Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 887/15 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-03-01

Sygn. akt XGc 887/15

UZASADNIENIE

Powód (...) S.A. w W. wniósł o zasądzenie od pozwanego (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. kwoty 5.831,34 zł wraz z odsetkami ustawowymi od tej kwoty liczonymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu, w tym kosztów zastępstwa procesowego według norm przepisanych oraz kwoty 17 zł tytułem opłaty od pełnomocnictwa (pozew 4-8 akt).

W uzasadnieniu pozwu powód podał, ze dochodzi od pozwanego za bezprawne wykorzystanie artykułów opisanych w pozwie opłat licencyjnych, które musiałby pozwany zapłacić za nabycie praw do publikacji tych utworów. Opłaty licencyjne wynosiłyby kwotę 1.580,30 zł netto (1.943,77 zł brutto). Z uwagi na jednak na fakt zawinionego naruszenia praw autorskich, powód na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), domaga się od pozwanego w niniejszym postępowaniu zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie przez pozwanego z utworów, czyli kwoty 5.831,31 zł brutto (pozew 4-8 akt).

W odpowiedzi na pozew (...) Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. wniosła o oddalenie powództwa i zasądzenie od powoda na rzecz pozwanego kosztów procesu (odpowiedź na pozew k. 88-89 akt).

Pozwany zaprzeczył, by korzystał bezprawnie z utworów powoda. Pozwany w odpowiedzi na pozew stwierdził, że wskazane w pozwie materiały, w których wykorzystano należące do powoda utwory „Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w rodzica gimnazjalisty” autorstwa M. N., „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne” autorstwa M. N., „Nie pozwól na nudę” autorstwa K. H. i (...) naszych dzieci” autorstwa K. H., nie występowały na stronie www.(...), zaś przedstawione jako dowody w sprawie wydruki stron internetowych, na których w/w utwory zostały zamieszczone nie mają rangi dowodowej.

Z ostrożności procesowej pozwany potwierdziły, że w dniu 21 maja 2014 r. zostało doręczone mu pismo powodowej Spółki z dnia 15 maja 2014 r. dotyczące rzekomego wykorzystywania na stronie www.(...) pięciu artykułów należących do Wydawnictwa (...) S.A. W związku z tym, pozwany niezwłocznie podjął wewnętrzne działania sprawdzające, w wyniku których ustalił, że takie artykuły na stronie internetowej www.(...) nie występują. Następnie w dniu 22 września 2014 r. pozwany otrzymał kolejne pismo powoda z dnia 16 września 2014 r., w wyniku którego ponowie przeprowadzono wewnętrzne działania sprawdzające i nie stwierdzono na stronie internetowej www.(...) obecności artykułów wymienionych w piśmie z dnia 15 maja 2014r. Dlatego też pozwany uznał, że przedmiotowa korespondencja jest nieporozumieniem, które musiało wyniknąć z oczywistej pomyłki Wydawnictwa (...) S.A.

Ponadto, pozwany podniósł, że do pozwu z dnia 11 grudnia 2014 r. powód załączył niepoświadczone za zgodność wydruki wygenerowane przez nieznane osoby w bliżej nieokreślonym czasie rzekomo pochodzące ze strony internetowej www.(...). a którym nie można przypisać waloru dowodu w sprawie (odpowiedź na pozew k. 88-89 akt).

W piśmie procesowym z dnia 21 października 2015r. (data wpływu) powód podtrzymał pozew w całości i stwierdził, iż zarzuty pozwanego w odpowiedzi na pozew są bezpodstawne. Zamieszczone na stronie internetowej pozwanego przedmiotowe utwory, do których prawa należą do powoda, zostały przez pozwanego usunięte pomiędzy pierwszym pismem powoda z dnia 15 maja 2014r., doręczonym pozwanemu w dniu 21 maja 2014 r., a drugim pismem powoda z dnia 16 września 2014 r., doręczonym pozwanemu w dniu 22 września 2014 r. Dołączone do pozwu wydruki stron www.(...) były tzw. printsreenami wykonanymi na zlecenie powoda z oryginalnej strony internetowej przez firmę (...).pl sp. z o.o. z siedzibą w W., nr KRS: (...), pozyskującą treści cyfrowe ze stron internetowych na potrzeby przeprowadzenia analizy i przygotowania raportu dotyczącego naruszeń prawa autorskich (raporty z (...) były dołączone do pozwu).

Powód podniósł, że fakt, że materiały powoda zostały umieszczone na stronie internetowej pozwanego może zostać, również wykazany za pomocą istniejących narzędzi internetowych, które archiwizują i umożliwiają obejrzenie „historycznych” stron internetowych. Takim narzędziem jest np. serwis znajdujący się na stronie: (...). Powód wniósł o przeprowadzenie dowodu polegającego na wpisaniu w/w linków na stronie (...) linków, które były opisane w pozwie, tj.

1)  http: / (...)w (...) artykuł pod tytułem „Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w roli rodzica gimnazjalisty”,

2)  http://(...) (...) artykuł pod tytułem „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne”,

3)  http://(...) (...) artykuł pod tytułem „Zajęcia pozalekcyjne: na jakie zajęcia dodatkowe zapisać dziecko?”,

4)  http://(...) (...) artykuł pod tytułem „Raport GUS. Na co chorują polskie dzieci”.

Wpisanie w/w linków pozwala obejrzeć oryginalne strony www.(...) według stanu na dzień dokonana ich archiwizacji przez serwis (...). Np. w przypadku strony http://(...)/1527 dniem archiwizacji dostępnym na (...) był 14 czerwca 2014 r. Na zarchwizowanej stronie www.(...) widać materiał „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne”, co potwierdza, że znajdował się on w tamtym dniu na stronie www.edula.pl. (...) powyższy może zostać przeprowadzony przez strony na sali sądowej, ale z ostrożności procesowej powód wniósł o przeprowadzenie w/w dowodu z udziałem biegłego sądowego z zakresu informatyki. Gdyby była taka konieczność wniósł, również o przeprowadzenie dodatkowego dowodu przez biegłego z zakresu informatyki przy użyciu innych dostępnych i znanych narzędzi w celu potwierdzenia, że na stronie należącej do pozwanego www.(...) przed 16 września 2014 r. pod wskazanymi w pozwie adresami internetowymi (linkami) były zamieszczone bezprawnie utwory powoda. W ramach dowodu z opinii biegłego z zakresu informatyki wniósł, również o przeprowadzenie dowodu polegającego na ustaleniu, czy dołączone do pozwu printsreeny w/w archiwalnych stron pozwanego były autentyczne (pismo procesowe powoda k. 110-112 akt).

Sąd Okręgowy ustalił następujący stan faktyczny:

Powód (...) S.A. w W. przed zmianą nazwy i danych, zarejestrowanych w Krajowym Rejestrze Sądowym na mocy postanowienia Sądu Rejestrowego dla m.st. W. XIII Wydział Gospodarczy z dnia 20.10.2014 r., występował jako (...) SPÓŁKA AKCYJNA (dowód: wypis z KRS-u powoda k. 15-20, postanowienie k. 22 akt).

Powód jest wydawcą czasopisma (...), oraz właścicielem serwisu internetowego „(...)” (dowód: okoliczność bezsporna).

Pozwany (...) Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. jest wpisana do KRS-u pod numerem (...) (dowód: wypis z KRS-u pozwanego k. 9-12 akt).

Na zlecenie powoda zostały napisane i opublikowane następujące artykuły:

1)  „ Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w rodzica gimnazjalisty” autorstwa M. N., zamieszczony obecnie w serwisie internetowym należącym do (...) S.A. - (...) pod adresem: http:/ (...). (...).html

2)  „ Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne” autorstwa M. N. , zamieszczony obecnie w serwisie internetowym należącym do (...) S.A.- (...) pod adresem: http:// (...). (...).html

3)  „Nie pozwól na nudę” autorstwa K. H., zamieszczony w miesięczniku wydawanym przez (...) S.A. (...) nr (...), str. 72-73, oraz w serwisie internetowym należącym do (...) S.A.(...) pod adresem:

http://(...) (...).html

4)  (...) naszych dzieci” autorstwa K. H., zamieszczony w miesięczniku wydawanym przez (...) S.A. (...) nr (...), str. 56-60, oraz zamieszczony we fragmentach w serwisie internetowym należącym do (...) SA. — (...) (fragment zatytułowany „Alergia u dziecka: dlaczego coraz więcej dzieci ma alergię” został zamieszczony pod adresem: http://(...) (...).htmL a fragment zatytułowany „Astygmatyzm i inne wady wzroku coraz częstsze u dzieci”, który został zamieszczony pod adresem: http://(...). (...).html).

(dowód: wydruk z serwisu (...) z artykułem „Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w roli rodzica gimnazjalisty” autorstwa M. N. k.24 akt, wydruk z serwisu (...) z artykułem „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne” autorstwa M. N. k. 25 akt, umowa autorska z dnia 30 czerwca 2008 r., na mocy której powód nabywał od autorki majątkowe prawa autorskie do utworów napisanych i przekazanych powodowi w okresie trwania tej umowy k.2629 akt, kopia stron str. 72-73 „M jak mama” nr (...) z artykułem „Nie pozwól na nudę” autorstwa K. H. k. 30, kopia stron str. 56-60 „M jak mama” nr (...) z artykułem (...) naszych dzieci” autorstwa K. H. k. 31-33 akt, umowa autorska z dnia 5 marca 2008 r., na mocy której powód nabywał od autorki majątkowe prawa autorskie do utworów napisanych i przekazanych powodowi w okresie trwania tej umowy k. 34-37).

Wyżej wymienione utwory zostały wykorzystane przez pozwanego w serwisie internetowym prowadzonej na stronie internetowej edula.pl. (...) wykorzystał bez zgody powoda następujące materiały:

1)  artykuł pod tytułem „Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w roli rodzica gimnazjalisty” zamieszczony na stronie www: http://(...) (...)

2)  artykuł pod tytułem „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne” zamieszczony na stronie www: http://(...) (...)

3)  artykuł pod tytułem „Zajęcia pozalekcyjne: na jakie zajęcia dodatkowe zapisać dziecko ?” zamieszczony na stronie www: http://(...) (...)

4)  artykuł pod tytułem „Raport GUS. Na co chorują polskie dzieci” zamieszczony na stronie www: http://(...) (...).

Firma (...).pl sp. z o.o. z siedzibą w W., nr KRS: (...), pozyskuje treści cyfrowe ze stron internetowych na potrzeby przeprowadzenia analizy i przygotowania raportu dotyczącego naruszeń prawa autorskich (dowód: okoliczność bezsporna).

Powód korzystając z narzędzia internetowego w postaci serwisu (...), który jest wykorzystywany w takiego rodzaju sytuacjach, ustalił fakt naruszenia majątkowych praw autorskich powoda do wskazanych utworów, zakres naruszenia oraz wyliczył, iż pozwany wykorzystał utwory powoda w stopniu następującym:

1)  z artykułu „Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w roli rodzica gimnazjalisty” - na stronie pozwanego wykorzystano (...) znaków ze spacjami,

2)  z artykułu „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne”- na stronie pozwanego wykorzystano (...) znaków ze spacjami,

3)  z artykułu „Nie pozwól na nudę”- na stronie pozwanego wykorzystano (...) znaków ze spacjami,

4)  z artykułu (...) naszych dzieci”- na stronie pozwanego wykorzystano (...) znaków ze spacjami.

(dowód: wydruk za strony pozwanego artykułu „Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w roli rodzica gimnazjalisty” zamieszczonego na stronie www: http:/ / (...) (...) k. 38 akt, wydruk za strony pozwanego artykułu „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne” zamieszczonego na stronie www: http://(...) (...) k. 39 akt, wydruk za strony pozwanego artykułu „Zajęcia pozalekcyjne: na jakie zajęcia dodatkowe zapisać dziecko?” zamieszczonego na stronie www: http:/ / (...) (...) k. 40 akt, wydruk za strony pozwanego artykułu „Raport GUS. Na co chorują polskie dzieci” zamieszczonego na stronie www: http://(...) (...) k. 41-42 akt, wydruk raportu z serwisu (...) z 9.09.2014 r., dotyczący wykorzystania artykułu „Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w roli rodzica gimnazjalisty”, na stronie internetowej pozwanego k. 43-45, wydruk raportu z serwisu (...) z 9.09.2014 r., dotyczący wykorzystania artykułu „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne”, na stronie internetowej pozwanego k. 17-50 akt, wydruk raportu z serwisu (...) z 9.09.2014 r., dotyczący wykorzystania artykułu „Nie pozwól na nudę”, na stronie internetowej pozwanego k.51-53 akt, wydruk raportu z serwisu (...) z 9.09.2014 r., dotyczący wykorzystania artykułu (...) naszych dzieci”, na stronie internetowej pozwanego k. 54-57 akt, wydruk cennika powoda na zakup licencji na artykuły publikowane w serwisach internetowych (...) S.A.).

Powód stosuje cennik za zakup licencji na artykuły publikowane w serwisach internetowych (...) S.A. Stawki opłat są zależne od ilości wykorzystanych znaków i wynoszą - za każdy artykuł (treść) do 3500 znaków 260 zł netto, a jeśli artykuł zawiera więcej niż 3500 znaków, cena wzrasta proporcjonalnie o 60 zł netto za każde kolejne 1800 znaków (dowód: okoliczność bezsporna).

Powód pismem z dnia 15 maja 2014 r., doręczonym pozwanemu w dniu 21 maja 2014 r., wezwał pozwanego do usunięcia bezprawnie zamieszczonych artykułów i do zapłacenia kwoty 6.791,70 zł stanowiącej trzykrotność wynagrodzenia licencyjnego

W związku z usunięciem przez pozwanego bezprawnie zamieszczonych artykułów, powód kolejnym pismem z dnia 16 września 2014 r., doręczonym pozwanemu w dniu 22 września 2014 r., wezwał pozwanego jeszcze do zapłaty prawidłowo już wyliczonego wynagrodzenia za bezprawne wykorzystanie utworów w kwocie 5.831,34 zł (d owód: pismo powoda z 15.05.2014 r. z potwierdzeniem odbioru k. 59-61, pismo powoda z 16.09.2014 r. z potwierdzeniem odbioru k. 62-63 akt).

Strony o adresach http://(...) (...) i http://(...) (...) nie zostały poddane archiwizacji przez serwis „(...)”.

Strona o adresie http://(...) (...) została zarchiwizowana przez serwis „(...)” tylko raz, w dniu 14.02.2015 r. Po otwarciu strony http://(...) (...) wyświetlany jest komunikat „Błąd 404 strona nie istnieje”.

Strona o adresie http://(...) (...) została zarchiwizowana przez serwis (...)” dwukrotnie tj. 14 i 15.08.2013 r.

Po otwarciu strony http://(...) (...) wyświetlany jest artykuł pt. „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne”.

Oznacza to, że wskazany w pozwie powoda artykuł „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne” znajdował się na stronie „http://(...)” przed dniem 16 września 2014 r. (dowód: opinia biegłego z zakresu informatyki 123-132 akt, opinia ustna k. 161 akt czas 00:06:12-00:13:58).

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie powołanych dowodów. Zeznania świadków W. K. i M. K. nie wniosły nic istotnego do sprawy, bowiem świadkowie nie potrafili w ogóle odnieść się do kwestii mających istotne znaczenie dla rozstrzygnięcia sprawy.

Oceniając zebrany w sprawie materiał dowodowy należy podnieść, że rozstrzygnięcie sprawy wymagało wiadomości specjalnych. Zgodnie z art. 278 § 1 k.p.c. w wypadkach wymagających wiadomości specjalnych sąd po wysłuchaniu wniosków stron co do liczby biegłych i ich wyboru może wezwać jednego lub kilku biegłych w celu zasięgnięcia ich opinii.

Według doktryny i praktyki opinią biegłego jest osąd (por. wyrok SN z dnia 8 listopada 1976 r., I CR 374/76, OSNC 1977, nr 10, poz. 187; por. jednakże wyrok SN z dnia 20 października 1975 r., I CR 474/75, OSP 1976, z. 12, poz. 233; wyrok SN z dnia 20 czerwca 1984 r., II CR 197/84, OSNC 1984, nr 2-3, poz. 37) o okolicznościach faktycznych, stanach lub zdarzeniach, do których poznania i wyjaśnienia wymagany jest określony zasób wiadomości specjalnych (wykraczających poza zakres wiadomości i doświadczenia życiowego ogółu osób inteligentnych i ogólnie wykształconych - por. postanowienie SN z dnia 12 lipca 1968 r., I CR 279/68, LEX nr 6371; wyrok SN z dnia 20 grudnia 1969 r., I CR 491/69, LEX nr 6640; wyrok SN z dnia 18 sierpnia 1971 r., II CR 256/71, LEX nr 6979; uzasadnienie wyroku SN z dnia 3 kwietnia 1973 r., I PR 58/73, OSNC 1973, nr 10, poz. 183; uzasadnienie wyroku SN z dnia 18 lipca 1975 r., I CR 331/75, LEX nr 7729; wyrok SN z dnia 8 lipca 1994 r., II PRN 4/94, OSNAPiUS 1994, nr 9, poz. 146; postanowienie SN z dnia 12 marca 1999 r., I PKN 40/99, OSNAPiUS 2000, nr 10, poz. 390; uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 czerwca 1999 r., II UKN 692/98, OSNAPiUS 2000, nr 17, poz. 662; uzasadnienie wyroku SN z dnia 15 listopada 2001 r., II UKN 599/00, OSNP 2003, nr 15, poz. 364; uzasadnienie wyroku SN z dnia 8 maja 2003 r., II CKN 39/01, LEX nr 78887) z różnych dziedzin nauki, techniki, sztuki, rzemiosła czy obrotu gospodarczego oraz doświadczenia zawodowego (por. uzasadnienie uchwały SN z dnia 30 października 1985 r., III CZP 59/85, OSNC 1986, nr 9, poz. 140), sformułowany i wyrażony w toku postępowania przez osobę wyznaczoną w tym celu przez sąd, niezainteresowaną rozstrzygnięciem sprawy (a spełniającą wskazane wyżej kryteria - biegłego), ułatwiający zarazem sądowi właściwą ocenę faktów i rozstrzygnięcie konkretnej sprawy (por. uzasadnienie wyroku SN z dnia 11 lipca 1969 r., I CR 140/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 85; wyrok SN z dnia 20 stycznia 1970 r., II PR 18/69, LEX nr 6652).

W świetle stanowiska judykatury zadaniem biegłego nie jest ustalenie stanu faktycznego sprawy, lecz naświetlenie i umożliwienie wyjaśnienia przez sąd okoliczności z punktu widzenia posiadanych przez biegłego wiadomości specjalnych przy uwzględnieniu zebranego i udostępnionego mu materiału sprawy (por. wyrok SN z dnia 11 lipca 1969 r., I CR 140/69, OSNC 1970, nr 5, poz. 85; uzasadnienie wyroku SN z dnia 19 grudnia 2006 r., V CSK 360/06, LEX nr 238973; wyrok SA w Katowicach z dnia 18 października 2013 r., I ACa 663/13, LEX nr 1394210). Za niedopuszczalne uznaje się natomiast powoływanie się przez biegłego na własne spostrzeżenia o okolicznościach faktycznych, których ustalenie należy do sądu i zakłada konieczność przesłuchania we wskazanym przypadku takiej osoby w charakterze świadka, a nie biegłego (cechą charakterystyczną jest z reguły zastępowalność omawianego środka dowodowego) –( por. wyrok SN z dnia 8 listopada 1976 r., I CR 374/76, OSNC 1977, nr 10, poz. 187).

W niniejszej sprawie z uwagi na przedmiot postępowania opinia biegłego sądowego Sąd skorzystał z opinii biegłego sadowego z zakresu informatyki. Biegły sądowy w swoje opinii wskazał, że strony o adresach http://(...) (...) i http://(...) (...) nie zostały poddane archiwizacji przez serwis „(...)”. Oznacza to, że nie można potwierdzić, ani zaprzeczyć, że przedmiotowe artykuły tj.http://(...) (...) i http://(...) (...)

znajdowały się na stronie internetowej „www.(...)” przed 16 września 2014r. Strona o adresie http://(...) (...) została zarchiwizowana przez serwis „(...)” tylko raz, w dniu 14.02.2015r. Po otwarciu strony http://(...) (...) wyświetlany jest komunikat „Błąd 404 strona nie istnieje”. Oznacza to, że nie można potwierdzić, ani zaprzeczyć, że przedmiotowy artykuł tj. http://(...) (...) znajdował się na stronie internetowej „www.(...)” przed 16 września 2014 r. Natomiast, po otwarciu strony http://(...) (...) wyświetlany jest artykuł pt. „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne”. Oznacza to, że wskazany w pozwie powoda artykuł „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne” znajdował się na stronie „http://(...)” przed dniem 16 września 2014 r.

Wskazane wnioski z opinii biegłego sądowego pozwoliły, przy wiarygodnych w ocenie Sądu, dokumentach prywatnych w postaci wydanych zaświadczeń przez firmę (...).pl sp. z o.o. z siedzibą w W., nr KRS: (...), która pozyskuje treści cyfrowe ze stron internetowych na potrzeby przeprowadzenia analizy i przygotowania raportu dotyczącego naruszeń prawa autorskich, na potwierdzenie , iż pozwany bezprawnie korzystał z utworów literackich powoda. Należy podnieść, że pozwany kategorycznie zaprzeczał, by artykuły opisane w pozwie były przez niego wykorzystywane, mimo, że powód przedstawił wyniki analizy wykonanej przez firmę (...).pl sp. z o.o. z siedzibą w W., która jest powszechnie znana na rynku tego typu usług internetowych oraz wykazał, iż artykuły zostały usunięte ze strony internetowej pozwanego po interwencji powoda i skierowaniu pism z żądaniem zaprzestania naruszeń. Wprawdzie kategoryczny wniosek biegłego dotyczy tylko artykułu „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne” i tego, że artykuł ten znajdował się na stronie „http://(...)” przed dniem 16 września 2014 r., to powyższa okoliczność wzmacnia argumentację powoda, każe wykluczyć i wiarygodność pozwanego, co do tego twierdzeń , że nigdy nie korzystał na swojej stronie internetowej z publikacji powoda. W świetle logiki, doświadczenia życiowego oraz w konfrontacji z zebranym w sprawie twierdzenia pozwanego są niewiarygodne.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo okazało się częściowo zasadne.

W myśl at. 1 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994r. „O prawie autorskim i prawach pokrewnych” przedmiotem prawa autorskiego jest każdy przejaw działalności twórczej o indywidualnym charakterze, ustalony w jakiejkolwiek postaci, niezależnie od wartości, przeznaczenia i sposobu wyrażenia (utwór).

W szczególności przedmiotem prawa autorskiego są utwory:

-wyrażone słowem, symbolami matematycznymi, znakami graficznymi (literackie, publicystyczne, naukowe, kartograficzne, oraz programy komputerowe),

plastyczne,

fotograficzne,

lutnicze,

wzornictwa przemysłowego,

architektoniczne, architektoniczno-urbanistyczne, urbanistyczne,

muzyczne, słowno-muzyczne,

sceniczne, sceniczno-muzyczne, choreograficzne, pantomimiczne,

audiowizualne ( w tym filmowe).

Utwór jest przedmiotem prawa autorskiego od chwili ustalenia, chociażby miał postać nie ukończoną (art. 1 ust. 3 ustawy). Ochrona przysługuje twórcy niezależnie od spełnienia jakichkolwiek formalności.

Przedmiotem prawa autorskiego jest utwór jako niematerialne dobro prawne.

Wytwór niematerialny, aby uzyskać kwalifikację „utworu” w rozumieniu obu wskazanych ustaw musi mieć łącznie następujące cechy:

- stanowić rezultat pracy człowieka (twórcy),

- stanowić przejaw działalności twórczej,

- mieć indywidualny charakter (por. Prawo autorskie i wynalazcze – Jan Błeszyński, Michał Staszków , OWN 1983r. k.414 i nast., Komentarz do Prawa autorskiego i praw pokrewnych pod red. Janusza Barta i Ryszarda Markiewicza- wydanie IV Zakamycze 2005r. k. 66)

Analizując orzecznictwo Sądu Najwyższego można stwierdzić, że przedmiotem ochrony prawnej jest:

-wszelkie dzieło piśmiennictwa będące wypływem indywidualnej twórczości, bez względu na jej zakres i wartość" (orz. SN 8 listopada 1932 r., Zb. OSN 1933, nr l, poz. 7),

„każdy przejaw działalności duchowej noszący cechę osobistej działalności, każda oryginalna myśl ludzka ujęta konkretnie w samodzielną formę" (niepubl. orz. SN z 23 czerwca 1936 r., I K 336/36),

„każda twórczość umysłowa [...] byleby w swym ostatecznym wyniku, w swej zewnętrznej formie wykazywała znamiona wyróżniające ją od innych dzieł osobliwością pomysłu i umiejętnością ujęcia tematu" (orz. SN z 31 marca 1938r., OSP 1938, poz. 545),

„każde dzieło [...] byle tylko, przynajmniej pod względem formy wykazywało pewne elementy twórcze, choćby minimalne" (nie publ. orz. SN z 31 marca 1953 r., II C 834/52),

„każde opracowanie [...], w którym przejawia się twórcza praca autora, a więc gdy dzięki pomysłowości i indywidualnemu ujęciu dzieło uzyskało oryginalną postać" (niepubl. orz. SN z 27 marca 1965 r, I CR 39/65),

przeciwstawieniem działalności technicznej jest taka działalność mająca na celu osiągnięcie określonego rezultatu, którego co najmniej niektóre elementy nie mogą być w całości przewidziane jako, że są pozostawione osobistemu ujęciu (interpretacji, wizji) wykonującego ten rezultat. W przypadku działania twórczego mamy do czynienia z sytuacją, w której niezależnie od pewnych
wymogów z góry postawionych twórcy i których spełnienie ma znaczenie dla uznania, czy obowiązek został wykonany należycie, w ostatecznym rezultacie zawarte są elementy, których kształt zależy od osobistego ujęcia i jedynie w tym zakresie można mówić o twórczości (orz. SA w Warszawie z 5 lipca 1995 r., I Acr 453/95),

- dla możliwości indywidualnego ukształtowania wytworu intelektualnego rozstrzygające jest to, czy w pracy autora (niezależnie od wielkości jej nakładu i od jej rodzaju) skierowanej na wytworzenie tego wytworu aktualizują się możliwości wyboru elementów jego treści i/lub formy. Właśnie stwierdzenie takiej możliwości uzasadnia generalną ocenę zdatności wytworu intelektualnego do uzyskania ochrony w prawie autorskim. Nie uchyla to jednak potrzeby dokonywania in concreto ocen wartościujących w celu rozstrzygnięcia pytania, czy zrealizowane przez autora wybory prowadzą do indywidualnego ukształtowania utworu (wyrok SA w Krakowie z 18 czerwca 2003 r., I ACa 510/03, Transformacje Prawa Prywatnego 2004, nr 1-2, s. 143).

Dla zakwalifikowania określonego wytworu intelektualnego jako utworu i poddania go prawu autorskiemu nie mają natomiast znaczenia:

-okoliczności dotyczące osoby twórcy (jego wiek, zdolność do czynności prawnych, wykształcenie, przynależność do stowarzyszeń twórców itd.),

zamiar stworzenia utworu czy poddania rezultatu swej pracy autorskoprawnej ochronie,

przeznaczenie utworu (cel naukowy, estetyczny, praktyczny),

sprzeczność powstania lub rozpowszechniania utworu z prawem (utwór pornograficzny lub powstały z naruszeniem prawa autorskiego albo naruszający dobra osobiste prawa powszechnego); wartość utworu (poziom artystyczny lub naukowy, zdatność do osiągnięcia zamierzonych celów praktycznych).

Z ochrony prawa autorskiego korzysta utrwalony w jakiejkolwiek postaci wytwór indywidualnej myśli człowieka, niezależnie od wartości, jaką obiektywnie reprezentuje" (por. też orz. SN z 21 czerwca 1968 r., OSN 1968, nr 5, póz. 94; orz. SN z 5 marca 1971 r., GS 1971, nr 22, s. 2). Nie ma też znaczenia „postać, jakość i rozmiary utworu", a także okoliczność, czy twórczość uzewnętrzniła się w treści, czy tylko w formie (niepubl. orz. SN z 23 czerwca 1936 r., I K 336/36), ani też okoliczność, „czy chodzi o twórczość opartą na ściśle samoistnym pomyśle, czy też opartą na naśladownictwie istniejących już dzieł" , bądź też „stopień wysiłku pracy umysłowej, ani znaczna jej doniosłość" (orz. SN z 31 marca 1938 r., OSP 1938, poz. 545; orz. SN z 21 czerw ca 1968 r., OSN 1969, poz. 94), czy też „wartość, jaką dzieło obiektywnie reprezentuje" (niepubl. orz. SN z 30 maja 1972 r„ II CR 137/72).

Z poczynionych ustaleń faktyczny w sprawie wynika jednoznacznie, że opisane w pozwie artykuły są utworami objętymi ochroną prawa autorskiego i poza sporem jest, że na podstawie umów zawartych z autorami, to powodowi, a nie pozwanemu przysługują majątkowe prawa autorskie do artykułów. Pozwany prawa powoda do tych utworów nie kwestionował, a tym samym nie kwestionował legitymacji czynnej do wytoczenia przez powoda powództwa.

Zgodnie z art. 17 ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych (zwanej dalej p.a.p.p.) podmiotowi majątkowych praw autorskich przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu (w tym audiowizualnego) i rozporządzania nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do otrzymania wynagrodzenia za korzystanie z utworu.

Przewidziana art. 17 u.p.a.p.p. definicja majątkowego prawa autorskiego określa uprawnienie twórcy do korzystania z utworu jako wyłączne, skuteczne względem wszystkich prawo do decydowania o każdej formie korzystania z niego oraz do wynagrodzenia za to korzystanie, zastrzegając że odnośnie niektórych form korzystania może być on pozbawiony, w przypadkach ustawą przewidzianych, możliwości zakazania innym podmiotom korzystania z rozpowszechnionego utworu. W takich sytuacjach powinien otrzymywać wynagrodzenie, chyba że ustawa pozbawi go tego prawa. Treść majątkowego prawa autorskiego w odniesieniu do uprawnień twórcy i możliwości ograniczenia go jedynie ustawą odwołuje się do prawa własności uregulowanego w kodeksie cywilnym. Ogólną zatem zasadą jest, że twórca ma prawo do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (rozpowszechnianie go), chyba że wyłączyła go ustawa (por. wyrok s. apel. w Katowicach z dnia 2012-04-13, I ACa 129/12 - LEX nr 1213876).

Prawa twórcy określone w art. 17 u.p.a.p.p. mają charakter wyłączny oraz bezwzględny, a swoją konstrukcją normatywną nawiązują do instytucji prawa własności, którego treść została określona w art. 140 k.c. (por. wyrok s. apel. w Warszawie z dnia 2010-06-22, I ACa 345/10, LEX nr 1120117).

Twórcy przysługuje wyłączne prawo do korzystania z utworu i rozporządzenia nim na wszystkich polach eksploatacji oraz do wynagrodzenia za korzystanie z utworu (por. wyrok s. apel. w Katowicach I ACa 1043/00 z dnia 2001-01-16, Wokanda 2002/7-8/74).

Zatem, jak wynika z powyższych przepisów, podmiotowi majątkowych praw autorskich przysługuje wyłączność do korzystania z utworu i do rozporządzania nim, a więc na każde wykorzystanie utworu przez osobę trzecią konieczna jest zgoda tego podmiotu.

Pozwany wykorzystał utwory powoda, nie posiadając żadnej umowy licencyjnej. Brak umowy licencyjnej, jest poza sporem, a z materiału dowodowego wynika, że pozwany z tych utworów korzystał. Działanie pozwanego, jest zatem w świetle przytoczonych przepisów bezprawne, a i dodatkowo zawinione. Pozwany jest profesjonalistą, w sferze jego działalności jest publikowanie na stronie www.(...), artykułów popularnonaukowych, edukacyjnych, zatem musi zdawać sobie sprawę, na jakich zasadach prawnych możliwe jest korzystanie z cudzych dzieł, objętych ochroną prawa autorskiego, tak by nie być posądzonym o plagiat, czy „kradzież” cudzego artykułu. Przesłanką przypisania winy naruszającemu jest stwierdzenie świadomości bezprawności działania. W objętym sporem okresie pozwany nie miał zawartej z powodem umowy licencyjnej, a mimo tego kontynuował naruszanie autorskich praw majątkowych do utworów, do których powód był uprawniony.

W rozpoznawanym sporze, wina pozwanego pozwalająca na zasądzenie stosownego wynagrodzenia nie budzi żadnych wątpliwości. Postać winy przy roszczeniu dochodzonym na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b p.a.p.p. nie ma znaczenia, jakkolwiek bezdyskusyjnie jest, że jest to wina umyślna. Jednakże zasądzenie potrójnej wysokości wynagrodzenia nie znajdowało podstaw, bowiem wyrokiem z 23 czerwca 2015 r., opublikowanym w Dzienniku Ustaw RP z 1 lipca 2015 r. poz. 932, Trybunał Konstytucyjny stwierdził, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, w zakresie, w jakim uprawniony, którego autorskie prawa majątkowe zostały naruszone, może żądać od osoby, która naruszyła te prawa, naprawienia szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej - w przypadku gdy naruszenie jest zawinione - trzykrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia przez uprawnionego zgody na korzystanie z utworu, jest niezgodny z art. 64 ust. 1 i 2 w związku z art. 31 ust. 3 w związku z art. 2 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej. Jednocześnie Trybunał Konstytucyjny nie wypowiedział się co do ewentualnego terminu utraty mocy obowiązującej zakwestionowanego przepisu. Konsekwencją tego orzeczenia jest więc uznanie, że art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b u.p.a. uprawnia osobę, której autorskie prawa majątkowe zostały naruszone do żądania naprawienia wynikłej z tego szkody poprzez zapłatę sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, niezależnie od tego, czy naruszającemu można przypisać winę. Uzasadnia to uwzględnienie powództwa do kwoty 3887,54zł z ustawowymi odsetki od dnia 15 grudnia 2014r. do dnia zapłaty zasądzonymi na podstawie art. 481 k.c. zgodnie z żądaniem pozwu, a w pozostałej części oddalenie powództwa jako niezasadnego.

Pozwany nie negował cennika powoda. Z uwagi na stosowany przez powoda cennik za zakup licencji na artykuły publikowane w serwisach internetowych (...) S.A., zgodnie z którym stawki opłat są zależne od ilości wykorzystanych znaków, i wynoszą - za każdy artykuł (treść) do 3500 znaków 260 zł netto, a jeśli artykuł zawiera więcej niż 3500 znaków, cena wzrasta proporcjonalnie o 60 zł netto za każde kolejne 1800 znaków, powód wyliczył, iż opłaty licencyjne jakie pozwany musiałby zapłacić, aby dokonać legalnego zakupu licencji na wykorzystane artykuły wynosiłyby:

1)  za artykuł „Z podstawówki do gimnazjum. Jak odnaleźć się w roli rodzica gimnazjalisty”- 321,30 zł netto (260 zł za 3500 znaków + 61,30 zł stanowiące proporcjonalnie wyliczoną kwotę wynagrodzenia za (...) znaków stanowiących proporcjonalnie 102,17% z 1.800 znaków, czyli wynik pomnożenia 60 zł x 102,17%),

2)  za artykuł „Leczenie mlecznych zębów u dzieci jest teraz bezbolesne”- 357,17 zł netto (260 zł za 3500 znaków + 97,17 zł stanowiące proporcjonalnie wyliczoną kwotę wynagrodzenia za (...) znaków stanowiących proporcjonalnie 161,94% z 1.800 znaków, czyli wynik pomnożenia 60 zł x 161,94%),

3)  za artykuł „Nie pozwól na nudę”- 290,27 zł netto (260 zł za 3500 znaków + 50,44 zł stanowiące proporcjonalnie wyliczoną kwotę wynagrodzenia za 908 znaków stanowiących proporcjonalnie 50,44% z 1.800 znaków , czyli wynik pomnożenia 60 zł x 50,44%),

4)  za artykuł (...) naszych dzieci”- 611,57 zł netto (260 zł za 3500 znaków + 351,57 zł stanowiące proporcjonalnie wyliczoną kwotę za (...) znaków stanowiących proporcjonalnie 585,94% z 1.800 znaków, czyli wynik pomnożenia 60 zł x 585,94%.

Łącznie suma naliczonych opłat licencyjnych wyniosłaby 1.580,30 zł netto (1.943,77 zł brutto). Z uwagi na fakt zawinionego naruszenia praw autorskich, powód, na podstawie art. 79 ust. 1 pkt 3 lit. b) ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631, z późn. zm.), może domagać się od pozwanego w niniejszym postępowaniu zapłaty sumy pieniężnej w wysokości odpowiadającej dwukrotności stosownego wynagrodzenia, które w chwili jego dochodzenia byłoby należne tytułem udzielenia zgody na korzystanie przez pozwanego z utworów, czyli kwoty 3887,54zł zł.

Mając na uwadze zasadę stosunkowego rozdziału kosztów procesu w proporcji do uwzględnionego powództwa (wps z pozwu do uwzględnionego powództwa) art. 100 zd. 1 k.p.c., Sąd z cały kosztów procesu zasądził na rzecz powoda od pozwanego kwotę 995,94 zł . Całość kosztów procesu powoda, to kwota 1509 zł (292zł opłata od pozwu, 17 zł opłata od pełnomocnictwa, 1200zł koszty zastępstwa procesowego). Z tego 66% powinien ponieść pozwany. Proporcjonalnie do stopnia wygrania (66%) i przegrania procesu Sąd rozdzielił wydatki na opnie biegłego i nakazał pobrać od pozwanego na rzecz Skarbu Państwa- Sądu Okręgowego w Łodzi kwotę 213,84zł tytułem zwrotu części wydatków, a od powoda kwotę, również 110,16 zł tytułem zwrotu części wydatków.

ZARZĄDZENIE

1.  odnotować,

2.  odpis wyroku z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikom stron,

3.  uzasadnienie sporządzone przez sędziego,

4.  akta przedłożyć asystentowi celem sprawdzenia rozliczenia rachunków ( w tym świadków).

1 marca 2016r.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Paula Adamczewska
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: