Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 818/17 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2018-09-11

X GC 818/17

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 2 października 2017r. skierowanym przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. zawierającym żądanie zaniechania naruszeń patentu powoda wystąpił jednocześnie o zabezpieczenie roszczenia w sposób odpowiadający powyższemu żądaniu. Uzasadniając zgłoszone żądanie pełnomocnik powoda podniósł, iż powód jest uprawnionym z patentu na wynalazek pod tytułem: „Podłoga wyposażona w złącze konstrukcyjne”, wskazał jednocześnie, iż pozwana wprowadza do obrotu złącza konstrukcyjne będące wierną kopią wynalazku powódki. Powołując powyższe okoliczności faktyczne pełnomocnik powódki wskazał na przysługujące jej roszczenie o zaniechanie korzystania z opatentowanego przez powódkę wynalazku, co się zaś tyczy interesu prawnego, to wskazał, iż dalsze tolerowanie powyższych działań narazi powódkę na dalsze straty finansowe wynikające z deprecjacji renomy oryginalnego produktu i producenta (pozew k. 3 – 30).

Zapadłym w dniu 23 października 2017r. postanowieniem sąd udzielił zabezpieczenia roszczeniu H. M. w G. (B.) przeciwko (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. poprzez nakazanie pozwanej zaniechania na czas trwania procesu wytwarzania, używania, oferowania, sprzedaży, importu lub wprowadzania do obrotu w inny sposób produktów, które po umieszczeniu w podłodze zawierają wszystkie cechy wynalazku objętego patentem o numerze (...), w tym profili dylatacyjnych sinusoidalnych, oferowanych na stronach internetowych pozwanej pod nazwą: „C. Sinus (...) – 4D” i zagroził jednocześnie pozwanej (...) spółce z ograniczoną odpowiedzialnością w Ż. nakazaniem zapłaty kwot po 500zł. (pięćset złotych) każda na rzecz H. M. w G. (B.) na wypadek naruszenia obowiązków określonych w pkt 1 postanowienia za każdy dzień ich naruszenia osobno (postanowienie k. 256 – 260). Swoje rozstrzygnięcie sąd oparł na ustaleniu, iż powódka uzyskała patent na wynalazek pod tytułem „Podłoga wyposażona w złącze konstrukcyjne” (tłumaczenie patentu europejskiego k. 49). Patentem objęto podłogę dla wózków widłowych lub innych środków transportowych składającą się z wielu płyt, których obwód zaopatrzono w złącze konstrukcyjne. Zastosowane przez powódkę rozwiązanie chroni poruszające się po niej wózki przed wstrząsami, zapewnia bowiem efekt całkowicie płaskiej posadzki z dylatacjami, dzięki czemu przejeżdżanie przez nią odbywa się bez wibracji i wstrząsów (tłumaczenie patentu europejskiego k. 49 - 54). Taki sam efekt gwarantować mają również sinusoidalne profile dylatacyjne oferowane na stronie internetowej pozwanej oznaczone przez nią symbolem „conecto sinus (...) – 4D (wydruk strony k. 110 – odwrót). Fakt, iż produkt co najmniej w części podpatrzony został u konkurencji potwierdzony miał został w prywatnej rozmowie przeprowadzonej z udziałem jednego z przedstawicieli handlowych pozwanej (sprawozdanie k. 131). Wedle uzyskanej przez powódkę prywatnej opinii technicznej, której celem było porównanie zakresu ochrony wynalazku zawartego w uzyskanym przez powódkę patencie z konstrukcją produktu pozwanej, ten ostatni produkt zawiera wszystkie cechy techniczne złącza konstrukcyjnego objętego patentem powódki, a tym samym wkracza w przedmiotowy zakres służącej powódce ochrony patentowej (opinia k. 183, 196 - 197).

W odpowiedzi na pozew z dnia 8 grudnia 2017r. pełnomocnik pozwanej wskazał, iż decyzja patentowa, na której powódka opiera swoją legitymację w niniejszym procesie, została przez Europejski Urząd Patentowy unieważniona decyzją z dnia 17 listopada 2017r., która to decyzja oczekuje w chwili obecnej na jej uprawomocnienie się. Z uwagi na powyższe, pełnomocnik pozwanej wniósł o zawieszenie postępowania do czasu zakończenia uprawomocnienia się powyższej decyzji (odpowiedź na pozew k. 374 – 421). W piśmie stanowiącym odpowiedź strony powodowej na stanowisko pozwanej, pełnomocnik powódki przyznał fakt unieważnienia udzielonego powódce patentu, podniósł jednak, iż decyzja powyższa została przez powódkę zaskarżona (pismo k. 700 – 703).

Kolejnym postanowieniem z dnia 27 kwietnia 2018r. sąd – z uwagi na toczące się postępowania przed Europejskim Urzędem Patentowym w przedmiocie ważności uzyskanego przez powódkę patentu – na podstawie art. 177 par. 1 pkt 3 kpc. zawiesił postępowanie do czasu zakończenia sprawy przed prowadzonej przed Europejskim Urzędem Patentowym (postanowienie k. 726 – 727).

Sąd zważył, co następuje:

Stosownie do brzmienia przepisu art. 742 par. 1 kpc., obowiązany może w każdym czasie żądać uchylenia lub zmiany prawomocnego postanowienia, którym udzielono zabezpieczenia, gdy odpadnie lub zmieni się przyczyna zabezpieczenia. Według Sądu Najwyższego, zasadność żądania przez dłużnika uchylenia lub zmiany prawomocnego zarządzenia tymczasowego, opartego na twierdzeniu, że odpadła lub zmieniła się przyczyna zabezpieczenia, uwarunkowana jest wykazaniem zmian, jakie nastąpiły w stanie faktycznym sprawy stanowiącym podstawę wydania zarządzenia tymczasowego (obecnie: postanowienia o zabezpieczeniu) (post. SN z 23.8.1989 r., II CZ 135/89, L.). Odpadnięcie lub zmiana przyczyny zabezpieczenia ma miejsce wówczas, kiedy np. ustała obawa, że brak zabezpieczenia uniemożliwi lub poważnie utrudni osiągnięcie celu postępowania w sprawie lub np. roszczenie uprawnionego utraciło w całości lub w części swoją wiarygodność itp. W ocenie sądu z tą ostatnią sytuacją do czynienia mamy w niniejszej sprawie, unieważnienie bowiem patentu, z którego strona powodowa wywodzi swoje roszczenie – nawet jeśli nastąpiło w drodze nieprawomocnej jeszcze decyzji – traktować należy jako wystąpienie okoliczności podważającej wiarygodność roszczenia w stopniu na tyle daleko idącym, iż nie sposób obecnie mówić o uprawdopodobnieniu tego roszczenia.

Z uwagi na powyższe, orzeczono jak w sentencji.

Z/

1.  odpis postanowienia z uzasadnieniem doręczyć pełnomocnikowi powódki;

2.  zobowiązać pełnomocnika pozwanej do wskazania w terminie tygodniowym daty, w jakiej pozwana dowiedziała się o zapadnięciu decyzji 17 listopada 2017r. unieważniającej uzyskany przez powódkę patent;

3.  akta przedstawić do decyzji po dniu 5 października 2018r. wraz z dowodem doręczenia odpisu zarządzenia pkt 2.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Adrianna Kałuziak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR (del.) E. Dąbrowski
Data wytworzenia informacji: