Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII GC 2149/16 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2017-01-04

Sygn. akt XIII GC 2149/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 24 listopada 2016 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi‑Śródmieścia w Łodzi, XIII Wydział Gospodarczy

w składzie następującym:

Przewodniczący: Sędzia S.R. Dariusz Rogala

Protokolant:St. sekr. sąd. Anna Hodała

po rozpoznaniu w dniu 10 listopada 2016 roku w Łodzi na rozprawie sprawy

z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś.

przeciwko (...) spółce akcyjnej z siedzibą w S. ((...))

o zapłatę kwoty 3.359,13 złotych

1) odrzuca wniosek pozwanej o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia z 10 XI 2016;

2) oddala powództwo;

3) nie obciąża powódki kosztami procesu strony pozwanej.

Sygn. akt XIII GC 2149/16

UZASADNIENIE

W pozwie wniesionym 12 (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Ś. zażądała zasądzenia od pozwanej odszkodowania w kwocie 3.359,13 zł wraz z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od 23 VI 2016 oraz zwrotu kosztów procesu (pozew, k. 2 i n.).

W odpowiedzi na pozew (...) spółka akcyjna z siedzibą w S. ((...)) wniosła o oddalenie powództwa i o zasądzenie od powódki zwrotu kosztów procesu wg norm przepisanych. W uzasadnieniu pisma wskazano, że po dniu wniesienia pozwu pozwana wypłaciła na rzecz pozwanej dochodzoną w sprawie kwotę należności głównej wraz z odsetkami (odpowiedź na pozew, k. 23 i n.).

Sąd Rejonowy ustalił następujący stan faktyczny

Pozwana 5 X 2016 wypłaciła powódce dalsze odszkodowanie w kwocie 3.427,42 zł (wydruk, k. 37).

Sąd Rejonowy zważył, co następuje

Powództwo, jako nieusprawiedliwione co do zasady, podlega oddaleniu w całości.

W odpowiedzi na pozew pozwana podniosła zarzut spełnienia świadczenia. Pismo to zostało – zgodnie z art. 132 KPC – doręczone bezpośrednio pozwanej (z uwagi na nieczytelność daty nadania pozwu {k. 2} należy wskazać, że w odpowiedzi na pozew zarówno zawarto oświadczenie nadaniu odpisu stronie powodowej przed podpisem {k. 24v}, jak i załączono dowód nadania {k. 25}). Co więcej – zarządzeniem z 17 X 2016 zobowiązano pełnomocnika strony powodowej do złożenia pisma procesowego, w którym ustosunkuje się do odpowiedzi na pozew (k. 39). Zarówno odpowiedź na pozew jak i zobowiązanie zostały doręczone pełnomocnikowi powódki (k. 40 i 42). Mimo tego zawodowy pełnomocnik powódki ani nie wniósł pisma w odpowiedzi na zobowiązanie, ani nie stawił się na rozprawę z 10 XI 2016 (k. 43).

W takim stanie sprawy za udowodnione przez pozwaną sąd uznał, że wypłaciła ona z zamiarem spełnienia świadczenia powódce dochodzone w sprawie roszczenie główne w wysokości 3.359,13 zł wraz z odsetkami w wysokości 68,29 zł (co istotne, odsetki ustawowe za opóźnienie liczone zgodnie z żądaniem pozwu do 23 VI 2016 do zapłaty roszczenia głównego, a więc 5 X 2016, wynoszą jedynie 67 zł {7% x 104/365 x 3.359,13 zł ≈ 66,999}).

Strona powodowa – jak już wskazano – nie zajęła stanowiska w przedmiocie zarzutu spełnienia świadczenia, w szczególności nie cofnęła pozwu.

Z kolei pozwana w odpowiedzi na pozew wnosiła o oddalenie powództwa. Żądanie pozwanej było zasadne, albowiem brak jest podstaw do umorzenia postępowania (por. art. 355 § 1 KPC) w sytuacji, gdy pozwana zaspokoi po wytoczeniu powództwa roszczenie powódki, lecz ta nie cofnie pozwu; samo bowiem zaspokojenie nie czyni zbędnym wyrokowania, rodzi natomiast skutki materialnoprawne, które powodują oddalenie powództwa z powodu jego bezzasadności (vide wyrok SN z 9 czerwca 1999 r. III CKN 936/98, Legalis 346167).

Mając na uwadze powyższe – na podstawie przywołanych przepisów – należało orzec jak w pkt 2 sentencji i powództwo oddalić w całości.

W zakresie rozstrzygnięcia o kosztach procesu z jednej strony należy wskazać, że zasada odpowiedzialności za wynik procesu – art. 98 § 1 KPC – nakazywała kosztami niniejszego postępowania obciążyć w całości powódkę, albowiem powództwo-żądanie strony powodowej, zgodnie z wnioskiem strony pozwanej, zostało oddalone w całości. Z drugiej strony jednak nie można zapomnieć, że oddalenie powództwa było wynikiem spełnienia dochodzonego w sprawie świadczenia już po wytoczeniu powództwa, a nawet doręczeniu pozwanej odpisu pozwu; wytoczenie powództwa było więc niezbędne do dochodzenia praw powódki, a samo zaspokojenie interesów powódki nastąpiło w toku postępowania sądowego.

Należy więc wskazać, że – w ocenie sądu w składzie rozpoznającym niniejszą sprawę – oddalenie powództwa z uwagi na spełnienie świadczenia przez stronę pozwaną już w trakcie procesu (po doręczeniu jej odpisu pozwu) może być uznane za szczególnie uzasadniony przypadek, pozwalający w świetle art. 102 KPC na nieobciążenie strony powodowej (niecofającej powództwa) kosztami procesu strony pozwanej. Zgodnie bowiem z art. 102 KPC w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Mając na uwadze powyższe – na podstawie przywołanych przepisów – sąd, w pkt. 3 sentencji wyroku, postanowił nie obciążać powódki kosztami procesu pozwanej.

Wreszcie należy wskazać, że w piśmie z 14 XI 2016 pozwana wniosła o sporządzenie uzasadnienia orzeczenia z 10 XI 2016 (k. 44). Na rozprawie z tego dnia nie wydano jednak żadnego zaskarżalnego orzeczenia (k. 43). Wniosek o uzasadnienia orzeczenia z 10 XI 2016 należy potraktować więc jako bezprzedmiotowy, a jako taki podlega odrzuceniu (vide cz. II.3 uzasadnienia postanowienia TK z 24 IX 2013 r., P 5/13, OTKA 2013/7/105).

Mając na uwadze powyższe sąd postanowił jak w pkt. 1 sentencji wyroku.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Jacek Fornalczyk
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Dariusz Rogala
Data wytworzenia informacji: