Serwis Internetowy Portal Orzeczeń używa plików cookies. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody, by pliki cookies były zapisywane na dysku należy zmienić ustawienia przeglądarki internetowej. Korzystając dalej z serwisu wyrażają Państwo zgodę na używanie cookies , zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.

I C 348/16 - wyrok z uzasadnieniem Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie z 2017-08-01

Sygn. akt I C 348/16

WYROK

W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Dnia 1 sierpnia 2017r.

Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie I Wydział Cywilny

w składzie następującym:

Przewodniczący:

SSR Małgorzata Wierzba-Golicka

Protokolant:

Sekretarka Joanna Ogrodniczak

po rozpoznaniu w dniu 19 lipca 2017r. w Ostrzeszowie

na rozprawie

sprawy z powództwa J. J.

przeciwko L. T. (1)

o zapłatę

oddala powództwo.

/-/ M. G.

Sygn. akt I C 348/16

UZASADNIENIE

wyroku z dnia 1 sierpnia 2017r.

Powódka J. J. wniosła pozew przeciwko Komornikowi Sądowemu przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu L. T. (1) domagając się zasądzenia na jego rzecz odszkodowania w kwocie 13041,52 złotych wraz z odsetkami od dnia 1 grudnia 2011r..

Powódka podnosiła, iż kwota ta stanowi różnicę pomiędzy kwotą, jaką powinien wyegzekwować pozwany w prowadzonym przeciwko niej postępowaniu egzekucyjnym Km 170/08, a kwotą rzeczywiście przez niego pobraną

W odpowiedzi na pozew pozwany wniósł o oddalenie powództwa wskazując, iż prowadził przeciwko pozwanej kilka postępowań egzekucyjnych i pobierane przez niego kwoty rozliczane były na poczet wszystkich prowadzonych przez niego postępowań egzekucyjnych.

Sąd ustalił następujący stan faktyczny.

Pozwany Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Kaliszu L. T. (2) prowadził przeciwko pozwanej postępowania egzekucyjne w sprawach Km 170/08, Km 1033/08, Km 1025/08, Km 1659/10, Km 372/11, Km 1749/11.

Dowód: akta Km 170/08, Km 1033/08, Km 1025/08, Km 1659/10, Km 372/11, Km 1749/11.

W sprawie Km 170/08 egzekwował kwotę 9900,- złotych wraz z kosztami postępowania klauzulowego oraz egzekucyjnego. Łącznie pozwany wyegzekwował od powódki kwotę 12373,30 złotych.

Dowód: karta rozliczeniowa k. 70-71v.

Pozwany w toku prowadzonych przeciwko powódce postępowań egzekucyjnych dokonał zajęcia jej świadczenia emerytalnego, z którego pobrał łącznie kwotę 18802,11 złotych. Kwota ta została wypłacona pozwanemu na podstawie wezwań w sprawach Km 170/08, Km 1033/08, Km 1025/08, Km 1659/10, Km 1749/11, Km 171/08, Km 372/11, Km 1749/11.

Dowód: pismo k. 67, karty rozliczeniowe w aktach Km 170/08, Km 1033/08, Km 1025/08, Km 1659/10, Km 1749/11.

Powyższy stan faktyczny Sąd ustalił na podstawie dokumentów przedłożonych przez strony oraz akt postępowań egzekucyjnych prowadzonych przeciwko powódce. Sąd uznał za nieudowodnione twierdzenia powódki, jakoby pozwany na poczet jej zobowiązań w sprawie Km 170/08 pobrał łącznie kwotę 24751,22 złotych. Na kwotę składać miały się: 18940,35 złotych pobrane z tytułu zajęcia emerytury, 506,- złotych z tytułu zajęcia rozliczenia PIT, 5000,- złotych z tytułu wpłaty dokonanej przez powódkę na konto pozwanego oraz 304,87 złotych z tytułu anulowanego wyroku (...) Powódka nie przedłożyła jednak żadnych dowodów na potwierdzenie przekazania na rzecz zobowiązania w sprawie Km 170/08 żadnych kwot z tytułu rozliczenia PIT, wpłaty dokonanej przez powódkę na konto pozwanego oraz z tytułu anulowanego wyroku. Okoliczność ta nie znajduje również potwierdzenia w aktach postępowania egzekucyjnego Km 170/08. W związku z powyższym Sąd uznał za nieudowodnione jej twierdzenia w tym zakresie. Pozwana wykazała jedynie, iż z tytułu zajęcia jej świadczenia emerytalnego pozwany pobrał kwotę 18802,11 złotych. Kwota ta została jednak pobrana na podstawie zajęć dokonanych w sprawach Km 170/08, Km 1033/08, Km 1025/08, Km 1659/10, Km 1749/11, Km 171/08, Km 372/11, Km 1749/11. Okoliczność pobrania zajętego świadczenia na poczet zobowiązań w innych postępowaniach egzekucyjnych potwierdzają karty rozliczeniowe znajdujące się w aktach Km 1033/08, Km 1025/08, Km 1659/10, Km 1749/11. Z dokumentów tych wynika, iż pozwany zaliczał kwoty z zajętego świadczenia emerytalnego powódki na poczet zobowiązań w wyżej wymienionych postępowaniach. Powódka zgodnie z regułą określoną w art. 6 kc powinna była udowodnić, iż pozwany pobrał na poczet zobowiązania w sprawie Km 170/08 kwotę 24751,22 złotych, a ponieważ zadaniu temu nie sprostała Sąd uznał jej twierdzenia w tym zakresie za nieudowodnione.

Sąd zważył, co następuje.

Powództwo w niniejszej sprawie podlegało oddaleniu.

Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. o komornikach sądowych i egzekucji, komornik jest obowiązany do naprawienia szkody wyrządzonej przez niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie przy wykonywaniu czynności. Dla powstania odpowiedzialności odszkodowawczej konieczne jest spełnienie przesłanek odpowiedzialności deliktowej określonych w art. 415 kc ( vide: uchwała Sądu Najwyższego z 13 października 2004r. w sprawie III CZP 54/2004 ), a więc zachodzi konieczność łącznego wystąpienia:

szkody w znaczeniu uszczerbku w dobrach osoby poszkodowanej,

zdarzenia, z którym ustawa łączy obowiązek odszkodowawczy ( zdarzeniem tym według art. 23 wyżej wymienionej ustawy jest niezgodne z prawem działanie lub zaniechanie komornika ),

związku przyczynowego między zdarzeniem a szkodą.

Działaniem lub zaniechaniem niezgodnym z prawem jest czynność niezgodna z normami prawa w rozumieniu art. 87 Konstytucji RP, to jest z Konstytucją RP, ustawami, ratyfikowanymi umowami międzynarodowymi oraz rozporządzeniami, a także niezgodność z prawem Unii Europejskiej.

W niniejszej sprawie niezgodnym z prawem zachowaniem pozwanego w ocenie powódki miało być pobranie kwoty przewyższającej jej zobowiązanie w sprawie Km 170/08, ponieważ pozwana nie udowodniła tej okoliczności brak jest podstaw do uznania, iż spełniona została przesłanka do powstania odpowiedzialności odszkodowawczej pozwanego.

W związku z powyższym powództwo jako bezzasadne podlegało oddaleniu.

/-/ M. G.

Dodano:  ,  Opublikował(a):  Joanna Ogrodniczak
Podmiot udostępniający informację: Sąd Rejonowy w Ostrzeszowie
Osoba, która wytworzyła informację:  SSR Małgorzata Wierzba-Golicka
Data wytworzenia informacji: