Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 2761/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Zgierzu z 2017-03-15

Sygn. akt I C 2761/16

WYROK

W IMIENIU RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 15 marca 2017 roku

Sąd Rejonowy w Zgierzu I Wydział Cywilny w składzie następującym:
Przewodnicząca: Sędzia SR Małgorzata Nowak

Protokolant :st. sekr. sąd. Sylwia Domańska

po rozpoznaniu w dniu 15 marca 2017 roku w Zgierzu na rozprawie sprawy

z powództwa (...) Bank (...) SA z siedzibą we W.

przeciwko J. M.

o zapłatę

1.  zasądza od J. M. na rzecz (...) Bank (...) SA z siedzibą we W. kwotę 9.091,70 złotych (dziewięć tysięcy dziewięćdziesiąt jeden 70/100 ) z umownymi odsetkami w wysokości czterokrotności stopy lombardowej NBP co do kwoty 8.154,08 złotych (osiem tysięcy sto pięćdziesiąt cztery 08/100) od dnia 21 kwietnia 2016 roku do dnia zapłaty;

2.  zasądza od J. M. na rzecz (...) Bank (...) SA z siedzibą we W. kwotę 341,38 złotych (trzysta czterdzieści jeden 38/100) tytułem zwrotu kosztów procesu;

3.  nadaje wyrokowi w punkcie 1 rygor natychmiastowej wykonalności.

Sygn. akt I C 2761/16

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 28 sierpnia 2016 r. wniesionym do Sądu Rejonowego Lublin-Zachód
w (...) Bank (...) Spółka Akcyjna z siedzibą we W. wystąpiła
o zasądzenie od pozwanego J. M. kwoty 9.091,70 zł z odsetkami umownymi w wysokości czterokrotności kredytu lombardowego NBP od dnia 21 kwietnia 2016 r. do dnia zapłaty liczonymi od kwoty 8.154,08 zł z tytułu niespłaconej pożyczki udzielonej umową z dnia 22 maja 2012 r.

(pozew – k. 2-6)

Sąd Rejonowy Lublin-Zachód w Lublinie przekazał rozpoznanie sprawy Sądowi Rejonowemu w Zgierzu.

(postanowienie – k. 8)

Przed Sądem Rejonowym w Zgierzu powód podtrzymał swoje żądanie .

Pozwany uznał powództwo.

(protokół – k. 38)

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

W dniu 22 maja 2012 r. J. M. zawarł z (...) Bank (...) S.A. umowę pożyczki gotówkowej nr (...) na okres do 15 maja 2018 r., mocą której bank udzielił pozwanemu pożyczki w kwocie 10.011,63 zł. Zgodnie z § 1 pkt 15,
za okres opóźnienia w spłacie raty, bank naliczał odsetki od zadłużenia przeterminowanego (odsetki karne). Stopa odsetek karnych jest równa czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP.

( bezsporne, nadto kopia umowy – k. 32-35)

Pozwany nie spłacał pożyczki zgodnie z postanowieniami umowy.

( bezsporne, nadto zestawienie wpłat – k. 22)

Pismem z dnia 27 grudnia 2015 r. bank wypowiedział umowę z 30-dniowym okresem wypowiedzenia wobec zaległości w spłacie kredytu.

( wypowiedzenie umowy – k. 23)

W dniu 20 kwietnia 2016 r. (...) Bank (...) S.A. wystawił wyciąg
z ksiąg banku, w którym wskazał, że na zobowiązanie dłużnika składa się: 8.154,08 zł należności głównej, odsetki za okres od 22 maja 2012 r. do dnia wystawienia wyciągu
w kwocie 627,62 zł, należne koszty i prowizje w kwocie 310 zł.

( bezsporne, nadto wyciąg z ksiąg banku – k. 19-20v)

Powyższy stan faktyczny został ustalony na podstawie zebranego materiału dowodowego, który Sąd uznał za wiarygodny, a nie był kwestionowany przez pozwanego.

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Stosownie do art. 720 § 1 k.c., przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść na własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości.

Pozwany uznał powództwo.

Stosownie do art. 213 § 2 k.p.c. , sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba
że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza
do obejścia prawa.

Uznanie powództwa oznacza, iż strona pozwana uznała za zasadne samo roszczenie powoda jak i przyznała przytoczone przez niego okoliczności, w konsekwencji wyrażając zgodę na wydanie wyroku uwzględniającego powództwo. Sąd, co do zasady, jest związany uznaniem powództwa, zatem wydaje wyrok w zakresie uznania, bez przeprowadzania postępowania dowodowego. Uznanie to jest jednakże poddawane kontroli Sądu.

W niniejszej sprawie pozwany zawarł z powodem umowę pożyczki. Zobowiązał się do spłaty pożyczki na warunkach określonych w umowie, z którego to zobowiązania się
nie wywiązał. Bank wypowiedział zatem umowę, zaś całość zadłużenia stała się wymagalna po upływie terminu wypowiedzenia. Od niespłaconych kwot naliczane były odsetki
za opóźnienie w wysokości czterokrotności stopy kredytu lombardowego NBP zgodnie
z umową. Pozwany zobowiązał się również do uiszczenia opłat i prowizji wskazanych
w Tabeli opłat i prowizji. Wysokość dochodzonej kwoty wynika z załączonych do pozwu dokumentów. Sąd zasądził zatem na rzecz powoda żądaną pozwem kwotę.

O obowiązku zapłaty odsetek Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i 2 k.c. zasądzając odsetki w wysokości określonej umową.

Stosownie do art. 333 § 1 pkt 2 kpc Sąd nadał wyrokowi w zakresie uznanym
przez pozwanego rygor natychmiastowej wykonalności.

Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Sąd zasądził na rzecz powoda koszty procesu
w wysokości 300 zł opłaty sądowej, 7,38 zł kosztów poświadczeń notarialnych oraz 34 zł opłaty skarbowej od pełnomocnictw.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jadwiga Jaros
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Zgierzu
Data wytworzenia informacji: