. powodowi należy zwrócić kwotę 307,50zł. poniesioną tytułem wynagrodzenia rzeczoznawcy majątkowego sporządzającemu kalkulację szkody. Koszty te są celowe i wchodzą w skład poniesionej szkody, nie stanowią wprawdzie następstwa wypadku komunikacyjnego ale pozostają w związku przyczynowym ze szkodą, jaką poniósł powód i znajduje do nich zastosowanie art. 361 k.c. Działanie powoda i poniesione w związku z tym wypadku są spowodowane wyrządzoną mu szkodą i zmierzają bezpośrednio do jej naprawienia.

O należnych odsetkach od kwoty 307,50zł. Sąd orzekł na zasadzie art. 481§1 k.c. Pozew został doręczony stronie pozwanej w dniu 3 stycznia 2018r. i dlatego też od roszczenia w nim po raz pierwszy zgłoszonego dotyczące zwrotu kosztów rzeczoznawcy naliczone zostały odsetki ustawowe od dnia następnego tj. 4 stycznia 2018r.

O kosztach postępowania orzeczono na podstawie art. 98 k.p.c. Uznać należy, że powód wygrał sprawę w całości. Strony reprezentowane były przez profesjonalnych pełnomocników.

Powód poniósł tytułem kosztów procesu łącznie 1.937zł /900zł – wynagrodzenie pełnomocnika, opłata od pozwu – 167zł, 17 zł- opłata od pełnomocnictwa, wydatki na biegłego - 300 zł. (zaliczka) + 553 zł zwrot kwoty wyłożonej przez Skarb Państwa na wynagrodzenie biegłego zgodnie z pkt 3 postanowienia z dnia 13 sierpnia 2019r./ i w tym zakresie należy mu się zwrot od pozwanego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Ewa Sikorska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Brzezinach
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Joanna Rezler-Wiśniewska
Data wytworzenia informacji: