Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1548/14 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2015-03-26

Sygn. akt I C 1548/14

UZASADNIENIE

W pozwie z dnia 1 września 2014 r. J. K. (1) wniósł o odszkodowanie i utracone korzyści spowodowane działaniami Komornika A. K. działającego przy Sądzie Rejonowym (...)w sprawie sygn. akt AK KM 277/14 w kwocie 100.000 zł netto za skutki moralne i 15.000 zł netto za każdy miesiąc od dnia 15.05.2014 r. W uzasadnieniu podał, że jego pozew wiąże się z zajęciem przez Komornika samochodu ciężarowego z przyczepą. Powód stwierdził, że zajęcie ruchomości było bezprawne, ponieważ nie stanowiły one własności powoda, tylko firmy leasingowej. Powód podał, że wskutek działania Komornika poniósł straty finansowe, ponadto on i jego matka ponieśli straty moralne. (pozew –k.4-6)

Zarządzeniem z dnia 9 października 2014 r. powód został wezwany do wyjaśnienia czy pozew składa we własnym imieniu czy też w imieniu swojej matki. (zarządzenie –k.37)

W odpowiedzi na w/w wezwanie powód wskazał, że pozew składa w imieniu własnym oraz w imieniu swojej matki C. K. (1), załączając do pisma pełnomocnictwo udzielone mu przez matkę. (pismo –k.39, pełnomocnictwo –k.43)

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa w całości i zasądzenie od powoda na swoją rzecz zwrotu kosztów postępowania obejmujących koszty zastępstwa procesowego według norm przepisanych. Pozwany podniósł, że zgodnie z przepisami był uprawniony do zajęcia rzeczy ruchomych, które były we władaniu dłużnika i nie był zobowiązany do badania czy dłużnik jest właścicielem tych rzeczy, lub czy przysługuje mu do nich jakiś tytuł prawny. Pozwany podniósł ponadto, że powód nie wykazał faktu poniesienia szkody oraz jej wysokości oraz zwrócił uwagę na fakt, że przy zajęciu rzeczy powód oświadczył, że nie były one używane przez okres przynajmniej dwóch lat przed zajęciem. (odpowiedź na pozew –k.78-79)

Pismem z dnia 19 stycznia 2015 r. powodowie wskazali, że żądają kwoty 60.000 zł zadośćuczynienia na rzecz J. K. (2) i kwoty 40.000 zł na rzecz C. K. (2). (pismo –k.92)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny:

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym (...) A. K. prowadzi egzekucję przeciwko J. K. (2) z wniosku Firmy (...). M. S. M., J. S. sp. j. w W.. We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel zawarł między innymi żądanie prowadzenia egzekucji z ruchomości, w szczególności samochodów osobowych oraz dostawczych, które uda się ustalić Komornikowi. (wniosek o wszczęcie egzekucji –k.1-2, zawiadomienie o wszczęciu egzekucji –k. 11 załączonych akt KM 277/14)

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym (...) A. K. w dniu 15 maja 2014 r. dokonał u dłużnika (powoda) zajęcia ruchomości w postaci (...) nr rej. (...) oraz przyczepy typu laweta nr rej. (...). W chwili zajęcia dłużnik nie okazał Komornikowi dokumentów zajętych pojazdów. Dłużnik oświadczył, że zajmowane pojazdy nie były użytkowane od około 2 lat. Dłużnik podał, że właścicielem zajętych pojazdów jest (...) SA we W.. Zajęte pojazdy oddano pod dozór wierzyciela, reprezentowanego przez G. K.. (protokół zajęcia ruchomości –k.29-30, 46-47 załączonych akt Km 277/14, protokół –k.87-88, 45 załączonych akt Km 277/14)

Zajęte ruchomości stanowiły własność (...) SA we W., powód użytkował je na podstawie umowy leasingu. (okoliczności bezsporne)

Pismem z dnia 28 maja 2014 r. Komornik zawiadomił (...) SA we W. o zajęciu w/w ruchomości i pouczył o możliwości żądania w drodze powództwa zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji (art. 841 par. 1 KPC). (zawiadomienie –k.85, k.48 załączonych akt Km 277/14)

Pismem z dnia 26 czerwca 2014 r. pełnomocnik wierzyciela wniósł o umorzenie postępowania egzekucyjnego w stosunku do ruchomości: (...) i przyczepy typu laweta. (pismo –k.74 załączonych akt Km 277/14)

Pismem z dnia 27 czerwca 2014 r. wierzyciel wypowiedział pełnomocnictwo dotychczasowemu pełnomocnikowi. (pismo –k.75 załączonych akt Km 277/14)

Pismem z dnia 1 lipca 2014 r. nowy pełnomocnik wierzyciela wniósł ponownie o zajęcie i prowadzenie egzekucji z ruchomości: (...) i przyczepy typu laweta. (pismo –k.76 -77 załączonych akt Km 277/14)

W dniu 20 sierpnia 2014 r. Komornik dokonał na podstawie art. 851 KPC nowego zajęcia ruchomości dłużnika przez zaznaczenie w protokole pierwszego zajęcia z dnia 15.05.2014 r. (zawiadomienie –k.83 załączonych akt Km 277/14)

Powód złożył skargę na zajęcie przedmiotowych ruchomości przez pozwanego Komornika do Sądu Rejonowego w Kościanie. Skarga powoda została oddalona. (skarga –k.7-12, postanowienie –k.89)

Postanowieniem z dnia 2 grudnia 2014 r. Sąd Rejonowy w (...)stwierdził, że brak jest podstaw do podjęcia czynności z urzędu w trybie art. 759 par. 2 KPC. (postanowienie –k.90)

W sprawie o sygn. akt XIII C 1054/14 Sądu Okręgowego w Poznaniu dnia 2 marca 2015 r. zapadł nieprawomocny wyrok zwalniający od egzekucji ruchomości zajęte protokołem z dnia 15.05.2014 r. (notatka urzędowa – k.142 załączonych akt KM 277/14)

Sąd zważył co następuje:

W toku niniejszego postępowania powodowie żądali zasądzenia od Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) A. K. odszkodowania i zadośćuczynienia podając, że w związku z zajęciem ruchomości dokonanym przez Komornika ponieśli straty materialne i moralne. Powodowie nie wskazali podstawy prawnej dochodzonych roszczeń. Mając na względzie okoliczności faktyczne przytoczone przez powodów na poparcie zgłoszonego żądania Sąd rozważył odpowiedzialność pozwanego Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) A. K. na podstawie art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 133, poz. 882) dochodząc do wniosku, że nie zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności wynikające z powołanego przepisu.

Stosownie do treści art. 23 ust. 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o komornikach sądowych i egzekucji (Dz.U. Nr 231, poz. 1376) komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. Przesłankami odpowiedzialności komornika sądowego są zatem: niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności, szkoda oraz związek przyczynowy pomiędzy niezgodnym z prawem działaniem lub zaniechaniem, a powstałą szkodą.

W okolicznościach niniejszej sprawy stwierdzić należy, że nie zostały spełnione przesłanki odpowiedzialności pozwanego na podstawie powołanego przepisu. Zgromadzony materiał dowodowy wskazuje jednoznacznie, że działania pozwanego w sprawie Km 277/14 nie nosiły cech niezgodności z prawem.

Postępowanie egzekucyjne, co do zasady, wszczynane jest przez komornika sądowego na wniosek wierzyciela. Zgodnie z art. 797 § 1 kpc we wniosku o wszczęcie egzekucji należy wskazać świadczenie, które ma być spełnione oraz sposób egzekucji. Tytuł wykonawczy stanowi podstawę do prowadzenia egzekucji o całe objęte nim roszczenie i ze wszystkich części majątku dłużnika, chyba że z treści tytułu wynika co innego (art. 803 kpc).

Postępowanie egzekucyjne w sprawie w sprawie Km 277/14 zostało wszczęte przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym (...) A. K. na wniosek wierzyciela Firmy (...). M. S. M., J. S. sp. j. w W..

We wniosku o wszczęcie egzekucji wierzyciel zawarł między innymi żądanie prowadzenia egzekucji z ruchomości, w szczególności samochodów osobowych oraz dostawczych, które uda się ustalić Komornikowi. Organ egzekucyjny będąc związany wnioskiem wierzyciela dokonał zajęcia przedmiotowych pojazdów. Działanie pozwanego w tym zakresie znajduje swoją podstawę w art. 845 par. 1 i 2 KPC. Pozwany zajął rzeczy ruchome, które w dacie zajęcia były we władaniu powoda. Wskazać należy, że powód w chwili zajęcia nie okazał Komornikowi dokumentów samochodu ani przyczepy, ani też umów leasingu tych pojazdów. Komornik, stosownie do przepisu art. 855 par. 1 zdanie drugie KPC, był uprawniony do oddania zajętych rzeczy pod dozór osoby reprezentującej wierzyciela. Następnie, zgodnie z art. 847 par. 2 zdanie drugie KPC, pozwany zawiadomił (...) SA o dokonanym zajęciu, pouczając właściciela rzeczy o przysługującym mu uprawnieniu do żądania zwolnienia zajętego przedmiotu od egzekucji na podstawie art. 841 par. 1 KPC. Należy podkreślić, że Komornik przystępując do zajęcia ruchomości nie jest zobowiązany do badania, czy dłużnik jest właścicielem zajmowanej rzeczy ani czy przysługuje mu do rzeczy inny tytuł prawny.

Wobec powyższego stwierdzić należy, że zajęcie ruchomości przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym dla Łodzi Widzewa w Łodzi A. K. było zgodne z obowiązującymi przepisami prawa. Potwierdza to oddalenie skargi na czynności Komornika wniesionej przez powoda do Sądu Rejonowego w (...)oraz wydanie przez ten Sąd postanowienia o braku podstaw do podjęcia czynności nadzorczych w trybie art. 759 par. 2 KPC.

Dodatkowo wskazać należy, że powodowie nie wykazali, że na skutek zajęcia ruchomości przez pozwanego ponieśli jakąkolwiek szkodę – na osobie, uzasadniającą żądanie zadośćuczynienia, czy też w mieniu, uzasadniającą żądanie odszkodowania. Sam fakt, iż doszło do zajęcia przedmiotowych ruchomości nie uzasadnia zasądzenia na rzecz powoda J. K. (2) odszkodowania, czy też zadośćuczynienia. Powód nie udowodnił i nie zgłosił żadnych wniosków dowodowych na okoliczność poniesienia szkody wskutek zajęcia rzeczy. Twierdzenie o utraconych korzyściach na skutek zajęcia ruchomości jest o tyle niewiarygodne, że powód do protokołu zajęcia ruchomości podał, że nie były one używane przez okres co najmniej dwóch lat przed zajęciem. Całkowicie niezasadne jest żądanie zasądzenia zadośćuczynienia na rzecz powódki C. K. (2), która nie jest uczestniczką postępowania egzekucyjnego, nie służyło jej też żadne prawo do zajętych ruchomości.

Mając powyższe okoliczności na względzie Sąd oddalił powództwo.

O kosztach procesu Sąd orzekł na podstawie art. 102 KPC. Sytuacja majątkowa powodów uzasadnia, zdaniem Sądu, nie obciążanie ich obowiązkiem zwrotu kosztów procesu na rzecz pozwanego.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO P. Barański
Data wytworzenia informacji: