Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 328/15 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Łowiczu z 2016-02-03

Sygn. akt I C 328/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 03 lutego 2016 roku

Sąd Rejonowy w Łowiczu w Wydziale I Cywilnym w składzie:

Przewodnicząca: SSR Anna Zbyrowska

Protokolant: sekr. sąd. Katarzyna Michalska

po rozpoznaniu na rozprawie w dniu 03 lutego 2016 roku w Ł. sprawy

z powództwa (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W.

przeciwko A. B.

o zapłatę kwoty 2.684,78 złotych

oddala powództwo.

Sygn. akt I C 328/15

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym dnia 30 marca 2015 roku w postępowaniu elektronicznym, powód (...) Spółka Akcyjna z siedziba w W. wniosła o zasądzenie od pozwanego A. B. kwoty 2.684,78 złotych z ustawowymi odsetkami od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz zasądzenie kosztów sądowych w kwocie 34 złote i kosztów zastępstwa procesowego w wysokości 600 złotych.

W uzasadnieniu żądania wskazano, że dochodzona pozwem wierzytelność wynika z umowy pożyczki, zawartej przez pozwanego A. B. w dniu 03 grudnia 2014 r. Powód podał, że na dochodzoną kwotę składa się należność główna w wysokości 2000 złotych, stanowiąca sumę niespłaconych rat kapitałowych z harmonogramu spłaty do umowy pożyczki, skapitalizowane odsetki umowne w wysokości 9 % w stosunku rocznym liczone od kwoty kapitału 2000 złotych od dnia 3grudnia 20-14 r. (data wypłaty) do dnia 18 marca 2015 r. (data rozwiązania umowy) w kwocie 51,78 zł, kwota 123 zł z tytułu kosztów przygotowania i wysłania monitu i wezwań do zapłaty, kwota 75 zł z tytułu przekazania sprawy do postępowania windykacyjnego, opłata przygotowawcza w wysokości 390 złotych i opłata administracyjna w wysokości 45 zł (pozew k. 2-3).

Postanowieniem z dnia 09 kwietnia 2015 roku, Sąd Rejonowy Lublin – Zachód w Lublinie przekazał sprawę do rozpoznania Sądowi Rejonowemu w Łowiczu (postanowienie k.4).

Sąd Rejonowy w Łowiczu nakazem zapłaty z dnia 13 lipca 2015 r. wydanym w postępowaniu upominawczym nakazał, aby pozwany A. B. zapłacił powodowi (...) Spółka Akcyjna z siedziba w W. kwotę 2684,78 zł wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu, tj. od dnia 30 marca 2015 r. do dnia zapłaty oraz kosztami procesu w kwocie 642 zł, w tym kwotę 600 zł tytułem kosztów zastępstwa procesowego (nakaz zapłaty k.35).

Pozwany A. B. złożył sprzeciw od nakazu zapłaty, wnosząc o jego uchylenie. W uzasadnieniu wskazał, że nigdy nie zawierał umowy pożyczki w dniu 2 grudnia 2014 r. na kwotę 2.000 zł w firmie (...). Podał, że w umowie pożyczkowej nie są zawarte jego pełne dane osobowe, m.in. w zakresie adresu zameldowania. Zaprzeczył, aby kiedykolwiek był zameldowany w Ł. przy ul. (...). Nadto wskazał, że podpisy pod umową pożyczki nie zostały nakreślone jego ręką. Dodał, że KPP w Ł. prowadzi postępowanie przygotowawcze w sprawie oszustw popełnionych w dniu 2 grudniu 2014 r. na jego szkodę (sprzeciw od nakazu zapłaty k.40-41).

Na rozprawie w dniu 21 października 2015 r. pozwany wniósł o oddalenie powództwa, podając, że nie był stroną umowy pożyczki z dnia 2 grudnia 2014 r. (protokół rozprawy k.59-60).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny:

Nieustalony sprawca, posługujący się danymi osobowymi A. B., zawarł w dniu 2 grudnia 2012 roku z (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W., za pośrednictwem agenta firmy (...) S.A.K. M. (1), umowę o pożyczkę gotówkową nr (...) na kwotę 2.000 złotych z oprocentowaniem stałym w wysokości 9 %.

(umowa pożyczki k.19-25, harmonogram spłat k.26, ekspertyza kryminalistyczna z zakresu badań dokumentów k.121-141 akt RSD 458/115, zeznania świadka K. M. k.77)

W dniu 24 kwietnia 2015 r. A. B. złożył zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa oszustwa kredytowego przez nieznaną osobę, która wykorzystała jego dane osobowe i wyłudziła na szkodę (...) Bank (...) S.A. w G. kwotę nie mniejszą niż 15.072,04 zł. Dodatkowo, w dniu 31 lipca 2015 r. A. B. zawiadomił o popełnieniu na jego szkodę przestępstwa oszustwa przez nieznaną osobę w związku z zawarciem umowy o pożyczkę gotówkową w kwocie 2.000 złotych w firmie (...) S.A.

(protokół zawiadomienia o przestępstwie k.3-4, zawiadomienie z dnia 31.07.2015 r. k.37 akt RSD 458/115)

Postanowieniem z dnia 30 października 2015 r. Komenda Powiatowa Policji w Ł. umorzyła dochodzenie w sprawie oszustwa zaistniałego w dniu 2 grudnia 2014 r. podczas zawarcia umowy kredytowej na kwotę 2.000 złotych pomiędzy (...) S.A. a osobą podającą się za A. B. na jego szkodę, tj. o czyn z art. 286 par. 1 k.k. – wobec nie wykrycia sprawcy czynu.

(dowód: postanowienie z dnia 30.10.2015 r. k. akt RSD 458/115)

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił w oparciu o załączone do pozwu i powołane wyżej dowody z dokumentów oraz dowody z dokumentów znajdujące się w aktach Ds. 704/15, zwłaszcza opinię kryminalistyczna oraz postanowienie o umorzeniu dochodzenia.

Pozwany zaprzeczył, aby zawierał z (...) Spółka Akcyjna z siedzibą w W. umowę o pożyczkę gotówkową. Wyjaśnił, że jego dane osobowe zostały ujawnione w nieznanych okolicznościach, w wyniku czego nieustalona osoba posłużyła się jego imieniem i nazwiskiem i zawarła w dniu 2 grudnia 2014 r. umowę pożyczki na kwotę 2.000 złotych. Strona powodowa nie wypowiedziała się co do twierdzeń pozwanego o tych faktach. Mając jednak na uwadze wynik całej rozprawy, a przede wszystkim wnioski wynikające z opinii kryminalistycznej z zakresu badania dokumentów, Sąd uznał te fakty za przyznane.

Zdaniem Sądu zeznania świadka K. M. (1) są logiczne, konsekwentne i wewnętrznie spójne, nadto korespondują z zeznaniami złożonymi w toku postępowania przygotowawczego, dlatego zasługują na przymiot wiarygodnych. Na rozprawie w dniu 03 lutego 2016 r. świadek kategorycznie zaprzeczyła, aby pozwany A. B. był osobą, której udzielała pożyczki w imieniu firmy (...) S.A. w dniu 2 grudnia 2014 r. Dodała, że pozwanego widzi po raz pierwszy w życiu, a Sąd dał wiarę jej depozycjom.

Sąd Rejonowy zważył co następuje:

Powództwo jako niezasadne podlega oddaleniu.

Należy podnieść, że przeprowadzone przez Komendę Powiatową w Ł. postępowanie przygotowawcze RSD 458/15, wykluczyło, aby wskazany jako pozwany A. B. mógł być stroną umowy o pożyczkę gotówkową zawartej dnia 2 grudnia 2014 r., z której powód wywodzi przedmiotowe roszczenie.

Opinia wydana na podstawie ekspertyzy kryminalistycznej z zakresu badań dokumentów sporządzona przez biegłą S. S. na potrzeby toczącego się dochodzenia, wykluczyła, aby A. B. nakreślił podpisy (...) na dokumencie w postaci umowy pożyczki z dnia 02 grudnia 2014 r. W ocenie Sądu opinia ta jest rzetelna, logiczna i sporządzona zgodnie z zasadami pracy biegłego tej specjalności.

Okoliczność, że pozwany A. B. nie był stroną umowy pożyczki zawartej w dniu 2 grudnia 2014 r. znalazła również potwierdzenie w wiarygodnych zeznaniach K. M. (1), która stwierdziła z całą stanowczością, że pozwanego widzi po raz pierwszy w życiu i zaprzeczyła, aby to pozwany zawierał przedmiotową umowę pożyczki.

Nie uszło jednocześnie uwadze Sądu, że osoba zawierająca umowę pożyczki, legitymowała się dowodem osobistym nr (...) wystawionym na nazwisko A. B., zamieszkałego w Ł. przy ul (...) oraz posługiwała się legitymacją rencisty. Tymczasem A. B. nigdy nie zamieszkiwał w Ł. (co wynika wprost z systemu P. –SAD) i nie miał statusu rencisty, zaś kwota pożyczki w kwocie 2.000 złotych została przelana na konto, którego posiadaczem nie jest i nigdy nie był pozwany.

Wprawdzie KPP w Ł. postanowieniem z dnia 30 października 2015 r. umorzyło dochodzenie w sprawie oszustwa popełnionego na szkodę A. B., z tym, że nastąpiło to w wyniku nie wykrycia sprawcy czynu.

W świetle przedstawionych wyżej okoliczności i dowodów, Sąd uznał za prawdziwe twierdzenia pozwanego, że nie był on stroną umowy, z której powód wywodzi swoje roszczenia, dlatego nie jest zobowiązany do spełnienia wynikających z niej zobowiązań.

Dlatego Sąd oddalił powództwo.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Czubak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Łowiczu
Osoba, która wytworzyła informację:  Anna Zbyrowska
Data wytworzenia informacji: