Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 454/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-06-14

Sygn. akt I C 454/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 14 czerwca 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

Sekretarka Joanna Ogrodniczak

po rozpoznaniu w dniu 13 czerwca 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa P. (...)

przeciwko M. P.

o zapłatę

I zasądza od pozwanej M. P. na rzecz powoda P. kwotę 3979,55 ( trzy tysiące dziewięćset siedemdziesiąt dziewięć złotych 55/100 ] z odsetkami ustawowymi za opóźnienie od dnia 25 października 2016r. do dnia 14 czerwca 2017r.;

II zasądzone w punkcie I wyroku świadczenie rozkłada na 20 [ dwadzieścia ] rat w następujących kwotach:

- 1 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 lipca 2017r.,

- 2 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 sierpnia 2017r.,

- 3 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 30 września 2017r.,

- 4 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 października 2017r.,

- 5 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 30 listopada 2017r.,

- 6 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 grudnia 2017r.,

- 7 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 stycznia 2018r.,

- 8 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 28 lutego 2018r.,

- 9 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 marca 2018r.,

- 10 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 30 kwietnia 2018r.,

- 11 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 maja 2018r.,

- 12 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 30 czerwca 2018r.,

- 13 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 lipca 2018r.,

- 14 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 sierpnia 2018r.,

- 15 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 30 września 2018r.,

- 16 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 października 2018r.,

- 17 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 30 listopada 2018r.,

- 18 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 grudnia 2018r.,

- 19 rata w wysokości 200,- [ dwieście ] złotych płatna do dnia 31 stycznia 2019r.,

- 20 rata w wysokości 179,55 [ sto siedemdziesiąt pięć złotych 55/100 ] i odsetek ustawowych za opóźnienie od dnia 25 października 2016r. do dnia 14 czerwca 2017r. od kwoty 3979,55, płatna do dnia 28 lutego 2019r.,

z ustawowymi odsetkami za opóźnienie w razie uchybienia terminowi płatności którejkolwiek z rat;

III zasądza od pozwanej M. P. na rzecz powoda P. kwotę (...),- ( jeden tysiąc trzysta siedemnaście ) złotych tytułem zwrotu kosztów procesu.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Sygn. akt I C 454/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 13 czerwca 2017r.

P. z siedzibą we W. wniósł o zasądzenie od pozwanej M. P. kwoty 3979,55 złotych wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wniesienia pozwu do dnia zapłaty oraz kosztów procesu.

W uzasadnieniu pozwu podniósł, że pozwana nie uregulowała zobowiązań wynikających z zawartej przez nią z (...) Bank (...) S.A. umowy bankowej. Powód nabył przedmiotową wierzytelność na podstawie umowy cesji.

Na rozprawie w dniu 22 marca 2017r. pozwana uznała powództwo w całości i wniosła o rozłożenia zobowiązania na raty po 200,- złotych miesięcznie.

Powód pismem z dnia 19 kwietnia 2017r. wyraził zgodę na rozłożenie świadczenia na raty.

Zgodnie z art. 213 § 2 kpc sąd jest związany uznaniem powództwa, chyba że uznanie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa.

Okoliczności sprawy nie wskazują, iż uznanie powództwa w niniejszej sprawie jest sprzeczne z prawem lub zasadami współżycia społecznego albo zmierza do obejścia prawa. Wobec powyższego orzeczono jak w pkt 1 wyroku.

Zgodnie z art. 320 kpc w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może w wyroku rozłożyć na raty zasądzone świadczenie, a w sprawach o wydanie nieruchomości lub o opróżnienie pomieszczenia - wyznaczyć odpowiedni termin do spełnienia tego świadczenia.

Pozwana w niniejszej sprawie wniosła o rozłożenie zasądzonego świadczenia na raty w wysokości 200,- złotych miesięcznie. Pozwany wyraził zgodę na rozłożenie świadczenia na raty, dlatego też Sąd zgodnie z wolą stron w pkt 2 wyroku świadczenie należne powodowi rozłożył na 20 płatnych miesięcznie rat z czego 19 w wysokości 200,- złotych i 1 w wysokości 179,55 złotych oraz odsetek za okres od dnia wniesienia pozwu do dnia wyrokowania. Pozwany została również zobowiązana do zapłaty odsetek ustawowych w razie uchybienia płatności którejkolwiek z rat.

O kosztach procesu orzeczono na podstawie art. 98 § 1 kpc mając na względzie zasadę odpowiedzialności za wynik procesu. Na koszty te składają się: kwota 100,- złotych opłaty sądowej ustalona na podstawie art. 28 pkt 2 ustawy z dnia 28 lipca 2005r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, kwota 1200,- złotych - wynagrodzenie pełnomocnika powoda ustalone zgodnie z § 2 pkt 3 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 października 2015r. sprawie opłat za czynności radców prawnych w brzmieniu obowiązującym w dniu wniesienia pozwu oraz kwota 17,- uiszczona przez powoda tytułem opłaty od pełnomocnictwa.

/-/ Małgorzata Wierzba-Golicka

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: