Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

XIII GC 453/15 - zarządzenie, wyrok, uzasadnienie Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2016-01-29

Sygnatura akt XIII GC 453/15

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 8 grudnia 2015 roku

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi XIII Wydział Gospodarczy w następującym składzie:

Przewodniczący: SSR Paweł Hajdys

Protokolant: Magdalena Adamkiewicz

po rozpoznaniu w dniu 24 listopada 2015 roku na rozprawie w Ł.

sprawy z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.

przeciwko Instytutowi(...) z siedzibą w Ł.

o zapłatę kwoty 11.390,96 zł

oraz z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.

przeciwko Instytutowi(...) z siedzibą w Ł.

o zapłatę kwot: 11.186,47 zł, 10.753,55 zł, 11.967,81 zł, 14.172,73 zł, 10.958,07 zł, 11.223,08 zł, 11.090,09 zł i 10.917,94 zł

I.1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W.:

a) kwotę 536,96 zł (pięćset trzydzieści sześć złotych i dziewięćdziesiąt sześć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od 30 lipca 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 10.854 (dziesięć tysięcy osiemset pięćdziesiąt cztery) zł od 30 lipca 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 140,69 zł (sto czterdzieści złotych i sześćdziesiąt dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. w pozostałym zakresie;

II.1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.:

a) kwotę 1.179,63 zł (tysiąc sto siedemdziesiąt dziewięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od 22 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 10.006,84 zł (dziesięć tysięcy sześć złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) od 22 sierpnia 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 108,35 zł (sto osiem złotych i trzydzieści pięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 11.186,47 zł w pozostałym zakresie;

III.1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.:

a) kwotę 716,33 zł (siedemset szesnaście złotych i trzydzieści trzy grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od 25 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 10.037,22 zł (dziesięć tysięcy trzydzieści siedem złotych i dwadzieścia dwa grosze) od 25 sierpnia 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 66,93 zł (sześćdziesiąt sześć złotych i dziewięćdziesiąt trzy grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 10.753,55 zł w pozostałym zakresie;

IV.1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.:

a) kwotę 1.636,01 zł (tysiąc sześćset trzydzieści sześć złotych i jeden grosz) wraz z ustawowymi odsetkami od 31 lipca 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 10.331,80 zł (dziesięć tysięcy trzysta trzydzieści jeden złotych i osiemdziesiąt groszy) od 31 lipca 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 145,72 zł (sto czterdzieści pięć złotych i siedemdziesiąt dwa grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 11.967,81 zł w pozostałym zakresie;

V.1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.:

a) kwotę 1.079,71 zł (tysiąc siedemdziesiąt dziewięć złotych i siedemdziesiąt jeden groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od 18 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 13.093,02 zł (trzynaście tysięcy dziewięćdziesiąt trzy złote i dwa grosze) od 18 sierpnia 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 89,49 zł (osiemdziesiąt dziewięć złotych i czterdzieści dziewięć groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 14.172,73 zł w pozostałym zakresie;

VI.1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.:

a) kwotę 940,52 zł (dziewięćset czterdzieści złotych i pięćdziesiąt dwa grosze) wraz z ustawowymi odsetkami od 27 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 10.017,55 zł (dziesięć tysięcy siedemnaście złotych i pięćdziesiąt pięć groszy) od 27 sierpnia 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 85,63 zł (osiemdziesiąt pięć złotych i sześćdziesiąt trzy grosze) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 10.958,07 zł w pozostałym zakresie;

VII.1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.:

a) kwotę 1.010,60 zł (tysiąc dziesięć złotych i sześćdziesiąt groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od 19 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 10.212,48 zł (dziesięć tysięcy dwieście dwanaście złotych i czterdzieści osiem groszy) od 19 sierpnia 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 92,61 zł (dziewięćdziesiąt dwa złote i sześćdziesiąt jeden groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 11.223,08 zł w pozostałym zakresie;

VIII. 1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.:

a) kwotę 1.075,25 zł (tysiąc siedemdziesiąt pięć złotych i dwadzieścia pięć groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od 29 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 10.014,84 zł (dziesięć tysięcy czternaście złotych i osiemdziesiąt cztery grosze) od 29 sierpnia 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 99,13 zł (dziewięćdziesiąt dziewięć złotych i trzynaście groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 11.090,09 zł w pozostałym zakresie;

IX.1) zasądza od pozwanego Instytutu (...) z siedzibą w Ł. na rzecz powódki (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P.:

a) kwotę 879,16 zł (osiemset siedemdziesiąt dziewięć złotych i szesnaście groszy) wraz z ustawowymi odsetkami od 28 sierpnia 2014 roku do dnia zapłaty;

b) odsetki ustawowe od kwoty 10.038,78 zł (dziesięć tysięcy trzydzieści osiem złotych i siedemdziesiąt osiem groszy) od 28 sierpnia 2014 roku do 23 listopada 2015 roku;

c) kwotę 80,18 zł (osiemdziesiąt złotych i osiemnaście groszy) tytułem zwrotu kosztów procesu;

2) oddala powództwo (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. o zapłatę kwoty 10.917,94 zł w pozostałym zakresie.

Sygnatura akt XIII GC 453/15

UZASADNIENIE

W dniu 30 lipca 2014 roku strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. wystąpiła przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 11.390,96 zł wraz z ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa wskazała, że podstawą dochodzonego pozwem roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary dla Kliniki (...). Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 10.584 zł tytułem należności głównej oraz kwota 536,96 zł tytułem ustawowych odsetek za zwłokę od dnia 14 lutego 2014 roku do dnia 29 lipca 2014 roku.

(pozew k. 2-3)

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 26 stycznia 2015 roku nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym uwzględniając roszczenie strony powodowej w całości.

(nakaz zapłaty k.34)

W sprzeciwie z dnia 23 lutego 2015 roku strona pozwana uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, to jest w zakresie kwoty 10.854 zł i wniosła o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej liczonych „do dnia 29 lipca 2014 roku do dnia zapłaty, tj. w zakresie kwoty 539,96 zł”. Ponadto, pozwany wniósł o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego, nieobciążanie go kosztami postępowania i połączenie niniejszej sprawy do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia ze sprawą o sygnaturze akt GNc 3809/14.

(sprzeciw – k.3-41)

W sprawie o sygn. akt XIII GC 1801/14 strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpiła w dniu 22 sierpnia 2014 roku przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 11.186,47 zł wraz ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa podała, że podstawą dochodzonego roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 10.006,84 zł tytułem należności głównej oraz kwota 1.179,63 zł tytułem odsetek liczonych do dnia 21 sierpnia 2014 roku.

( akta sprawy XIII GC 1801/14: pozew – k.2-4)

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 6 października 2014 roku nakaz zapłaty uwzględniając roszczenie strony powodowej w całości.

( akta sprawy XIII GC 1801/14: nakaz zapłaty k.71)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym w dniu 29 października 2014 roku strona powodowa uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, wnosząc o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej za okres do dnia 21 sierpnia 2014 roku, a więc w zakresie kwoty 1.179,63 zł. Strona pozwana wniosła ponadto o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego oraz o nieobciążanie pozwanej kosztami postępowania, a w tym kosztami zastępstwa procesowego.

( akta sprawy XIII GC 1801/14: sprzeciw – k.74-78)

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł., sygn. akt XIII GC 1801/14, z niniejszą sprawą i orzekł o prowadzeniu sprawy pod sygnaturą akt XIII GC 453/15.

( akta sprawy XIII GC 1801/14: postanowienie k.118)

W sprawie o sygn. akt XIII GC 455/15 strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpiła w dniu 25 sierpnia 2014 roku przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 10.753,55 zł wraz ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa podała, że podstawą dochodzonego roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 10.037,22 zł tytułem należności głównej oraz kwota 716,33 zł tytułem odsetek liczonych do dnia 24 sierpnia 2014 roku.

( akta sprawy XIII GC 455/15: pozew – k.2-4)

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 26 stycznia 2015 roku nakaz zapłaty uwzględniając roszczenie strony powodowej w całości.

( akta sprawy XIII GC 455/15: nakaz zapłaty k.71)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym w dniu 19 lutego 2015 roku strona powodowa uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, wnosząc o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej za okres do dnia 24 sierpnia 2014 roku, a więc w zakresie kwoty 716,33 zł. Strona pozwana wniosła ponadto o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego oraz o nieobciążanie pozwanej kosztami postępowania, a w tym kosztami zastępstwa procesowego.

( akta sprawy XIII GC 455/15: sprzeciw – k.74-78)

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł., sygn. akt XIII GC 455/15, z niniejszą sprawą i orzekł o prowadzeniu sprawy pod sygnaturą akt XIII GC 453/15.

( akta sprawy XIII GC 455/15: postanowienie k.104)

W sprawie o sygn. akt XIII GC 454/15 strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpiła w dniu 31 lipca 2014 roku przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 11.967,81 zł wraz ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa podała, że podstawą dochodzonego roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 10.331,80 zł tytułem należności głównej oraz kwota 1.636,01 zł tytułem odsetek liczonych do dnia 30 lipca 2014 roku.

( akta sprawy XIII GC 454/15: pozew – k.2-4)

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 26 stycznia 2015 roku nakaz zapłaty uwzględniając roszczenie strony powodowej w całości.

( akta sprawy XIII GC 454/15: nakaz zapłaty k.80)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym w dniu 19 lutego 2015 roku strona powodowa uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, wnosząc o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej za okres do dnia 30 lipca 2014 roku, a więc w zakresie kwoty 1.636,01 zł. Strona pozwana wniosła ponadto o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego oraz o nieobciążanie pozwanej kosztami postępowania, a w tym kosztami zastępstwa procesowego.

( akta sprawy XIII GC 454/15: sprzeciw – k. 83 -8 7 )

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł., sygn. akt XIII GC 454/15 z niniejszą sprawą i orzekł o prowadzeniu sprawy pod sygnaturą akt XIII GC 453/15.

( akta sprawy XIII GC 454/15: postanowienie k.113)

W sprawie o sygn. akt XIII GC 1802/14 strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpiła w dniu 18 sierpnia 2014 roku przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 14.172,73 zł wraz ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa podała, że podstawą dochodzonego roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 13.093,02 zł tytułem należności głównej oraz kwota 1.079,71 zł tytułem odsetek liczonych do dnia 17 sierpnia 2014 roku.

(akta sprawy XIII GC 1802/14: pozew k.2-4)

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 17 września 2014 roku nakaz zapłaty uwzględniając roszczenie strony powodowej w całości.

(akta sprawy XIII GC 1802/14: nakaz zapłaty k.85)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym w dniu 8 października 2014 roku strona powodowa uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, wnosząc o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej za okres do dnia 17sierpnia 2014 roku, a więc w zakresie kwoty 1.079,71 zł. Strona pozwana wniosła ponadto o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego oraz o nieobciążanie pozwanej kosztami postępowania, a w tym kosztami zastępstwa procesowego.

(akta sprawy XIII GC 1802/14 : sprzeciw – k.8 8 -8 9 )

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł., sygn. akt XIII GC 1802/14 z niniejszą sprawą i orzekł o prowadzeniu sprawy pod sygnaturą akt XIII GC 453/15.

(akta sprawy XIII GC 1802/14: postanowienie k.130)

W sprawie o sygn. akt XIII GC 452/15 strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpiła w dniu 27 sierpnia 2014 roku przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 10.958,07 zł wraz ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa podała, że podstawą dochodzonego roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 10.017,55 zł tytułem należności głównej oraz kwota 940,52 zł tytułem odsetek liczonych do dnia 26 sierpnia 2014 roku.

( akta sprawy XIII GC 452/15: pozew – k.2-4)

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 26 stycznia 2015 roku nakaz zapłaty uwzględniając roszczenie strony powodowej w całości.

(akta sprawy XIII GC 452/15: nakaz zapłaty k. 74 )

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym w dniu 19 lutego 2015 roku strona powodowa uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, wnosząc o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej za okres do dnia 26 sierpnia 2014 roku, a więc w zakresie kwoty 1.075,25 zł. Strona pozwana wniosła ponadto o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego oraz o nieobciążanie pozwanej kosztami postępowania, a w tym kosztami zastępstwa procesowego.

( akta sprawy XIII GC 452/15: sprzeciw – k.70-74)

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł., sygn. akt XIII GC 452/15 z niniejszą sprawą i orzekł o prowadzeniu sprawy pod sygnaturą akt XIII GC 453/15.

( akta sprawy XIII GC 452/15: postanowienie k. 110)

W sprawie o sygn. akt XIII GC 254/15 strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpiła w dniu 25 sierpnia 2014 roku do Sądu Rejonowego w Piasecznie przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 11.223,08 zł wraz ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa podała, że podstawą dochodzonego roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 10.212,48 zł tytułem należności głównej oraz kwota 1.010,60 zł tytułem odsetek liczonych do dnia 18 sierpnia 2014 roku.

(akta sprawy XIII GC 254/15: pozew – k.2-4)

Referendarz sądowy w Sądzie Rejonowym w Piasecznie wydał w dniu 30 października 2014 roku nakaz zapłaty uwzględniający w całości roszczenie strony powodowej.

(akta sprawy XIII GC 254/15: nakaz zapłaty k.67)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym w dniu 24 listopada 2014 roku strona powodowa wniosła o przekazanie sprawy do rozpoznania tutejszemu sądowi jako wyłącznie właściwemu na mocy łączącej strony umowy prorogacyjnej. Strona pozwana uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, wnosząc o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej za okres do dnia 19 sierpnia 2014 roku, a więc w zakresie kwoty 1.075,25 zł. Strona pozwana wniosła ponadto o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego oraz o nieobciążanie pozwanej kosztami postępowania, a w tym kosztami zastępstwa procesowego.

(akta sprawy XIII GC 254 /15: sprzeciw – k.7 2-76 )

Sąd Rejonowy w Piasecznie postanowieniem z dnia 27 listopada 2014 roku stwierdził swoją niewłaściwość i przekazał rozpoznanie sprawy tutejszemu sądowi.

(akta sprawy XIII GC 254/15: postanowienie k.101)

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł., sygn. akt XIII GC 254/15 z niniejszą sprawą i orzekł o prowadzeniu sprawy pod sygnaturą akt XIII GC 453/15.

(akta sprawy XIII GC 254/15: postanowienie k.128)

W sprawie o sygn. akt XIII GC 451/15 strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpiła w dniu 29 sierpnia 2014 roku przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 11.090,09 zł wraz ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa podała, że podstawą dochodzonego roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 10.014,84 zł tytułem należności głównej oraz kwota 1.075,25 zł tytułem odsetek liczonych do dnia 28 sierpnia 2014 roku.

( akta sprawy XIII GC 451/15: pozew – k.2-4)

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 26 stycznia 2015 roku nakaz zapłaty uwzględniając roszczenie strony powodowej w całości.

( akta sprawy XIII GC 451/15: nakaz zapłaty k.67)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym w dniu 19 lutego 2015 roku strona powodowa uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, wnosząc o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej za okres do dnia 28 sierpnia 2014 roku, a więc w zakresie kwoty 1.075,25 zł. Strona pozwana wniosła ponadto o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego oraz o nieobciążanie pozwanej kosztami postępowania, a w tym kosztami zastępstwa procesowego.

( akta sprawy XIII GC 451/15: sprzeciw – k.70-74)

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł., sygn. akt XIII GC 451/15 z niniejszą sprawą i orzekł o prowadzeniu sprawy pod sygnaturą akt XIII GC 453/15.

( akta sprawy XIII GC 451/15: postanowienie k.99)

W sprawie o sygn. akt XIII GC 225/15 strona powodowa (...) spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. wystąpiła w dniu 28 sierpnia 2014 roku przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł. o zapłatę kwoty 10.917,94 zł wraz ustawowymi odsetkami od dnia wytoczenia powództwa do dnia zapłaty oraz kosztami procesu według norm przepisanych. Strona powodowa podała, że podstawą dochodzonego roszczenia jest niezapłacona cena za dostarczone towary zgodnie z umowami zawartymi w trybie przetargu nieograniczonego. Na kwotę dochodzoną pozwem składa się kwota 10.038,78 zł tytułem należności głównej oraz kwota 879,16 zł tytułem odsetek liczonych do dnia 27 sierpnia 2014 roku.

( akta sprawy XIII GC 225/15: pozew – k.2-4)

Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi wydał w dniu 5 grudnia 2014 roku nakaz zapłaty uwzględniając roszczenie strony powodowej w całości.

( akta sprawy XIII GC 225/15: nakaz zapłaty k.72)

W sprzeciwie od nakazu zapłaty wniesionym w dniu 23 grudnia 2014 roku strona powodowa uznała powództwo w zakresie roszczenia głównego, wnosząc o oddalenie powództwa w zakresie odsetek ustawowych od należności głównej za okres do dnia 27 sierpnia 2014 roku, a więc w zakresie kwoty 879,16 zł. Strona pozwana wniosła ponadto o odroczenie terminu płatności roszczenia głównego oraz o nieobciążanie pozwanej kosztami postępowania, a w tym kosztami zastępstwa procesowego.

( akta sprawy XIII GC 225/15: sprzeciw – k.75-79)

Postanowieniem z dnia 12 czerwca 2015 roku Sąd Rejonowy dla Łodzi - Śródmieścia w Łodzi połączył do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia sprawę z powództwa (...) spółki z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. przeciwko Instytutowi (...) z siedzibą w Ł., sygn. akt XIII GC 225/15 z niniejszą sprawą i orzekł o prowadzeniu sprawy pod sygnaturą akt XIII GC 453/15.

( akta sprawy XIII GC 225/15: postanowienie k.119 )

Pełnomocnik strony pozwanej wniósł w dniu 24 listopada 2015 roku o oddalenie powództwa z uwagi na zapłatę należności głównej, a ponadto o odroczenie terminu płatności części, która nie została spłacona i o nieobciążanie pozwanego kosztami procesu.

(protokół k.81-82)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

(...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w W. a Instytutem (...) z siedzibą w Ł. jako zamawiającym została zawarta w dniu 18 lipca 2013 roku w trybie przetargu nieograniczonego umowa na dostawę asortymentu szczegółowo opisanego w załączniku nr 2 do umowy. Umowa została zawarta na okres 24 miesięcy. Wartość umowy została określona na kwotę 180.900 zł brutto. Wykonawca umowy utworzył w siedzibie zamawiającego depozyt na asortyment będący przedmiotem umowy. Strony ustaliły, że faktury będą wystawione za asortyment zużyty przez zamawiającego a płatność będzie dokonywana tylko za asortyment pobrany z depozytu.

(umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego – (...) – k.20-22, załącznik nr 2 do SIWZ – formularz cenowy k.23)

Dostawa towarów dokumentowana była wystawionymi fakturami VAT na warunkach określonych w umowie. Pozwana zalegała z płatnościami za następujące faktury:

- (...) z dnia 16 grudnia 2013 roku opiewała na kwotę 1620 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 14 lutego 2014 roku,

- (...) z dnia 7 stycznia 2014 roku opiewała na kwotę 1620 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 8 marca 2014 roku,

- (...) z dnia 15 stycznia 2014 roku opiewała na kwotę 1998 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 16 marca 2014 roku,

- (...) dnia 17 stycznia 2014 roku opiewała na kwotę 1998 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 18 marca 2014 roku,

- (...) z dnia 17 stycznia 2014 roku opiewała na kwotę 1620 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 18 marca 2014 roku,

- (...) z dnia 21 stycznia 2014 roku opiewała na kwotę 1998 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 22 marca 2014 roku.

(faktury VAT – k.24-29)

Łączna kwota zaległości opiewała na sumę 10.854 zł. Do zapłaty pozostały również skapitalizowane odsetki w kwocie 536,96 zł.

(wyliczenie salda na dzień 29.07.2014 r. – k.30)

Pozwana dokonała w dniu 23 listopada 2015 roku spłaty roszczenia głównego w wysokości 10.854 zł.

(wydruk przelewu k.79)

Powódkę (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. łączyło z pozwanym Instytutem (...) z siedzibą w Ł. sześć umów:

- umowa nr (...) z 2 kwietnia 2012 roku o dostawę zestawów odczynnikowych wraz z dzierżawą analizatorów, wyposażeniem i akcesoriami;

- umowa nr (...) z 18 lipca 2012 roku o dostawę zestawów odczynników wraz z dzierżawą analizatora;

- umowa nr (...) z 28 sierpnia 2013 roku o dostawę odczynników do badań hormonalnych i z zakresu serologii chorób zakaźnych;

- umowa nr (...) z 7 maja 2013 roku o dostawę odczynników wraz z dzierżawą analizatorów i czytników oraz niezbędnym wyposażeniem;

- umowa nr (...) zawarta w grudniu 2013 roku o dostawę odczynników do badań immunologicznych;

- umowa nr (...) z 27 grudnia 2013 roku o dostawę odczynników diagnostycznych.

(okoliczności bezsporne; nadto w/w – k.21-59 akt sprawy GC 1801/14 i k.57-67 akt sprawy XIII GC 454/15)

Strona pozwana nie wywiązała się z zaciągniętych zobowiązań potwierdzonych następującymi fakturami:

[ DOCHODZONE W SPRAWIE O SYGN. AKT XIII GC 1801/14]

- (...) z dnia 1 lipca 2013 roku na kwotę 129,60 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 30 sierpnia 2013 roku,

- (...) z dnia 16 lipca 2013 roku na kwotę 302,40 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 14 września 2014 roku,

- (...) z dnia 16 lipca 2013 roku na kwotę 4.193,64 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 14 września 2013 roku,

- (...) z dnia 25 lipca 2013 roku na kwotę 1.188 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 23 września 2013 roku,

- (...) z dnia 29 lipca 2013 roku na kwotę 1.722 zł z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 27 września 2013 roku,

- (...) z dnia 13 sierpnia 2013 roku na kwotę 5.477,76 zł (dochodzone: 2.471,20 zł) z odroczonym – sześćdziesięciodniowym – terminem płatności, do dnia 12 października 2013 roku.

Do zapłaty pozostały należności wskazane na fakturach w łącznej wysokości 10.006,84 złotych, a ponadto odsetki skapitalizowane na dzień poprzedzający złożenie pozwu w wysokości 1.179,63 zł.

( akt a sprawy GC 1801/14 : faktury VAT – k.61-67, wyliczenie salda należności na dzień 21.08.2014 r. – k.68)

W dniu 23 listopada 2015 roku strona pozwana spełniła świadczenie w części, wpłacając na rachunek strony powodowej kwotę 10.006,84 zł tytułem należności głównej.

(wydruk operacji k.78 , protokół k.81 -82 )

[DOCHODZONE W SPRAWIE O SYGN. AKT XIII GC 455/15]

- (...) z dnia 4 listopada 2013 roku na kwotę 1.797,81 zł, której termin płatności upływał w dniu 3 stycznia 2014 roku,

- (...) z dnia 4 listopada 2013 roku na kwotę 129,60 zł, której termin płatności upływał w dniu 3 stycznia 2014 roku,

- (...) z dnia 27 listopada 2013 roku na kwotę 1.722 zł, której termin płatności upływał w dniu 26 stycznia 2014 roku,

- (...) z dnia 9 grudnia 2013 roku na kwotę 1.797,81 zł, której termin płatności upływał w dniu 7 lutego 2014 roku,

- (...) z dnia 23 grudnia 2013 roku na kwotę 4.590 zł, której termin płatności upływał w dniu 21 lutego 2014 roku.

( akt a sprawy XIII GC 455/15: faktury – k.60-65)

Do zapłaty pozostały należności wskazane na fakturach w łącznej wysokości 10.037,22 złotych, a ponadto odsetki skapitalizowane na dzień poprzedzający złożenie pozwu w wysokości 716,33 zł.

(akta sprawy XIII GC 455/15: wyliczenie salda należności na dzień 24.08.2014 r. – k.67)

W dniu 23 listopada 2015 roku strona pozwana spełniła świadczenie w części, wpłacając na rachunek strony powodowej kwotę 10.037,22 zł tytułem należności głównej.

(wydruk operacji k.7 2 , protokół k.81 -82 )

[DOCHODZONE W SPRAWIE O SYGN. AKT XIII GC 454/15]

- (...) z dnia 20 marca 2013 roku na kwotę 1.710,72 zł, której termin płatności upływał w dniu 19 maja 2013 roku,

- (...) z dnia 14 marca 2013 roku na kwotę 4.808,68 zł, której termin płatności upływał w dniu 13 maja 2013 roku,

- (...) z dnia 7 marca 2013 roku na kwotę 4.235,60 zł (dochodzona: 3.812,40 zł), której termin płatności upływał w dniu 6 maja 2013 roku.

(akta sprawy XIII GC 454/15: faktury – k.72-75)

Do zapłaty pozostały należności wskazane na fakturach w łącznej wysokości 10.331,80 złotych, a ponadto odsetki skapitalizowane na dzień poprzedzający złożenie pozwu w wysokości 1.636,01 zł.

(akta sprawy XIII GC 454/15: wyliczenie salda należności na dzień 30.07.2014 r. – k.76)

W dniu 23 listopada 2015 roku strona pozwana spełniła świadczenie w części, wpłacając na rachunek strony powodowej kwotę 10.331,80 zł tytułem należności głównej.

(wydruk operacji k. 71 , protokół k.81 -82 )

[DOCHODZONE W SPRAWIE O SYGN. AKT XIII GC 1802/14]

- (...) z dnia 14 października 2013 roku na kwotę 2.376 zł, której termin płatności upływał w dniu 13 grudnia 2013 roku,

- (...) z dnia 14 października 2013 roku na kwotę 1.188 zł, której termin płatności upływał w dniu 13 grudnia 2013 roku,

- (...) z dnia 16 października 2013 roku na kwotę 302,40 zł, której termin płatności upływał w dniu 15 grudnia 2013 roku,

- (...) z dnia 24 października 2013 roku na kwotę 2.376 zł, której termin płatności upływał w dniu 23 grudnia 2013 roku,

- (...) z dnia 24 października 2013 roku na kwotę 1.490,40 zł, której termin płatności upływał w dniu 23 grudnia 2013 roku,

- (...) z dnia 28 października 2013 roku na kwotę 61,50 zł, której termin płatności upływał w dniu 27 grudnia 2013 roku,

- (...) z dnia 28 października 2013 roku na kwotę 1.722 zł, której termin płatności upływał w dniu 27 grudnia 2013 roku,

- (...) z dnia 28 października 2013 roku na kwotę 246 zł, której termin płatności upływał w dniu 27 grudnia 2013 roku,

- (...) z dnia 14 listopada 2013 roku na kwotę 1.188 zł, której termin płatności upływał w dniu 13 stycznia 2014 roku,

- (...) z dnia 14 listopada 2013 roku na kwotę 1.188 zł, której termin płatności upływał w dniu 13 stycznia 2014 roku,

- (...) z dnia 17 grudnia 2013 roku na kwotę 954,72 zł, której termin upływał w dniu 15 lutego 2014 roku.

( akta sprawy XIII GC 1802/14: faktury VAT – k. 59-74)

Do zapłaty pozostały należności wskazane na fakturach w łącznej wysokości 13.093,02 złotych, a ponadto odsetki skapitalizowane na dzień poprzedzający złożenie pozwu w wysokości 1.079,71 zł.

(akta sprawy XIII GC 1802/14 : wyliczenie salda należności na dzień 17.08.2014 r. – k.77 )

W dniu 23 listopada 2015 roku strona pozwana spełniła świadczenie w części, wpłacając na rachunek strony powodowej kwotę 13.093,02 zł tytułem należności głównej.

(wydruk operacji k.77 , protokół k.81-82)

[DOCHODZONE W SPRAWIE O SYGN. AKT XIII GC 452/15]

- (...) z dnia 24 września 2013 roku na kwotę 7.207,92 zł, której termin płatności upływał w dniu 23 listopada 2013 roku,

- (...) z dnia 26 września 2013 roku na kwotę 246 zł, której termin płatności upływał w dniu 25 listopada 2013 roku,

- (...) z dnia 26 września 2013 roku na kwotę 61,50 zł, której termin płatności upływał w dniu 25 listopada 2013 roku,

- (...) z dnia 12 grudnia 2013 roku na kwotę 2.440,63 zł, której termin płatności upływał w dniu 11 stycznia 2014 roku,

- (...) z dnia 27 listopada 2013 roku na kwotę 61,50 zł, której termin płatności upływał w dniu 26 stycznia 2014 roku,

(akta sprawy XIII GC 452/15: faktury VAT – k.60-64)

Do zapłaty pozostały należności wskazane na fakturach w łącznej wysokości 10.017,55 złotych, a ponadto odsetki skapitalizowane na dzień poprzedzający złożenie pozwu w wysokości 940,52 zł.

(akta sprawy XIII GC 452/15: wyliczenie salda należności na dzień 26.08.2014 r. – k.65)

W dniu 23 listopada 2015 roku strona pozwana spełniła świadczenie w części, wpłacając na rachunek strony powodowej kwotę 10.017,55 zł tytułem należności głównej.

(wydruk operacji k.74 , protokół k.81-82)

[DOCHODZONE W SPRAWIE O SYGN. AKT XIII GC 254/15]

- (...) z dnia 4 września 2013 roku na kwotę 4.752 zł (dochodzone: 1.188 zł), której termin płatności upływał w dniu 3 listopada 2013 roku,

- (...) z dnia 10 września 2013 roku na kwotę 6.151,68 zł, której termin upływał w dniu 9 listopada 2013 roku,

- (...) z dnia 17 września 2013 roku na kwotę 604,80 zł, której termin upływał w dniu 16 listopada 2013 roku,

- (...) z dnia 30 września 2013 roku na kwotę 2.268 zł, której termin upływał w dniu 29 listopada 2013 roku.

(akta sprawy XIII GC 254/15: faktury VAT – k. 60-63)

Do zapłaty pozostały należności wskazane na fakturach w łącznej wysokości 10.212,48 złotych, a ponadto odsetki skapitalizowane na dzień poprzedzający złożenie pozwu w wysokości 1.010,60 zł.

(akta sprawy XIII GC 254 /15: wyliczenie salda należności na dzień 26.08.2014 r. – k. 64 )

W dniu 23 listopada 2015 roku strona pozwana spełniła świadczenie w części, wpłacając na rachunek strony powodowej kwotę 10.212,48 zł tytułem należności głównej.

(wydruk operacji k.7 6 , protokół k.81-82)

[DOCHODZONE W SPRAWIE O SYGN. AKT XIII GC 451/15]

- (...) z dnia 6 sierpnia 2013 roku na kwotę 7.361,28 zł, której termin płatności upływał w dniu 5 października 2013 roku,

- (...) z dnia 27 sierpnia 2013 roku na kwotę 54 zł, której termin upływał w dniu 26 października 2013 roku,

- (...) z dnia 12 listopada 2013 roku na kwotę 2.599,56 zł, której termin upływał w dniu 11 stycznia 2014 roku.

(akta sprawy XIII GC 451 /15: faktury VAT – k.6 1 -63)

Do zapłaty pozostały należności wskazane na fakturach w łącznej wysokości 10.014,84 złotych, a ponadto odsetki skapitalizowane na dzień poprzedzający złożenie pozwu w wysokości 1.075,25 zł.

(akta sprawy XIII GC 451 /15: wyliczenie salda należności na dzień 2 8 .08.2014 r. – k.64)

W dniu 23 listopada 2015 roku strona pozwana spełniła świadczenie w części, wpłacając na rachunek strony powodowej kwotę 10.014,84 zł tytułem należności głównej.

(wydruk operacji k.7 3 , protokół k.81-82)

[DOCHODZONE W SPRAWIE O SYGN. AKT XIII GC 451/15]

- (...) z dnia 27 czerwca 2013 roku na kwotę 61,50 zł, której termin płatności upływał w dniu 26 sierpnia 2013 roku,

- (...) z dnia 29 lipca 2013 roku na kwotę 246 zł, której termin płatności upływał w dniu 27 września 2013 roku,

- (...) z dnia 26 września 2013 roku na kwotę 1.722 zł, której termin płatności upływał w dniu 25 listopada 2013 roku,

- (...) z dnia 4 listopada 2013 roku na kwotę 8.009,28 zł, której termin płatności upływał w dniu 3 stycznia 2014 roku.

(akta sprawy XIII GC 225/15: faktury VAT – k.59-62)

Do zapłaty pozostały należności wskazane na fakturach w łącznej wysokości 10.038,78 złotych, a ponadto odsetki skapitalizowane na dzień poprzedzający złożenie pozwu w wysokości 879,16 zł.

(akta sprawy XIII GC 225/15: wyliczenie salda należności na dzień 27.08.2014 r. – k.63)

W dniu 23 listopada 2015 roku strona pozwana spełniła świadczenie w części, wpłacając na rachunek strony powodowej kwotę 10.038,79 zł tytułem należności głównej.

(wydruk operacji k.75 , protokół k.81-82)

Strona pozwana nie jest w stanie finansować swojej działalności na bieżąco. Zadłużenie strony pozwanej sięga 197 milionów złotych. Największym wierzycielem pozwanego instytutu jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych, któremu zalega z płatnościami na kwotę ponad 129 milionów złotych. Instytut uzyskał pożyczkę z Ministerstwa Skarbu na kwotę 100 milionów złotych na spłatę wymagalnych zobowiązań. Uzyskana pożyczka wystarczy na spłatę należności głównych bez odsetek za zwłokę i kosztów. Straty instytutu ulegają zmniejszeniu z roku na rok, i tak w 2013 roku straty wynosiły 19 milionów złotych, w 2014 roku to 8 milionów złotych, a w roku 2015 to 5 milionów złotych. Niektórzy wierzyciele, w odróżnieniu od powódek, wyrazili zgodę na umorzenie kosztów procesu zasądzonych w tytułach wykonawczych oraz na umorzenie należności odsetkowych.

( pismo Instytutu (...) kierowane do Ministra Zdrowia z 5.12.2014 r. – k.90-94 zeznania świadka M. K. k.81 odwrót)

Sąd Rejonowy zważył, co następuje:

Powódki (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (...) spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w P. łączyły z pozwanym Instytutemi (...) z siedzibą w Ł. umowy dostaw, które, wedle dyspozycji art. art. 605 k.c., polegają na tym, że dostawca zobowiązuje się do wytworzenia rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku oraz do ich dostarczania częściami albo periodycznie, a odbiorca zobowiązuje się do odebrania tych rzeczy i do zapłacenia ceny. W przedmiotowej sprawie bezsporne było że powodowe spółki spełniły swoje świadczenia niepieniężne oraz że pozwany w chwili wytoczenia powództwa nie spełnił swoich świadczeń pieniężnych, mimo upływu terminu do ich spełnienia. Sąd jednak na etapie wyrokowania bierze pod uwagę stan nie z daty wytoczenia powództwa lecz z daty zamknięcia rozprawy (art. 316 § 1 k.p.c.), w związku z czym zostało uwzględnione spełnienie przez pozwanego świadczeń pieniężnych przed zamknięciem rozprawy i co do świadczeń głównych powództwo zostało oddalone.

Spełnienie świadczeń głównych przez pozwany Instytut uczyniło jego wniosek o odroczenie terminu zapłaty bezprzedmiotowym.

O odsetkach ustawowych za opóźnienie w zapłacie cen przez stronę pozwaną Sąd orzekł na podstawie art. 481 § 1 i § 2 zd. 1 k.c. Sąd nie uwzględnił żądania pozwanego, by w tym zakresie powództwo oddalić. Pozwany nie zakwestionował prawidłowości obliczenia przez powódki skapitalizowanych roszczeń odsetkowych na dzień wytoczenia powództw, Sąd jednocześnie nie dopatrzył się, by żądanie o zapłatę odsetek sprzeciwiało się zasadom współżycia społecznego albo społeczno-gospodarczemu przeznaczeniu tego prawa. Powódki nie mają obowiązku kredytowania pozwanego ponad ustalony przez strony termin zapłaty cen. Sąd rozumie trudną sytuację finansową pozwanego Instytutu oraz podejmowane przez niego działania zmierzające do zmniejszania straty finansowej, którą ponosi na prowadzonej działalności, jednakże notorią urzędową jest okoliczność niedochodowości udzielania niektórych świadczeń medycznych oraz zyskowność innych. W ocenie Sądu zniwelować te różnice powinny działania systemowe dotyczące służby zdrowia, które powinien podjąć przede wszystkim Narodowy Fundusz Zdrowia lub Minister Zdrowia, niedopuszczalne jest bowiem przerzucanie ciężaru finansowania służby zdrowia na podmioty prywatne kooperujące z placówkami służby zdrowia. Za taki bowiem ciężar należy, w ocenie Sądu, uznać kredytowanie działalności przedsiębiorcy poprzez brak rekompensaty jego kontrahentowi znacznego opóźnienia w zapłacie ceny za dostarczone towary lub wynagrodzenia za świadczone usługi.

Ze wskazanych względów Sąd orzekł jak w punktach 1 lit. a i b i 2 punktów od I do IX wyroku.

O kosztach procesu w punktach 1 lit. c punktów od I do IX wyroku Sąd orzekł mając na względzie dwie okoliczności.

Po pierwsze powódka (...) spółka z o.o. dopuściła się tzw. rozdrobnienia roszczeń, tj. roszczenia wywodzone z tych samych umów łączących je z pozwanym dochodziła w ośmiu odrębnych postępowaniach. Co do zasady takie działanie nie jest działaniem sprzecznym z prawem, jednakże sąd ma prawo ocenić przyjęcie przez powoda takiego modum procedendi w konkretnym stanie faktycznym przez pryzmat art. 3 k.p.c., zaś jego skutki przez pryzmat art. 109 § 2 k.p.c. lub art. 102 k.p.c.

Zgodnie z art. 3 in principio k.p.c. strony i uczestnicy postępowania obowiązani są dokonywać czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami. Oznacza to, że korzystanie przez powoda z prawa do rozdrabniania roszczeń, jeśli nie ma innego uzasadnienia, niż maksymalizację kosztów procesu w zakresie kosztów wynagrodzenia pełnomocnika procesowego (np. brak środków na pokrycie opłaty stosunkowej liczonej od wyższej wartości przedmiotu sporu, wątpliwości co do zasadności roszczenia i chęć przesądzenia zasady odpowiedzialności strony pozwanej przy niskiej w.p.s. celem zminimalizowania kosztów procesu w razie oddalenia powództwa, czy sukcesywne, na przestrzeni czasu, powstawanie stanu wymagalności części wierzytelności, etc.), jest sprzeczne z tym przepisem i nie korzysta z ochrony prawnej. Sąd nie może bowiem zaaprobować stanu, gdy korzystanie z uprawnienia ma na celu jedynie obejście prawa, tj. przepisów rozporządzeń Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 września 2002 r. w sprawie opłat za czynności adwokackie oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 461 z późn. zm.) i w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (tekst jedn. Dz.U. z 2013 r. poz. 490 z późn. zm.). Przepisem ustawy w rozumieniu art. 58 k.c. są bowiem również regulacje zawarte w rozporządzeniach wydawanych przez organy wskazane w Konstytucji RP, na podstawie szczegółowego upoważnienia zawartego w ustawie i w celu jej wykonania (tak m.in. M. Safjan [w:] K. Pietrzykowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. T. 1, Warszawa 2015, Komentarz do art. 58; R. Trzaskowski [w:] J. Gudowski (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część Ogólna, LexisNexis 2014, Komentarz do art. 58; A. Janiak [w:] A. Kidyba (red.), Kodeks cywilny. Komentarz. Tom I. Część ogólna, WKP 2012, Komentarz do art. 58), natomiast czynność procesowa jest szczególnym rodzajem czynności prawnej. Już Paulus zwracał uwagę, że przeciw ustawie działa ten, kto czyni to, czego ustawa zakazuje, obchodzi ustawę natomiast ten, kto przestrzegając jej słów sprzeniewierza się intencji ustawy ( Contra legem facit, qui idquod lex prohibet, in fraudem vero, qui salvis verbis legis sententiam eius circumveni). W ocenie Sądu rozdrobnienie roszczenia w celu uzyskania ponadnormatywnego zwrotu kosztów procesu w części obejmującej koszty wynagrodzenia pełnomocnika w osobie adwokata lub radcy prawnego zmierza właśnie do przestrzegania norm proceduralnych, sprzeniewierzając się jednak ich intencji. Prawodawca uzależnił bowiem wysokość wynagrodzenia zawodowego pełnomocnika, a tym samym refundację tego kosztu stronie, która korzystała z pomocy prawnej, przez stronę przeciwną, która proces przegrała, od wartości przedmiotu sporu (§§ 6 obu w/w rozporządzeń MS), zastrzegając jednocześnie, że podstawę zasądzenia opłaty stanowią stawki minimalne określone, opłata ta nie może być wyższa niż sześciokrotna stawka minimalna ani przekraczać wartości przedmiotu sprawy, a nadto że sąd zasądzając opłatę za czynności adwokata lub radcy prawnego z tytułu zastępstwa prawnego bierze pod uwagę niezbędny nakład pracy adwokata lub radcy prawnego, a także charakter sprawy i wkład pracy adwokata lub radcy prawnego w przyczynienie się do jej wyjaśnienia i rozstrzygnięcia (§§ 2 ust. 1 i 2 obu przywołanych rozporządzeń).

Niezależnie do tego należy wskazać, że takie postępowanie lityganta narusza wyrażony w art. 3 k.p.c. obowiązek dokonywania czynności procesowych zgodnie z dobrymi obyczajami. Korzystanie z uprawnień procesowych, tu: z prawa rozdrobnienia roszczenia, nie może bowiem powodować, by strona wygrywająca spór wzbogacała się kosztem strony przegrywającej ponad miarę, a do takiej sytuacji dochodzi, gdy koszty zastępstwa procesowego ponad pięciokrotnie przekraczają przewidziane przez ustawodawcę i stanowią nieco ponad 20% dochodzonej wierzytelności, gdy powinny stanowić jedynie niecałe 4%. Już z tych względów takie działanie nie może podlegać ochronie prawnej. Kolejny argument dostarcza dobro wymiaru sprawiedliwości – przyjmowanie przez powodów wyżej opisanego modus procedendi dodatkowo obciąża organ wymiaru sprawiedliwości, który w każdej z takich spraw musi podejmować tożsame, jednostkowe działania (wydanie nakazów zapłaty, wysłanie korespondencji, przyjęcie sprzeciwów, prowadzenie takiego samego postępowania dowodowego, etc.), co w efekcie obciąża budżet państwa oraz sprzyja ogólnej przewlekłości postępowań sądowych, a w konsekwencji narusza prawo innych osób będących stronami postępowań sądowych do rozpoznania ich spraw w rozsądnym terminie (przejaw prawa do sądu zagwarantowanego w art. 45 ust. 1 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej).

W rozpoznawanych sprawach Sąd nie znalazł żadnego innego uzasadnienia dla rozdrobnienia roszczeń przez (...) spółkę z o.o., niż chęć maksymalizacji kosztów procesu – roszczenia we wszystkich sprawach stały się wymagalne co najmniej kilka miesięcy przez złożeniem pozwów, należności wynikały z tych samych umów (w jednej ze spraw tylko jedna na pięć umów była inna niż siedmiu pozostałych), natomiast wartości przedmiotu sporu w każdej ze spraw połączonych niewiele przekraczały próg 10.000 zł pozwalający na zasądzenie opłaty z tytułu zastępstwa adwokackiego w wysokości 2.400 zł. Nadto nakład pracy pełnomocnika procesowego nie był znaczny, pozwany nie kwestionował swojej odpowiedzialności (uznał powództwo), a jedynie wnosił o odroczenie terminu zapłaty oraz o oddalenie roszczenia odsetkowego. Z tych względów Sąd zdecydował się połączyć na podstawie art. 219 k.p.c. do wspólnego rozpoznania i rozstrzygnięcia osiem spraw z powództw (...) spółki z o.o. przeciwko Instytutowi (...) i na podstawie art. 109 § 2 k.p.c. obniżyć opłaty należne stronie powodowej z tytułu zastępstwa procesowego i wchodzące w skład kosztów procesu w każdej ze spraw połączonych do kwot 450 zł, które łącznie dałyby kwotę 3.600 zł, możliwą do zakwalifikowania przez powódkę jako kosztu procesu, w wypadku wniesienie jednego, a nie ośmiu powództw.

Zaznaczyć przy tym należy, że w orzecznictwie Sądu Najwyższego przyjmuje się, że na podstawie art. 109 § 2 k.p.c. jest możliwe obniżenie wynagrodzenia pełnomocnika procesowego w osobie adwokata lub radcy prawnego, jeżeli przemawia za tym nakład pracy pełnomocnika, podjęte przez niego czynności oraz charakter sprawy (zob. uchwałę SN z dnia 10.07.2015 r., III CZP 29/15, Biul. SN 2015 nr 7 oraz uchwałę SN z dnia 8 października 2015 r., III CZP 58/15, Biul. SN 2015 nr 10).

Nadto, nawet gdyby przyjąć, że nakład pracy pełnomocnika powódki nie uzasadniał obniżenia należnego mu wynagrodzenia, to obniżenie i tak byłoby uzasadnione, w świetle poczynionych wyżej wywodów, dyspozycją art. 102 k.p.c., wedle którego to przepisu w wypadkach szczególnie uzasadnionych sąd może zasądzić od strony przegrywającej tylko część kosztów albo nie obciążać jej w ogóle kosztami.

Nadto Sąd uwzględnił, że powódki, mimo spełnienia świadczenia przez pozwany Instytut, nie cofnęły pozwów. W razie cofnięcia pozwu z powodu zaspokojenia w toku procesu roszczenia wymagalnego w chwili wytoczenia powództwa niewątpliwie należałoby pozwanego uznać za stronę przegrywającą w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. Nie można jednak przyznać mu takiego przymiotu, gdy powód, mimo spełnienia świadczenia, nie cofa pozwu, tj. nadal popiera powództwo, którego przedmiotem jest, jak w rozpoznawanym wypadku, zasądzenie żądanego i spełnionego świadczenia. Ocena, czy strona jest przegrywającą czy wygrywającą w rozumieniu art. 98 § 1 k.p.c. powinna bowiem również być dokonywana zgodnie z dyspozycją art. 316 § 1 k.p.c., tj. przy uwzględnieniu stanu istniejącego w chwili zamknięcia rozprawy. Nie umniejsza to praw strony powodowej, ta bowiem jest uprawniona, a właściwie i jednocześnie obowiązana, do cofnięcia pozwu w celu uniknięcia oddalenia powództwa i uznania jej za stronę przegrywają.

Z przedstawionych powyżej względów, oraz w braku wniosku pozwanego o zwrot kosztów procesu (a w razie nawet złożenia takiego wniosku nie zasługiwałby na uwzględnienie w świetle art. 102 k.p.c.), Sąd zasądził od pozwanego na rzecz powódek zwrot kosztów procesu na podstawie art. 100 zd. 1 k.p.c., tj. stosownie do stopnia wygrania sprawy:

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 453/15 koszty procesu powoda wyniosły 2.987 zł (2.400 zł + 570 zł + 17 zł), stopień wygranej 4,71%, w konsekwencji koszty procesu należne 140,69 zł,

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 1801/14 koszty procesu powoda wyniosły 1.027 zł (450 zł + 560 zł + 17 zł), stopień wygranej 10,55%, w konsekwencji koszty procesu należne 108,35 zł,

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 455/15 koszty procesu powoda wyniosły 1.005 zł (450 zł + 538 zł + 17 zł), stopień wygranej 6,66%, w konsekwencji koszty procesu należne 66,93 zł,

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 454/15 koszty procesu powoda wyniosły 1.066 zł (450 zł + 599 zł + 17 zł), stopień wygranej 13,67%, w konsekwencji koszty procesu należne 145,72 zł,

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 1802/14 koszty procesu powoda wyniosły 1.176 zł (450 zł + 709 zł + 17 zł), stopień wygranej 7,61%, w konsekwencji koszty procesu należne 89,49 zł,

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 452/15 koszty procesu powoda wyniosły 998 zł (450 zł + 548 zł), stopień wygranej 8,58%, w konsekwencji koszty procesu należne 85,63 zł,

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 254/15 koszty procesu powoda wyniosły 1.029 zł (450 zł + 562 zł + 17 zł), stopień wygranej 9 %, w konsekwencji koszty procesu należne 92,61 zł,

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 451/15 koszty procesu powoda wyniosły 1.022 zł (450 zł + 555 zł + 17 zł), stopień wygranej 9,7%, w konsekwencji koszty procesu należne 99,13 zł,

• w sprawie o sygn. akt XIII GC 225/15 koszty procesu powoda wyniosły 996 zł (450 zł + 546 zł), stopień wygranej 8,05%, w konsekwencji koszty procesu należne 80,18 zł.

ZARZĄDZENIE

(...)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Sylwia Zdziebkowska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  Paweł Hajdys
Data wytworzenia informacji: