Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

VIII Ns 84/18 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi z 2019-10-31

Sygn. akt VIII Ns 84/18

POSTANOWIENIE

Dnia 31 października 2019 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi VIII Wydział Cywilny

w składzie:

Przewodniczący: Sędzia Anna Bielecka-Gąszcz

Protokolant: st. sekr. sąd. Anna Zuchora

po rozpoznaniu w dniu 18 października 2019 roku w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością spółki komandytowej we W.

z udziałem A. S. (1) i E. S.

o stwierdzenie nabycia spadku po A. S. (2)

postanawia:

1.  stwierdzić, że spadek po A. S. (2) z domu S. (synu K. i D.), zmarłym w dniu 18 września 2014 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałym w A., na podstawie ustawy, nabyły: żona A. S. (3) z domu P. i córka E. S., po 1/2 (jednej drugiej) części spadku każda z nich;

2.  ustalić, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie.

Sygn. akt VIII Ns 84/18

UZASADNIENIE

rozstrzygnięcia o kosztach postępowania nieprocesowego,

zawartego w punkcie 2 postanowienia z dnia 31 października 2019 roku

W dniu 6 marca 2018 roku wnioskodawca (...) Sp. z o.o. sp. k. we W., reprezentowany przez pełnomocnika będącego radcą prawnym, złożył wniosek o stwierdzenie nabycia spadku po A. S. (2).

Wniósł także o zasądzenie od spadkobierców na rzecz wnioskodawcy poniesionych kosztów postępowania, w tym kosztów zastępstwa radcowskiego w wysokości sześciokrotności stawki minimalnej (720 zł), kosztów opłaty sądowej od wniosku (50 zł), kosztów opłaty od pełnomocnictwa, kosztów wpisu do Rejestru Spadkowego, a także kosztów poniesionych w celu ustalenia następców prawnych zmarłego, a następnie kosztów związanych z ustaleniem adresów uczestników postępowania. (wniosek k. 6) . Ponadto w piśmie przygotowawczym z dnia 14 lutego 2019 roku wnioskodawca złożył wniosek o zasądzenie od uczestników na jego rzecz zwrotu kosztów poniesionych celem dokonania ogłoszeń o toczącym się postępowaniu. (k. 54)

Postanowieniem z dnia 31 października 2019 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi stwierdził, że spadek po A. S. (2) z domu S. (synu K. i D.), zmarłym w dniu 18 września 2014 roku w Ł., ostatnio stale zamieszkałym w A., na podstawie ustawy, nabyły: żona A. S. (3) z domu P. i córka E. S., po 1/2 części spadku każda z nich.

Nadto w pkt 2 postanowienia Sąd orzekł, że wnioskodawca i uczestnicy ponoszą koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie. (postanowienie k. 76) .

O kosztach postępowania orzeczono, podstawie art. 520 § 1 k.p.c., zgodnie z ogólną zasadą ponoszenia kosztów w postępowaniu nieprocesowym.

Zgodnie z tą zasadą, każdy uczestnik ponosi koszty postępowania związane ze swoim udziałem w sprawie, co oznacza, że obciążają go koszty tej czynności, której sam dokonał, oraz czynności podjętej (np. przez sąd) w jego interesie. Przykładowo, zatem, uczestnik poniesie koszty zastępstwa, jeśli udzielił pełnomocnictwa procesowego radcy prawnemu, koszty ustalenia następców prawnych, opłaty sądowe związane z pismem, które wnosi, opłaty skarbowe od pełnomocnictwa.

Pomijając wyjątki przewidziane w art. 520 § 2 i 3 k.p.c., koszty poniesione przez uczestników związane z ich udziałem w sprawie nie podlegają wzajemnemu rozliczeniu (zwrotowi). Zasada rządząca kosztami w postępowaniu nieprocesowym odbiega, więc od reguły dominującej w procesie, w myśl której strona przegrywająca sprawę jest obowiązana zwrócić przeciwnikowi - na jego żądanie - wszystkie koszty niezbędne do celowego dochodzenia praw i celowej obrony (art. 98 k.p.c.)

Zasada ujęta w art. 520 § 1 k.p.c. jest nienaruszalna w sytuacji, w której uczestnicy są w równym stopniu zainteresowani wynikiem postępowania lub - mimo braku tej równości - ich interesy są wspólne. Taka zaś sytuacja miała miejsce w przedmiotowej sprawie.

W pozostałych wypadkach sąd może od tej zasady odstąpić i na żądanie uczestnika albo z urzędu - jeżeli działa bez adwokata lub radcy prawnego (art. 109 w zw. z art. 13 § 2 k.p.c.) - orzec według dyrektyw określonych w art. 520 § 2 lub 3 k.p.c.

Przepis art. 520 § 2 k.p.c. umożliwia stosunkowe rozdzielenie obowiązku zwrotu kosztów między uczestnikami lub obciążenie nimi jednego uczestnika (lub kilku wybranych), jednak punktem wyjścia do rozstrzygnięcia jest tutaj różny stopień zainteresowania uczestników wynikiem postępowania lub sprzeczność interesów, a nie zakres ostatecznego uwzględnienia żądań. Z kolei przepis art. 520 § 3 k.p.c. dopuszcza możliwość zasądzenia kosztów postępowania od uczestnika, którego wnioski zostały oddalone lub odrzucone na rzecz uczestnika, który te wnioski negował albo składał wnioski przeciwne.

Przepisy art. 520 § 2 i 3 k.p.c. nie znajdują jednak zastosowania w przedmiotowej sprawie, ze względów wskazanych powyżej. Nawet gdyby przyjąć, że któryś z uczestników był bardziej zainteresowany wynikiem niniejszego postępowania, to jako najbardziej zainteresowanego należałoby wskazać wnioskodawcę.

Z tych względów orzeczono, jak w punkcie 2 sentencji postanowienia.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Monika Karajewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Widzewa w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Sędzia Anna Bielecka-Gąszcz
Data wytworzenia informacji: