Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 1405/17 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-07-25

Sygn. akt: XVIII C 1405/17

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 13 październik 2017 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra

protokolant: Michał Frajtak

rozpoznawszy: 13 październik 2017 roku

w Ł. na rozprawie

sprawę z powództwa: A. W.

przeciwko: S. L.

o: zapłatę

(1)  zasądza od pozwanej S. L. na rzecz powódki A. W. 110 zł (sto dziesięć złotych), z ustawowymi odsetkami za opóźnienie od 17 maja 2017 roku do dnia zapłaty;

(2)  zasądza od pozwanej S. L. na rzecz powódki A. W. 30 zł (trzydzieści złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

XVIII C 1405/17

UZASADNIENIE

I.  Stanowiska stron.

Powódka A. W. domagała się zasądzenia od pozwanej S. L. 110 zł tytułem zwrotu ceny w związku z odstąpieniem od umowy sprzedaży w ramach uprawnień z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.

Pozwana, reprezentowana przez adwokata, wniosła o oddalenie powództwa podnosząc, że wada powstała wskutek wadliwego użytkowania.

II.  Ustalenia faktyczne i ocena dowodów.

A. W. zakupiła 6 lutego 2016 roku od S. L., działającej w ramach prowadzonego przedsiębiorstwa, telefon komórkowy za 110 zł. Reklamowała telefon 5 marca 2016 roku w ramach rękojmi za wady, domagając się nieodpłatnej naprawy albo wymiany telefonu na nowy. W odpowiedzi na reklamację wskazano, że uszkodzenie telefonu nastąpiło wskutek jego niewłaściwego użytkowania. Załączono ekspertyzę wykonaną przez K. L. z której wynika, że doszło do uszkodzenia płyty głównej telefonu, co miało nastąpić wskutek korzystania z niewłaściwej ładowarki albo przepięcia w sieci w trakcie ładowania.

(bezsporne)

W pozwie, doręczonym S. L. 17 maja 2017 roku, A. W. zawarła oświadczenie o odstąpieniu od umowy sprzedaży.

(pozew, k. 2 – 3; dowód doręczenia, k. 15)

Oddalono wniosek dowodowy o przesłuchanie świadków, gdyż wskazane okoliczności wymagają wiadomości specjalnych. Ustalenie, czy powstałe uszkodzenie płyty głównej telefonu jest wynikiem wadliwej eksploatacji, czy też wadliwego montażu płyty bądź innych podzespołów telefonu, niewątpliwie wymaga wiadomości specjalnych. Te mogą być wprowadzane do procesu, jeżeli są sporne – jak to ma miejsce w niniejszej sprawie, wyłącznie opinią biegłego (art. 278 § 1 k.p.c.). Takiego wniosku w terminie nie zgłoszono.

III.  Ocena roszczenia.

(A)  Zasada odpowiedzialności.

Sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupującego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizyczną lub prawną (rękojmia – art. 556 k.c.). Jeżeli kupującym jest konsument, a wada fizyczna została stwierdzona przed upływem roku od dnia wydania rzeczy sprzedanej, domniemywa się, że wada lub jej przyczyna istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na kupującego (art. 556 2 k.c.).

Jeżeli rzecz sprzedana ma wadę, kupujący może złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od umowy, chyba że sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla kupującego wymieni rzecz wadliwą na wolną od wad albo wadę usunie. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli rzecz była już wymieniona lub naprawiana przez sprzedawcę albo sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady (art. 560 § 1 k.c.). Jeżeli kupującym jest konsument, może zamiast zaproponowanego przez sprzedawcę usunięcia wady żądać wymiany rzeczy na wolną od wad albo zamiast wymiany rzeczy żądać usunięcia wady, chyba że doprowadzenie rzeczy do zgodności z umową w sposób wybrany przez kupującego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez sprzedawcę. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość rzeczy wolnej od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby kupującego inny sposób zaspokojenia (art. 560 § 2 k.c.).

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat, a gdy chodzi o wady nieruchomości – przed upływem pięciu lat od dnia wydania rzeczy kupującemu. Jeżeli kupującym jest konsument a przedmiotem sprzedaży jest używana rzecz ruchoma, odpowiedzialność sprzedawcy może zostać ograniczona, nie mniej niż do roku od dnia wydania rzeczy kupującemu (art. 568 § 1 k.c.). Roszczenie o usunięcie wady lub wymianę rzeczy sprzedanej na wolną od wad przedawnia się z upływem roku, licząc od dnia stwierdzenia wady. Jeżeli kupującym jest konsument, bieg terminu przedawnienia nie może zakończyć się przed upływem terminu określonego w § 1 (art. 568 § 2 k.c.). W terminach określonych w § 2 kupujący może złożyć oświadczenie o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny z powodu wady rzeczy sprzedanej. Jeżeli kupujący żądał wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, bieg terminu do złożenia oświadczenia o odstąpieniu od umowy albo obniżeniu ceny rozpoczyna się z chwilą bezskutecznego upływu terminu do wymiany rzeczy lub usunięcia wady (art. 568 § 3 k.c.).

Strona, która odstępuje od umowy wzajemnej, obowiązana jest zwrócić drugiej stronie wszystko, co otrzymała od niej na mocy umowy, a druga strona obowiązana jest to przyjąć. Strona, która odstępuje od umowy, może żądać nie tylko zwrotu tego, co świadczyła, lecz również na zasadach ogólnych naprawienia szkody wynikłej z niewykonania zobowiązania (art. 494 § 1 k.c.).

(B)  Wada.

Nie ulega wątpliwości, że wada fizyczna występuje. Sporne między stronami jest jedynie to, jakie są przyczyny powstania wady fizycznej.

Pozwany nie przeprowadził dowodu przeciwnego domniemaniu z zacytowanego wyżej art. 556 2 k.c. Uznać zatem trzeba, że wada istniała w chwili przejścia niebezpieczeństwa na powódkę.

Wada została stwierdzona niespełna miesiąc po zakupie. Fakt, że telefon był rzeczą używaną, w świetle prawa ma tylko to znaczenie, że strony mogły się umówić o ograniczenie okresu odpowiedzialności pozwanej do roku od dnia wydania rzeczy powódce, co w przedmiotowym stanie faktycznym i tak nie miałoby żadnego znaczenia, skoro wada ujawniła się znacznie wcześniej. Powódka zachowała również wszelkie terminy, warunkujące możliwość dochodzenia od pozwanej zwrotu ceny, gdyż złożyła oświadczenie o odstąpieniu od umowy w terminie przewidzianym w art. 568 § 3 k.c.

(C)  Rozstrzygnięcie.

Powódka skutecznie odstąpiła od umowy.

Pozwany obowiązany jest zatem zwrócić uiszczoną cenę. Nie zgłaszał wniosku co do losów samej rzeczy sprzedanej, mimo zawodowej reprezentacji.

W tej sytuacji zasądzeniu podlegało dochodzone roszczenie w całości.

Od 17 maja 2017 roku pozwana pozostaje w opóźnieniu, gdyż powódka nie wykazała wcześniejszego doręczenia pozwanej oświadczenia o odstąpieniu od umowy. Od tej daty zatem powódce należą się odsetki za opóźnienie (art. 481 § 1 i 2 zd. I k.c.).

IV.  Koszty.

Pozwana przegrała sprawę w całości.

Na koszty procesu powódki złożyło się: 30 zł opłaty od pozwu (art. 98 § 2 k.p.c.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Piotr Wewióra
Data wytworzenia informacji: