Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

X GC 633/17 - zarządzenie, uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2017-12-07

UZASADNIENIE

W pozwie złożonym 19 maja 2017 roku I. S. żądał zasądzenia od pozwanych (...) Spółki Akcyjnej w K. kwoty 642 517,28 zł, z ustawowymi odsetkami za opóźnienie:

od kwoty 6200,08 złotych od dnia 8 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 18 459,51 złotych od dnia 16 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 34 255,22 złotych od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 15 963,05 złotych od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 26 892 złotych od dnia 19 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 28 186,01 złotych od dnia 20 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 13 874,93 złotych od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 32 835,02 złotych od dnia 24 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 31 912,66 złotych od dnia 26 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 30 775,63 złotych od dnia 29 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 14 747,22 złotych od dnia 29 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 33 659,71 złotych od dnia 29 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 22 151,88 złotych od dnia 30 kwietnia 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 12 767,93 złotych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 33 910,49 złotych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 31 650,44 złotych od dnia 2 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 32 240,46 złotych od dnia 3 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 31 623,78 złotych od dnia 3 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 32 508 złotych od dnia 4 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 7562,16 złotych od dnia 6 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 1512 złotych od dnia 6 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 23 456,56 złotych od dnia 6 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 32 670 złotych od dnia 6 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 31 860 złotych od dnia 7 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 26 569,30 złotych od dnia 7 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 1997,83 złotych od dnia 8 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 1981,41 złotych od dnia 8 maja 2017 r. do dnia zapłaty,

od kwoty 30 294 złotych od dnia 9 maja 2017 r. do dnia zapłaty.

Ponadto powód żądał zasądzenia od strony pozwanej kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu powód powołał się na zawierane w ramach współpracy gospodarczej stron, umowy sprzedaży mieszanki paszowej i koncentratów, za które pozwany kupujący – według twierdzeń powoda ‒ nie zapłacił umówionej ceny (pozew k. 3-7, pismo procesowe powoda k. 80).

W dniu 4 lipca 2017 r. referendarz sądowy wydał w sprawie nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym, zasądzający żądane przez powoda świadczenia (nakaz zapłaty k. 85).

W dniu 25 lipca 2017 r. strona pozwana złożyła sprzeciw od powyższego nakazu zapłaty, zarzucając, iż:

a)  pozew nie spełnia warunków formalnych z uwagi na pominięcie informacji o podję­tych z inicjatywy strony pozwanej próbach pozasądowego rozwiązania sporu oraz brak wyjaśnień przyczyn ich niepodjęcia;

b)  przyczyny zwłoki przez pozwaną w zapłacie należności za towar „dotyczą głównie powoda, który oferował pasze do sprzedaży z pominięciem pozwanego wśród hodowców związanych umowami kontraktacyjnymi z pozwanym, w wyniku czego hodowcy odmawiali zakupu pasz od pozwanego zakupionych uprzednio u powoda, albo kwestionowali jakość tych pasz i odmawiali zapłaty za ten towar bądź pozo­stawali w zwłoce z zapłatą”.

Strona pozwana, nie kwestionując twierdzeń powoda o zawarciu umowy sprze­daży towarów opisanych w pozwie ani też jego twierdzeń w zakresie zaległych należno­ści z tytułu ceny sprzedaży, złożyła propozycję zawarcia ugody, a w razie braku zgody powoda – wniosła o rozłożenie świadczenia na raty (sprzeciw od nakazu zapłaty k. 89-90).

Powód nie wyraził zgody na zawarcie ze stroną pozwaną ugody oraz wniósł o oddalenie wniosku o rozłożenie należności na raty (pismo procesowe powoda k. 102-105).

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Strony jako przedsiębiorcy podpisały w dniu 19 kwietnia 2016 r. umowę o współpracy, na podstawie której powód miał dostarczać a pozwany kupować mieszanki paszowe i koncentraty. Realizacja umowy polegała na zamówieniach składanych przez pozwaną oraz dostarczaniu zamówionej paszy przez powoda. Strony sporu uzgodniły dalej iż zapłata następować będzie w terminie 60 dni od dnia zakupu towaru i otrzymania przez pozwaną faktury VAT (bezsporne – poświadczona kopia umowy k. 11-13).

Powód wywiązał się z obowiązków umownych i dostarczył pozwanej towar na łączną kwotę 642 517,28 zł, które nie zostały przez pozwaną zapłacone. Należności za sprzedany towar zostały ujęte w wystawionych przez powoda fakturach VAT, wraz z terminami zapłaty poszczególnych należności (bezsporne – poświadczone kopie faktur VAT i dokumentów dostawy k. 14-67).

Należność ujęta w fakturze VAT nr (...), w wysokości 36 351,81 zł, została zmniejszona do kwoty 6200,08 zł na skutek potrącenia wzajemnych wierzytel­ności stron (bezsporne).

Pismem datowanym na 7 października 2016 r. strona pozwana wyraziła wobec powoda oczekiwanie, że będzie on stosował taką samą ofertę cenową dla wszystkich współpracujących z pozwaną producentów, zaś w przeciwnym razie strona pozwana zakończy współpracę z powodem (dowód: kopia pisma k. 96).

Pismem datowanym na 30 marca 2017 r. strona pozwana, powołując się na swoją trudną sytuację finansowo-organizacyjną, zaproponowała spłatę zaległego zadłużenia w miesięcznych odstępach począwszy od kwietnia 2017 r. – po 130 000 zł miesięcznie (dowód: kopia pisma k. 97).

Pismem datowanym na 4 kwietnia 2017 r. powód oświadczył, że nie akceptuje zaproponowanego przez pozwana harmonogramu spłaty należności (dowód: kopia pisma k. 106).

Pismami datowanymi na 19 kwietnia 2017 r. i 9 maja 2017 r. powód wezwał stronę pozwaną do zapłaty należności wynikających z wystawionych stronie pozwanej faktur (dowód: poświadczone kopie wezwań do zapłaty k. 68-70).

Pozwana nie zapłaciła powyższych należności (bezsporne).

Sąd zważył, co następuje:

Zgodnie z art. 535 § 1 k.c., przez umowę sprzedaży sprzedawca zobowiązuje się przenieść na kupującego własność rzeczy i wydać mu rzecz, a kupujący zobowiązuje się rzecz odebrać i zapłacić sprzedawcy cenę.

Biorąc pod uwagę treść powyższego przepisu prawa, okoliczności istotne dla rozstrzygnięcia sprawy nie były sporne między stronami. Strona pozwana nie zakwestio­nowała twierdzeń powoda co do zawieranych w ramach współpracy stron umów sprze­daży towarów oraz wynikającej z tych umów wysokości ceny sprzedaży oraz ilości sprzedanych pozwanej towarów. Okoliczności te znajdują ponadto potwierdzenie w dokumentach faktur VAT, załączonych do pozwu, również niezakwestionowanych przez pozwaną.

Wbrew zarzutom pozwanej, pozew spełniał wymogi formalne pozwalające na nadanie sprawie biegu.

Zarzuty pozwanej odnośnie stosowania przez powoda obniżonych cen sprzedaży w stosunku do hodowców z pominięciem strony pozwanej, nie mają istotnego znaczenia dla rozstrzygnięcia sprawy, albowiem nie wpływają na wzajemne obowiązki stron wyni­kające z zawieranych umów sprzedaży, w tym także na obowiązek zapłaty umówionej ceny.

Podnieść także należy, że powód miał prawo, ale nie obowiązek, zawarcia ze stroną pozwaną ugody co do płatności należności objętych pozwem. Z uprawnienia tego powód – pomimo propozycji ugodowej ze strony pozwanej ‒ nie skorzystał, przez co jednak nie możne ponosić negatywnych skutków niewywiązania się przez pozwaną z obowiązku zapłaty ceny sprzedaży.

W zakresie zasądzonych odsetek ustawowych za opóźnienie podstawę rozstrzy­gnięcia stanowi przepis art. 481 § 1 i 2 k.c., z uwagi na związanie sądu granicami żądania pozwu, pomimo istnienia podstaw faktycznych uzasadniających zastosowanie do odsetek za opóźnienie przepisów ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o terminach zapłaty w transak­cjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2016 r. poz. 684).

Zgodnie z art. 320 k.p.c., w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie. Strona pozwana nie wykazała żadnych szczególnych okoliczności uzasadniających zastosowanie cytowanej regulacji prawnej, stąd też brak było podstaw faktycznych do uwzględnienia wniosku pozwanej o rozłoże­nie świadczenia na raty.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 i 3 k.p.c. w zw. z art. 99 k.p.c.., zasądzając je od strony pozwanej, jako przegrywającej proces. Na koszty ponie­sione przez powoda złożyła się opłata od pozwu 32 126 zł, opłata za czynności radcy prawnego 10 800 zł oraz opłata skarbowa od pełnomocnictwa 17 zł.

ZARZĄDZENIE

doręczyć odpis wyroku z uzasadnieniem stronie pozwanej oraz pełnomocnikowi powoda

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Anna Parteka
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Data wytworzenia informacji: