Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I Ns 518/15 - postanowienie z uzasadnieniem Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z 2015-09-25

Sygnatura akt I Ns 518/15

POSTANOWIENIE

Łódź, dnia 8 września 2015 r.

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi I Wydział Cywilny w następującym składzie:

Przewodniczący SSR Katarzyna Barańska

Protokolantst. sek. sąd. Iwona Kamińska

po rozpoznaniu w dniu 08 września 2015 r. w Łodzi

na rozprawie

sprawy z wniosku W. K.

przy udziale M. K. (1),

o o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych oświadczenia o przyjęciu lub odrzuceniu spadku

POSTANAWIA:

oddalić wniosek o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych nie złożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku.

Sygn. akt I Ns 518/15

UZASADNIENIE

W dniu 29 kwietnia 2015 roku małoletnia W. K. reprezentowana przez przedstawicielkę ustawową (matkę) wniosła o zatwierdzenie uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o odrzuceniu spadku po swojej babci H. D., zmarłej w dniu 18 kwietnia 2014 roku. Jednocześnie przedstawicielka ustawowa złożyła wniosek o przyjęcie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniego. ( wniosek – k. 2, 3)

Sąd Rejonowy, ustalił następujący stan faktyczny

W dniu 18 kwietnia 2014 roku, w Ł., zmarła H. D. będąca babcią wnioskodawczyni. ( akt zgonu – k. 7)

W dniu 17 września 2014 roku matka wnioskodawczyni – M. K. (2) odrzuciła spadek po swojej matce H. D.. W dniu 12 listopada 2014 roku M. K. (2) wystąpiła do Sądu Rejonowego dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi z wnioskiem o zezwolenie na dokonanie czynności przekraczającej zakres zwykłego zarządu majątkiem swojej córki - małoletniej W. K., polegającej na złożeniu oświadczenia o odrzuceniu spadku po H. D.. Postanowieniem z dnia 20 stycznia 2015 roku Sąd wyraził zgodę na złożenie ww. oświadczenia przez M. K. (2). Przedmiotowe postanowienie uprawomocniło się z dniem 12 lutego 2015 roku. ( postanowienie – k. 4)

W dniu 8 września 2015 roku M. K. (2) złożyła przed Sądem oświadczenie, że działając jako przedstawiciel ustawowy małoletniej W. K. odrzuca spadek po H. D. zmarłej w dniu 18 kwietnia 2014 roku w Ł.. ( protokół – k. 13)

Stan faktyczny niniejszej sprawy został ustalony w oparciu o powołane dokumenty, które nie budziły wątpliwości Sądu, a zatem stanowiły wiarygodną podstawę do dokonywania ustaleń w sprawie.

Sąd zważył, co następuje:

Wniosek podlegał oddaleniu.

Zgodnie z treścią art. 1019 § 1, 2 i 3 k.c. spadkobierca, który pod wpływem błędu lub groźby nie złożył oświadczenia o odrzuceniu lub przyjęciu spadku w terminie, może uchylić się od skutków prawnych niezachowania terminu jeżeli było to wynikiem błędu lub groźby, stosuje się przy tym przepisy o wadach oświadczenia woli z następującymi zmianami: uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia powinno nastąpić przed sądem, a spadkobierca powinien jednocześnie oświadczyć, czy i jak spadek przyjmuje, czy też go odrzuca. Uchylenie się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku wymaga zatwierdzenia przez sąd.

W świetle powołanych przepisów podstawową przesłanką uwzględnienia wniosku, niezależnie od przyczyn niezłożenia stosownego oświadczenia, jest upływ terminu do jego złożenia. Co oczywiste w razie pozostawania terminu w biegu (a więc jego nieprzekroczenia) nie ma podstaw do zatwierdzenia uchylenia się od skutków prawnych niezłożenia oświadczenia w terminie.

Stosownie do art. 1015 § 1 k.c. oświadczenie o przyjęciu lub o odrzuceniu spadku może być złożone w ciągu sześciu miesięcy od dnia, w którym spadkobierca dowiedział się o tytule swego powołania.

W sprawie ustalono, że matka małoletniej wnioskodawczyni, będąca jednocześnie jej przedstawicielką ustawową odrzuciła spadek w dniu 17 września 2014 roku, a w dniu 12 listopada 2014 roku wystąpiła do Sądu o wyrażenie zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu swojej małoletniej córki W. K.. Sąd wyraził zgodę, a postanowienie stało się prawomocne w dniu 12 lutego 2015 roku.

W tym miejscu wymaga podkreślenia, że zgodnie z poglądem Sądu Najwyższego wyrażonym w postanowieniu z dnia 20 listopada 2013 r., wydanym w sprawie I CSK 329/13 (OSNC 2014/9/93), a potwierdzonym w postanowieniu z dnia 28 maja 2015 r., wydanym w sprawie III CSK 352/14 (LEX nr 1754053) do terminu określonego w art. 1015 § 1 k.c. ma odpowiednie zastosowanie (na zasadach analogii) art. 123 § 1 pkt 1 k.c., który stanowi, że bieg przedawnienia przerywa się przez każdą czynność przed sądem lub innym organem powołanym do rozpoznawania spraw lub egzekwowania roszczeń danego rodzaju albo przed sądem polubownym, przedsięwziętą bezpośrednio w celu dochodzenia lub ustalenia albo zaspokojenia lub zabezpieczenia roszczenia.

Zgadzając się z powyższym poglądem należy zwrócić uwagę, że z dniem złożenia przez M. K. (2) wniosku o wyrażenie przez Sąd zgody na złożenie oświadczenia o odrzuceniu spadku w imieniu małoletniej W. K., nastąpiło przerwanie 6-miesięcznego terminu do złożenia tego oświadczenia. Ponieważ postanowienie wyrażające zgodę na ww. czynność uprawomocniło się w dniu 12 lutego 2015 roku, to stosownie do art. 124 § 1 i 2 k.c., od tego dnia przedmiotowy termin zaczął biec na nowo.

W konsekwencji w chwili złożenia wniosku w niniejszej sprawie, tj. w dniu 29 kwietnia 2015 roku, 6-miesięczny termin do złożenia przez W. K. oświadczenia o odrzuceniu spadku nie upłynął. Z tego względu Sąd nie miał możliwości zatwierdzenia uchylenia się od skutków niezłożenia w terminie oświadczenia o odrzuceniu spadku w ww. małoletniej.

Mając powyższe na uwadze należało orzec jak w sentencji.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Krystyna Roga
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieście w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Katarzyna Barańska
Data wytworzenia informacji: