Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 1238/12 - uzasadnienie Sąd Okręgowy w Łodzi z 2016-08-23

Sygn. akt I C 1238/12

UZASADNIENIE

Pozwem z dnia 3 sierpnia 2012 roku skierowanym przeciwko Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. powodowie M. P. (1), M. P. (2) i G. M. wnieśli o uchylenie ewentualnie stwierdzenie nieważności uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. z dnia 26 czerwca 2012 roku zobowiązującej oraz upoważniającej Zarząd Spółdzielni do rozpoczęcia procesu wydzielania Osiedla (...) w części Pienista w samodzielną spółdzielnię mieszkaniową ze struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. oraz zasądzenie od strony pozwanej na rzecz powodów kosztów procesu.

W uzasadnieniu powodowie podnieśli, że skarżona uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów prawa spółdzielczego i statutu pozwanej Spółdzielni, jak również w sprzeczności z dobrymi obyczajami i interesami członków Spółdzielni. Rodzaj przyznanych Zarządowi mocą uchwały kompetencji jest nieprecyzyjny i może prowadzić, zdaniem powodów, do nadużyć. Uchwała została podjęta z naruszeniem przepisów dotyczących wymaganej większości głosów w przypadku podziału Spółdzielni, tj. art. 108a i 108b ustawy Prawo Spółdzielcze, stąd, z uwagi na jej „konfidencyjność” powództwo jest w pełni zasadne.

(pozew k. 3-6)

W odpowiedzi na pozew z dnia 24 sierpnia 2012 roku pozwana Spółdzielnia Mieszkaniowa (...) uznała powództwa w wniosła o jego oddalenie w całości.

Na uzasadnienie zajętego stanowiska podano, iż projekt skarżonej uchwały został złożony przez 13 członków Spółdzielni (spośród 361) z zachowaniem warunków formalnych z art. 8 3 ust. 10 ustawy o Spółdzielniach mieszkaniowych. Zarząd był zobowiązany do przygotowania projektu uchwały, umieszczenia go w porządku obrad i poddania pod głosowanie. Uchwała została podjęta w dniu 26 czerwca 2012 roku przed przerwaniem obrad Walnego Zgromadzenia i wyznaczeniem daty jego kontynuacji na dzień 5 października 2012 roku. Z powyższych względów uchwała obowiązuje, powództwo zaś, jako niezasadne, winno ulec oddaleniu w całości.

(odpowiedź na pozew k. 24-26)

W dniu 4 października 2012 roku H. W. (1), G. G., M. K. (1), G. K. i J. R. zgłosili interwencję uboczną po stronie pozwanej i wnieśli o oddalenie powództwa i zasądzenie od powodów solidarnie na rzecz interwenientów ubocznych kosztów procesu według norm przepisanych.

(interwencja uboczna po stronie pozwanej k. 50-53)

Postanowieniem z dnia 15 listopada 2012 roku Sąd zawiesił postępowanie w sprawie do czasu prawomocnego rozstrzygnięcia sprawy toczącej się przed Sądem Okręgowym w Łodzi sygn. akt I C 1236/12, przedmiotem której było ustalenie nieistnienia lub nieważności uchwały ustalającej porządek obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku, z uwagi na to, że zgromadzenie to zostało niewłaściwie zwołane.

(postanowienie k. 73-75)

W piśmie procesowym z dnia 22 listopada 2012 roku interwenienci uboczni wnieśli o nieuchylanie podpunktów a i b punktu 2 § 1 skarżonej uchwały oraz punktu 3 i 4 § 1, z uwagi na to, iż powodowie nie zaskarżyli tej części uchwały.

(pismo procesowe k. 76-77)

Na rozprawie w dniu 3 października 2012 roku powódka M. P. (1), w imieniu własnym oraz w imieniu pozostałych powodów podtrzymała dotychczasowe stanowisko w sprawie, nadto wyraziła wątpliwości co do prawidłowości zwołania walnego zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2012 roku. Oświadczyła, że pozwana Spółdzielnia wyłoniła biegłego, który ma dokonać podziału majątku.

(oświadczenie M. P. (1) k. 59)

Postanowieniem z dnia 14 kwietnia 2016 roku Sąd podjął postępowanie w sprawie w związku z przekazaniem przez Sąd Najwyższy akt sprawy I C 1236/12 do Sądu Apelacyjnego w Łodzi po uchyleniu wyroku oddalającego apelację i przekazaniu do ponownego rozpoznania.

(postanowienie k. 160)

Na rozprawie w dniu 4 lipca 2016 roku w imieniu Spółdzielni stawiła się r.pr. E. N., która została dopuszczona do udziału w sprawie pod warunkiem złożenia w terminie 3 dni pełnomocnictwa. Zakreślony termin minął bezskutecznie, co skutkuje uznaniem, że Spółdzielnia prawidłowa powiadomiona o terminie rozprawy ( (...) k.163) nie stawiła się na termin i nie zajęła stanowiska w sprawie.

Interwenienci uboczni M. K. (1), G. G. i H. W. (1) pozostawili rozstrzygnięcie do uznania Sądu.

(stanowiska stron e-protokół rozprawy z dnia 4 lipca 2016 roku 00.06.16)

Sąd ustalił następujący stan faktyczny sprawy:

Powodowie M. P. (1), M. P. (2) i G. M. są członkami pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej.

(okoliczność bezsporna)

Podczas obrad Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku, na podstawie § 128 pkt. 10 Statutu Spółdzielni w zw. z art. 108 prawa spółdzielczego Walne Zgromadzenie, mocą uchwały nr 4/12, postanowiło:

1.  zobowiązać i upoważnić Zarząd Spółdzielni do rozpoczęcia procesu wydzielania Osiedla (...) w części (...) w samodzielną spółdzielnię mieszkaniową ze struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w ten sposób, aby utworzenie nowej spółdzielni (...) było możliwe z dniem 1 stycznia 2013 roku;

2.  zobowiązać Zarząd do:

a.  sporządzenia sprawozdania finansowego i planu podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań według stanu na dzień 31 grudnia 2012 roku dla Osiedle (...) w części Pienista w taki sposób, aby mogło być ono podstawą do wydzielenia ze struktur Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)”,

b.  utworzenia dla Osiedle (...) w części P.z dniem 1 stycznia 2013 roku odrębnego konta bankowego poprzez ustalenie stanu początkowego na dzień 1 stycznia 2013 roku środków przypadających na poszczególne subkonta oraz ustalenie praw i zobowiązań, zmianę obowiązujących zasad rozliczeń finansowych;

3.  Złożenia aktualnego wyciągu z rejestru członków z oznaczeniem członków zamieszkałych w Osiedlu (...) w części Pienista;

4.  Sporządzenia wykazu wszystkich składników majątkowych, praw i zobowiązań wraz z planem podziału.

W uchwale zastrzeżono, że wchodzi w życie z dniem podjęcia.

(uchwała k. 28)

Projekt powyższej uchwały został sporządzony i podpisany przez 13 członków pozwanej Spółdzielni. Projekt uchwały został złożony w siedzibie Zarządu pozwanej Spółdzielni w dniu 11 czerwca 2012 roku.

(fotokopia projektu uchwały wraz z podpisami k. 29, oświadczenia K. S. , M. K. (2), H. W. (2), D. G., J. G. k.30-34; fotokopia listy uzupełniającej z pismem przewodnim k. 36, k.35)

Obrady Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni w dniu 26 czerwca 2012 roku zostały przerwane. Podjęto uchwałę o ich kontynuowaniu w dniu 5 października 2012 roku.

( pismo k. 37 ; informacja k. 115 )

M. P. (1), M. P. (2) i G. M. otrzymali pisemne zawiadomienie o terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni w dniu 5 października 2012 roku. Nie otrzymali pisemnego zawiadomienia o terminie posiedzenia ww. w dniu 26 czerwca 2012 roku.

(oświadczenie powodów k. 59)

Prawomocnym wyrokiem Sądu Apelacyjnego w Łodzi wydanym w dniu 30 września 2011 roku w sprawie o sygn. akt I ACa 661/11 oddalono apelację Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 21 kwietnia 2011 roku wydanego w sprawie o sygn. akt I C 1640/10, którego motywem rozstrzygnięcia było m.in. brak indywidualnego zawiadomienia członków Spółdzielni o posiedzeniu Walnego Zgromadzenia.

(wyrok Sądu Apelacyjnego z 30 września 2011 roku I ACa 661/11 wraz z uzasadnieniem k. 65-69)

Powodowie wraz z mieszkańcami osiedla (...) pismem z dnia 29 czerwca 2012 roku zwrócili się do Rady Nadzorczej i Zarządu pozwanej Spółdzielni z żądaniem zaskarżenia lub nierealizowania podjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku uchwały zobowiązującej Zarząd Spółdzielni do podjęcia działań mających na celu wydzielenie ze struktur Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)osiedla (...) w części P., w nową Spółdzielnię. Pismo podpisało 168 członków Spółdzielni.

(pismo k. 9, lista mieszkańców-nadawców pisma k. 10-21)

W piśmie z dnia 12 lipca 2012 roku Zarząd pozwanej Spółdzielni poinformował, że uchwała podjęta w dniu 26 czerwca 2012 roku nie jest uchwałą o podziale Spółdzielni i nie rodzi takich skutków prawnych. Jest uchwałą zobowiązującą Zarząd do podjęcia określonych w niej czynności faktycznych, które dadzą możliwość, aby w określonych w podjętej uchwale terminie, została sformułowana uchwała o podziale zawierająca obligatoryjne składniki wymienione w art. 108 § 2 ustawy Prawo Spółdzielcze.

(pismo Zarządu k. 43-45)

W sprawie o sygn. akt I C 1236/12 członek Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” wniósł m.in. o stwierdzenie nieważności uchwały w przedmiocie przyjęcia porządku obrad Walnego Zgromadzenia członków Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł., które obradowało w dniu 26 czerwca 2012 roku.

(pozew k. 2-9 załączonych akt sprawy o sygn. I C 1236/12)

Wyrokiem z dnia 5 lutego 2014 roku Sąd Apelacyjny w Łodzi w sprawie o sygn. I ACa 994/13 oddalił apelację strony powodowej od wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2013 roku wydanego w sprawie I C 1236/12 oddalającego powództwo.

(wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi wraz z uzasadnieniem k. 567-576; wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi k. 414 załączonych akt sprawy I C 1236/12)

Wskutek wniesionej przez stronę powodową skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 5 lutego 2014 roku Sąd Najwyższy mocą wyroku z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie o sygn. akt II CSK 512/14 uchylił zaskarżony wyrok w całości i przekazał sprawę Sądowi Apelacyjnemu w Łodzi do ponownego rozpoznania.

(wyrok Sądu Najwyższego z dnia 27 maja 2015 roku załączony do akt sprawy I C 1236/12)

Wyrokiem z dnia 7 października 2015 roku wydanym w sprawie o sygn. akt I ACa 1075/15 Sąd Apelacyjny w Łodzi zmienił zaskarżony wyrok Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2013 roku w sprawie I C 1236/12 w ten sposób, że stwierdził nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. w przedmiocie przyjęcia porządku obrad, podjętej w dniu 26 czerwca 2012 roku.

(wyrok k. 702 załączonych akt sprawy I C 1236/12)

Powyższy stan faktyczny nie obejmuje wszystkich zarzutów powódki do pozwanej Spółdzielni, w szczególni opisanych w dokumentach na karcie 38-42, 114, 116-121, gdyż nie dotyczą one wprost przedmiotu sporu w sprawie.

Sąd Okręgowy zważył, co następuje:

Powództwo zasługiwało na uwzględnienie.

W sprawie bezspornym było, że w dniu 26 czerwca 2012 roku podczas obrad Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej zapadła uchwała, przedmiotem której było zobowiązanie i upoważnienie Zarządu Spółdzielni do rozpoczęcia procesu wydzielania Osiedla (...) w części (...) w samodzielną spółdzielnię mieszkaniową ze struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w ten sposób, aby utworzenie nowej spółdzielni (...) było możliwe z dniem 1 stycznia 2013 roku.

Bezsporną była również okoliczność, że projekt skarżonej uchwały został przedłożony w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej w dniu 11 czerwca 2012 roku, tj. na piętnaście dni przed rozpoczęciem obrad Walnego Zgromadzenia oraz sporządzony został przez trzynaścioro członków pozwanej Spółdzielni.

Nie było w toku postępowania kwestionowane, że powodowie M. P. (1), M. P. (2) i G. M. nie zostali powiadomieni o terminie posiedzenia Walnego Zgromadzenia zwołanego na dzień 26 czerwca 2012 roku.

W przedmiotowej sprawie powództwo zasługiwało na uwzględnienie w tej części żądania, w której powodowie wnosili o stwierdzenie nieważności skarżonej uchwały nr 4/12 podjętej w dniu 26 czerwca 2012 roku.

Istotną kwestią mającą bezpośredni wpływ na treść orzeczenia kończącego niniejsze postępowanie, jest okoliczność, iż w sprawie o sygn. akt I C 1236/12 toczącej się równocześnie z niniejszą sprawą, żądano m.in. ustalenia nieistnienia lub nieważności uchwały ustalającej porządek obrad Walnego Zgromadzenia z dnia 26 czerwca 2012 roku pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej. W sprawie I C 1236/12 wypowiadał się Sąd Najwyższy wskutek wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku Sądu Apelacyjnego w Łodzi oddalającego apelację strony powodowej od wyroku Sądy Okręgowego oddalającego powództwo. W uzasadnieniu wyroku II CSK 512/14 Sąd Najwyższy wskazał, że: „ mimo, iż rozpatrywany problem ma zasadniczo charakter formalny, jego rozstrzygnięcie wywrze bezpośredni wpływ na ważność podjętych uchwał Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni, odbytego przed trzema laty.”

Treść uzasadnienia wyroku Sądu Najwyższego wydanego w dniu 27 maja 2015 roku w sprawie II CSK 512/14, wiążąca dla Sądu Apelacyjnego w Łodzi w sprawie I C 1236/14, skutkowała ponownym rozpoznaniem sprawy i wydaniem prawomocnego wyroku stwierdzającego nieważność m.in. uchwały przedmiotem której było ustalenie porządku obrad Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2012 roku, podczas którego doszło do podjęcia uchwały będącej przedmiotem niniejszego postępowania.

W kontekście zapadłego po ponownym rozpoznaniu sprawy przez Sąd Apelacyjny w Łodzi wskutek dokonanej przez Sąd Najwyższy interpretacji przepisów art. 8 3 ust. 6 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, zapadło rozstrzygnięcie istotne z punktu widzenia niniejszego postępowania. Bowiem na rozprawie w dniu 3 października 2012 roku powodowie, poza zarzutami podniesionymi w pozwie, zakwestionowali również prawidłowość zwołania Walnego Zgromadzenia na dzień 26 czerwca 2012 roku, czym poparli swe stanowisko co do zasadności zawieszenia niniejszego postępowania do czasu prawomocnego zakończenia postępowania w sprawie I C 1236/12. Mimo, że w przedmiotowej sprawie termin do wyłożenia przez projektodawców będących członkami spółdzielni projektu uchwały został zachowany i wynosi 15 dni (art. 8 3 ust. 10 u.s.m.), to jednak projekt tej uchwały wciągnięty do porządku obrad Walnego Zgromadzenia wyznaczonego na dzień 26 czerwca 2012 roku, którego nieważność została stwierdzona prawomocnym wyrokiem, dyskwalifikuje możliwość dalszego skutecznego oddziaływania jakichkolwiek uchwał podjętych w oparciu o nieważną uchwałę o porządku obrad, w tym uchwały nr 4/12. Skoro Walne Zgromadzenie może obradować i podejmować uchwały, które zostały objęte porządkiem obrad, to unieważnienie uchwały o porządku obrad niweczy podstawę procedowania organu Spółdzielni. Wyrok Sądu Apelacyjnego z dnia 7 października 2015 roku w sprawie I ACa 1075/15 stanowi bowiem w niniejszej sprawie prejudykat, którego bezpośrednie oddziaływanie na ważność uchwał podjętych w dniu 26 czerwca 2016 roku zostało przesądzone. Zwłaszcza, że jeżeli rozważyć motywy uzasadnienia wyroku Sądu Okręgowego w Łodzi z dnia 10 kwietnia 2013 roku str. 11 (k. 427 akt sprawy I C 1236/12), w treści którego wskazywano, iż strona powodowa nie skarży konkretnego porządku obrad, ale sam fakt, że w ogóle został uchwalony w sytuacji, gdy całe Zgromadzenie powinno być uznane za nieważne i jej zdaniem nie miało kompetencji do podejmowania uchwał.

Zgodnie z treścią art. 365 k.p.c. orzeczenie prawomocne wiąże nie tylko strony i sąd, który je wydał, lecz również inne sądy oraz inne organy państwowe i organy administracji publicznej, a w wypadkach w ustawie przewidzianych także inne osoby. Oddziaływanie tego przepisu - określającego tzw. pozytywny aspekt prawomocności materialnej - następuje w innych postępowaniach sądowych niż to, w którym orzeczenie wydano, uniemożliwiając odmienne rozstrzygnięcie tej samej sprawy w kolejnych postępowaniach, w których zagadnienie rozstrzygnięte w prawomocnym wyroku stanowi kwestię wstępną (prejudycjalną). W takich sytuacjach niedopuszczalna jest ponowna analiza prawna tej samej kwestii, a sądy są obowiązane uwzględnić prawomocne orzeczenie w ramach podstawy orzekania w kolejnych postępowaniach. W ten sposób ochrona prawna udzielona stronie na podstawie prawomocnego wyroku uzyskuje cechę stabilności i nie może być podważona w innym postępowaniu (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 19 listopada 2015 roku sygn. akt IV CSK 788/14, L.).

Istotne z punktu widzenia ustalenia w sprawie I C 1236/14 nie zwalniają jednak Sądu od dokonania merytorycznej oceny sprawy zawisłej, której przedmiotem jest uchylenie bądź stwierdzenie nieważności uchwały nr 4/12 podjętej na Walnym Zgromadzeniu w dniu 26 czerwca 2012 roku. Podobnie treść wyroku Sądu Najwyższego orzekającego w sprawie II CSK 512/14 spełniającego w postępowaniu kasacyjnym funkcję ściśle kontrolną w płaszczyźnie prawnej, mający na celu zapewnienie jedności interpretacji prawa oraz jednolitości orzecznictwa sądowego.

Zaskarżenie uchwał w świetle art. 42 ustawy z 1982 r. – Prawo spółdzielcze jest możliwe za pomocą trzech różnych środków prawnych realizowanych w drodze powództw o stwierdzenie nieważności uchwały, o uchylenie uchwały oraz o ustalenie nieistnienia uchwały. Każde z tych powództw, dla swej skuteczności, wymaga spełnienia odmiennych przesłanek a zatem również przytoczenia całkowicie odmiennych okoliczności faktycznych uzasadniających żądanie (art. 187 § 1 pkt. 2 k.p.c.), przy czym okoliczności te nawet częściowo wzajemnie się wykluczają. Dla żądania stwierdzenia nieważności uchwały konieczne jest powołanie się i udowodnienie okoliczności wskazujących na sprzeczność z ustawą. Z kolei w przypadku żądania uchylenia uchwały jest to sprzeczność z postanowieniami statutu bądź dobrymi obyczajami lub godzenie w interesy spółdzielni albo pokrzywdzenie członka spółdzielni (art. 42 § 3 ustawy). W obu tych przypadkach kwestionowanie zaskarżonej uchwały musi zakładać jej istnienie, gdyż inaczej żądanie stwierdzenia nieważności lub żądanie uchylenia uchwały, byłoby bezprzedmiotowe (por. wyrok SA w Szczecinie z dnia 9 czerwca 2014 r., VI A Ca 93/14, Lex nr 1527313 i wyrok SA w Warszawie z dnia 21 czerwca 2013 r., I A Ca 1562/12, Lex nr 1339408).

Przepis art. 8 3 ustawy z dnia 15 grudnia 2000r. o spółdzielniach mieszkaniowych (tekst jednolity: Dz. U. 2013 r. poz. 1222) reguluje kwestie dotyczące zwoływania walnego zgromadzenia, ustalania porządku obrad i jego uzupełniania, czasu zgłaszania poprawek oraz ważności walnych zgromadzeń i podejmowanych uchwał (art. 8 3 ust. 6–13 ustawy). W przepisie tym wprowadzono zasadę, że wszystkich członków spółdzielni zawiadamia się indywidualnie na piśmie o czasie, miejscu i porządku obrad walnego zgromadzenia lub jego części. Powinno to nastąpić co najmniej 21 dni przed terminem posiedzenia walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części, a zawiadomienie powinno zawierać czas, miejsce, porządek obrad oraz informację o miejscu wyłożenia wszystkich sprawozdań i projektów uchwał, które będą przedmiotem obrad, oraz informację o prawie członka do zapoznania się z tymi dokumentami (art. 8 3 ust. 6 ustawy). Jest to bardzo istotne ze względu na dalsze uprawnienia w zakresie uzupełniania porządku obrad i projektów uchwał przez zarząd, radę nadzorczą i grupy członków w liczbie co najmniej 10 (art. 8 3 ust. 10 ustawy). Takie uzupełnienie w zakresie żądań zamieszczenia nowych punktów porządku obrad i nowych projektów uchwał może nastąpić nie później niż na 15 dni przed terminem walnego zgromadzenia lub jego pierwszej części.

W przedmiotowej sprawie powodowie skarżonej uchwale zarzucali podjęcie jej w sposób sprzeczny z prawem, tj. z obejściem obowiązku ustawowego uzyskania wymaganej liczby głosów. Uchwale zarzucali jej „konfidencjonalność”.

Powodowie dowiedli, że obrady Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2012 roku, jak również czynności związane ze zwoływaniem Walnego Zgromadzenia oraz projektem skarżonej uchwały odbywały się z naruszeniem przepisów prawa. Jakkolwiek termin 15-dniowy do przedłożenia projektu uchwały mającej być poddaną pod głosowanie na najbliższym Walnym Zgromadzeniu, został zachowany, tym nie mniej, nie sposób tej okoliczności przypisać waloru decydującego o zasadności bądź niezasadności powództwa w świetle niekwestionowanej w niniejszej sprawie okoliczności, iż Zarząd pozwanej Spółdzielni dopuścił się nieprawidłowości w zwołaniu Walnego Zgromadzenia w dniu 26 czerwca 2012 roku, na którym uchwałę 4/12 poddano pod głosowanie. Powodowie nie mieli możliwości zapoznania się z projektem uchwały, tym bardziej zgłosić do niej jakiekolwiek uwagi, skoro treść projektu nie była im znana. Na marginesie dodać warto, że zapoznanie się z treścią uchwały już podjętej nastręczało wiele trudności ze strony władz pozwanej Spółdzielni.

Zagadnienie zawiadamiania członków pozwanej Spółdzielni o terminie Walnego Zgromadzenia pozwanej Spółdzielni wyznaczonego na dzień 26 czerwca 2012 roku wiąże się z koniecznością zawiadamiania w drodze indywidualnej. Okoliczność ta powinna być stronie pozwanej znana, bowiem w sprawie I ACa 661/11 zapadł prawomocny wyrok unieważniający uchwałę Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)”, z przyczyn wywołanych m.in. niedochowaniem obowiązku indywidualnego zawiadamiania członków Spółdzielni i terminie posiedzeń jej organów. Ciężar dowodu, iż dochowano obowiązków ustawowych związanych z informowaniem członków Spółdzielni we właściwym czasie i we właściwy sposób o nadchodzącym Walnym Zgromadzeniu, spoczywał na stronie pozwanej, która z tej okoliczności wywodzi korzystne dla siebie skutki prawne (art. 6 k.c.). Pozwana Spółdzielnia nie zdołała skutecznie podważyć treści oświadczeń powodów złożonych na rozprawie w dniu 3 października 2012 roku, w którym powodowie przyznali, iż nie otrzymali pisemnego zawiadomienia o Zgromadzeniu zwołanym na 26 czerwca 2012 roku, a jedynie na drugą jego część wyznaczoną na 5 października 2012 roku.

Przechodząc do ostatniego spośród podniesionych przez stronę powodową zarzutów odnieść należy się do treści kwestionowanej uchwały, mianowicie zobowiązującej oraz upoważniającej Zarząd Spółdzielni do rozpoczęcia procesu wydzielania Osiedla (...) w części Pienista w samodzielną spółdzielnię mieszkaniową ze struktury organizacyjnej Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł..

Zgodnie z treścią art. 108 § 1 ustawy Prawo spółdzielcze z dnia 16 września 1982 roku (Dz. U. nr 30 poz. 210 ze zm.) spółdzielnia może podzielić się na podstawie uchwały walnego zgromadzenia podjętej zwykłą większością głosów w ten sposób, że z jej wydzielonej części zostaje utworzona nowa spółdzielnia. Uchwała o podziale spółdzielni powinna zawierać: 1) oznaczenie dotychczasowej spółdzielni i powstającej w wyniku podziału; 2) listę członków lub określenie grup członków przechodzących do powstającej spółdzielni; 3) zatwierdzenie sprawozdania finansowego spółdzielni i planu podziału składników majątkowych oraz praw i zobowiązań; 4) datę podziału spółdzielni (§ 2).

Nie sposób podzielić argumentacji przedstawicieli pozwanej Spółdzielni wyrażonej w jednym z załączonych do akt sprawy pism (k. 43), w którym rozdziela możliwość podjęcia uchwały o podziale spółdzielni na podstawie art. 108 ustawy Prawo spółdzielcze oraz na podstawie art. 108a-108b ww. ustawy, podczas gdy obydwa te przepisy stanowią całość normatywną, zaś przywrócona mocą ustawy z dnia 19 grudnia 2002 roku moc obowiązująca przepisów art. 108a i 108b dotyczy wyłącznie możliwości zainicjowania podjęcia uchwały o podziale spółdzielni przez jej członków. W każdym przypadku do podjęcia takiej uchwały wymagana jest zwykła większość głosów przewidziana w art. 108 § 1 ww. ustawy Prawo spółdzielcze.

Niezrozumiałym jest również twierdzenie przedstawicieli pozwanej Spółdzielni, iż uchwała nr 4/12 nie jest uchwałą o podziale Spółdzielni i nie rodzi takich skutków prawnych (k. 44). Zasadniczym pytaniem, w kontekście prezentowanego stanowiska pozwanej Spółdzielni, byłoby, jakie skutki uchwała nr 4/12 wywołałaby, gdyby powodowie jej nie zaskarżyli w przewidzianym do tego terminie. Mimo niezachowania warunków uchwały o podziale spółdzielni, przewidzianych w art. 108 § 2, uchwała ta byłaby ważna, zaś przystąpienie do jej wykonania byłoby możliwe. Pominięcie w uchwale o podziale spółdzielni obligatoryjnych elementów określonych w art. 108 § 2 nie skutkuje sankcją bezwzględnej nieważności tej uchwały (por. wyrok Sądu Najwyższego z dnia 25 kwietnia 2007 roku IV CSK 21/07, L.). Zamiaru wykonania uchwały ze strony pozwanej Spółdzielni nie sposób wykluczyć, skoro przystała na podjęcie, jej zdaniem, jedynie wstępnej uchwały o podziale Spółdzielni, wyłoniła biegłego, który ma dokonać podziału majątku, nie znalazła również podstaw do zaskarżenia jej, mimo pisma zawierającego podobną intencję nadanego przez 168 członków Spółdzielni. Przy czym projekt uchwały o podziale Spółdzielni sporządziło i podpisało zaledwie 13 członków Spółdzielni.

Mając na uwadze powyższe rozważania, będąc związanym treścią prejudykatu, jakim jest wyrok Sądu Apelacyjnego w Łodzi z dnia 7 października 2015 roku I ACa 1075/15, Sąd stwierdził nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni Mieszkaniowej „Osiedle (...)” w Ł. nr 4/12 z dnia 26 czerwca 2012 roku w przedmiocie zobowiązania i upoważnienia Zarządu Spółdzielni do rozpoczęcia procesu wydzielania Osiedla (...) w części Pienista w samodzielna Spółdzielnię Mieszkaniową;

Na podstawie art. 98 § 1 k.p.c. Sąd zasądził od pozwanej Spółdzielni Mieszkaniowej solidarnie na rzecz powodów kwotę 200 złotych tytułem zwrotu kosztów procesu, na które złożyła się opłata od pozwu.

Zarządzenie/

1.  Wobec niezłożenia pełnomocnictwa przez r. pr. E. N. pominąć czynności dokonane przez nią w imieniu Spółdzielni na rozprawie w dniu 4 lipca 2016 r.;

2.  Odpis wyroku wraz z uzasadnieniem doręczyć pozwanej Spółdzielni z pouczeniem o dopuszczalności, terminie i sposobie wniesienia środka zaskarżenia

23/08/2016

(urlop 11.07.16 do 17.08.16)

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Grażyna Paul
Podmiot udostępniający informację: Sąd Okręgowy w Łodzi
Osoba, która wytworzyła informację:  SSO E. Maciejewska
Data wytworzenia informacji: