Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XVIII C 723/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-11-08

Sygnatura akt XVIII C 723/16

(...), dnia 12 października 2016 r.

WYROK ZAOCZNY

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 12 października 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi w Wydziale XVIII Cywilnym w składzie:

Przewodniczący: SSR Artur Piotr Wewióra

protokolant: Michał Frajtak

rozpoznawszy w dniu: 12 października 2016 roku

w Ł. na rozprawie

sprawę z powództwa: (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 w W.

przeciwko: B. N.

o: zapłatę

(1)  zasądza od pozwanej B. N. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 w W. 2.659,86 zł (dwa tysiące sześćset pięćdziesiąt dziewięć złotych osiemdziesiąt sześć groszy), z odsetkami:

(a)  maksymalnymi od 971,41 zł (dziewięciuset siedemdziesięciu jeden złotych czterdziestu jeden groszy) od 1 grudnia 2015 roku do 31 grudnia 2015 roku,

(b)  w wysokości czterokrotności stopy lombardowej Narodowego Banku Polskiego jednak nie więcej niż odsetki maksymalne za opóźnienie od 971,41 zł (dziewięciuset siedemdziesięciu jeden złotych czterdziestu jeden groszy) od 1 stycznia 2016 roku do dnia zapłaty,

(c)  ustawowymi od 1.688,45 zł (jednego tysiąca sześciuset osiemdziesięciu ośmiu złotych czterdziestu pięciu groszy) od 1 grudnia 2015 roku do dnia zapłaty;

(1)  oddala powództwo w pozostałej części;

(2)  wyrokowi nadaje rygor natychmiastowej wykonalności z wyłączeniem punktu 2;

(3)  zasądza od pozwanej B. N. na rzecz powoda (...) Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego - Subfunduszu KI 1 w W. 700 zł (siedemset złotych) tytułem zwrotu kosztów procesu.

UZASADNIENIE

I.  Stanowiska stron.

Powód (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – Subfundusz KI 1 w W. pozwem z 3 grudnia 2015 roku, nadanym pocztą 1 grudnia 2015 roku, domagał się zasądzenia od pozwanej B. N. 2.659,86 zł z odsetkami szczegółowo określonymi w pozwie.

Pozwana nie zajęła stanowiska w sprawie. Wydano wyrok zaoczny.

II.  Ustalenia faktyczne i ocena dowodów.

B. N. zawarła z (...) Bank spółką akcyjną umowę kredytu. Nie wywiązywała się z niej, w związku z czym doszło do powstania zaległości w spłatach. (...) Fundusz Inwestycyjny Zamknięty – Subfundusz KI 1 w W. nabył wierzytelność od (...) Bank spółki akcyjnej, następcy prawnego pierwotnego wierzyciela. Zaległości wynoszą 2.659,86 zł, w tym 971,41 zł zaległości kapitału oraz 1.688,45 zł należności ubocznych w postaci odsetek i kosztów przewidzianych umową. W zakresie kapitału umówiono się o wysokość odsetek za opóźnienie jako czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego.

Powyższe ustalono opierając się na twierdzeniach powoda (art. 339 § 2 k.p.c.).

III.  Ocena roszczenia.

Przez umowę kredytu bank zobowiązuje się oddać do dyspozycji kredytobiorcy na czas oznaczony w umowie kwotę środków pieniężnych z przeznaczeniem na ustalony cel, a kredytobiorca zobowiązuje się do korzystania z niej na warunkach określonych w umowie, zwrotu kwoty wykorzystanego kredytu wraz z odsetkami w oznaczonych terminach spłaty oraz zapłaty prowizji od udzielonego kredytu (art. 69 ust. 1 p.b.1)

Powód dochodzi wierzytelności jako ich nabywca.

Wierzyciel może bez zgody dłużnika przenieść wierzytelność na osobę trzecią (przelew), chyba że sprzeciwiałoby się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania (art. 509 § 1 k.c.). Wraz z wierzytelnością przechodzą na nabywcę wszelkie związane z nią prawa, w szczególności roszczenie o zaległe odsetki (art. 509 § 2 k.c.), przy czym dłużnikowi przysługują przeciwko nabywcy wierzytelności wszelkie zarzuty, które miał przeciwko zbywcy w chwili powzięcia wiadomości o przelewie (art. 513 § 1 k.c.).

W tej sytuacji zasądzono 2.659,86 zł należności głównej.

Odnośnie odsetek za opóźnienie, to strony mogą dowolnie umówić się o wysokość odsetek z tym wszelako zastrzeżeniem, że do 31 grudnia 2015 roku obowiązywała zasada, że jeżeli wysokość odsetek wynikających z czynności prawnej przekracza wysokość odsetek maksymalnych, należą się odsetki maksymalne (art. 353 1 w związku z art. 359 § 2 2 k.c.). W niniejszej sprawie powód dochodzi odsetek maksymalnych, obowiązujących do 31 grudnia 2015 roku, nie przekracza zatem w tym okresie dopuszczalnej ich wysokości.

Jednakże od 1 stycznia 2016 roku ustawodawca wprowadził odrębne kategorie odsetek: odsetki ustawowe za opóźnienie oraz maksymalne odsetki ustawowe za opóźnienie. Oznacza to iż za okres od 1 stycznia 2016 roku należało oddalić żądanie powoda w tej części, w jakiej odsetki maksymalne za opóźnienie byłyby niższe aniżeli czterokrotność stopy kredytu lombardowego Narodowego Banku Polskiego, gdyż w takiej sytuacji powód nie może żądać więcej aniżeli odsetki maksymalne za opóźnienie (art. 481 § 2 2 k.c.).

A. jest dopuszczalny od wytoczenia powództwa o odsetki, od których naliczane mają być dalsze odsetki (art. 482 § 1 k.c.).

IV.  Koszty.

Pozwana przegrała sprawę w całości. Oddalenie powództwa co do części roszczenia odsetkowego nie wpływa na ocenę przegrania sprawy, gdyż należności ubocznych nie wlicza się do wartości przedmiotu sporu (art. 20 k.p.c.), od której uzależnione są opłata od pozwu i minimalna stawka wynagrodzenia pełnomocnika.

Na koszty procesu powoda złożyły się: 100 zł opłaty od pozwu, 600 zł wynagrodzenia pełnomocnika według stawek minimalnych (art. 98 § 3 k.p.c. w związku z art. 99 k.p.c.). Brak podstaw do uwzględnienia opłaty skarbowej 17 zł – z załączonego wyciągu nie wynika, że została ona uiszczona do tej konkretnie sprawy. Przedmiotem opodatkowania opłatą nie jest udzielenie pełnomocnictwa, lecz złożenie dokumentu stwierdzającego udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii w – między innymi – postępowaniu sądowym (art. 1 ust. 1 pkt 2 u.o.s.2). Z dokumentu potwierdzającego uiszczenie opłaty skarbowej – dla możliwego zaliczenia do kosztów procesu w danej sprawie – musi zatem wynikać, w związku z jakim konkretnie postępowaniem dana opłata jest uiszczana.

Pozwana obowiązana jest zwrócić powodowi całość kosztów procesu (art. 98 § 1 k.p.c.).

1 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (j.t. – Dz.U. z 2002 r., Nr 72, poz. 665, z późn. zm.).

2 Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (j.t. – Dz.U. z 2015 r., poz. 783, z późn. zm.).

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Szymon Olczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Artur Piotr Wewióra
Data wytworzenia informacji: